Permalink
Browse files

updates and minor changes from Martina Majorova

  • Loading branch information...
1 parent 2d9a776 commit 7f95e892a17a3e5104ce6c90ea92774cc37e5843 havran committed Jun 10, 2005
View
@@ -1,73 +1,73 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['addmynewentries'] = 'Prida» moje nové príspevky';
$string['addmynewentry'] = 'Prida» môj nový príspevok';
-$string['addsubject'] = 'Prida» predmet dialógu';
-$string['allowmultiple'] = 'Povoli» viacero dialógov s tou istou osobou';
-$string['allowstudentdialogues'] = 'Povoli» dialógy medzi ¹tudentmi navzájom';
+$string['addsubject'] = 'Prida» predmet ';
+$string['allowmultiple'] = 'Povoli» viacero rozhovorov s tou istou osobou';
+$string['allowstudentdialogues'] = 'Povoli» rozhovory medzi ¹tudentmi navzájom';
$string['close'] = 'Ukonèi»';
$string['closed'] = 'Ukonèený';
-$string['confirmclosure'] = 'Práve sa chystáte ukonèi» dialóg s $a. Ak u¾ raz ukonèíte dialóg, nemô¾ete ho opätovne nadviaza». Ak ukonèíte tento dialóg, mô¾ete si ho prezera», ale nemô¾ete u¾ doòho prispieva». Ak chcete v \"rozhovore\" s touto osobou pokraèova», budete musie» zaèa» nový dialóg.<br /><br />
-Ste si naozaj istý, ¾e chcete ukonèi» tento dialóg?';
-$string['deleteafter'] = 'Vymaza» ukonèené dialógy po (dni)';
-$string['dialogueclosed'] = 'Dialóg je ukonèený';
-$string['dialogueintro'] = 'Nadviazanie dialógu';
-$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom pridal nový príspevok do Vá¹ho dialógu \'$a->dialogue\'
+$string['confirmclosure'] = 'Práve sa chystáte ukonèi» rozhovor s $a. Ak u¾ raz ukonèíte rozhovor, nemô¾ete ho opätovne nadviaza». Ak ukonèíte tento rozhovor, mô¾ete si ho prezera», ale nemô¾ete u¾ doòho prispieva». Ak chcete v rozhovore s touto osobou pokraèova», budete musie» zaèa» nový rozhovor.<br /><br />
+Ste si naozaj istý, ¾e chcete ukonèi» tento rozhovor?';
+$string['deleteafter'] = 'Odstráni» ukonèené rozhovory po (poèet dní)';
+$string['dialogueclosed'] = 'Rozhovor je ukonèený';
+$string['dialogueintro'] = 'Nadviazanie rozhovoru (úvodné slová)';
+$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom pridal nový príspevok do Vá¹ho rozhovoru \'$a->dialogue\'
Mô¾ete si ho pozrie» tu:
$a->url';
-$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom pridal nový príspevok do Vá¹ho dialógu \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom pridal nový príspevok do Vá¹ho rozhovoru \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
-Mô¾ete si ho pozrie» pripojený k Vá¹mu <a href=\"$a->url\">dialógu</a>.';
-$string['dialoguename'] = 'Meno dialógu';
-$string['dialogueopened'] = 'Bol nadviazaný dialóg s $a';
-$string['dialoguewith'] = 'Dialóg s $a';
-$string['everybody'] = 'Ka¾dý';
+Mô¾ete si ho pozrie» pripojený k Vá¹mu <a href=\"$a->url\">rozhovoru</a>.';
+$string['dialoguename'] = 'Meno rozhovoru';
+$string['dialogueopened'] = 'Bol nadviazaný rozhovor s $a';
+$string['dialoguewith'] = 'Rozhovor s u¾ívateµom $a';
+$string['everybody'] = 'Medzi v¹etkými';
$string['furtherinformation'] = 'Ïal¹ie informácie';
$string['lastentry'] = 'Posledný príspevok';
-$string['maildefault'] = 'Východisové nastavenie elektronickej po¹ty';
-$string['mailnotification'] = 'Oznámenie prostredníctvom elektronickej po¹ty';
-$string['modulename'] = 'Dialóg';
