Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

small error (bug 1364)

  • Loading branch information...
commit 7e52dc4354b3bcf7467f7ef3af44f95e1fedc2e6 1 parent 097ab88
koenr authored
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  lang/nl/docs/install.html
View
2  lang/nl/docs/install.html
@@ -52,7 +52,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="requirements"></a>1. Systeemvereisten</h3>
</li>
<li>een werkende databank server: <a href="http://www.mysql.com/" target="_blank">MySQL</a>
of <a href="http://www.postgresql.org/" target="_blank">PostgreSQL</a> zijn volledig ondersteund en aangeraden
- voor het gebruik met Moodle 1.1. Alle andere databanken zullen volledig ondersteund worden in de volgende versie.</li>
+ voor het gebruik met Moodle 1.1. Alle andere databanken zullen volledig ondersteund worden in een volgende versie.</li>
</ol>
<p>De meeste web hosts ondesteunen dit allemaal standaard. Als je ingetekend hebt bij een van de weinige
webhosts die deze mogelijkheden niet ondersteunen, vraag hen dan waarom en overweeg om te verhuizen.
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.