Permalink
Browse files

typo

  • Loading branch information...
1 parent c72eac8 commit 7d492dde2ad77123650c2fbadeb212a6e97d6d8d koenr committed Sep 28, 2004
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/nl/help/quiz/formatgift.html
@@ -73,11 +73,11 @@
<pre> Welke waarde heeft het getal pi (tot 3 plaatsen na de komma)?{#3.141..3.142}.</pre>
- <p>De grafische interface van Moodle's ondersteund meerdere numerieke antwoorden per vraag niet, maar de code van Moodle kan het aan en GIFT ook. Die kan gebruikt worden om meerdere antwoorden op numerieke vragen in te geven en kan bijzonder nuttig zijn in combinatie met procentueel gewogen cijfers. Als meerdere antwoorden gebruikt worden, moeten zij gescheiden worden door een gelijkheidsteken, zoals korte antwoordvragen.</p>
+ <p>De grafische interface van Moodle's ondersteunt meerdere numerieke antwoorden per vraag niet, maar de code van Moodle kan het aan en GIFT ook. Die kan gebruikt worden om meerdere antwoorden op numerieke vragen in te geven en kan bijzonder nuttig zijn in combinatie met procentueel gewogen cijfers. Als meerdere antwoorden gebruikt worden, moeten zij gescheiden worden door een gelijkheidsteken, zoals korte antwoordvragen.</p>
<pre> Wanneer is Ulysses S. Grant geboren? {#
=1822:0
=%50%1822:2}</pre>
- <p>Omdat Moodle's grafische gebruikersinterface geen meerdere antwoorden voor numerieke vragen ondersteund, is er geen enkele manier om ze te bekijken en te bewerken via Moodle. De enige manier om iets aan de numerieke vraag te veranderen is door ze te verwijderen en ze opnieuw te importeren (of iets te gebruken als phpMyadmin, rechtstreeks in de databank).</p>
+ <p>Omdat Moodle's grafische gebruikersinterface geen meerdere antwoorden voor numerieke vragen ondersteunt, is er geen enkele manier om ze te bekijken en te bewerken via Moodle. De enige manier om iets aan de numerieke vraag te veranderen is door ze te verwijderen en ze opnieuw te importeren (of iets te gebruken als phpMyadmin, rechtstreeks in de databank).</p>
<h3>OPTIES</h3>
<p>Bijkomend bij deze basis vraagtypes, geeft deze filter je volgende extra mogelijkheden: inline commentaar, vragennamen, feedback en procentuele antwoordweging.</p>
<p><u>Inline Commentaar:</u><br />

0 comments on commit 7d492dd

Please sign in to comment.