-$string['modulenameplural'] = 'Dialógy';
-$string['namehascloseddialogue'] = '$a ukonèil dialóg';
-$string['newdialogueentries'] = 'Nové príspevky do dialógu';
+$string['maildefault'] = '©tandardne posiela» emailom';
+$string['mailnotification'] = 'Upozornenie emailom';
+$string['modulename'] = 'Rozhovor';
+$string['modulenameplural'] = 'Rozhovory';
+$string['namehascloseddialogue'] = '$a ukonèil(a) rozhovor';
+$string['newdialogueentries'] = 'Nové príspevky do rozhovoru';
$string['newentry'] = 'Nový príspevok';
-$string['noavailablepeople'] = 'Momentálne nie je nikto prihlásený do dialógu';
-$string['nopersonchosen'] = 'Nevybrali ste osobu';
+$string['noavailablepeople'] = 'Momentálne tu nie je nikto, s kým by ste mohli vies» rozhovor';
+$string['nopersonchosen'] = 'Nevybrali ste ¾iadnu osobu';
$string['nosubject'] = 'Nezadali ste predmet ';
$string['notextentered'] = 'Nenapísali ste ¾iaden text';
-$string['notstarted'] = 'E¹te ste nenadviazali tento dialóg';
-$string['notyetseen'] = 'Dialóg e¹te nikto nevidel';
+$string['notstarted'] = 'Zatiaµ ste e¹te neprispeli do tohto rozhovoru';
+$string['notyetseen'] = 'Rozhovor e¹te nikto nevidel';
$string['numberofentries'] = 'Poèet príspevkov';
$string['numberofentriesadded'] = 'Poèet pridaných príspevkov: $a';
$string['of'] = '-';
-$string['onwrote'] = 'Na $a napísal(a)';
-$string['onyouwrote'] = 'Na $a ste napísali';
+$string['onwrote'] = '$a napísal(a)';
+$string['onyouwrote'] = '$a ste napísali';
$string['open'] = 'Zaèa»';
-$string['openadialoguewith'] = 'Zaèa» dialóg s ';
-$string['opendialogue'] = 'Zaèa» dialóg';
-$string['opendialogueentries'] = 'Otvori» príspevky dialógu';
-$string['pane0'] = 'Zaèa» dialóg';
-$string['pane1'] = '$a dialógov èaká na Va¹u odpoveï';
-$string['pane1one'] = '1 dialóg èaká na Va¹u odpoveï';
-$string['pane2'] = '$a dialógov èaká na odpoveï inej osoby';
-$string['pane2one'] = '1 dialóg èaká na odpoveï inej osoby';
-$string['pane3'] = '$a ukonèených dialógov';
-$string['pane3one'] = '1 ukonèený dialóg';
-$string['seen'] = 'Dialóg bol prezeraný pred $a';
-$string['sendmailmessages'] = 'Posiela» emailové správy o mojich nových príspevkoch';
+$string['openadialoguewith'] = 'Zaèa» rozhovor s ';
+$string['opendialogue'] = 'Zaèa» rozhovor ';
+$string['opendialogueentries'] = 'Otvori» príspevky rozhovoru';
+$string['pane0'] = 'Zaèa» rozhovor';
+$string['pane1'] = '$a rozhovorov èaká na Va¹u odpoveï';
+$string['pane1one'] = '1 rozhovor èaká na Va¹u odpoveï';
+$string['pane2'] = '$a rozhovorov èaká na odpoveï inej osoby';
+$string['pane2one'] = '1 rozhovor èaká na odpoveï inej osoby';
+$string['pane3'] = '$a ukonèených rozhovorov';
+$string['pane3one'] = '1 ukonèený rozhovor';
+$string['seen'] = 'Rozhovor bol videný pred $a';
+$string['sendmailmessages'] = 'Posiela» správy na email o mojich nových príspevkoch';
$string['status'] = 'Stav';
-$string['studenttostudent'] = 'Medzi ¹tudentom a ¹tudentom';
+$string['studenttostudent'] = 'Medzi ¹tudentmi';
$string['subject'] = 'Predmet';
-$string['subjectadded'] = 'Predmet bol pridaný';
+$string['subjectadded'] = 'Bol pridaný predmet ';
$string['teachertostudent'] = 'Medzi ¹tudentom a uèiteµom';
-$string['typefirstentry'] = 'Sem vpí¹te prvý príspevok';
-$string['typefollowup'] = 'Sem vpí¹te nasledujúci (alebo odpoveï na príspevok)';
