Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

updates and minor changes from Martina Majorova

  • Loading branch information...
commit 7f95e892a17a3e5104ce6c90ea92774cc37e5843 1 parent 2d9a776
havran authored
View
94 lang/sk/dialogue.php
@@ -1,73 +1,73 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['addmynewentries'] = 'Prida» moje nové príspevky';
$string['addmynewentry'] = 'Prida» môj nový príspevok';
-$string['addsubject'] = 'Prida» predmet dialógu';
-$string['allowmultiple'] = 'Povoli» viacero dialógov s tou istou osobou';
-$string['allowstudentdialogues'] = 'Povoli» dialógy medzi ¹tudentmi navzájom';
+$string['addsubject'] = 'Prida» predmet ';
+$string['allowmultiple'] = 'Povoli» viacero rozhovorov s tou istou osobou';
+$string['allowstudentdialogues'] = 'Povoli» rozhovory medzi ¹tudentmi navzájom';
$string['close'] = 'Ukonèi»';
$string['closed'] = 'Ukonèený';
-$string['confirmclosure'] = 'Práve sa chystáte ukonèi» dialóg s $a. Ak u¾ raz ukonèíte dialóg, nemô¾ete ho opätovne nadviaza». Ak ukonèíte tento dialóg, mô¾ete si ho prezera», ale nemô¾ete u¾ doòho prispieva». Ak chcete v \"rozhovore\" s touto osobou pokraèova», budete musie» zaèa» nový dialóg.<br /><br />
-Ste si naozaj istý, ¾e chcete ukonèi» tento dialóg?';
-$string['deleteafter'] = 'Vymaza» ukonèené dialógy po (dni)';
-$string['dialogueclosed'] = 'Dialóg je ukonèený';
-$string['dialogueintro'] = 'Nadviazanie dialógu';
-$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom pridal nový príspevok do Vá¹ho dialógu \'$a->dialogue\'
+$string['confirmclosure'] = 'Práve sa chystáte ukonèi» rozhovor s $a. Ak u¾ raz ukonèíte rozhovor, nemô¾ete ho opätovne nadviaza». Ak ukonèíte tento rozhovor, mô¾ete si ho prezera», ale nemô¾ete u¾ doòho prispieva». Ak chcete v rozhovore s touto osobou pokraèova», budete musie» zaèa» nový rozhovor.<br /><br />
+Ste si naozaj istý, ¾e chcete ukonèi» tento rozhovor?';
+$string['deleteafter'] = 'Odstráni» ukonèené rozhovory po (poèet dní)';
+$string['dialogueclosed'] = 'Rozhovor je ukonèený';
+$string['dialogueintro'] = 'Nadviazanie rozhovoru (úvodné slová)';
+$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom pridal nový príspevok do Vá¹ho rozhovoru \'$a->dialogue\'
Mô¾ete si ho pozrie» tu:
$a->url';
-$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom pridal nový príspevok do Vá¹ho dialógu \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom pridal nový príspevok do Vá¹ho rozhovoru \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
-Mô¾ete si ho pozrie» pripojený k Vá¹mu <a href=\"$a->url\">dialógu</a>.';
-$string['dialoguename'] = 'Meno dialógu';
-$string['dialogueopened'] = 'Bol nadviazaný dialóg s $a';
-$string['dialoguewith'] = 'Dialóg s $a';
-$string['everybody'] = 'Ka¾dý';
+Mô¾ete si ho pozrie» pripojený k Vá¹mu <a href=\"$a->url\">rozhovoru</a>.';
+$string['dialoguename'] = 'Meno rozhovoru';
+$string['dialogueopened'] = 'Bol nadviazaný rozhovor s $a';
+$string['dialoguewith'] = 'Rozhovor s u¾ívateµom $a';
+$string['everybody'] = 'Medzi v¹etkými';
$string['furtherinformation'] = 'Ïal¹ie informácie';
$string['lastentry'] = 'Posledný príspevok';
-$string['maildefault'] = 'Východisové nastavenie elektronickej po¹ty';
-$string['mailnotification'] = 'Oznámenie prostredníctvom elektronickej po¹ty';
-$string['modulename'] = 'Dialóg';
-$string['modulenameplural'] = 'Dialógy';
-$string['namehascloseddialogue'] = '$a ukonèil dialóg';
-$string['newdialogueentries'] = 'Nové príspevky do dialógu';
+$string['maildefault'] = '©tandardne posiela» emailom';
+$string['mailnotification'] = 'Upozornenie emailom';
+$string['modulename'] = 'Rozhovor';
+$string['modulenameplural'] = 'Rozhovory';
+$string['namehascloseddialogue'] = '$a ukonèil(a) rozhovor';
+$string['newdialogueentries'] = 'Nové príspevky do rozhovoru';
$string['newentry'] = 'Nový príspevok';
-$string['noavailablepeople'] = 'Momentálne nie je nikto prihlásený do dialógu';
-$string['nopersonchosen'] = 'Nevybrali ste osobu';
+$string['noavailablepeople'] = 'Momentálne tu nie je nikto, s kým by ste mohli vies» rozhovor';
+$string['nopersonchosen'] = 'Nevybrali ste ¾iadnu osobu';
$string['nosubject'] = 'Nezadali ste predmet ';
$string['notextentered'] = 'Nenapísali ste ¾iaden text';
-$string['notstarted'] = 'E¹te ste nenadviazali tento dialóg';
-$string['notyetseen'] = 'Dialóg e¹te nikto nevidel';
+$string['notstarted'] = 'Zatiaµ ste e¹te neprispeli do tohto rozhovoru';
+$string['notyetseen'] = 'Rozhovor e¹te nikto nevidel';
$string['numberofentries'] = 'Poèet príspevkov';
$string['numberofentriesadded'] = 'Poèet pridaných príspevkov: $a';
$string['of'] = '-';
-$string['onwrote'] = 'Na $a napísal(a)';
-$string['onyouwrote'] = 'Na $a ste napísali';
+$string['onwrote'] = '$a napísal(a)';
+$string['onyouwrote'] = '$a ste napísali';
$string['open'] = 'Zaèa»';
-$string['openadialoguewith'] = 'Zaèa» dialóg s ';
-$string['opendialogue'] = 'Zaèa» dialóg';
-$string['opendialogueentries'] = 'Otvori» príspevky dialógu';
-$string['pane0'] = 'Zaèa» dialóg';
-$string['pane1'] = '$a dialógov èaká na Va¹u odpoveï';
-$string['pane1one'] = '1 dialóg èaká na Va¹u odpoveï';
-$string['pane2'] = '$a dialógov èaká na odpoveï inej osoby';
-$string['pane2one'] = '1 dialóg èaká na odpoveï inej osoby';
-$string['pane3'] = '$a ukonèených dialógov';
-$string['pane3one'] = '1 ukonèený dialóg';
-$string['seen'] = 'Dialóg bol prezeraný pred $a';
