Permalink
Browse files

rewriting helpfiles for new and changed functionality

  • Loading branch information...
1 parent 286db5c commit 7effda35a291fe949929e70fb5e8da80f6e81ad8 koenr committed Aug 13, 2004
@@ -1,27 +1,9 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Beheer</B></P>
-<p>De eerste tabel op dit scherm toont hoe het totaalcijfer voor de inzendingen berekend zal worden. Het totaalcijfer
-is een gewogen som van twee componenten.</p>
-
-<ol><li>Het cijfer van de leraar voor de beoordeling van het eigen werk van de leerling. Dit zou het
-&quot;zelfbeoordelingscijfer&quot; kunnen genoemd worden. Als de leerling zijn werk opnieuw instuurt, wordt die beoordeling
-niet herzien. De leerling wordt NIET gevraagd zijn werk opnieuw te beoordelen elke keer hij het opniew instuurt. Het
-cijfer dat aan de beoordeling van de leerling gegeven wordt, is relevant voor de prestatie van de leerling, maar is niet
-zo belangrijk als de beoordeling door de leraar. Daarom zou dit algemeen genomen een lager gewicht moeten krijgen
-dan...
+<p>Deze pagina toont de leraar de ene of meerdere beschrijvingen van de oefening, de beoordelingen van de leerlingen en de inzendingen van de leerlingen. Deze items kunnen hernoemd, bekeken of verwijderd worden door de links op de pagina te gebruiken. De pagina toont ook welke taken ingestuurd zijn na de deadline, diegene die te laat ingestuurd zijn.</p>
-<li>Het cijfer dat de leraar geeft aan de taak van de leerling. Deze beoordelingen zijn meestal de belangrijkste
-beoordelingselementen van de opdracht binnen een oefening. Wanneer de leerlingen meerdere keren hun taak mogen
-inzenden, dan kan de leraar beslissen om ofwel het gemiddelde cijfer ofwel het
-beste cijfer van alle inzendingen te laten meetellen voor het totaalcijfer.
-</ol>
+<p>De eerste tabel op dit scherm toont wat de leraar heeft ingezonden. Dit is gewoonlijk maar één, namelijk de beschrijving van de oefening. Die bevat gewoonlijk de instructies over wat er moet gedaan worden om de taak te maken. Als de leraar meer dan één beschrijving heeft ingestuurd, dan worden die hier allemaal getoond. Merk op dat je deze beschrijvingen NIET mag verwijderen eens de oefening aan het lopen is. Je mag ze wel verwijderen terwijl de oefening nog in de ontwerpfase is.</p>
-<p>Voor deze twee componenten kun je een weging ingeven zoals je voor deze opdracht juist vindt. De leraar kan, bijvoorbeeld,
-het eerste beoordelingscijfer (het zelfbeoordelingscijfer) een erg klein gewicht geven, zelfs nul. In dit geval
-wordt het cijfer van de leerling vooral of zelfs geheel bepaald door het cijfer dat de leraar voor de te taak gegeven heeft.
-De twee wegingscijfers kunnen tijdens de oefening op elk moment gewijzigd worden. Je ziet het effect onmiddellijk
-in de cijferpagina en in de lijst met totaalcijfers.</p>
+<p>De tweede tabel toont de zelfevaluatie van de leerling. Het cijfer dat de leerling zichzelf heeft gegeven wordt getoond. Als de leraar de taak ook al heeft beoordeeld, dan zal deze tabel ook het "Beoordelingscijfer" bevatten. Dit cijfer geeft weer hoe goed de zelfevaluatie overeenkomt met de beoordeling van de leraar. De beoordeling door de leerling kan bekeken worden. er is een link op die pagina om het beoordelingscijfer te wijzigen als de leraar dat zou willen.</p>
-<p>De beheerpagina toont ook de inzendingen van de leraar (de beschrijvingen van de oefening), de zelfevaluatie van de leerlingen en de inzendingen van de leerlingen. In deze tabellen kun je voor
-al deze items, waar nodig, een nieuwe titel geven, verwijderen, bekijken of opnieuw beoordelen. Dit deel van de pagina
-kan gebruikt worden om vooruitgang van de leerlingen te volgen tijdens de loop van de oefening.</p>
+<p>De derde tabel toont de inzendingen en hun cijfers wanneer de leraar ze beoordeeld heeft. Inzendingen kunnen opnieuw beoordeeld worden of veilig verwijderd worden. Een sterretje (*) naast een inzending wil zeggen dat de leerling zijn taak opnieuw mag insturen. Voor een bepaalde leerling kan dit gemakkelijk gewijzigd worden door zijn taak opnieuw te beoordelen en onderaan op de juiste knop te klikken. De beoordeling zelf hoeft dan niet gewijzigd te worden. Taken die te laat zijn ingestuurd worden met de datum in het rood getoond. De telaat-melding kan uitgezet worden door op de link te klikken.</p>
@@ -1,12 +1,12 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Evaluatieonderdelen</B></P>
<P>Om het evalueren gemakkelijker te maken, zou elke Oefening een redelijk aantal
-&quot;Evaluatieonderdelen&quot; moeten hebben. Elk onderdeel zou een deel van de opdracht moeten behandelen.
