Permalink
Browse files

Added qtype.html

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed Jun 17, 2005
1 parent 0d08a37 commit 80dda362cff1c5528b59c1e4d4c79191d17cde22
Showing with 6 additions and 0 deletions.
  1. +6 −0 lang/vi_utf8/help/questionnaire/qtype.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Kiểu trả lời thăm dò</b></p>
+<p>
+ Nếu bạn muốn người dùng chỉ có thể điền một lần duy nhất vào bản thăm dò, thì bạn hãy chọn "trả lời một lần".<br />
+ Nếu bạn muốn họ có thể điền nhiều lần, hãy chọn "trả lời nhiều lần".
+</p>
+

0 comments on commit 80dda36

Please sign in to comment.