Permalink
Browse files

Latest translation for Moodle 1.3 by M.Minkowski

  • Loading branch information...
1 parent 51beec7 commit 81560b3cdcd0c7186608d3453bfa5189afb2c311 minkowski committed Jun 7, 2004
View
@@ -2,10 +2,10 @@
// admin.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
-$string['cachetext'] = '嗲乓氛栲$孩橥で伊淝殂工且哩邮用艇';
-$string['filteruploadedfiles'] = '淇澎吭培低渺氛柰丫馑糯';
-$string['upgradelogs'] = '艘〉橥А颐闼楹压分 颐悛椐夜嗲绾浍奠啻粤悛椤颐浯椤秘骋脱距∶搐栊 <a href=\"$a\">靡屡朽驼麓嗑澡拎翟�</a>';
-$string['upgradelogsinfo'] = '愎∫么俸压分 颐悛椐夜嗲绾浍奠啻粤ㄐ甸艇酚∫猛丫唷么¤凸よ� 疏枪嗲乓氛桡愎∫猛丫唷么寡楣⒅楣吐勹⊙亨晴轰膦艇へ� 阂о晴和舀ㄐ悛猷桥亦荤梗谚氢璃 阂о晴� 鸵è秀嗲乓嗑章т凌≌韫曳� 艘∴迷枇酚∫猛丫唷么崤榍で猫谢盆吐闼猷晴和丫唷么ü试楣守础眯呵埂颐 へ陈学室烈枚悛猷晴轰熹撮狄粱〉糟耿承氛栲晴骸优学酚∫猛丫唷么㈤土倥囱А盆仪 .<br /><br /> 甸艇∫猛丫唷么低构臻渌沥�';
-$string['upgradinglogs'] = '脱距∶春压分 颐悛椐夜嗲绾浍奠';
+$string['cachetext'] = 'àÇ Ò· èà¡ç ¢é ¤ÇÒ äÇéã ¤ÇÒ ¨Ó Ó §';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'ä ì Ô àµ ì· è Ѿâ ';
+$string['upgradelogs'] = ' Ò¡µé §¡Ò ã é Ñ ·Ö¡¡Ò ãªé§Ò àÇç 䫵ìà Ô ãªé¡Ò ä é¡ Ø Ò Ñ¾à¡ ¤èÐ <a href=\"$a\"> Ò Ðà à¾Ôè àµÔ </a>';
+$string['upgradelogsinfo'] = 'ã ¡Ò Ñ ·Ö¡¡Ò ãªé§Ò àÇç 䫵ìà Ô ¨Ðµé §·Ó¡Ò Ѿࡠ¡è ¤èÐ èÇ àÇ Ò· èãªéã ¡Ò Ñ¾à¡ Ñé ¢Öé è¡Ñ àÇç ä«µì¢ §¤Ø Ò§àÇç Ò¨¨ÐãªéàÇ Òà ç £ÑèÇâ § Ò§àÇç Ò¨¨ÐãªéàÇ Òྠ§ä è¡ è Ò· Ò¡à Ôè ·Ó¡Ò Ñ¾à¡ á éÇ¤Ç ¨Ð è ã éàÇç Ѿࡠ¨ Ôé Ø ¡ Ð Ç ¡Ò ¤Ø ѧ Ò Ò ¶ãªéàÇç 䫵ìä éµÒ ¡µÔã ¢ з èàÇç ¡Ó Ñ§·Ó¡Ò Ѿࡠ¢é ѧ¡ èÒÇ .<br /><br /> µé §¡Ò Ѿࡠµ éä ¤Ð';
+$string['upgradinglogs'] = ' Ñ¾à¡ Ñ ·Ö¡¡Ò ãªé§Ò àÇç 䫵ì';
?>
View
@@ -3,14 +3,14 @@
$string['allowresubmit'] = '͹حҵãËéÊ觡ÒúéÒ¹«éÓÍÕ¡¤ÃÑé§';
-$string['assignmentdetails'] = 'à¹×éÍËҢͧ¡ÒúéÒ¹';
+$string['assignmentdetails'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§¡ÒúéÒ¹';
$string['assignmentmail'] = '$a->teacher ä´é·Ó¡ÒõÃǨ§Ò¹ \'$a->assignment\' ¢Í§¤Ø³áÅéÇ
¤Ø³ÊÒÁÒö´Ù¼Å¡ÒõÃǨä´é·Õè:
$a->url';
$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher ä´é·Ó¡ÒõÃǨ§Ò¹ \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
-¤Ø³ÊÒÁÒö´Ù¼Å¡ÒõÃǨä´é: <a href=\"$a->url\"> â´Â¤ÅÔé¡·Õè¹Õè </a>.';
+¤Ø³ÊÒÁÒö´Ù¼Å¡ÒõÃǨä´é: <a href=\"$a->url\"> â´Â¤ÅÔ¡·Õè¹Õè </a>.';
$string['assignmentname'] = 'ËÑÇ¢éÍ¡ÒúéÒ¹ ';
$string['assignmenttype'] = '»ÃÐàÀ·';
$string['configmaxbytes'] = '¢¹Ò´¢Í§ä¿Åì§Ò¹·ÕèÊ觷Õè¡Ó˹´äÇé';
View
@@ -16,7 +16,7 @@
$string['defaultautoattend'] = 'àÅ×Í¡µÑ駤èҺѹ·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['defaultdynamicsection'] = 'àÅ×Í¡à¾×èÍãËéÂéÒºѹ·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ãËé¶Ù¡ÊÑ»´ÒËì';
$string['defaultgrade'] = 'àÅ×Í¡à¾×è͵Ñ駤èÒãËéà¡Ã´¨Ò¡¡ÒÃàÇÅÒà¢éÒàÃÕ¹';
-$string['defaulthoursinclass'] = 'ÃкØàÇÅÒ·ÕèãËéÃкÐãªé㹡Òúѹ·Ö¡àÇÅÒà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'ÃкØàÇÅÒ·ÕèãËéãªé㹡Òúѹ·Ö¡àÇÅÒà¢éÒàÃÕ¹';
$string['defaultmaxgrade'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ÊÓËÃѺ¹¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ø¡¤ÃÑé§';
$string['defaultstudentstatus'] = 'ʶҹСÒÃà¢éÒàÃÕ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹㹺ѹ·Ö¡àÇÅÒàÃÕ¹';