-Een opdracht zal tussen de 5 en de 15 onderdelen voor commentaar en cijfers bevatten. Het werkelijke
-aantal hangt af van de grootte en complexiteit van de opdracht. Een opdracht met slechts één evaluatieonderdeel
+&quot;Evaluatieonderdelen&quot; moeten hebben. Elk onderdeel zou een deel van de evaluatie moeten behandelen.
+Een evaluatie zal tussen de 5 en de 15 onderdelen voor commentaar en cijfers bevatten. Het werkelijke
+aantal hangt af van de grootte en complexiteit van de opdracht. Een evaluatie met slechts één evaluatieonderdeel
is toegelaten en heeft een gelijkaardige beoordelingsstrategie als de standaard Moodle Opdracht.
-<P>Het type van evaluatieonderdelen hangt af van de beoordelingsstrategie van de opdracht.
+<P>Het type van evaluatieonderdelen hangt af van de beoordelingsstrategie van de evaluatie.
<P><B>Geen cijfers</B> De evaluatieonderdelen zijn beschrijvingen van aspecten van
de opdracht. De beoordeler wordt gevraagd om elk van deze aspecten van commentaar te voorzien. Er is geen ruimte om een cijfer te geven. Zoals bij alle beoordelingsstrategieën is er ook ruimte voorzien voor algemene opmerkingen.
@@ -17,36 +17,24 @@
Dit zou duidelijk moeten maken welk aspect van de opdracht geëvalueerd wordt. Als de beoordeling qualitatief is, dan
is het nuttig om details te geven over wat uitstekend, matig of slecht gevonden wordt.
-<LI>De SCHAAL van het evaluatieonderdeel. Er zijn enkele voorgedefiniëerde schalen.
+<LI><p>De SCHAAL van het evaluatieonderdeel. Er zijn enkele voorgedefiniëerde schalen.
Deze gaan van eenvoudige ja/ne schalen, over schalen met meerdere cijfers tot een volledige procentuele
schaal. Elk onderdeel heeft zijn eigen schaal die zodanig gekozen moet worden dat zepast bij het aantal mogelijke
variaties van dat onderdeel. Merk op dat de schaal het belang van dat onderdeel NIET bepaald bij het berekenen van
het totaalcijfer: een twee-puntenschaal heeft dezelfde &quot;invloed&quot; als een procentuele schaal als deze
-elementen hetzelfde gewicht hebben...
+elementen hetzelfde gewicht hebben...</p>
+<p>Als er in het vak aangepaste schalen gedefinieerd zijn, dan kunnen deze gebruikt worden. Merk op dat deze schaal als een meerpuntsschaal gebruikt wordt, maar dat enkel de eerste en de laatste term getoond worden. Bijvoorbeeld als de aangepaste schaal &quot;heel nat, nat, damp, droog&quot; aangemaakt is in het vak, dan kan die gebruikt worden als een vierpuntsschaal met als label &quot;heel nat&quot; aan de ene kant van de schaal en &quot;droog&quot; aan de andere kant.</p>
+
<LI>Het GEWICHT van het evaluatieonderdeel. Standaard krijgen alle onderdelen hetzelfde gewicht wanneer het totaalcijfer
-van de opdracht berekend wordt. Dit kan veranderd worden door belangrijke onderdelen een gewicht groter dan 1 te geven en
-de minder belangrijke onderdelen een gewicht kleiner dan 1. Het wijzigen van de gewichten beïnvloed het
-maximumcijfer niet. Die waarde wordt vastgelegd door de Maximum Cijfer parameter van de workshop. Je kunt wegingen
-een negatieve waarde geven. Dit is een experimentele mogelijkheid.