-$string['sendmailmessages'] = 'Posiela» emailové správy o mojich nových príspevkoch';
+$string['openadialoguewith'] = 'Zaèa» rozhovor s ';
+$string['opendialogue'] = 'Zaèa» rozhovor ';
+$string['opendialogueentries'] = 'Otvori» príspevky rozhovoru';
+$string['pane0'] = 'Zaèa» rozhovor';
+$string['pane1'] = '$a rozhovorov èaká na Va¹u odpoveï';
+$string['pane1one'] = '1 rozhovor èaká na Va¹u odpoveï';
+$string['pane2'] = '$a rozhovorov èaká na odpoveï inej osoby';
+$string['pane2one'] = '1 rozhovor èaká na odpoveï inej osoby';
+$string['pane3'] = '$a ukonèených rozhovorov';
+$string['pane3one'] = '1 ukonèený rozhovor';
+$string['seen'] = 'Rozhovor bol videný pred $a';
+$string['sendmailmessages'] = 'Posiela» správy na email o mojich nových príspevkoch';
$string['status'] = 'Stav';
-$string['studenttostudent'] = 'Medzi ¹tudentom a ¹tudentom';
+$string['studenttostudent'] = 'Medzi ¹tudentmi';
$string['subject'] = 'Predmet';
-$string['subjectadded'] = 'Predmet bol pridaný';
+$string['subjectadded'] = 'Bol pridaný predmet ';
$string['teachertostudent'] = 'Medzi ¹tudentom a uèiteµom';
-$string['typefirstentry'] = 'Sem vpí¹te prvý príspevok';
-$string['typefollowup'] = 'Sem vpí¹te nasledujúci (alebo odpoveï na príspevok)';
-$string['typeofdialogue'] = 'Typ dialógu';
-$string['typereply'] = 'Sem vpí¹te odpoveï';
-$string['viewallentries'] = 'Prezrie» si $a príspevkov ';
+$string['typefirstentry'] = 'Sem vlo¾te prvý príspevok';
+$string['typefollowup'] = 'Sem vlo¾te nasledujúci (alebo odpoveï na príspevok)';
+$string['typeofdialogue'] = 'Typ rozhovoru';
+$string['typereply'] = 'Sem vlo¾te odpoveï';
+$string['viewallentries'] = 'Zobrazi» $a príspevkov ';
?>
View
32 lang/sk/editor.php
@@ -1,17 +1,17 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // editor.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['about'] = 'O tomto editore';
$string['absbottom'] = 'Úplne dolu (Absbottom)';
$string['address'] = 'Adresa';
-$string['alertnoselectedtext'] = 'Najprv musíte oznaèi» text';
+$string['alertnoselectedtext'] = 'Najprv musíte oznaèi» text!';
$string['alignment'] = 'Zarovnanie';
$string['alternatetext'] = 'Alternatívny text';
$string['anchorhelp'] = 'Týmto vytvoríte iba návestie. Odkaz sem v¹ak musíte nadefinova» ruène.';
$string['anchorname'] = 'Názov návestia';
$string['anchors'] = 'Návestia';
-$string['baseline'] = 'Základné (Baseline)';
+$string['baseline'] = 'Základ (Baseline)';
$string['bold'] = 'Tuèné';
$string['borderthickness'] = 'Hrúbka ohranièenia';
$string['bottom'] = 'Dolu (Bottom)';
@@ -29,10 +29,10 @@
$string['createfolder'] = 'Vytvori» prieèinok';
$string['createlink'] = 'Vlo¾i» odkaz ';
$string['cut'] = 'Vybra» výber';
-$string['cutpastemozilla'] = 'Bohu¾iaµ, pre vlo¾enie textu zo schránky momentálne nemô¾ete pou¾i» be¾nú klávesovú skratku èi tlaèidlo Vlo¾i». Toto správanie je spôsobené bezpeènostným opatrením zabudovaným do niektorých verzií prehliadaèov Mozilla a Firefox.<br /><br />Existujú spôsoby, ako sa dá toto správanie obís», tak¾e vyskú¹ajte:<br />(1) Miesto CTRL+v skúste skratku SHIFT+Insert<br />(2) Pou¾ite ponuku Úpravy->Vlo¾i» v menu vá¹ho prehliadaèa<br />(3) Upravte si nastavenie vá¹ho prehliadaèa v súbore user.js<br />(4) Na Linuxe skúste vlo¾i» text pomocou nastaveného tlaèidla my¹i<br /><br />Pre viac informácií kliknite na tlaèidlo OK, pre návrat do editora stlaète Cancel, Storno èi Zru¹i».';
-$string['delete'] = 'Vymaza»';
+$string['cutpastemozilla'] = 'Bohu¾iaµ, pre vlo¾enie textu zo schránky momentálne nemô¾ete pou¾i» be¾nú klávesovú skratku èi tlaèidlo Vlo¾i». Toto správanie je spôsobené bezpeènostným opatrením zabudovaným do niektorých verzií prehliadaèov Mozilla a Firefox.<br /><br />Existujú spôsoby, ako sa dá toto správanie obís», skúste vyskú¹a» toto:<br />(1) Miesto CTRL+v skúste skratku SHIFT+Insert<br />(2) Pou¾ite ponuku Úpravy->Vlo¾i» v menu Vá¹ho prehliadaèa<br />(3) Upravte si nastavenie Vá¹ho prehliadaèa v súbore user.js<br /><br />Pre viac informácií kliknite na tlaèidlo OK, pre návrat do editora stlaète Cancel, Storno èi Zru¹i».';
+$string['delete'] = 'Odstráni»';
$string['filebrowser'] = 'Prehliadaè súborov';
-$string['findwhat'] = 'Hµada»';
+$string['findwhat'] = 'Nájs»';
$string['fontname'] = 'Názov fontu';
$string['fontsize'] = 'Veµkos» fontu';
$string['forecolor'] = 'Farba fontu';
@@ -44,7 +44,7 @@
$string['horizontal'] = 'Vodorovný';
$string['horizontalrule'] = 'Vodorovná èiara';
$string['htmlmode'] = 'Prepnú» na HTML zdroj';
-$string['imageurl'] = 'URL adresa obrázku';
+$string['imageurl'] = 'URL obrázku';
$string['indent'] = 'Zväè¹i» odsadenie';
$string['insertchar'] = 'Vlo¾i» ¹peciálny znak';
$string['insertimage'] = 'Vlo¾i» obrázok';
@@ -62,18 +62,18 @@
$string['lefttoright'] = 'Zµava doprava';
$string['linkproperties'] = 'Vlastnosti odkazu';
$string['linktarget'] = 'Kde otvori»';
-$string['linktargetblank'] = 'Nové okno';
-$string['linktargetnone'] = '®iadny';
-$string['linktargetother'] = 'Iný (zatiaµ nefunguje)';
+$string['linktargetblank'] = 'V novom okne';
+$string['linktargetnone'] = 'Bez urèenia';
+$string['linktargetother'] = 'Inde (zatiaµ nefunguje)';
$string['linktargetself'] = 'V tom istom rámci';
$string['linktargettop'] = 'V tom istom okne';
$string['linktitle'] = 'Nadpis';
$string['linkurl'] = 'URL';
-$string['matchcase'] = 'Citlivé na veµkos»';
+$string['matchcase'] = 'Citlivé na veµkos» písma';