$string['downloadexcelfull'] = '´ÒǹìâËÅ´ Excel ·Ñé§ËÁ´';
View
@@ -3,7 +3,7 @@
$string['auth_dbdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡㹡ÒõÃǨÊͺÇèÒª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹¹Ñ鹶١µéͧËÃ×ÍäÁè ¶éÒËÒ¡ account ´Ñ§¡ÅèÒÇà»ç¹ ¢éÍÁÙÅãËÁè ¢éÍÁÙŨж١Êè§ä»ÂѧÊèǹµèÒ§ æ ã¹ Moodle';
-$string['auth_dbextrafields'] = 'ªèͧ¹Õé¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèÃкº µÑé§äÇé¡è͹ ¨Ò¡ <b>°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡</b><p> ¶éÒËÒ¡ »ÅèÍÂÇèÒ§ äÁèàµÔÁ Ãкº¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ default <p> áÅÐ ·Ñé§Êͧ¡Ã³Õ ¼ÙéãªéÊÒÁÒö·Õè¨Ðá¡é䢤èÒµèÒ§æ ä´é ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ÅçÍ¡ÍÔ¹';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'ªèͧ¹Õé¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèÃкº µÑé§äÇé¡è͹ ¨Ò¡ <b>°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡</b><p> ¶éÒËÒ¡ »ÅèÍÂÇèÒ§ äÁèàµÔÁ Ãкº¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ default <p> áÅÐ ·Ñé§Êͧ¡Ã³Õ ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö·Õè¨Ðá¡é䢤èÒµèÒ§æ ä´é ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ÅçÍ¡ÍÔ¹';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Êèǹ·ÕèÁÕ¢éÍÁÙŢͧ password ';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Êèǹ·ÕèÁÕ¢éÍÁÙŢͧ username';
$string['auth_dbhost'] = '¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·Õèãªé à¡çº°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
@@ -14,51 +14,51 @@
$string['auth_dbtitle'] = 'ãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡';
$string['auth_dbtype'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§°Ò¹¢éÍÁÙÅ(´Ù¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>¡ÒÃãªé ADOdb </A> )';
$string['auth_dbuser'] = 'Username ·ÕèÊÒÁÒöà¢éÒä»ÍèÒ¹°Ò¹¢éÍÁÙÅä´é';
-$string['auth_emaildescription'] = '㹡ÒÃÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ¼ÙéÊÁѤèÐä´éÃѺ¡ÒÃ͹ØÁÑµÔ ¼èÒ¹ÍÕàÁÅì «Öè§à»ç¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¢Í§Ãкº àÁ×èͼÙéÊÁѤÃàÅ×Í¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹áÅéÇ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìä»Âѧ ÍÕàÁÅì¢Í§¼Ùéãªé¹Ñé¹ ÍÕàÁÅì¹Õé¨ÐÁÕÅÔ§¤ì¡ÅѺä»Âѧ˹éÒËÅÑ¡¢Í§Ë¹éÒ «Ö觨Ðà»ç¹¡ÒÃÂ×¹ÂѹÇèÒ ÍÕàÁÅì´Ñ§¡ÅèÒÇãªéä´é¨ÃÔ§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹¼Ùéãªé ÊÒÁÒöÅçÍ¡ÍÔ¹â´Âãªéª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹àÇçº';
+$string['auth_emaildescription'] = '㹡ÒÃÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ¼ÙéÊÁѤèÐä´éÃѺ¡ÒÃ͹ØÁÑµÔ ¼èÒ¹ÍÕàÁÅì «Öè§à»ç¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¢Í§Ãкº àÁ×èͼÙéÊÁѤÃàÅ×Í¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹áÅéÇ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìä»Âѧ ÍÕàÁÅì¢Í§ÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ÍÕàÁÅì¹Õé¨ÐÁÕÅÔ§¡ì¡ÅѺä»Âѧ˹éÒËÅÑ¡¢Í§Ë¹éÒ «Ö觨Ðà»ç¹¡ÒÃÂ×¹ÂѹÇèÒ ÍÕàÁÅì´Ñ§¡ÅèÒÇãªéä´é¨ÃÔ§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ÊÁÒªÔ¡ ÊÒÁÒöÅçÍ¡ÍÔ¹â´Âãªéª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹àÇçº';
$string['auth_emailtitle'] = 'ãªéÇÔ¸Õ͹ØÁѵԼèÒ¹ÍÕàÁÅì';
$string['auth_imapdescription'] = 'ãªéÇÔ¸Õ¡Òà ª×èÍáÅÐÃËÑÊ â´Â IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
$string['auth_imaphost'] = 'IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì¹Ñé¹ ãªé àÅ¢ IP äÁèãªèàÅ¢ DNS ';
$string['auth_imapport'] = 'ËÁÒÂàÅ¢¾ÍÃìµ IMAP â´Â»¡µÔ ¤×Í 143 ËÃ×Í 993.';
$string['auth_imaptitle'] = 'ãªé IMAP server';
$string['auth_imaptype'] = 'IMAP servers ÊÒÁÒöÁÕ ÇÔ¸Õ authentication áÅÐ negotiation ·ÕèᵡµèÒ§ä»';
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = '¶éÒËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªé bind-user à¾×èͤé¹ËéÒ¼ÙéãªéÍ×è¹ä´é ÊÒÁÒö ÃкشѧµèÍ仹Õé \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = '¶éÒËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªé bind-user à¾×èͤé¹ËéÒÊÁÒªÔ¡Í×è¹ä´é ÊÒÁÒö ÃкشѧµèÍ仹Õé \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'ÃËÑÊÊÓËÃѺ bind-user.';
-$string['auth_ldap_contexts'] = 'ÃÒ¡Ò÷ÕèÁÕÃÒª×èͧ͢¼Ùéãªéã¹¹Ñé¹ ÊÒÁÒö á¡ ËÑÇ¢éÍàÃ×èͧ â´Âãªé â¤é´ àªè¹ \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
-$string['auth_ldap_create_context'] = 'à»Ô´ãËé¼ÙéãªéÊÒÁÒöÊÃéÒ§¢éͤÇÒÁµÍºÃѺ·Ò§ÍÕàÁÅì´éǵ¹àͧä´é
+$string['auth_ldap_contexts'] = 'ÃÒ¡Ò÷ÕèÁÕÃÒª×èͧ͢ÊÁÒªÔ¡ã¹¹Ñé¹ ÊÒÁÒö á¡ ËÑÇ¢éÍàÃ×èͧ â´Âãªé â¤é´ àªè¹ \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'à»Ô´ãËéÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒöÊÃéÒ§¢éͤÇÒÁµÍºÃѺ·Ò§ÍÕàÁÅì´éǵ¹àͧä´é
¤Ø³äÁè¨Óà»ç¹µéͧãÊè¢éͤÇÒÁ¹Õé·Õè ldap_context-variable, Moodle ¨Ð¤é¹ËÒãËéÍѵâ¹ÁѵÔ
';
-$string['auth_ldap_creators'] = 'ÃÒ¡ÒáÅØèÁ¼Ùéãªé·Õè͹حҵãËéÊÒÁÒöÊÃéÒ§ËÅÑ¡ÊÙµÃãËÁèä´é ÊÒÁÒöãÊèä´éËÅÒ¡ÅØèÁ â´Âãªéà¤Ã×èͧËÁÒ \';\'
+$string['auth_ldap_creators'] = 'ÃÒ¡ÒáÅØèÁÊÁÒªÔ¡·Õè͹حҵãËéÊÒÁÒöÊÃéÒ§ËÅÑ¡ÊÙµÃãËÁèä´é ÊÒÁÒöãÊèä´éËÅÒ¡ÅØèÁ â´Âãªéà¤Ã×èͧËÁÒ \';\'
´Ñ§µÑÇÍÂèÒ§ \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'ÃÐºØ LDAP host àªè¹ \'ldap://ldap.myorg.com/\' ËÃ×Í \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = '¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ãËÁè¢Í§¡ÅØèÁ »¡µÔãªé \'member\'';
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'ãÊè¤èÒ <> 0 ¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òà ¤é¹ËÒ¼Ùéãªé¼èÒ¹ËÑÇ¢éÍÂèÍ ';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'ãÊè¤èÒ <> 0 ¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òà ¤é¹ËÒÊÁÒªÔ¡¼èÒ¹ËÑÇ¢éÍÂèÍ ';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'ÍѾഷ¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡ (ª×èÍ,¹ÒÁÊ¡ØÅ,·ÕèÍÂÙè..) ¨Ò¡ LDAP ¶Ö§ Moodle. ´Ùà¾ÔèÁàµÔÁ·Õè /auth/ldap/attr_mappings.php ';
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'attribute ·Õèãªé㹡Òäé¹ËÒª×èͼÙéãªé ÊèǹãË­è¨Ðãªé \'cn\'.';