+van de opdracht berekend wordt. Dit kan veranderd worden door belangrijke onderdelen een gewicht groter dan 1 te geven en de minder belangrijke onderdelen een gewicht kleiner dan 1. Het wijzigen van de gewichten beïnvloed het
+maximumcijfer niet. Die waarde wordt vastgelegd door de Maximum Cijfer parameter van de workshop. Je kunt wegingen een negatieve waarde geven. Dit is een experimentele mogelijkheid.
</OL>
-<P><B>Als fout aangeduid</B> De evaluatieonderdelen beschrijven enkele items of aspecten die zouden moeten
-aanwezig zijn in de opdracht. De beoordeling is gebaseerd op de aanwezigheid of de afwezigheid van deze items
-of aspecten. De leraar moet een beoordelingsset uitwerken, waar in beschreven staat welk cijfer gegeven wordt als
-alle items aanwezig zijn, wanneer er één ontbreekt, wanneer er twee ontbreken enz. Als sommige items belangrijker zijn
-dan andere, dan kunnen die een gewicht, groter dan één krijgen. Minder belangrijke punten kunnen een gewicht kleiner dan
-één krijgen. De hele &quot;foutentelling&quot; is een gewogen som van de ontbrekende items. De beoordeler kan altijd
-kleine aanpassingen doen aan deze gesuggereerde cijfers.
+<P><B>Als fout aangeduid</B>De evaluatieonderdelen beschrijven enkele items of aspecten die zouden moeten
+aanwezig zijn in de taak. De beoordeling is gebaseerd op de aanwezigheid of de afwezigheid van deze items
+of aspecten. De leraar moet een beoordelingsset uitwerken, waar in beschreven staat welk cijfer gegeven wordt als alle items aanwezig zijn, wanneer er één ontbreekt, wanneer er twee ontbreken enz. Als sommige items belangrijker zijn dan andere, dan kunnen die een gewicht, groter dan één krijgen. Minder belangrijke punten kunnen een gewicht kleiner dan één krijgen. De hele &quot;foutentelling&quot; is een gewogen som van de ontbrekende items. De beoordeler kan altijd kleine aanpassingen doen aan deze gesuggereerde cijfers.
-<P><B>Criterium</B> De onderdelen krijgen een reeks &quot;peil&quot;statements die gebruikt kunnen
-worden om de opdracht te rangschikken.
-De statements kunnen cumulatief zijn of op zichzelf staan. De beoordeler moet bepalen welk statement het best
-bij elk stuk van het werk past. De leraar moet elk statement koppelen aan een cijfer. Deze kun je best in volgorde
-zetten. De beoordeler kan kleine aanpassingen doen aan dit vooropgestelde cijfer.</P>
+<P><B>Criterium</B> De onderdelen krijgen een reeks &quot;peil&quot;-statements die gebruikt kunnen
+worden om de opdracht te rangschikken. De statements kunnen cumulatief zijn of op zichzelf staan. De beoordeler moet bepalen welk statement het best bij elk stuk van het werk past. De leraar moet elk statement koppelen aan een cijfer. Deze kun je best in volgorde zetten. De beoordeler kan kleine aanpassingen doen aan dit vooropgestelde cijfer.</P>
-<P><B>Rubriek</B> Dit lijkt op evalueren met Criterium, maar er is meer dan één criterium. Het aantal criteria wordt
-gegeven bij de parameters van de oefening. Binnen elk criterium kunnen tot vijf &quot;peil&quot;statements opgenomen
-worden. Binnen een opdracht kan het aantal variëren van criterium tot criterium. Bij het opstellen van het criterium
-geeft een blanco peil het einde aan van de peilstatements. Zo kunnen sommige criteria twee, andere drie en tot vijf
-peilingen bevatten. De criteria kunnen een gewicht krijgen. De peilingen krijgen cijfers 0,1,2 tot 4 mee. Het cijfer
-van de beoordeling is een gewogen som van deze cijfers.