$string['middle'] = 'Uprostred (Middle)';
$string['minimize'] = 'Minimalizova» editor';
$string['move'] = 'Presunú»';
-$string['nolink'] = 'Neprepája» na slovník';
+$string['nolink'] = 'Zabráni» automatickému vytváraniu odkazov';
$string['normal'] = 'Normálny';
$string['notimage'] = 'Vybraný súbor nie je obrázok. Prosím, vyberte si iný súbor!';
$string['notset'] = 'Nenastavené';
@@ -89,8 +89,8 @@
$string['preformatted'] = 'Predformátovaný';
$string['preview'] = 'Náhµad';
$string['properties'] = 'Vlastnosti';
-$string['redo'] = 'Opakova» poslednú akciu';
-$string['regularexpressions'] = 'Pou¾i» \'regular expression\'';
+$string['redo'] = 'Opakova» poslednú èinnos»';
+$string['regularexpressions'] = 'Pou¾i» regulárne výrazy';
$string['removelink'] = 'Odstráni» odkaz';
$string['rename'] = 'Premenova»';
$string['replaceall'] = 'Nahradi» v¹etko';
@@ -114,9 +114,9 @@
$string['top'] = 'Hore (top)';
$string['type'] = 'Typ';
$string['underline'] = 'Podèiarknu»';
-$string['undo'] = 'Vráti» poslednú akciu (UNDO)';
+$string['undo'] = 'Vráti» poslednú èinnos» (UNDO)';
$string['unorderedlist'] = 'Zoznam odrá¾ok';
-$string['upload'] = 'Naèíta»';
+$string['upload'] = 'Prenies»';
$string['vertical'] = 'Zvisle';
$string['width'] = '©írka';
$string['wordclean'] = 'Vyèisti» HTML z Wordu';
View
20 lang/sk/enrol_authorize.php
@@ -1,24 +1,24 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Prihlasovacie meno';
-$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Heslo (nie je vyžadované)';
-$string['anreferer'] = 'Sem vložte URL referer, pokiaľ ho máte nastavený vo vašom účte na authorize.net. Do HTTP požiadavku bude začlenená hlavička \"Referer: URL\".';
-$string['antestmode'] = 'Authorize.net: Testovacia transakcia';
-$string['antrankey'] = 'Authorize.net: Transakčný kľúč';
-$string['ccexpire'] = 'Dátum zániku platnosti';
-$string['ccexpired'] = 'Kreditná karta nie je platná';
+$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Heslo (nevyžaduje sa)';
+$string['anreferer'] = 'Sem vložte URL referer, pokiaľ ho máte nastavený vo Vašom účte na authorize.net. Do HTTP požiadavky bude začlenená hlavička \"Referer: URL\".';
+$string['antestmode'] = 'Authorize.net: Testovacia transakcia v testovacom režime (nestiahne žiadne peniaze)';
+$string['antrankey'] = 'Authorize.net: Kľúč transakcie';
+$string['ccexpire'] = 'Dátum zániku platnosti (vypršania)';
+$string['ccexpired'] = 'Platnosť kreditnej karty vypršala';
$string['ccinvalid'] = 'Neplatné číslo karty';
$string['ccno'] = 'Číslo kreditnej karty';
$string['cctype'] = 'Typ kreditnej karty';
$string['ccvv'] = 'CV2';
$string['ccvvhelp'] = 'Pozrite sa na zadnú stranu karty (posledné 3 čísla)';
$string['chooseone'] = 'Vypíšte jedno alebo obidve nasledujúce polia';
-$string['description'] = 'Modul Authorize.net umožňuje používať platený prístup ku kurzom cez poskytovateľov kreditných kariet. Pokiaľ je cena niektorého kurzu nulová, nebude od študentov vyžadovaná platba za vstup. Cenu je možné nastaviť globálne pre celý web a tiež pre každý kurz osobitne. Pokiaľ je nastavená cena za kurz, globálne nastavenie sa neberie do úvahy.';
+$string['description'] = 'Modul Authorize.net umožňuje nastaviť platenie za kurzy pomocou kreditnej karty. Pokiaľ je cena niektorého kurzu nulová, nebude od užívateľov sa nebude vyžadovať platba za vstup pri zápise do kurzu. Cenu je možné nastaviť globálne pre všetky kurzy na stránkach a tiež pre každý kurz osobitne. Pokiaľ je nastavená cena za individuálny kurz, potom sa globálne nastavenie pre všetky kurzy neberie do úvahy.';
$string['enrolname'] = 'Authorize.net: Brána pre kreditné karty';
-$string['nameoncard'] = 'Meno karty';
-$string['sendpaymentbutton'] = 'Poslať platbu';
+$string['nameoncard'] = 'Meno na karte';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Odoslať platbu';
$string['zipcode'] = 'Poštové smerovacie číslo';
?>
View
6 lang/sk/enrol_flatfile.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['description'] = 'Táto metóda bude opakovane kontrolova» a spracováva» ¹peciálne formátovaný textový súbor, ktorého umiestnenie tu urèíte. Súbor mô¾e ma» ¹truktúru podobnú tejto:
@@ -11,10 +11,10 @@
del, student, 17, CF101
add, student, 21, CF101, 1091115000, 1091215000 </pre>';
$string['enrolname'] = 'Zo súboru';
-$string['filelockedmail'] = 'Textový súbor, ktorý pou¾ívate pre zápisy ($a), nemô¾e by» odstránený procesom cron. Väè¹inou je to spôsobené zle nastavenými právami. Prosím, opravte práva tak, aby mohol Moodle tento súbor odstráni». Inak mô¾e dochádza» k jeho opakovanému spracovaniu.';
+$string['filelockedmail'] = 'Textový súbor, ktorý pou¾ívate pre zápisy do kurzov($a), nemô¾e by» odstránený procesom cron. Väè¹inou je to spôsobené zle nastavenými právami. Prosím, opravte práva tak, aby mohol Moodle tento súbor odstráni». Inak mô¾e dochádza» k jeho opakovanému spracovaniu.';
$string['filelockedmailsubject'] = 'Dôle¾itá chyba: Súbor so zápismi';
$string['location'] = 'Umiestnenie súboru';
-$string['mailadmin'] = 'Upozorni» správcu emailom';
+$string['mailadmin'] = 'Upozorni» administrátora emailom';
$string['mailusers'] = 'Upozorni» u¾ívateµov emailom';
?>
View
4 lang/sk/enrol_internal.php
@@ -1,10 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['description'] = 'Toto je štandardný formulár na zápis do kurzu. Existujú dva hlavné spôsoby, ako sa môže študent zapísať do kurzu.
