Skip to content
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent e2f0be0 commit 7fc75f76ca773bed7649ba20f1ffd7508d7bbf90 AMOS bot committed
Showing with 5 additions and 1 deletion.
  1. +1 −0 install/lang/hu/langconfig.php
  2. +1 −1 install/lang/tr/admin.php
  3. +3 −0 install/lang/tr/install.php
View
1 install/lang/hu/langconfig.php
@@ -30,5 +30,6 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['parentlanguage'] = '';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'magyar';
View
2 install/lang/tr/admin.php
@@ -38,7 +38,7 @@
$string['clitypevaluedefault'] = 'değeri yazın, varsayılan değeri ({$a}) kullanmak için Enter tuşuna basın';
$string['cliunknowoption'] = 'Tanınmayan seçenekler:
{$a}
-. Lütfen --help seçeneğini kullanın.';
+Lütfen --help seçeneğini kullanın.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'e (evet) veya h (hayır) yazın';
$string['environmentrequireinstall'] = 'yüklenmesi/etkinleştirilmesi gerekli';
$string['environmentrequireversion'] = 'sürüm {$a->needed} gerekli ve şu anda {$a->current} çalışıyor';
View
3 install/lang/tr/install.php
@@ -34,15 +34,18 @@
$string['availablelangs'] = 'Kullanılabilir diller';
$string['chooselanguagehead'] = 'Bir dil seçin';
$string['chooselanguagesub'] = 'Lütfen, SADECE kurulum için bir dil seçin. Site ve kullanıcı dillerini sonraki ekranda seçebilirsiniz.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'config.php halihazırda mevcut, lütfen eğer bu siteyi yüklemek istiyorsanız şu dizini kullanın: admin/cli/install_database.php';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Config.php zaten var. Sitenizi güncellemek istiyorsanız bu adresi kullanın: admin/cli/upgrade.php';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} komut satırı kurulum programı';
$string['databasehost'] = 'Veritabanı sunucusu:';
$string['databasename'] = 'Veritabanı adı:';
$string['databasetypehead'] = 'Veritabanı sürücünü seçin';
$string['dataroot'] = 'Veri Dizini';
+$string['datarootpermission'] = 'Veri dizinleri izni';
$string['dbprefix'] = 'Tablo öneki';
$string['dirroot'] = 'Moodle Dizini';
$string['environmenthead'] = 'Ortam kontrol ediliyor...';
+$string['environmentsub2'] = 'Her Moodle dağıtımı, bazı PHP versiyon gereksinimi ve bir takım PHP uzantılarının yüklü olmalı zorunluluğuna sahiptir. Tüm ortam denetimi her yükleme ve güncellemeden önce yapılmalıdır. Eğer PHP \'nin yeni versiyonunu veya PHP uzantılarını nasıl yükleyeceğinizi bilmiyorsanız lütfen sunucu yöneticiniz ile iletişime geçiniz.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Ortamda hatalar var!';
$string['installation'] = 'Kurulum';
$string['langdownloaderror'] = 'Maalesef "{$a}" dil paketi kurulamadı. Kuruluma İngilizce olarak devam edilecek.';

0 comments on commit 7fc75f7

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.