+<P><B>Rubriek</B> Dit lijkt op evalueren met Criterium, maar er is meer dan één criterium. Het aantal criteria wordt gegeven bij de parameters van de oefening. Binnen elk criterium kunnen tot vijf &quot;peil&quot;statements opgenomen worden. Binnen een opdracht kan het aantal variëren van criterium tot criterium. Bij het opstellen van het criterium geeft een blanco peil het einde aan van de peilstatements. Zo kunnen sommige criteria twee, andere drie en tot vijf peilingen bevatten. De criteria kunnen een gewicht krijgen. De peilingen krijgen cijfers 0,1,2 tot 4 mee. Het cijfer van de beoordeling is een gewogen som van deze cijfers.
</P>
@@ -2,9 +2,6 @@
<p>De tabel op dit scherm toont de totaalcijfers en hun opbouw. Het eerste cijfer is het
cijfer voor de eerste (initiële) beoordeling. Dit wordt bij elke inzending aan de
-cijfers toegevoegd. De rij wegingen geeft de gebruikte factoren bij de berekening van
-het totaalcijfer van deze twee cijfers. Het eindcijfer dat voor deze opdracht gegeven wordt
-zal ofwel het gemiddelde van deze totaalcijfers zijn of het totaalcijfer van de beste inzending.
+cijfers toegevoegd. Het eindcijfer dat voor deze opdracht gegeven wordt zal ofwel het gemiddelde van deze totaalcijfers zijn ofwel het totaalcijfer van de beste inzending.
-<p>De overzichtstabel toont de beste inzending van elke leerling. De tabel staat in
-de volgorde van de cijfers met de beste inzending eerst.</p>
+<p>De scorestabel toont optioneel de beste inzendingen. Het aantal lijnen van de tabel wordt ingesteld door één van de parameters van de oefening. Als dat aantal op nul gezet wordt, dan wordt de scoretabel niet getoond. De tabel staat in de volgorde van de totaalcijfers met de beste inzending eerst. Alleen de beste inzending van een bepaalde leerling wordt getoond</p>
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Maximumcijfer van een oefening</b></p>
-<p>Deze waarde bepaalt het maximumcijfer dat gehaald kan worden in deze oefening.
-Het cijfer moet tussen de 0 en de 100% liggen. Deze waarde kan op
-elk moment veranderd wordenntijdens de oefening. Elke wijziging heeft onmiddellijk effect op de cijferpagina
-en op de cijfers die zelfevaluaties en inzendingen al gekregen hebben.</p>
+<p>Deze waarde bepaalt het maximumcijfer dat gehaald kan worden in deze oefening.</p>
+<p>Het totaalcijfer van een oefening is de som van het beoordelingscijfer voor de zelfevaluatie in het cijfer dat de leraar geeft op de taak. Als het maximumcijfer voor de zelfevaluatie op 30 gezet wordt en het maximumcijfer voor de inzending op 70, dan is het maximum totaalcijfer voor de oefening 100.
+
+Deze waarden kunnen op elk moment van de oefening veranderd worden en het effect op de cijfers kan onmiddellijk door leraars en leerlingen gezien worden.</p>
@@ -13,20 +13,13 @@
hoewel je het mag, je het formulier niet hoeft onmiddellijk in te sturen wanneer je het ingevuld hebt. Wanneer je
je werk echter wel instuurt, dan wordt de inhoud van je beoordeling onmiddellijk bevroren en voor je leraar geopend.</p>
-<p>Als de leraar je vraagt om wijzigingen te maken aan je werk en om het opnieuw in te zenden, zal je <b>niet</b>
-gevraagd worden om je &quot;nieuwe&quot; taak te beoordelen. Je maakt deze beoordeling alleen de eerste keer.</p>
+<p>Als de leraar je vraagt om wijzigingen te maken aan je werk en om het opnieuw in te zenden, zal je <b>niet</b> gevraagd worden om je &quot;nieuwe&quot; taak te beoordelen. Je maakt deze beoordeling alleen de eerste keer.</p>
-<p>Deze (eerste) beoordeling van je werk wordt door de leraar nagelezen en die kan er commentaar aan toevoegen
-en er een cijfer voor geven. Je zult de commentaar die je beoordeling gekregen heeft kunnen zien en het cijfer
-dat je ervoor gekregen hebt kan deel uitmaken van het eindcijfer dat je krijgt voor deze oefening.</p>
