Permalink
Browse files

moving towards XHTML compliance missed nowrap="nowrap"

  • Loading branch information...
1 parent e100047 commit 7e11e3225dfcb24f895d218ba7cc3362c449bf44 koenr committed Jan 25, 2005
View
40 lang/be/help/richtext.html
@@ -59,63 +59,63 @@
<td><img alt="" src="pix/s/smiley.gif" border="0" height="15"
hspace="10" width="15"></td>
<td>Óñìåøêà</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">:-)</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">:-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/biggrin.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td>Øûðîêàÿ ¢ñìåøêà<br>
</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">:-D</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">:-D</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/wink.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td>Óñìåøêà ç ïàäìîðãâàííåì</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">;-)</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">;-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/mixed.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td>Çìåøàíûÿ ïà÷óöö³</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">:-/</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">:-/</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/thoughtful.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td>Çàäóìåííû</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">V-.</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">V-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/tongueout.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td>ßçû÷îê</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">:-P</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">:-P</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/cool.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td>'Ðî¢íû ãîñöü'<br>
</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">B-)</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">B-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/approve.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td>Çàäàâîëåíàñöü</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">^-)</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">^-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/wideeyes.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td>Âûëóïëåíûÿ âî÷û</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">8-)</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">8-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/surprise.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td>Çäç³¢ëåííå</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">8-o</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">8-o</font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
@@ -127,61 +127,61 @@
<td><img alt="" src="pix/s/sad.gif" border="0" height="15"
hspace="10" width="15"></td>
<td>Ñìóòàê</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">:-(</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">:-(</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/shy.gif" border="0" height="15"
hspace="10" width="15"></td>
<td>Íåðàøó÷àñöü</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">8-.</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">8-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/blush.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td>Çáÿíòýæàíû</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">:-I</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">:-I</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/kiss.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td>Ïàöàëóíàê</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">:-X</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">:-X</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/clown.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td>Áëàçàí</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">:o)</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">:o)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/blackeye.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td>Ïàäá³òàå âîêà</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">P-|</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">P-|</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/angry.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td>Íåçàäàâîëåíû</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">8-[</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">8-[</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/dead.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td≯ðòâû</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">xx-P</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">xx-P</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/sleepy.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td>Ñîííû</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">|-.</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">|-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="pix/s/evil.gif" border="0"
height="15" hspace="10" width="15"></td>
<td>Íÿ÷ûñö³ê</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">}-]</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap""><font face="Courier">}-]</font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
View
2 lang/ca/help/quiz/multianswer.html
@@ -58,7 +58,7 @@
<form>
-<table align="center" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width="100%" cellspacing="10"><tr><td nowrap width="100" valign="top"><p align="center"><b>3</b></p>
+<table align="center" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width="100%" cellspacing="10"><tr><td nowrap="nowrap" width="100" valign="top"><p align="center"><b>3</b></p>
<p align="center"><font size="1">8 punts</font></p>
View
2 lang/en/help/quiz/multianswer.html
@@ -30,7 +30,7 @@
<form>
-<table align="center" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width="100%" cellspacing="10"><tr><td nowrap width="100" valign="top"><p align="center"><b>3</b></p><p align="center"><font size="1">8 Marks</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt=""><br />
+<table align="center" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width="100%" cellspacing="10"><tr><td nowrap="nowrap" width="100" valign="top"><p align="center"><b>3</b></p><p align="center"><font size="1">8 Marks</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt=""><br />
</td><td valign="top"><p>This question consists of some text with an answer embedded right here <select name="q4ma1" ><option></option><option value="4" >Wrong answer</option><option value="5" >Another wrong answer</option><option value="6" >Correct answer</option><option value="7" >Answer that gives half the credit</option></select> and right after that you will have to deal with this short answer <input name="q4ma2" value="" type="text" size="8"/> and finally we have a floating point number <input name="q4ma3" value="" type="text" size="8"/> .<br />
<br />
View
40 lang/en/help/richtext.html
@@ -51,52 +51,52 @@
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></td>
<td>smile</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">:-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">:-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></td>
<td>big grin</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">:-D</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">:-D</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15"></td>
<td>wink</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">;-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">;-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></td>
<td>mixed</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">:-/</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">:-/</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></td>
<td>thoughtful</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">V-.</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">V-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></td>
<td>tongue out</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">:-P</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">:-P</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></td>
<td>cool</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">B-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">B-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></td>
<td>approve</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">^-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">^-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></td>
<td>wide eyes</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">8-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">8-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></td>
<td>surprise</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">8-o</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">8-o</td>
</tr>
</table>
</td>
@@ -105,52 +105,52 @@
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></td>
<td>sad</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">:-(</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">:-(</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></td>
<td>shy</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">8-.</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">8-.</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></td>
<td>blush</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">:-I</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">:-I</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></td>
<td>kisses</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">:-X</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">:-X</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></td>
<td>clown</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">:o)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">:o)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></td>
