Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20090514)

  • Loading branch information...
1 parent 7199229 commit 804b2c9b2a73ccf3d9bc5ec0b776004583aac1d3 moodlerobot committed May 14, 2009
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/hu_utf8/installer.php
@@ -37,6 +37,7 @@
$string['continue'] = 'Folytatás';
$string['ctyperecommended'] = 'Ajánlatos telepíteni az opcionális ctype PHP-bővítést a portál teljesítményének növelése érdekében, különösen abban az esetben, ha a portál támogatja nem latin nyelvek használatát.';
$string['ctyperequired'] = 'A ctype PHP-bővítést a Moodle előírja a portál teljesítményének növelése és a több nyelvű kompatibilitás érdekében.';
+$string['curlrecommended'] = 'Ajánlatos a választható cURL-könyvtár telepítése a Moodle Networking bekapcsolásához.';
$string['curlrecommended'] = 'Ajánlatos a választható Curl-könyvtár telepítése a Moodle Networking bekapcsolásához.';
$string['curlrequired'] = 'A Moodle most már előírja a cURL PHP-bővítést a Moodle-adattárakkal való kommunikációhoz.';
$string['customcheck'] = 'Egyéb ellenőrzések';

0 comments on commit 804b2c9

Please sign in to comment.