+<p>Deze (eerste) beoordeling van je werk wordt vergeleken met de beoordeling die je leraar maakt. Hoe dichter jouw beoordeling ligt bij die van je leraar, hoe hoger je &quot;beoordelingscijfer&quot; zal zijn. Dit cijfer maakt gewoonlijk een kleiner deel uit van je totaacijfer dan het cijfer dat je krijgt voor je taak. Het totaalcijfer van je oefening is de som van beide cijfers.</p>
+<p>Eens je je werk hebt ingestuurd, zal de leraar je werk beoordelen met hetzelfde evaluatieformulier. Je zult zijn scores en commentaar bij je taak kunnen zien. Dat cijfer zal gewoonlijk het belangrijkste deel vormen van het totaalcijfer dat je voor deze oefening krijgt.</p>
<p><b>Voor de leraar</b></p>
-<p>Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de inzendingen van de leerlingen te beoordelen. Deze cijfers vormen
-normaal gezien de belangrijkste component van het eindcijfer van de leerlingen voor de oefening. De beoordeling, het
-cijfer en alle commentaren kunnen door de leerling die de taak ingestuurd heeft, gezien worden. Eens je de
-beoordeling gemaakt hebt, moet je beslissen of je de leerling toelaat z'n taak te wijzigen en opnieuw in te zenden,
-hopelijk met wat verbeteringen, of niet.</p>
+<p>Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de inzendingen van de leerlingen te beoordelen. Deze cijfers vormen normaal gezien de belangrijkste component van het eindcijfer van de leerlingen voor de oefening. De beoordeling, het cijfer en alle commentaren kunnen door de leerling die de taak ingestuurd heeft, gezien worden. Eens je de beoordeling gemaakt hebt, moet je beslissen of je de leerling toelaat z'n taak te wijzigen en opnieuw in te zenden, hopelijk met wat verbeteringen, of niet.</p>
-<p>Wanneer je een beoordeling bewaart, krijg je een korte periode, tijdens dewelke je nog verbeteringen kunt aanbrengen
-voor de beoordeling wordt &quot;vrijgegeven&quot; voor de leerling.</p>
+<p>Wanneer je een beoordeling bewaart, krijg je een korte periode, tijdens dewelke je nog verbeteringen kunt aanbrengen voor de beoordeling wordt &quot;vrijgegeven&quot; voor de leerling.</p>
@@ -1,13 +1,5 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Beoordelingscijfer</B></P>
-<p>De bovenste helft van deze pagina toont de zelfevaluatie van de leerling. Deze evaluatie moet een cijfer krijgen (met 20 als maximum).
-Het werk van de leerling vind je terug onder de tweede link (De bovenste
-link is de beschrijving van de oefening). Het cijfer voor de zelfevaluatie kun je best toelichten
-in een commentaar die je invoert in het Commentaar van de leraar -vakje. Het cijfer zou
-de accuraatheid van de zelfevaluatie moeten weergeven; een beoordeling die een laag cijfer
-geeft aan een slecht werk zou een hoger cijfer moeten krijgen dan een beoordeling die een
-laag cijfer geeft aan een goede taak, bijvoorbeeld.</p>
-
-<p>In de onderste helft van deze pagina is er een leeg evaluatieformulier voor jouw
-beoordeling van het werk van de leerling.</p>
-
+<p>Dit is het maximumcijfer dat gegeven wordt voor de zelfevaluatie van de leerlingen. Het eigenlijke cijfer wordt door de oefeningmodule berekend door de zelfevaluatie van de leerling te vergelijken met de beoordeling van de leraar. Dit cijfer is een "beoordelingscijfer" en isn <b>niet</b> het maximumcijfer dat aan de taak gegeven wordt. Dat cijfer heet "cijfer voor inzending".</p>
+<p>Het cijfer dat een leerling krijgt voor een oefening is opgebouwd uit de som van beide cijfers. Als dus het maximumcijfer voor de zelfevaluatie op 20 gezet wordt en het maximumcijfer voor de taak op 80, dan staat de oefening op 100 punten.</p>
+<p>Deze cijfers kunnen op elk moment gewijzigd worden en het effect is onmiddellijk de zien door leerlingen en leraars.</p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 7effda3

Please sign in to comment.