Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent ca1c4ba commit 7ceb85398da740b50950db07f0e23f81c4bfd304 AMOS bot committed Sep 21, 2013
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 install/lang/bg/install.php
View
2 install/lang/bg/install.php
@@ -30,7 +30,7 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['availablelangs'] = 'Списък на наличните езици';
+$string['availablelangs'] = 'Налични езикови пакети';
$string['chooselanguagehead'] = 'Изберете език';
$string['chooselanguagesub'] = 'Моля, изберете език за инсталацията. Този език ще бъде, също така, език по подразбиране на сайта, но може да бъде променен и по-късно след инсталирането.';
$string['databasehost'] = 'Хост на базата данни';

0 comments on commit 7ceb853

Please sign in to comment.