Permalink
Browse files

Delete journal related things

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed Jun 12, 2005
1 parent a7f265b commit 80f7d4db4e6e6219bdc6acea8d13d819e92de7b3
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/vi_utf8/help/courserecent.html
@@ -4,7 +4,7 @@
<p>Nó hiển thị mọi thứ mà vừa xảy ra trong cua học từ
lần cuối the người xem đăng nhập vào cua học, bao gồm
-các bài gửi mới, các người dùng mới, các nhật kí mới được đưa lên...
+các bài gửi mới, các người dùng mới được đưa lên...
<p>Khuyến cáo là bạn cung cấp tính năng này trong
cua học của bạn, vì nó cung cấp cho người xem các thông tin cập nhật.

0 comments on commit 80f7d4d

Please sign in to comment.