<ul>
-<li>Učiteľ alebo správca ich môže ručne zapísať, použitím odkazu v menu Administrácia kurzu v rámci toho kurzu.</li>
+<li>Učiteľ alebo administrátor ich môže ručne zapísať, použitím odkazu v menu Administrácia kurzu v rámci toho kurzu.</li>
<li>Niektoré kurzy môžu vyžadovať pri vstupe heslo, tzv. \"Kľúč pre zápis do kurzu\". Ktokoľvek ho pozná, sa môže sám zapísať do kurzu.</li>
</ul>';
$string['enrolname'] = 'Interný zápis do kurzu';
View
32 lang/sk/enrol_ldap.php
@@ -1,40 +1,40 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.6 development (2005053000)
+ // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['description'] = '<p>Na kontrolu Vašich zápisov, môžete použiť LDAP server. Predpokladom je, že Váš LDAP strom obsahuje skupiny, ktoré mapujú kurzy a každá z týchto skupín/kurzov obsahuje záznamy o užívateľoch, ktoré mapujú študentov.</p>
-<p>Predpokladá sa, ¾e kurzy sú definované ako skupiny v LDAP a ka¾dá skupina má viacero u¾ívateµských polo¾iek (<em>member</em> alebo <em>memberUid</em>), ktoré zabezpeèujú jednoznaènú definíciu u¾ívateµa.</p>
-<p>Aby ste mohli pou¾i» LDAP zapisovanie, Va¹i u¾ívatelia <strong>musia</strong> ma» aktívnu polo¾ku idnumber. LDAP skupiny musia ma» idnumber v polo¾kách pre u¾ívateµa, aby sa mohli zapisova» do kurzov. Toto bude pravdepodobne fungova» bez problémov, ak u¾ pou¾ívate LDAP Autentifikáciu.</p>
-<p>Zápisy sa budú aktualizova», ak sa u¾ívateµ prihlási. Na synchronizáciu uchovávania zápisov, mô¾ete pou¾i» aj skript. Pozrite sa do <em>enrol/ldap/enrol_ldap_sync.php</em>.</p>
-<p>Táto voµba mô¾e by» nastavená na automatické vytváranie nových kurzov, ak sa objavia nové skupiny v LDAP.</p>';
+<p>Predpokladá sa, že kurzy sú definované ako skupiny v LDAP a každá skupina má viacero užívateľských polí (<em>člen</em> alebo <em>Uidčlena</em>), ktoré zabezpečujú jednoznačnú identifikáciu užívateľa.</p>
+<p>Aby ste mohli použiť LDAP zapisovanie, Vaši užívatelia <strong>musia</strong> mať platné pole idnumber. LDAP skupiny musia mať idnumber v poliach pre užívateľa, aby sa mohli zapisovať do kurzov. Toto bude pravdepodobne fungovať bez problémov, ak už používate LDAP Autentifikáciu.</p>
+<p>Zápisy sa budú aktualizovať, keď sa užívateľ prihlási. Na synchronizáciu uchovávania zápisov, môžete použiť aj skript. Pozrite sa do <em>enrol/ldap/enrol_ldap_sync.php</em>.</p>
+<p>Tento plugin môže byť nastavený na automatické vytváranie nových kurzov, ak sa objavia nové skupiny v LDAP.</p>';
$string['enrol_ldap_autocreate'] = 'Kurzy môžu byť vytvárané automaticky, ak existujú zápisy do kurzov, ktoré ešte neexistujú v Moodle.';
$string['enrol_ldap_autocreation_settings'] = 'Nastavenia automatického vytvárania kurzov';
-$string['enrol_ldap_bind_dn'] = 'Ak chcete pou¾i» spoluu¾ívateµa na vyhµadávanie u¾ívateµov, tu to definujte. Nieèo ako: \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
-$string['enrol_ldap_bind_pw'] = 'Heslo pre spoluu¾ívateµa';
-$string['enrol_ldap_category'] = 'Kategória pre automaticky vytvorené kurzy';
-$string['enrol_ldap_course_fullname'] = 'Nepovinné: LDAP polo¾ky, z ktorých sa má vybra» celé meno';
+$string['enrol_ldap_bind_dn'] = 'Ak chcete použiť spoluužívateľa na vyhľadávanie užívateľov, definujte to tu. Niečo ako: \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_bind_pw'] = 'Heslo pre spoluužívateľa.';
+$string['enrol_ldap_category'] = 'Kategória pre automaticky vytvorené kurzy.';
+$string['enrol_ldap_course_fullname'] = 'Nepovinné: LDAP pole, z ktorého sa má vybrať celé meno užívateľa.';
$string['enrol_ldap_course_idnumber'] = 'Plán jednoznačného identifikátora v LDAP, obyčajne <em>cn</em> alebo <em>uid</em>. Odporúča sa \"uzamknúť\" túto hodnotu, ak používate automatické vytváranie kurzov.';
$string['enrol_ldap_course_settings'] = 'Nastavenia zápisov do kurzov';
-$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'Nepovinné: LDAP polo¾ky, z ktorých sa má vybra» skrátené meno';
-$string['enrol_ldap_course_summary'] = 'Nepovinné: LDAP polo¾ky, z ktorých sa má vybra» sumár';
+$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'Nepovinné: LDAP pole, z ktorého sa má vybrať skrátené menou užívateľa.';
+$string['enrol_ldap_course_summary'] = 'Nepovinné: LDAP pole, z ktorého sa má vybrať súhrn.';
$string['enrol_ldap_editlock'] = 'Uzamknúť hodnotu';
-$string['enrol_ldap_general_options'] = 'Hlavné nastavenia';
+$string['enrol_ldap_general_options'] = 'Všeobecné nastavenia';
$string['enrol_ldap_host_url'] = 'Špecifikujte hosťovský LDAP v URL forme, napr: \'ldap://ldap.myorg.com/\'
alebo \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
-$string['enrol_ldap_objectclass'] = 'Na vyhµadávanie kurzov sa pou¾íva objectClass. Obyèajne \'posixGroup\'.';
+$string['enrol_ldap_objectclass'] = 'Na vyhľadávanie kurzov sa používa objectClass. Obyčajne \'posixGroup\'.';
$string['enrol_ldap_search_sub'] = 'Hľadať účastníkov skupiny v subkontextoch.';
$string['enrol_ldap_server_settings'] = 'Nastavenia LDAP servera';
