Permalink
Browse files

chat help files

  • Loading branch information...
adamtpaw
adamtpaw committed Aug 29, 2003
1 parent 210cc66 commit 809dd2724c34c6e1c276fd45808ec9c8fd38baac
Showing with 39 additions and 0 deletions.
  1. +26 −0 lang/pl/help/chat/chatting.html
  2. +4 −0 lang/pl/help/chat/index.html
  3. +9 −0 lang/pl/help/chat/mods.html
@@ -0,0 +1,26 @@
+<p align="center"><b>Używanie Czatu</b></p>
+
+<p>Moduł Czat posiada pewne cechy, aby nieco umilić rozmowy.</p>
+
+<dl>
+<dt><b>Emotikony</b></dt>
+<dd>Dowolne emotikony, które mogą zostać wprowadzone gdziekolwiek indziej w Moodle, mogą zostać
+ wprowadzone także tu i zostaną wyświetlone poprawnie. Na przykład, :-) = <img src="pix/s/smiley.gif"> </dd>
+
+<dt><b>Linki</b></dt>
+<dd>Adresy internetowe zostaną zamienione na linki automatycznie.</dd>
+
+<dt><b>Stan ducha</b></dt>
+<dd>Możesz rozpocząć linię z "/me" lub ":", aby okazać swój stan ducha. Na przykład, jeżeli Twoje imię to Jan i
+ wpiszesz ":śmieje się!" lub "/me śmieje się!", wszyscy zobaczą "Jan śmieje się!"</dd>
+
+<dt><b>Bzyczenie</b></dt>
+<dd>Możesz wysłać dźwięk do innych ludzi naciskając na link "bzzz" obok ich imienia. Użytecznym
+ skrótem, aby wysłać bzyczenie do wszystkich ludzi na czacie jednocześnie jest "beep all".</dd>
+
+<dt><b>HTML</b></dt>
+<dd>Jeśli znasz nieco kod HTML, możesz używać go w swym tekście, aby wprowadzać obrazy, odgrywać dźwięki
+ lub odpowiednio formatować tekst.</dd>
+
+</dl>
+
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p>Moduł Czat</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=chat&file=chatting.html">Używanie Czatu</a>
+</ul>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<B>Czaty</B></P>
+<UL>
+<P>Moduł Czat pozwala uczestnikom na przeprowadznaie na żywo
+ dyskusji poprzez sieć. Jest to użyteczny sposób na lepsze zrozumienie
+ się nawzajem oraz tematu, który jest omawiany - sposób używania
+ czat-pokojów zasadniczo różni się od dyskusji na forum.
+ Moduł Czat zawiera mnóstwo opcji pozwalajšcych na zarzšdzanie i
+ przeglšdanie dyskusji czat.</P>
+</UL>

0 comments on commit 809dd27

Please sign in to comment.