Permalink
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 1e466f0 commit 80492e6072e1832747aae9a7c0c337e32ee08012 koenr committed Feb 28, 2004
Showing with 9 additions and 0 deletions.
  1. +9 −0 lang/nl/help/lesson/nextpageaction.html
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p align="center"><b>Actie na juist antwoord</b></p>
+
+<p>De normale actie is gewoon de sprong te volgen zoals in het antwoord gespecifieerd is. In de meeste gevallen zal dit de volgende pagina van de les tonen. Een leerling wordt zo in logische volgorde door de les geleid, van begin tot einde.</p>
+
+<p>Nochthans kan de lesmoduleook als een soort <i>Flash Card</i> opdracht gebruikt worden. De leerling krijgt wat (optionele) informatie te zien en een vraag met standaard de keuzemogelijkheden in willekeurige volgorde. Er is geen begin, noch een einde aan de set. Gewoon een setje <i>Flash Cards</i> die één voor één getoond worden in willekeurige volgorde.</p>
+
+<p>Deze optie maakt twee gelijkaardige varianten van Flash Cards mogelijk. De optie "Toon een ongeziene pagina" zorgt er voor dat dezelfde pagina nooit meer dan één keer getoond wordt (zelfs als de leerling de vraag <b>niet</b> juist beantwoord heeft). De andere, niet standaard, optie "Toon een onbeantwoorde vraag" toont leerlingen ook pagina's die hem vroeger al getoond werden, maar waarvan ze de vraag fout beantwoordden.</p>
+
+<p>In beide Flash Card lessen kan de leraar er voor kiezen om alle Flash Cards/pagina's te gebruiken of slechts een (willekeurige) set. Dit wordt ingesteld met de &quot;Aantal pagina's (Flash Cards)&quot; parameter.</p>

0 comments on commit 80492e6

Please sign in to comment.