-$string['enrol_ldap_student_contexts'] = 'Zoznam kontextov, kde sú umiestnené skupiny so zápismi ¹tudentov. Rozdielne kontexty oddeµte \';\', napr: \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_student_contexts'] = 'Zoznam kontextov, kde sú umiestnené skupiny so zápismi študentov. Rozdielne kontexty oddeľte bodkočiarkou, napr: \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['enrol_ldap_student_memberattribute'] = 'Atribút užívateľa, keď užívatelia patria (sú zapísaní) do skupiny. Obyčajne \'member\'
alebo \'memberUid\'.';
$string['enrol_ldap_student_settings'] = 'Nastavenia zápisov študentov';
-$string['enrol_ldap_teacher_contexts'] = 'Zoznam kontextov, kde sú umiestnené skupiny so zápismi uèiteµov. Rozdielne kontexty oddeµte \';\', napr: \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_teacher_contexts'] = 'Zoznam kontextov, kde sú umiestnené skupiny so zápismi učiteľov. Rozdielne kontexty oddeľte bodkočiarkou, napr: \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['enrol_ldap_teacher_memberattribute'] = 'Atribút užívateľa, keď užívatelia patria (sú zapísaní) do skupiny. Obyčajne \'member\'
alebo \'memberUid\'.';
$string['enrol_ldap_teacher_settings'] = 'Nastavenia zápisov učiteľov';
$string['enrol_ldap_template'] = 'Nepovinné: Pri automaticky vytváraných kurzoch sa môžu ich nastavenia kopírovať zo šablóny kurzu.';
$string['enrol_ldap_updatelocal'] = 'Aktualizovať miestne údaje';
$string['enrol_ldap_version'] = 'Verzia LDAP protokolu, ktorú používa Váš server.';
-$string['enrolname'] = 'LDAP';
+$string['enrolname'] = 'LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)';
?>
View
8 lang/sk/enrol_paypal.php
@@ -1,11 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['business'] = 'Emailová adresa Vášho obchodného Paypal účtu';
-$string['costorkey'] = 'Prosím vyberte si jednu z metód zápisu.';
-$string['description'] = 'Modul \"Platba cez Paypal\" Vám umožňuje nastavovať platené kurzy. Ak je cena kurzu nastavená na nulu, nie sú záujemcovia o zapísanie do kurzu vyzývaní k žiadnej platbe. Môžete rovnako nastaviť východziu cenu všetkých kurzov na Vašich stránkách a ceny jednotlivých kurzov potom nastavovať individuálne. Cena nastavená v kurze má prednosť pred cenou nastavenou pre celé stránky.';
+$string['costorkey'] = 'Prosím vyberte si jednu zo spôsobov zápisu do kurzu.';
+$string['description'] = 'Modul \"Platba cez Paypal\" Vám umožňuje nastavovať platené kurzy. Ak je cena kurzu nastavená na nulu, nie sú záujemcovia o zapísanie do kurzu vyzývaní k žiadnej platbe. Môžete rovnako nastaviť východziu cenu všetkých kurzov na Vašich stránkách a ceny jednotlivých kurzov potom nastavovať individuálne. Cena nastavená v kurze má prednosť pred jednotnou cenou nastavenou pre všetky stránky.';
$string['enrolname'] = 'Platba cez Paypal';
-$string['sendpaymentbutton'] = 'Poslať platbu cez službu Paypal';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Odoslať platbu cez službu Paypal';
?>
View
8 lang/sk/error.php
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // error.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
-$string['adminprimarynoedit'] = 'Ostatní správci nemôžu meniť údaje hlavného správcu';
+$string['adminprimarynoedit'] = 'Ostatní administrátori nemôžu upravovať údaje hlavného administrátora';
$string['confirmsesskeybad'] = 'Ľutujeme, ale klúču Vášho sedenia (session) nebolo povolené vykonať túto akciu. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje náhodnému alebo zákernému spúšťaniu dôležitých funkcií pod Vašim menom. Prosím, uistite sa, že skutočne chcete spustiť túto funkciu.';
$string['coursegroupunknown'] = 'Nebol určený kurz zodpovedajúci skupine $a';
$string['erroronline'] = 'Chyba na riadku $a';
@@ -15,10 +15,10 @@
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Modul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) nemohol byť nainštalovaný. Vyžaduje novšiu verziu Moodle (používate verziu $a->currentmoodle, potrebujete $a->requiremoodle).';
$string['notavailable'] = 'Momentálne nie je dostupné';
$string['onlyeditown'] = 'Môžete upravovať len vlastné údaje';
-$string['processingstops'] = 'Tu sa ukončilo spracovávanie. Zostatkové záznamy sa ignorujú.';
+$string['processingstops'] = 'Tu sa ukončilo spracovávanie. Zostávajúce záznamy boli ignorované.';
$string['restricteduser'] = 'Ľutujeme, ale súčasnému účtu \"$a\" nebolo dovolené toto previesť.';
$string['sessionerroruser'] = 'Boli ste príliš dlho nečinný a Vaše prihlásenie sa stalo neplatným. Prosím prihláste sa znovu.';
-$string['sessionipnomatch'] = 'Ľutujeme, ale Vaše IP číslo sa od Vášho prvého prihlásenia zmenilo. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje útočníkom vydávať sa za prihláseného užívateľa. Bežným užívateľom by sa táto správa nemala zobraziť - kontaktujte Vášho správcu a požiadajte ho o pomoc.';
+$string['sessionipnomatch'] = 'Ľutujeme, ale Vaše IP číslo sa od Vášho prvého prihlásenia zmenilo. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje útočníkom vydávať sa za prihláseného užívateľa. Bežným užívateľom by sa táto správa nemala zobraziť - kontaktujte Vášho administrátora a požiadajte ho o pomoc.';
