Permalink
Browse files

updating to new features

  • Loading branch information...
1 parent 5b9205e commit 7fba25183577834ddbaf434fe5835faa3b1656e2 koenr committed Aug 29, 2004
Showing with 24 additions and 11 deletions.
  1. +3 −2 lang/nl/help/quiz/index.html
  2. +7 −0 lang/nl/help/quiz/questiontypes.html
  3. +14 −9 lang/nl/help/teachers.html
@@ -2,10 +2,11 @@
<ul>
<li><a href="help.php?module=quiz&file=shuffleanswers.html">Antwoorden schudden</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=calculated.html">Beoordelings methode</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=shuffleanswers.html">Berekende vragen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=grademethod.html">Beoordelings methode</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=calculated.html">Berekende vragen</a>
<li><a href="help.php?module=quiz&file=description.html">Beschrijvingen</a>
<li><a href="help.php?module=quiz&file=categories.html">Categorieën</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=questiondatasets.html">Datasets voor vragen</a>
<li><a href="help.php?module=quiz&file=correctanswers.html">Correcte antwoorden</a>
<li><a href="help.php?module=quiz&file=timeopen.html">De test openen en sluiten</a>
<li><a href="help.php?module=quiz&file=discrimination.html">Discriminatie Index</a>
@@ -68,3 +68,10 @@
</P>
<p align=right><a href="help.php?file=description.html&module=quiz">Meer informatie over beschrijving</a></p>
</UL>
+
+<P><B>Berekens</B></P>
+<UL>
+<P>Berekende vragen geven je een manier om numerieke vragen te stellen door het gebruik van jokertekens die vervangen worden door individuele waarden wanneer de test afgenomen wordt.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=calculated.html&module=quiz">Meer informatie over berekende vragen</a></p>
+</UL>
View
@@ -1,13 +1,18 @@
<P ALIGN=CENTER><B>leraren</B></P>
-<P>Deze pagina toont de lijst van mensen die aangewezen zijn als leraar voor dit vak (door de systeembeheerder)
-<P>Je kunt dit formulier gebruiken om een titel toe te wijzen aan elke persoon, zoals "professor", "leraar", "assistent"
+<P>Deze pagina toont de lijst van mensen die aangewezen zijn als leraar voor dit vak (door de systeembeheerder)</p>
+<P>Je kunt dit formulier gebruiken om een titel toe te wijzen aan elke persoon, zoals "professor", "leraar", "assistent"</p>
enzovoort. Deze zullen verschijnen op de vakkenlijst van de site en ook op de lijst van deelnemers van je vak.
Als je een aanspreektitel leeg laat, dan wordt het standaardwoord voor leraar gebruikt (dat wat je instelt op de instellingenpagina
-van het vak).
-<P>Je kunt deze lijst ook ordenen (om de vakverantwoordelijke bovenaan te plaatsen bijvoorbeeld). Selecteer gewoon nummers
-uit het rolmenuutje in de "volgorde" kolom. Nadat je de wijzigingen bewaart hebt, zie je de nieuwe volgorde.
-
-<P><B>OPMERKING:</B> Een speciale situatie krijg je als je "verberg" kiest voor een leraar. In dat geval zal
-de leraar niet getoond worden in de lijst van deelnemers. Hij zal verborgen blijven voor de studenten, tenzij hij
-een boodschap post op een forum enz.)
+van het vak).</p>
+<P>Je kunt deze lijst ook ordenen (om de vakverantwoordelijke bovenaan te plaatsen bijvoorbeeld). Selecteer gewoon nummers uit het rolmenuutje in de "volgorde" kolom. Nadat je de wijzigingen bewaart hebt, zie je de nieuwe volgorde.</p>
+<P>Een speciale situatie krijg je als je "verberg" kiest voor een leraar. In dat geval zal
+de leraar niet getoond worden in de lijst van deelnemers. Hij zal verborgen blijven voor de studenten, tenzij hij een boodschap post op een forum enz.)</p>
+<p>Je kunt ook kiezen of een leraar rechten krijgt om een vak te bewerken of niet. Leraars zonder bewerkrechten kunnen bekeken worden als leraars in het vak. Zij kunnen
+<ol>
+ <li>geen wijzigingen aanbrengen aan de structuur van het vak</li>
+ <li>geen leerlingen aanmelden of uitschrijven bij het vak</li>
+ <li>wel cijfers geven</li>
+ <li>helpen bij het werken met de activiteiten</li>
+ </ol>
+Wanneer ze toegewezen worden aan een groep, kunnen ze taak 3 en 4 alleen doen binnen die groep</p>

0 comments on commit 7fba251

Please sign in to comment.