-$string['typeofdialogue'] = 'Typ dialógu';
-$string['typereply'] = 'Sem vpí¹te odpoveï';
-$string['viewallentries'] = 'Prezrie» si $a príspevkov ';
+$string['typefirstentry'] = 'Sem vlo¾te prvý príspevok';
+$string['typefollowup'] = 'Sem vlo¾te nasledujúci (alebo odpoveï na príspevok)';
+$string['typeofdialogue'] = 'Typ rozhovoru';
+$string['typereply'] = 'Sem vlo¾te odpoveï';
+$string['viewallentries'] = 'Zobrazi» $a príspevkov ';
?>
View
@@ -1,17 +1,17 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // editor.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['about'] = 'O tomto editore';
$string['absbottom'] = 'Úplne dolu (Absbottom)';
$string['address'] = 'Adresa';
-$string['alertnoselectedtext'] = 'Najprv musíte oznaèi» text';
+$string['alertnoselectedtext'] = 'Najprv musíte oznaèi» text!';
$string['alignment'] = 'Zarovnanie';
$string['alternatetext'] = 'Alternatívny text';
$string['anchorhelp'] = 'Týmto vytvoríte iba návestie. Odkaz sem v¹ak musíte nadefinova» ruène.';
$string['anchorname'] = 'Názov návestia';
$string['anchors'] = 'Návestia';
-$string['baseline'] = 'Základné (Baseline)';
+$string['baseline'] = 'Základ (Baseline)';
$string['bold'] = 'Tuèné';
$string['borderthickness'] = 'Hrúbka ohranièenia';
$string['bottom'] = 'Dolu (Bottom)';
@@ -29,10 +29,10 @@
$string['createfolder'] = 'Vytvori» prieèinok';
$string['createlink'] = 'Vlo¾i» odkaz ';
$string['cut'] = 'Vybra» výber';
-$string['cutpastemozilla'] = 'Bohu¾iaµ, pre vlo¾enie textu zo schránky momentálne nemô¾ete pou¾i» be¾nú klávesovú skratku èi tlaèidlo Vlo¾i». Toto správanie je spôsobené bezpeènostným opatrením zabudovaným do niektorých verzií prehliadaèov Mozilla a Firefox.<br /><br />Existujú spôsoby, ako sa dá toto správanie obís», tak¾e vyskú¹ajte:<br />(1) Miesto CTRL+v skúste skratku SHIFT+Insert<br />(2) Pou¾ite ponuku Úpravy->Vlo¾i» v menu vá¹ho prehliadaèa<br />(3) Upravte si nastavenie vá¹ho prehliadaèa v súbore user.js<br />(4) Na Linuxe skúste vlo¾i» text pomocou nastaveného tlaèidla my¹i<br /><br />Pre viac informácií kliknite na tlaèidlo OK, pre návrat do editora stlaète Cancel, Storno èi Zru¹i».';
-$string['delete'] = 'Vymaza»';
+$string['cutpastemozilla'] = 'Bohu¾iaµ, pre vlo¾enie textu zo schránky momentálne nemô¾ete pou¾i» be¾nú klávesovú skratku èi tlaèidlo Vlo¾i». Toto správanie je spôsobené bezpeènostným opatrením zabudovaným do niektorých verzií prehliadaèov Mozilla a Firefox.<br /><br />Existujú spôsoby, ako sa dá toto správanie obís», skúste vyskú¹a» toto:<br />(1) Miesto CTRL+v skúste skratku SHIFT+Insert<br />(2) Pou¾ite ponuku Úpravy->Vlo¾i» v menu Vá¹ho prehliadaèa<br />(3) Upravte si nastavenie Vá¹ho prehliadaèa v súbore user.js<br /><br />Pre viac informácií kliknite na tlaèidlo OK, pre návrat do editora stlaète Cancel, Storno èi Zru¹i».';
+$string['delete'] = 'Odstráni»';
$string['filebrowser'] = 'Prehliadaè súborov';
-$string['findwhat'] = 'Hµada»';
+$string['findwhat'] = 'Nájs»';
$string['fontname'] = 'Názov fontu';
$string['fontsize'] = 'Veµkos» fontu';
$string['forecolor'] = 'Farba fontu';
@@ -44,7 +44,7 @@
$string['horizontal'] = 'Vodorovný';
$string['horizontalrule'] = 'Vodorovná èiara';
$string['htmlmode'] = 'Prepnú» na HTML zdroj';
-$string['imageurl'] = 'URL adresa obrázku';
+$string['imageurl'] = 'URL obrázku';