$string['unknowncourse'] = 'Neznámy kurz s názvom \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Užívateľ \"$a\" nebol pridaný - neznáma chyba';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Užívateľ \"$a\" nebol pridaný - už sa zaregistroval';
View
80 lang/sk/exercise.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['absent'] = 'Chýba';
@@ -8,7 +8,7 @@
$string['ago'] = 'Pred $a';
$string['amend'] = 'Doplòte';
$string['amendassessmentelements'] = 'Doplòte polo¾ky hodnotenia';
-$string['amendtitle'] = 'Doplòte';
+$string['amendtitle'] = 'Doplòte názov';
$string['analysis'] = 'Rozbor';
$string['assess'] = 'Hodnoti»';
$string['assessed'] = 'Hodnotené';
@@ -33,14 +33,14 @@
$string['deadline'] = 'Uzávierka';
$string['deadlineis'] = 'Uzávierka je $a';
$string['delete'] = 'Odstráni»';
-$string['deletesubmissionwarning'] = 'Upozornenie: táto úloha bola hodnotená ($a-krát).<br />
-Rozhodne Vám ju doporuèujeme NEODSTRAÒOVA«.';
+$string['deletesubmissionwarning'] = 'Upozornenie: toto odovzdané zadanie bolo hodnotené ($a-krát).<br />
+Rozhodne Vám ho doporuèujeme NEODSTRAÒOVA«.';
$string['deleting'] = 'Odstraòuje sa';
$string['description'] = 'Popis';
-$string['descriptionofexercise'] = 'Polo¾ka Zadávanie úlohy obsahuje popis cvièenia alebo úlohy, ktoré majú $a splni», zadaných vo Wordovskom dokumente alebo HTML súbore. Tento súbor sa skopíruje do predo¹lých cvièení tak, ¾e u¾ívatelia majú sprístupnených $a cvièení. Je tie¾ mo¾né vytvori» sadu variant toho istého cvièenia alebo úlohy, opä» vo Worde alebo v HTML, a skopírova» ich do cvièení, predtým, ako ho budú ma» $a sprístupnené.';
+$string['descriptionofexercise'] = 'Polo¾ka Zadanie úlohy obsahuje popis cvièenia alebo úlohy, ktoré majú $a splni», zadaných vo Wordovskom dokumente alebo HTML súbore. Tento súbor sa skopíruje do cvièenia skôr, ako majú u¾ívatelia $a toto zadanie sprístupnené. Je tie¾ mo¾né vytvori» sadu variant toho istého cvièenia alebo úlohy, opä» vo Worde alebo v HTML a skopírova» ich do cvièení predtým, ako ho budú ma» u¾ívatelia $a sprístupnené.';
$string['detailsofassessment'] = 'Podrobnosti hodnotenia';
-$string['displayoffinalgrades'] = 'Zobrazenie koneèného poètu bodov';
-$string['doubleupload'] = 'Varovanie: toto rie¹enie úlohy bolo pravdepodobne poslané dvakrát. Choïte na stránku Administratíva a zistite, èi tento u¾ívateµ poslal dve rie¹enia v krátkom èasovom intervale. Predtým, ako budete pokraèova»,vyma¾te jedno z týchto rie¹ení.';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Zobrazenie koneènej známky';
+$string['doubleupload'] = 'Varovanie: toto rie¹enie úlohy bolo pravdepodobne poslané dvakrát. Choïte na stránku Administratíva a zistite, èi tento u¾ívateµ poslal dve rie¹enia v krátkom èasovom intervale. Predtým, ako budete pokraèova», vyma¾te jedno z týchto rie¹ení.';
$string['duedate'] = 'Dátum uzávierky';
$string['edit'] = 'Upravi»';
$string['editingassessmentelements'] = 'Úprava polo¾iek hodnotenia';
@@ -52,14 +52,14 @@
$string['excellent'] = 'Výborný';
$string['exerciseassessments'] = 'Hodnotenie cvièení';
$string['exercisefeedback'] = 'Cvièenie - spätná väzba';
-$string['exercisesubmissions'] = 'Rie¹enie';
+$string['exercisesubmissions'] = 'Rie¹enie zadaného cvièenia';
$string['fair'] = 'Uspokojivý';
$string['generalcomment'] = 'Obecný komentár';
$string['good'] = 'Dobrý';
$string['gradeassessment'] = 'Bodové ohodnotenie';
-$string['gradeforassessment'] = 'Body pre hodnotenie';
-$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Body za hodnotenie, ktoré sú dohromady $a';
-$string['gradeforsubmission'] = 'Body za rie¹enie';
+$string['gradeforassessment'] = 'Body za hodnotenie';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Body za hodnotenie ¹tudentov $a';
+$string['gradeforsubmission'] = 'Body za odovzdané rie¹enie úlohy';
$string['gradetable'] = 'Bodová tabuµka';
$string['gradinggrade'] = 'Body za bodovanie';
$string['gradingstrategy'] = 'Bodovacia stratégia';
@@ -68,16 +68,16 @@
$string['incorrect'] = 'Nesprávne';
$string['late'] = 'Neskoro';
$string['lax'] = 'Nedbalý';
-$string['leaguetable'] = 'Ligová tabuµka odovzdaných prác';
-$string['mail1'] = 'Va¹u úlohu \'$a\' hodnotil(a)';
+$string['leaguetable'] = 'Ligová tabuµka odovzdaných zadaní';
+$string['mail1'] = 'Va¹u zadanie \'$a\' hodnotil(a)';
$string['mail2'] = 'Poznámky a body je mo¾né si prezrie» v Zadaní úlohy \'$a\'';
$string['mail3'] = 'Mô¾ete ho vidie» v Zadaní úlohy Vá¹ho cvièenia';
-$string['mail6'] = 'Va¹e hodnotenie úlohy \'$a\' bolo posudzované';
+$string['mail6'] = 'Va¹e hodnotenie úlohy \'$a\' bolo posudzované';
$string['mail7'] = 'Komentáre, ktoré uviedol $a, je mo¾né vidie» v Zadaní tejto úlohy.';
$string['managingassignment'] = 'Správa cvièení';
$string['maximum'] = 'Maximum';
$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Najvy¹¹í mo¾ný poèet bodov za hodnotenie ¹tudentov: $a';
-$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Najvy¹¹í mo¾ný poèet bodov za rie¹enie: $a';
+$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Najvy¹¹í mo¾ný poèet bodov za odovzdané rie¹enia: $a';