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'attribute ·Õèãªé㹡Òäé¹ËÒª×èÍÊÁÒªÔ¡ ÊèǹãË­è¨Ðãªé \'cn\'.';
$string['auth_ldap_version'] = 'ÃØ蹢ͧ LDAP ·ÕèãªéÍÂÙè';
$string['auth_ldapdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵԡÒÃãªé§Ò¹¼èÒ¹ external LDAP server ¶éÒËÒ¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑÊ·ÕèãÊèÁÒ¹Ñ鹶١µéͧ Moodle ¨Ð·Ó¡ÒÃÊÃéÒ§ ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡ãËÁèã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ âÁ´ÙŴѧ¡ÅèÒÇ ÊÒÁÒö ÍèÒ¹ attribute ¢Í§ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡ LDAP áÅÐ ãÊè¤èÒ·Õèµéͧ¡ÒÃã¹ moodle Åèǧ˹éÒ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ àÇÅÒÅçÍ¡ÍÔ¹ ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃàªç¤ á¤èª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹à·èÒ¹Ñé¹ ';
-$string['auth_ldapextrafields'] = 'ªèͧ¹Õé¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèÃкº µÑé§äÇé¡è͹ ¨Ò¡ <b>LDAP fileds</b><p> ¶éÒËÒ¡ »ÅèÍÂÇèÒ§ äÁèàµÔÁ ¨ÐäÁèÁÕ¡Òô֧¢éÍÁÙŨҡ LDAP Ãкº¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ default ã¹ moodle <p> áÅÐ ·Ñé§Êͧ¡Ã³Õ ¼ÙéãªéÊÒÁÒö·Õè¨Ðá¡é䢤èÒµèÒ§æ ä´é ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ÅçÍ¡ÍÔ¹';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'ªèͧ¹Õé¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèÃкº µÑé§äÇé¡è͹ ¨Ò¡ <b>LDAP fileds</b><p> ¶éÒËÒ¡ »ÅèÍÂÇèÒ§ äÁèàµÔÁ ¨ÐäÁèÁÕ¡Òô֧¢éÍÁÙŨҡ LDAP Ãкº¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ default ã¹ moodle <p> áÅÐ ·Ñé§Êͧ¡Ã³Õ ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö·Õè¨Ðá¡é䢤èÒµèÒ§æ ä´é ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ÅçÍ¡ÍÔ¹';
$string['auth_ldaptitle'] = 'ãªé LDAP server';
-$string['auth_manualdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒùÕé¨ÐäÁè͹حҵãËé¼ÙéãªéÊÒÁÒöÊÃéÒ§ºÑ­ªÕ¼Ùéãªé´éǵ¹àͧä´é ¹Ñ蹤×Í ¼Ùé´ÙáŨÐà»ç¹¤¹Å§·ÐàºÕ¹ÊÁÒªÔ¡ãËé';
+$string['auth_manualdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒùÕé¨ÐäÁè͹حҵãËéÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒöÊÃéÒ§ºÑ­ªÕÊÁÒªÔ¡´éǵ¹àͧä´é ¹Ñ蹤×Í ¼Ùé´ÙáŨÐà»ç¹¤¹Å§·ÐàºÕ¹ÊÁÒªÔ¡ãËé';
$string['auth_manualtitle'] = '¼Ùé´ÙáÅÃкºà·èÒ¹Ñé¹';
$string['auth_multiplehosts'] = 'ÊÒÁÒöãÊèâÎʵìËÅÒÂ æ µÑÇÅ§ä» àªè¹ host1.com;host2.com;host3.com';
$string['auth_nntpdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéàªç¤ ª×èÍ áÅÐÃËÑʼèÒ¹ÇèÒ¶Ù¡µéͧËÃ×ÍäÁè â´Âãªé NNTP server ';
$string['auth_nntphost'] = 'NNTP server ãªé àÅ¢ IP äÁèãªè DNS ';
$string['auth_nntpport'] = 'Server port (119 à»ç¹ÊèǹãË­è)';
$string['auth_nntptitle'] = 'ãªé NNTP server';
-$string['auth_nonedescription'] = '¼ÙéãªéÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐÊÃéÒ§ account ãËÁè·Ñ¹·Õ â´ÂäÁèµéͧãªéÇÔ¸Õ¡ÒâÍ͹ØÁÑµÔ ¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡ äÁèµéͧÂ×¹Âѹ¼èÒ¹ÍÕàÁÅì ¤ÇÃÃÐÇѧ㹡ÒÃàÅ×Í¡ãªéÇÔÕ¸Õ ¹Õé à¾ÃÒÐ ÇèÒ Ãкº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѹÑé¹ÁÕ¹éÍ ';
