Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Delete journal related things

  • Loading branch information...
commit 80f7d4db4e6e6219bdc6acea8d13d819e92de7b3 1 parent a7f265b
vthung authored
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  lang/vi_utf8/help/courserecent.html
View
2  lang/vi_utf8/help/courserecent.html
@@ -4,7 +4,7 @@
<p>Nó hiển thị mọi thứ mà vừa xảy ra trong cua học từ
lần cuối the người xem đăng nhập vào cua học, bao gồm
-các bài gửi mới, các người dùng mới, các nhật kí mới được đưa lên...
+các bài gửi mới, các người dùng mới được đưa lên...
<p>Khuyến cáo là bạn cung cấp tính năng này trong
cua học của bạn, vì nó cung cấp cho người xem các thông tin cập nhật.
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.