Permalink
Browse files

and some more....

  • Loading branch information...
1 parent 75ebf52 commit 7d3e6842922b485e648c520848dfb12e8309e37a paca70 committed Oct 3, 2002
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 lang/fi/moodle.php
View
@@ -56,7 +56,9 @@
$string['configmaxeditingtime'] = "Määrittää kauanko foorumi vietiä voidaan muokata.";
$string['configproxyhost'] = "Jos <b>palvelimen</b> pitää käyttää välityspalvelinta, määritä palvelin ja portti tässä.";
$string['configslasharguments'] = "Tiedostot jotka välitetään php-välityksessä selaimille voidaan jakaa käyttäen 'slash arguments'-metodia. Tämä mahdolistaa tiedostojen tallentumisen välityspalvelimille. Kaikki php-palvelimet eivät tue tätä ominaisuutta. Asta silloin käyttöön ensimmäinen vaihtoehto.";
-$string['configsmtphosts'] = "Anna SMTP palvelimen nimi jota käytetään postin lähettämiseen. Voi määritellä useita palvelimiamuodossa \"posti.domain.org;posti2.domain.org\"";
+$string['configsmtphosts'] = "Anna SMTP palvelimen nimi jota käytetään postin lähettämiseen.
+Voit määritellä useita palvelimia muodossa 'posti.domain.org;
+posti2.domain.org'";
$string['configunzip'] = "Anna unzip ohjelma sijainti. (vain UNIX)";
$string['configvariables'] = "Määrittele muuttujat";
$string['configzip'] = "Anna zip ohjelma sijainti. (vain UNIX)";

0 comments on commit 7d3e684

Please sign in to comment.