+$string['auth_nonedescription'] = 'ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐÊÃéÒ§ account ãËÁè·Ñ¹·Õ â´ÂäÁèµéͧãªéÇÔ¸Õ¡ÒâÍ͹ØÁÑµÔ ¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡ äÁèµéͧÂ×¹Âѹ¼èÒ¹ÍÕàÁÅì ¤ÇÃÃÐÇѧ㹡ÒÃàÅ×Í¡ãªéÇÔÕ¸Õ ¹Õé à¾ÃÒÐ ÇèÒ Ãкº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѹÑé¹ÁÕ¹éÍ ';
$string['auth_nonetitle'] = 'äÁèµéͧ¢Í͹ØÁÑµÔ Í¹Ø­Òµ·Ñ¹·Õ';
$string['auth_pop3description'] = 'àªç¤ª×èÍ áÅÐÃËÑÊÇèÒ¶Ù¡µéͧËÃ×ÍäÁè ¼èÒ¹·Ò§ POP3 server ';
$string['auth_pop3host'] = 'POP3 server ãªé àÅ¢ IP äÁèãªè DNS ';
$string['auth_pop3port'] = 'Server port (110 â´Â·ÑèÇä»)';
$string['auth_pop3title'] = 'ãªé POP3 server';
$string['auth_pop3type'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§à«ÔÃì¿àÇÍÃì ¶éÒà«ÔÃì¿àÇÍÃì ãªé certificate security ãËéàÅ×Í¡ pop3cert.';
$string['auth_user_create'] = '͹حҵãËéà¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ä´é';
-$string['auth_user_creation'] = '͹حҵãËé¼Ùéãªé·ÑèÇä»ÊÒÁÒöÊÃéÒ§ºÑ­ªÕ¼ÙéãªéáÅеͺÂ×¹Âѹä´é ¶éÒ͹حҵ â»Ã´ÍÂèÒÅ×Áä»»ÃѺá¡éÃкº moodule-specific µÑÇàÅ×Í¡ user creation ´éÇÂ';
-$string['auth_usernameexists'] = 'ÁÕ¼Ùéãªéª×è͹Õéã¹ÃкºáÅéÇ ¡ÃسÒàÅ×Í¡ª×èÍãËÁè';
+$string['auth_user_creation'] = '͹حҵãËéÊÁÒªÔ¡·ÑèÇä»ÊÒÁÒöÊÃéÒ§ºÑ­ªÕÊÁÒªÔ¡áÅеͺÂ×¹Âѹä´é ¶éÒ͹حҵ â»Ã´ÍÂèÒÅ×Áä»»ÃѺá¡éÃкº moodule-specific µÑÇàÅ×Í¡ user creation ´éÇÂ';
+$string['auth_usernameexists'] = 'ÁÕÊÁÒªÔ¡ª×è͹Õéã¹ÃкºáÅéÇ ¡ÃسÒàÅ×Í¡ª×èÍãËÁè';
$string['authenticationoptions'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵԡÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡';
-$string['authinstructions'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöãËé¢éÍÁÙšѺ¼Ùéãªé áÅÐá¹Ð¹ÓÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé ¼èÒ¹Êèǹ¹Õé ·ÓãËé¼Ùéãªé·ÃÒºÇèÒ username áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹ ¢Í§µÑÇàͧ¤×ÍÍÐäà ¢éͤÇÒÁ·Õè¤Ø³ÃкØã¹Êèǹ¹Õé¨Ð»ÃÒ¡® 㹠˹éÒ login ¶éÒËÒ¡¤Ø³»ÅèÍÂÇèÒ§äÇé ¨ÐäÁèÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé»ÃÒ¡®';
+$string['authinstructions'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöãËé¢éÍÁÙšѺÊÁÒªÔ¡ áÅÐá¹Ð¹ÓÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé ¼èÒ¹Êèǹ¹Õé ·ÓãËéÊÁÒªÔ¡·ÃÒºÇèÒ username áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹ ¢Í§µÑÇàͧ¤×ÍÍÐäà ¢éͤÇÒÁ·Õè¤Ø³ÃкØã¹Êèǹ¹Õé¨Ð»ÃÒ¡® 㹠˹éÒ login ¶éÒËÒ¡¤Ø³»ÅèÍÂÇèÒ§äÇé ¨ÐäÁèÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé»ÃÒ¡®';
$string['changepassword'] = 'à»ÅÕè¹ÃËÑÊ URL';
-$string['changepasswordhelp'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöÃкØÅÔ§¤ì ·Õè¼ÙéãªéÊÒÁÒö¨Ðà»ÅÕè¹ ËÃ×Í ËÒ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹ä´é àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÅ×Á ÅÔ§¤ì´Ñ§¡ÅèÒǨйӼÙéãªéä»Âѧ˹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐ˹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ áµèËÒ¡äÁèàµÔÁÍÐäà »ØèÁ´Ñ§¡ÅèÒǨÐäÁè»ÃÒ¡®';