$string['maximumsize'] = 'Najväè¹ia mo¾ná veµkos»';
$string['mean'] = 'Priemer';
$string['minimum'] = 'Minimum';
@@ -86,47 +86,47 @@
$string['movingtophase'] = 'Prechádza sa do fázy $a';
$string['multiplesubmissions'] = 'Viacnásobné rie¹enie';
$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'Nebol zaslaný ¾iadny popis cvièenia';
-$string['nosubmissions'] = ' ®iadne rie¹enia';
+$string['nosubmissions'] = '®iadne odovzdané rie¹enia';
$string['notassessedyet'] = 'Doposiaµ nehodnotené';
$string['notavailable'] = 'Nie je k dispozícii';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'V¹imnite si, ¾e bodovanie je rozdelené do niekoµkých \"polo¾iek hodnotenia\".<br />
-Týmto sa dosiahne to, ¾e bodovanie je µah¹ie a celistvej¹ie. Ako uèiteµ musíte prida» tieto polo¾ky e¹te pred sprístupnením úlohy ¹tudentom. To urobíte tak, ¾e kliknete na úlohu v kurze - budete vyzvaní k pridaniu týchto polo¾iek hodnotenie. Ich poèet mô¾ete meni» na obrazovke Upravi» úlohu, polo¾ky samotné mô¾u by» upravené na stránke \"Správa úloh\".';
-$string['noteongradinggrade'] = 'Tieto body sú merítkom toho, ako dobre Va¹e hodnotenie súhlasí s hodnotením Va¹ej práce, ktoré vypracoval $a. Èím vy¹¹í je poèet bodov, tým sú si hodnotenia bli¾¹ie.';
-$string['noteonstudentassessments'] = '{Body od ¹tudenta/Body za bodovánie}';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'V¹imnite si, ¾e bodovanie je rozdelené do niekoµkých \"Polo¾iek hodnotenia\".<br />
+Týmto sa dosiahne to, ¾e bodovanie je µah¹ie a celistvej¹ie. Ako uèiteµ musíte prida» tieto <br />polo¾ky e¹te pred sprístupnením úlohy ¹tudentom. To urobíte tak, <br />¾e kliknete na úlohu v kurze - budete vyzvaní k pridaniu <br />týchto polo¾iek hodnotenia. Ich poèet mô¾ete meni» na obrazovke Upravi» úlohu, <br />polo¾ky samotné mô¾u by» upravené na stránke \"Správa zadaných úloh\".';
+$string['noteongradinggrade'] = 'Tieto body sú merítkom toho, ako dobre Va¹e hodnotenie súhlasí s hodnotením <br />Va¹ej práce, ktoré vypracoval $a. Èím vy¹¹í je poèet bodov, tým sú si hodnotenia bli¾¹ie.';
+$string['noteonstudentassessments'] = '{Body od ¹tudenta/Body za bodovanie}';
$string['notgraded'] = 'Nebodované';
$string['notitlegiven'] = 'Názov neuvedený';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Poèet komentárov, polo¾iek hodnotenia, bodov, kritérií alebo kategórií v oddieli';
$string['numberofcriterionelements'] = 'Poèet kritérií musí být väè¹í ako jedno.';
$string['numberofentries'] = 'Poèet polo¾iek';
-$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Poèet polo¾iek v ligové tabuµke';
+$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Poèet polo¾iek v ligovej tabuµke';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Poèet záporných odpovedí';
-$string['onesubmission'] = 'Jedno rie¹enie úlohy';
+$string['onesubmission'] = 'Jedno odovzadané rie¹enie úlohy';
$string['optionaladjustment'] = 'Voliteµné nastavenie';
$string['overallgrade'] = 'Celkový poèet bodov';
-$string['passwordprotectedexercise'] = 'Heslom chránené cvièenie';
+$string['passwordprotectedexercise'] = 'Cvièenie chránené heslom ';
$string['phase'] = 'Fáza';
$string['phase1'] = 'Nastavenie cvièenia';
$string['phase1short'] = 'Nastavi»';
-$string['phase2'] = 'Povoli» hodnotenie a odovzdávanie pre $a';
+$string['phase2'] = 'Povoli» hodnotenie a odovzdávanie zadaní pre $a';
$string['phase2short'] = 'Otvori»';
$string['phase3'] = 'Ukáza» celkový poèet bodov v ligovej tabuµke';
$string['phase3short'] = 'Zobrazi»';
-$string['pleasegradetheassessment'] = 'Prosím, obodujte hodnotenie tejto èasti práce - vypracoval $a';
-$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Prosím, vykonajte hodnotenie rie¹enia, ktoré vypracoval $a.<br />
+$string['pleasegradetheassessment'] = 'Prosím, obodujte hodnotenie tejto èasti práce - prácu vypracoval $a';
+$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Prosím, vykonajte vlastné hodnotenie rie¹enia, ktoré vypracoval $a.<br />
V¹imnite si, ¾e forma hodnotenia je spoèiatku zobrazovaná spolu s hodnotením ¹tudentov.<br />
-Mali by ste vlo¾i», podµa Vá¹ho uvá¾enia, potrebné návrhy na zmeny a potom kliknú» na jedno z tlaèidiel v spodnej èasti stránky.';
+Mali by ste vlo¾i», podµa Vá¹ho uvá¾enia, potrebné návrhy na zmeny a potom kliknú» na jedno <br />z tlaèidiel v spodnej èasti stránky.';
$string['pleasesubmityourwork'] = 'Prosím, odovzdajte Va¹u prácu s pou¾itím tohto formulára';
-$string['pleaseusethisform'] = 'Prosím, vyplòte tento formulár, ak ste dokonèili in¹trukcie v cvièení uvedenom ni¾¹ie.';
+$string['pleaseusethisform'] = 'Prosím, vyplòte tento formulár, ak ste <br />dokonèili in¹trukcie v cvièení uvedenom ni¾¹ie.';
$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Prosím, zobrazte si cvièenie uvedené ni¾¹ie, kliknutím na jeho názov.<br />
-Postupujte podµa in¹trukcií v tomto cvièení. Ak si myslíte, ¾e ste cvièenie úspe¹ne dokonèili, kliknite na odkaz Hodnoti» (alebo Prehodnoti») napravo od názvu. Ak vykonáte toto hodnotenie, dostanete in¹trukcie, ako ïalej postupova».';