$string['indent'] = 'Zväè¹i» odsadenie';
$string['insertchar'] = 'Vlo¾i» ¹peciálny znak';
$string['insertimage'] = 'Vlo¾i» obrázok';
@@ -62,18 +62,18 @@
$string['lefttoright'] = 'Zµava doprava';
$string['linkproperties'] = 'Vlastnosti odkazu';
$string['linktarget'] = 'Kde otvori»';
-$string['linktargetblank'] = 'Nové okno';
-$string['linktargetnone'] = '®iadny';
-$string['linktargetother'] = 'Iný (zatiaµ nefunguje)';
+$string['linktargetblank'] = 'V novom okne';
+$string['linktargetnone'] = 'Bez urèenia';
+$string['linktargetother'] = 'Inde (zatiaµ nefunguje)';
$string['linktargetself'] = 'V tom istom rámci';
$string['linktargettop'] = 'V tom istom okne';
$string['linktitle'] = 'Nadpis';
$string['linkurl'] = 'URL';
-$string['matchcase'] = 'Citlivé na veµkos»';
+$string['matchcase'] = 'Citlivé na veµkos» písma';
$string['middle'] = 'Uprostred (Middle)';
$string['minimize'] = 'Minimalizova» editor';
$string['move'] = 'Presunú»';
-$string['nolink'] = 'Neprepája» na slovník';
+$string['nolink'] = 'Zabráni» automatickému vytváraniu odkazov';
$string['normal'] = 'Normálny';
$string['notimage'] = 'Vybraný súbor nie je obrázok. Prosím, vyberte si iný súbor!';
$string['notset'] = 'Nenastavené';
@@ -89,8 +89,8 @@
$string['preformatted'] = 'Predformátovaný';
$string['preview'] = 'Náhµad';
$string['properties'] = 'Vlastnosti';
-$string['redo'] = 'Opakova» poslednú akciu';
-$string['regularexpressions'] = 'Pou¾i» \'regular expression\'';
+$string['redo'] = 'Opakova» poslednú èinnos»';
+$string['regularexpressions'] = 'Pou¾i» regulárne výrazy';
$string['removelink'] = 'Odstráni» odkaz';
$string['rename'] = 'Premenova»';
$string['replaceall'] = 'Nahradi» v¹etko';
@@ -114,9 +114,9 @@
$string['top'] = 'Hore (top)';
$string['type'] = 'Typ';
$string['underline'] = 'Podèiarknu»';
-$string['undo'] = 'Vráti» poslednú akciu (UNDO)';
+$string['undo'] = 'Vráti» poslednú èinnos» (UNDO)';
$string['unorderedlist'] = 'Zoznam odrá¾ok';
-$string['upload'] = 'Naèíta»';
+$string['upload'] = 'Prenies»';
$string['vertical'] = 'Zvisle';
$string['width'] = '©írka';
$string['wordclean'] = 'Vyèisti» HTML z Wordu';
@@ -1,24 +1,24 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Prihlasovacie meno';
-$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Heslo (nie je vyžadované)';
-$string['anreferer'] = 'Sem vložte URL referer, pokiaľ ho máte nastavený vo vašom účte na authorize.net. Do HTTP požiadavku bude začlenená hlavička \"Referer: URL\".';
-$string['antestmode'] = 'Authorize.net: Testovacia transakcia';
-$string['antrankey'] = 'Authorize.net: Transakčný kľúč';
-$string['ccexpire'] = 'Dátum zániku platnosti';
-$string['ccexpired'] = 'Kreditná karta nie je platná';
+$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Heslo (nevyžaduje sa)';
+$string['anreferer'] = 'Sem vložte URL referer, pokiaľ ho máte nastavený vo Vašom účte na authorize.net. Do HTTP požiadavky bude začlenená hlavička \"Referer: URL\".';
+$string['antestmode'] = 'Authorize.net: Testovacia transakcia v testovacom režime (nestiahne žiadne peniaze)';
+$string['antrankey'] = 'Authorize.net: Kľúč transakcie';
+$string['ccexpire'] = 'Dátum zániku platnosti (vypršania)';
+$string['ccexpired'] = 'Platnosť kreditnej karty vypršala';
$string['ccinvalid'] = 'Neplatné číslo karty';
$string['ccno'] = 'Číslo kreditnej karty';