+$string['changepasswordhelp'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöÃкØÅÔ§¡ì ·ÕèÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö¨Ðà»ÅÕè¹ ËÃ×Í ËÒ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹ä´é àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÅ×Á ÅÔ§¡ì´Ñ§¡ÅèÒǨйÓÊÁÒªÔ¡ä»Âѧ˹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐ˹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ áµèËÒ¡äÁèàµÔÁÍÐäà »ØèÁ´Ñ§¡ÅèÒǨÐäÁè»ÃÒ¡®';
$string['chooseauthmethod'] = 'àÅ×Í¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵÔ';
$string['guestloginbutton'] = '»ØèÁ login ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»';
$string['instructions'] = 'ÇÔ¸Õãªé';
@@ -3,7 +3,7 @@
$string['blockname'] = 'ÊÁÒªÔ¡Í͹äŹì';
-$string['configtimetosee'] = '¨Ó¹Ç¹¹Ò·Õ·Õè¨Ð¨Ñ´ÇèÒ¼ÙéãªéÍ͹äŹìÍÂÙè';
+$string['configtimetosee'] = '¨Ó¹Ç¹¹Ò·Õ·Õè¨Ð¨Ñ´ÇèÒÊÁÒªÔ¡Í͹äŹìÍÂÙè';
$string['periodnminutes'] = '㹪èǧ $a ¹Ò·Õ·Õè¼èÒ¹ÁÒ';
?>
@@ -2,7 +2,7 @@
// block_section_links.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
-$string['blockname'] = 'ÅÔ駤ìä»ÊèǹÍ×è¹ æ';
+$string['blockname'] = 'ÅÔ§¡ìä»ÊèǹÍ×è¹ æ';
$string['jumptocurrenttopic'] = 'ä»ÂѧËÑÇ¢éͻѨ¨ØºÑ¹';
$string['jumptocurrentweek'] = 'ä»ÂѧÊÑ»´ÒËì»Ñ¨¨ØºÑ¹';
$string['topics'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
View
@@ -6,8 +6,8 @@
$string['august'] = 'ÊÔ§ËÒ¤Á';
$string['calendar'] = '»¯Ô·Ô¹';
$string['calendarheading'] = '$a »¯Ô·Ô¹';
-$string['clickhide'] = '¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹';
-$string['clickshow'] = '¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§';
+$string['clickhide'] = '¤ÅÔ¡à¾×èÍ«è͹';
+$string['clickshow'] = '¤ÅÔ¡à¾×èÍáÊ´§';
$string['confirmeventdelete'] = '¤Ø³á¹èã¨Ã֤зÕè¨Ðź¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õé';
$string['courseevents'] = 'µÒÃÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['dayview'] = '´ÙÇѹ';
@@ -20,7 +20,7 @@
$string['durationnone'] = 'äÁèÁÕªèǧàÇÅÒ';
$string['durationuntil'] = '¨¹¡ÃзÑè§';
$string['editevent'] = 'á¡é䢡Ԩ¡ÃÃÁ';
-$string['errorbeforecoursestart'] = 'äÁèÊÒÁÒö¨Ñ´µÒÃÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁ¡è͹Çѹ·Õè¤ÍÃìʨÐàÃÔèÁ';
+$string['errorbeforecoursestart'] = 'äÁèÊÒÁÒö¨Ñ´µÒÃÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁ¡è͹Çѹ·ÕèÃÒÂÇÔªÒ¨ÐàÃÔèÁ';
$string['errorinvaliddate'] = 'Çѹ·ÕèäÁè¶Ù¡µéͧ';
$string['errorinvalidminutes'] = '¡Ó˹´ÃÐÂÐàÇÅÒà»ç¹¹Ò·Õâ´ÂµÑ駤èÒÃÐËÇèÒ§ 1 ¶Ö§ 999';
$string['errorinvalidrepeats'] = '¡Ó˹´¨Ó¹Ç¹¡Ô¨¡ÃÃÁâ´ÂµÑ駤èÒÃÐËÇèÒ§ 1 ¶Ö§ 99';
@@ -31,7 +31,7 @@
$string['eventduration'] = 'ÃÐÂÐàÇÅÒ';
$string['eventendtime'] = 'ÊÔé¹ÊØ´àÇÅÒ';
$string['eventinstanttime'] = 'àÇÅÒ';
-$string['eventkind'] = 'ª¹Ô´¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['eventkind'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['eventname'] = 'ª×èͧ͢¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['eventrepeat'] = '¨Ñ´«éÓ';