+Postupujte podµa in¹trukcií v tomto cvièení. <br />Ak si myslíte, ¾e ste cvièenie <br />úspe¹ne dokonèili, kliknite na odkaz Hodnoti» (alebo Prehodnoti») v <br />dolnej èasti stránky. Ak vykonáte toto hodnotenie, <br />dostanete in¹trukcie, ako ïalej postupova» pri odovzdávaní vypracovanej úlohy.';
$string['poor'] = 'Slabý';
$string['present'] = 'Obsahuje';
$string['reasonforadjustment'] = 'Dôvod úpravy';
$string['reassess'] = 'Prehodnoti»';
$string['regradestudentassessments'] = 'Prebodova» hodnotenie ¹tudentov';
-$string['resubmissionfor'] = 'Znovuodovzdanie - $a';
+$string['resubmissionfor'] = 'Znovuodovzdanie u¾ívateµom $a';
$string['resubmitnote'] = '* znamená, ¾e $a má povolené opakované zaslanie rie¹enia úlohy.<br />
-Toto oznaèenie mô¾e by» pridelené akejkoµvek odovzdanej úlohe jej prehodnotením a kliknutím na tlaèidlo <b>Povoli» pre $a znovuodovzdanie</b>.<br />
+Toto oznaèenie mô¾e by» pridelené akejkoµvek odovzdanej úlohe jej prehodnotením a kliknutím <br />na tlaèidlo <b>Povoli» pre $a znovuodovzdanie</b>.<br />
©tudent mô¾e znovuodovzda» úlohu, ak je toto oznaèenie prítomné na <b>ktorejkoµvek</b> z jeho odovzdaných úloh.';
$string['rubric'] = 'Oddiel';
$string['savedok'] = 'Ulo¾ené v poriadku';
@@ -146,10 +146,10 @@
$string['specimenassessmentform'] = 'Vzorový formulár hodnotenia';
$string['standarddeviation'] = 'Smerodajná odchýlka';
$string['strict'] = 'Presný';
-$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a mô¾e znovuodovzdáva»';
-$string['studentassessments'] = '$a - hodnotenie';
-$string['studentnotallowed'] = '$a nemô¾e znovuodovzdáva»';
-$string['studentsubmissions'] = '$a Odovzdaných úloh';
+$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a MÔ®E znovuodovzdáva» zadanie';
+$string['studentassessments'] = 'Hodnotenie u¾ívateµa $a ';
+$string['studentnotallowed'] = '$a NEMÔ®E znovuodovzdáva» zadanie';
+$string['studentsubmissions'] = '$a odovzdaných zadaní';
$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a ©tudentmi odovzdané úlohy na hodnotenie';
$string['submission'] = 'Odovzdaná úloha';
$string['submissions'] = 'Odovzdané úlohy';
@@ -170,9 +170,9 @@
Po prezretí novej odovzdanej úlohy, doplòte prosím, toto hodnotenie<br />
a kliknite na jedno z tlaèidiel na dolnom okraji stránky.';
$string['title'] = 'Názov';
-$string['typeofscale'] = 'Typ ¹kály';
+$string['typeofscale'] = 'Typ stupnice';
$string['unassessed'] = '$a nehodnotených';
-$string['ungradedstudentassessments'] = '$a Nebodovaných ¹tudentských hodnotení';
+$string['ungradedstudentassessments'] = '$a nebodovaných ¹tudentských hodnotení';
$string['usemaximum'] = 'Pou¾i» maximum';
$string['usemean'] = 'Pou¾i» priemer';
$string['usepassword'] = 'Pou¾i» heslo';
@@ -181,15 +181,15 @@
$string['verystrict'] = 'Veµmi presný';
$string['view'] = 'Zobrazi»';
$string['viewteacherassessment'] = 'Zobrazi» $a hodnotenie';
-$string['warningonamendingelements'] = 'UPOZORNENIE: Na¹lo sa odovzdané hodnotenie<br />
-NEMEÒTE poèet polo¾iek hodnotenia, typ ¹kály alebo váhu jednotlivých polo¾iek.';
+$string['warningonamendingelements'] = 'UPOZORNENIE: Na¹lo sa odovzdané hodnotenie.<br />
+NEMEÒTE poèet polo¾iek hodnotenia, typ stupnice alebo váhu jednotlivých polo¾iek.';
$string['weightederrorcount'] = 'Vá¾ený poèet chýb: $a';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Váha pre bodovanie hodnotení';
$string['weightforteacherassessments'] = 'Váha pre hodnotenie od $a';
$string['weights'] = 'Váhy';
$string['weightssaved'] = 'Váhy ulo¾ené';
$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Váhy pou¾ité pre celkové bodovanie';
-$string['wrongpassword'] = 'Neplatné heslo k tomuto cvièeniu';
+$string['wrongpassword'] = 'Nesprávne heslo k tomuto cvièeniu';
$string['yourassessment'] = 'Va¹e hodnotenie';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Va¹e vyjadrenie od uèiteµa bude TU';
$string['yoursubmission'] = 'Va¹e odovzdané úlohy';
View
4 lang/sk/quiz.php
@@ -285,6 +285,7 @@
$string['percentcorrect'] = 'Správne vyjadrenie percenta';
$string['pleaseclose'] = 'Va¹a po¾iadavka bola spracovaná. Teraz u¾ mô¾ete zavrie» toto okno.';
$string['popup'] = 'Zobrazi» test v \"bezpeènom\" okne';
+$string['popupnotice'] = '©tudenti budú vidie» test v \"bezpeènom\" okne';
$string['preview'] = 'Náhµad';
$string['previewquestion'] = 'Náhµad otázky';
$string['previewquiz'] = 'Náhµad testu';
@@ -324,6 +325,9 @@
$string['regrade'] = 'Preznámkova» v¹etky pokusy';
$string['regradecomplete'] = 'V¹etky pokusy boli preznámkované';
$string['regradecount'] = '$a->changed z $a->attempt boli zmenené známky';
+$string['regradedisplayexplanation'] = 'Pokusy, ktoré budú zmenené poèas opätovného známkovania, sa budú zobrazova» ako odkazy na okno s prehµadom jednotlivých testových otázok.';
+$string['regradingquestion'] = 'Opätované známkovanie otázky \"$a\".';
+$string['regradingquiz'] = 'Opätované známkovanie testu \"$a\"';
$string['relative'] = 'Relatívny';
$string['remove'] = 'Odstráni»';
$string['rename'] = 'Premenova»';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.