Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080314)

  • Loading branch information...
moodlerobot
moodlerobot committed Mar 14, 2008
1 parent 817a4d4 commit 7da25cbffe27e527fa3256ac2d417890cebe1a00
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/no_utf8/installer.php
@@ -193,6 +193,7 @@
<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
</p>';
+$string['globalswarning'] = '<p><strong>Sikkerhetsadvarsel</strong>: for å virke ordentlig trenger Moodle <br />at du gjør enkelte endringer i din nåværende PHP-innstillinger.<p/><p>Du <em>må</em> sette <code>register_globals=off</code>.<p>Denne innstillingen redigeres ved å endre din <code>php.ini</code>fil, Apache/IIS <br />konfigurasjon eller <code>.htaccess</code> file.</p>';
$string['help'] = 'Hjelp';
$string['iconvrecommended'] = 'Installering av ICONV-biblioteket er sterkt anbefalt for å forbedre ytelsen, spesielt hvis siten din støtter ikke-latinske språk.';
$string['info'] = 'Informasjon';
@@ -297,4 +298,5 @@
$string['wrongzipfilename'] = 'Galt ZIP-filnavn.';
$string['wwwroot'] = 'Web addresse';
$string['wwwrooterror'] = 'Webadressen synes ikke å være gyldig - denne Moodleinstallasjonen synes ikke å være der. Innstilling har blitt resatt.';
+$string['xmlrpcrecommended'] = 'Å installere det valgfrie xmlrpc-tillegget er nyttig for Moodle Networking funksjonaliteten.';
?>

0 comments on commit 7da25cb

Please sign in to comment.