$string['eventsfor'] = '$a ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
@@ -88,20 +88,20 @@
$string['tomorrow'] = 'Çѹ¾ÃØ觹Õé';
$string['tt_deleteevent'] = 'ź¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['tt_editevent'] = 'á¡é䢡Ԩ¡ÃÃÁ';
-$string['tt_hidecourse'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ(¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
-$string['tt_hideglobal'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§àÇçºä«µì(¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
-$string['tt_hidegroups'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØèÁ (¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
-$string['tt_hideuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ (¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
-$string['tt_showcourse'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ (¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
-$string['tt_showglobal'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§àÇçº(¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
-$string['tt_showgroups'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØèÁ(¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
-$string['tt_showuser'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡(¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tt_hidecourse'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ(¤ÅÔ¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_hideglobal'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§àÇçºä«µì(¤ÅÔ¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_hidegroups'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØèÁ (¤ÅÔ¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_hideuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ (¤ÅÔ¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_showcourse'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ (¤ÅÔ¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tt_showglobal'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§àÇçº(¤ÅÔ¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tt_showgroups'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØèÁ(¤ÅÔ¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tt_showuser'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡(¤ÅÔ¡à¾×èÍáÊ´§)';
$string['tue'] = 'Í.';
$string['tuesday'] = 'Íѧ¤ÒÃ';
$string['typecourse'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['typegroup'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØèÁ';
$string['typesite'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§àÇçºä«µì';
-$string['typeuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¼Ùéãªé';
+$string['typeuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡';
$string['upcomingevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐÁÕ¢Öé¹';