$string['cctype'] = 'Typ kreditnej karty';
$string['ccvv'] = 'CV2';
$string['ccvvhelp'] = 'Pozrite sa na zadnú stranu karty (posledné 3 čísla)';
$string['chooseone'] = 'Vypíšte jedno alebo obidve nasledujúce polia';
-$string['description'] = 'Modul Authorize.net umožňuje používať platený prístup ku kurzom cez poskytovateľov kreditných kariet. Pokiaľ je cena niektorého kurzu nulová, nebude od študentov vyžadovaná platba za vstup. Cenu je možné nastaviť globálne pre celý web a tiež pre každý kurz osobitne. Pokiaľ je nastavená cena za kurz, globálne nastavenie sa neberie do úvahy.';
+$string['description'] = 'Modul Authorize.net umožňuje nastaviť platenie za kurzy pomocou kreditnej karty. Pokiaľ je cena niektorého kurzu nulová, nebude od užívateľov sa nebude vyžadovať platba za vstup pri zápise do kurzu. Cenu je možné nastaviť globálne pre všetky kurzy na stránkach a tiež pre každý kurz osobitne. Pokiaľ je nastavená cena za individuálny kurz, potom sa globálne nastavenie pre všetky kurzy neberie do úvahy.';
$string['enrolname'] = 'Authorize.net: Brána pre kreditné karty';
-$string['nameoncard'] = 'Meno karty';
-$string['sendpaymentbutton'] = 'Poslať platbu';
+$string['nameoncard'] = 'Meno na karte';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Odoslať platbu';
$string['zipcode'] = 'Poštové smerovacie číslo';
?>
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['description'] = 'Táto metóda bude opakovane kontrolova» a spracováva» ¹peciálne formátovaný textový súbor, ktorého umiestnenie tu urèíte. Súbor mô¾e ma» ¹truktúru podobnú tejto:
@@ -11,10 +11,10 @@
del, student, 17, CF101
add, student, 21, CF101, 1091115000, 1091215000 </pre>';
$string['enrolname'] = 'Zo súboru';
-$string['filelockedmail'] = 'Textový súbor, ktorý pou¾ívate pre zápisy ($a), nemô¾e by» odstránený procesom cron. Väè¹inou je to spôsobené zle nastavenými právami. Prosím, opravte práva tak, aby mohol Moodle tento súbor odstráni». Inak mô¾e dochádza» k jeho opakovanému spracovaniu.';
+$string['filelockedmail'] = 'Textový súbor, ktorý pou¾ívate pre zápisy do kurzov($a), nemô¾e by» odstránený procesom cron. Väè¹inou je to spôsobené zle nastavenými právami. Prosím, opravte práva tak, aby mohol Moodle tento súbor odstráni». Inak mô¾e dochádza» k jeho opakovanému spracovaniu.';
$string['filelockedmailsubject'] = 'Dôle¾itá chyba: Súbor so zápismi';
$string['location'] = 'Umiestnenie súboru';
-$string['mailadmin'] = 'Upozorni» správcu emailom';
+$string['mailadmin'] = 'Upozorni» administrátora emailom';
$string['mailusers'] = 'Upozorni» u¾ívateµov emailom';
?>
@@ -1,10 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['description'] = 'Toto je štandardný formulár na zápis do kurzu. Existujú dva hlavné spôsoby, ako sa môže študent zapísať do kurzu.
<ul>
-<li>Učiteľ alebo správca ich môže ručne zapísať, použitím odkazu v menu Administrácia kurzu v rámci toho kurzu.</li>
+<li>Učiteľ alebo administrátor ich môže ručne zapísať, použitím odkazu v menu Administrácia kurzu v rámci toho kurzu.</li>
<li>Niektoré kurzy môžu vyžadovať pri vstupe heslo, tzv. \"Kľúč pre zápis do kurzu\". Ktokoľvek ho pozná, sa môže sám zapísať do kurzu.</li>
</ul>';
$string['enrolname'] = 'Interný zápis do kurzu';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 7f95e89

Please sign in to comment.