<td>black eye</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">P-|</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">P-|</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></td>
<td>angry</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">8-[</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">8-[</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></td>
<td>dead</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">xx-P</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">xx-P</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></td>
<td>sleepy</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">|-.</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">|-.</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></td>
<td>evil</td>
- <td NOWRAP><font face="Courier">}-]</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="Courier">}-]</td>
</tr>
</table>
</table>
View
2 lang/eu/help/quiz/multianswer.html
@@ -36,7 +36,7 @@
<td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent">
<table width="100%" cellspacing="10">
<tr>
- <td nowrap="nowrap" width="100" valign="top">
+ <td nowrap="nowrap"="nowrap="nowrap"" width="100" valign="top">
<p align="center">
<b>3</b>
</p>
View
40 lang/eu/help/richtext.html
@@ -52,52 +52,52 @@
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></td>
<td>irribarrea</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>:-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></td>
<td>barrea</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-D</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>:-D</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15"></td>
<td>begi-keinua</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>;-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>;-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></td>
<td>erdipurdizka</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-/</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>:-/</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></td>
<td>pentsakor</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>V-.</FONT></td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>V-.</FONT></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></td>
<td>mihia atera</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-P</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>:-P</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></td>
<td>primeran</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>B-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>B-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></td>
<td>onartu</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>^-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>^-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></td>
<td>begiak zabal zabalik</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>8-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>8-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></td>
<td>harridura</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>8-o</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>8-o</td>
</tr>
</table>
</td>
@@ -106,52 +106,52 @@
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></td>
<td>triste</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-(</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>:-(</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></td>
<td>lotsati</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>8-.</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>8-.</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></td>
<td>lotsatuta</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-I</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>:-I</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></td>
<td>musuak</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-X</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>:-X</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></td>
<td>pailasoa</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:o)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>:o)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></td>
<td>pirata</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>P-|</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>P-|</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></td>
<td>haserre</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>8-[</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>8-[</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></td>
<td>hilik</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>xx-P</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>xx-P</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></td>
<td>lotan</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>|-.</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>|-.</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></td>
<td>deabrua</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>}-]</td>
+ <td nowrap="nowrap"><FONT FACE=Courier>}-]</td>
</tr>
</table>
</table>
View
2 lang/nl/help/quiz/multianswer.html
@@ -27,7 +27,7 @@
<form>
-<table align="center" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width="100%" cellspacing="10"><tr><td nowrap width=100 valign=top><p align="center"><b>3</b></p><p align=center><font size=1>8 Punten</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt ><br />
+<table align="center" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width="100%" cellspacing="10"><tr><td nowrap="nowrap" width=100 valign=top><p align="center"><b>3</b></p><p align=center><font size=1>8 Punten</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt ><br />
</td><td valign="top"><p>Dit is een vraag die bestaat uit wat tekst met het antwoord op deze plaats ingebed <select name="q4ma1" ><option></option><option value="4" >Fout antwoord</option><option value="5" >Nog een fout antwoord</option><option value="6" >Juist antwoord</option><option value="7" >Antwoord dat de helft van de punten oplevert</option></select> en onmiddellijk daarna krijg je deze Kort Antwoordvraag <input name="q4ma2" value="" type="TEXT" size="8"/> en uiteindelijk krijgen we een kommagetal <input name="q4ma3" value="" type="TEXT" size="8"/> .<br />
<br />
Merk op dat addressen zoals <a href="http://www.moodle.org" target="newpage">www.moodle.org</a> en smileys
View
40 lang/nl/help/richtext.html
@@ -51,52 +51,52 @@
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></td>
<td>glimlach</td>
- <td nowrap><font face="courier">:-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></td>
<td>grijns</td>
- <td nowrap><font face="courier">:-D</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-D</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15"></td>
<td>knipoog</td>
- <td nowrap><font face="courier">;-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">;-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></td>
<td>gemengd gevoel</td>
- <td nowrap><font face="courier">:-/</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-/</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></td>
<td>bedenking</td>
- <td nowrap><font face="courier">V-.</font></td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">V-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></td>
<td>tong uit</td>
- <td nowrap><font face="courier">:-P</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-P</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></td>
<td>cool</td>
- <td nowrap><font face="courier">B-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">B-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></td>
<td>goedkeurend</td>
- <td nowrap><font face="courier">^-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">^-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></td>
<td>ogen wijd</td>
- <td nowrap><font face="courier">8-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">8-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></td>
<td>verrast</td>
- <td nowrap><font face="courier">8-o</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">8-o</td>
</tr>
</table>
</td>
@@ -105,52 +105,52 @@
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></td>
<td>triest</td>
- <td nowrap><font face="courier">:-(</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-(</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></td>
<td>verlegen</td>
- <td nowrap><font face="courier">8-.</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">8-.</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></td>
<td>blozend</td>
- <td nowrap><font face="courier">:-I</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-I</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></td>
<td>kusjes</td>
- <td nowrap><font face="courier">:-X</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-X</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></td>
<td>clown</td>
- <td nowrap><font face="courier">:o)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:o)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></td>
<td>blauw oog</td>
- <td nowrap><font face="courier">P-|</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">P-|</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></td>
<td>boos</td>
- <td nowrap><font face="courier">8-[</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">8-[</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></td>
<td>dood</td>
- <td nowrap><font face="courier">xx-P</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">xx-P</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></td>
<td>slaperig</td>
- <td nowrap><font face="courier">|-.</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">|-.</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></td>
<td>boosaardig</td>
- <td nowrap><font face="courier">}-]</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">}-]</td>
</tr>
</table>
</table>

0 comments on commit 7e11e32

Please sign in to comment.