$string['userevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡';
$string['wed'] = '¾.';
View
@@ -7,7 +7,7 @@
$string['chatname'] = '柰碎艇';
$string['chatreport'] = '∮斯础颐嗍枪�';
$string['chattime'] = '嗲乓嗍枪窑醚椐佃弯�';
-$string['configoldping'] = '假殂艘落弧砧挂氛吨Ж卸淄氰彝汀ㄒ∷橥狗挂崤榍';
+$string['configoldping'] = '柿要浴艘落弧砧挂氛吨Ж卸淄氰彝汀ㄒ∷橥狗挂崤榍';
$string['configrefreshroom'] = 'で妹锗棵觅梁柰垄挂翠斯 堕业验Г枰舀蟹鱼碎碎艇使饭掖汆苗洽珠贯佃氰舀蟹鱼碎嗲绾喃悦炜嗲兔旆缨夜斯选 堕伊栅故狗挂ㄓ骨沽摇';
$string['configrefreshuserlist'] = 'で梅印颐谜嗫锚靡陋阻图匍描橇使饭液柰箩よ渌� (嗷绻窃挂氛)';
$string['currentchats'] = '∫绵是挂氛枇胀沦璧凸拐�';
@@ -16,7 +16,7 @@
$string['deletesessionsure'] = '峁桡ü肖星枰甸艇∫门骸颐嗍枪夜臻';
$string['donotusechattime'] = '淞杳泻剜桥亦是挂';
$string['enterchat'] = 'づ浴氛韫砧嗑阻褪狗挂';
-$string['errornousers'] = '淞杈杭匍悛';
+$string['errornousers'] = '淞杈菏烈';
$string['helpchatting'] = '锹嗨抛�';
$string['idle'] = '乖瑙';
$string['messagebeepseveryone'] = '$a 嗝章》亍す';
View
@@ -63,7 +63,7 @@
$string['teachertostudent'] = '¤Ã١Ѻ¹Ñ¡àÃÕ¹';
$string['typefirstentry'] = '¾ÔÁ¾ì¢éͤÇÒÁáá·Õè¹Õè';
$string['typefollowup'] = '¾ÔÁ¾ì¢éͤÇÒÁµèÍä»·Õè¹Õè';
-$string['typeofdialogue'] = 'ª¹Ô´¢Í§º·Ê¹·¹Ò';
+$string['typeofdialogue'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§º·Ê¹·¹Ò';
$string['typereply'] = '¾ÔÁ¾ìµÍº·Õè¹Õè';
$string['viewallentries'] = '´Ù $a º·Ê¹·¹Ò·Õèà¢éÒÁÒ';
View
@@ -22,7 +22,7 @@
$string['cols'] = '¤ÍÅÑÁ¹ì';
$string['copy'] = '¡éÍ»»Õé·ÕèàÅ×Í¡';
$string['createfolder'] = 'ÊÃéÒ§á¿éÁ';
-$string['createlink'] = 'á·Ã¡ÅÔ§¤ì';
+$string['createlink'] = 'á·Ã¡ÅÔ§¡ì';
$string['cut'] = 'µÑ´';
$string['delete'] = 'ź';
$string['filebrowser'] = 'ä¿Åì Browser';
@@ -73,7 +73,7 @@
$string['preview'] = 'preview';
$string['properties'] = '¤Ø³ÊÁºÑµÔ';
$string['redo'] = '¡àÅÔ¡·Ó«éÓ';
-$string['removelink'] = 'źÅÔ駤ìÍÍ¡';
+$string['removelink'] = 'źÅÔ§¡ìÍÍ¡';
$string['rename'] = 'à»ÅÕ蹪×èÍ';
$string['right'] = '¢ÇÒ';
$string['rows'] = 'á¶Ç';
View
@@ -2,11 +2,11 @@
// error.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
-$string['coursegroupunknown'] = 'äÁèä´é¡Ó˹´ÃÒÂÇÔªÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢é͡Ѻ¡Ñº¡ÅØèÁ $a';
+$string['coursegroupunknown'] = '淞桎撮琳彰衣窃氛栲≌杪洽橥А押⊙骸咆枇 $a';
$string['erroronline'] = '好梅汛氛� $a 荚淳乓�';
$string['fieldrequired'] = 'へ车橥с疏 $a';
-$string['groupalready'] = '¼ÙéãªéÍÂÙè¡ÅØèÁ $a ÍÂÙèáÅéÇ';
-$string['groupunknown'] = '¡ÅØèÁ $a äÁèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¤ÍÃìÊ·Õè¤Ø³àÅ×Í¡';
+$string['groupalready'] = '柿要浴吐勹愎∨罔� $a 吐勹崤榍';
+$string['groupunknown'] = '∨罔� $a 淞栲≌杪洽橥А押靡虑元曳砧へ赤抛汀';
$string['invalidfieldname'] = '柰 $a 淞瓒佟甸艇';
$string['missingfield'] = '㈤土倥 $a 艘落�';
$string['modulerequirementsnotmet'] = '饬促� \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) 卵т凌琳∫玫源笛椐 へ车橥У源笛椐 moodle 嗲兔飒谚广肆瑜栊 ⒊泄臻へ场优学悛� $a->currentmoodle, へ车橥с $a->requiremoodle';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 81560b3

Please sign in to comment.