Permalink
Browse files

Initial version of Thai translation, by M Minkowski :-)

 • Loading branch information...
1 parent 5b4fd9c commit 819df380a370f8ad86887141100d535bbe274062 moodler committed Jan 2, 2003
Showing with 2,301 additions and 0 deletions.
 1. +23 −0 lang/th/README
 2. +42 −0 lang/th/assignment.php
 3. +53 −0 lang/th/auth.php
 4. +17 −0 lang/th/choice.php
 5. +18 −0 lang/th/docs/module_files.txt
 6. +103 −0 lang/th/forum.php
 7. +13 −0 lang/th/help/assignment/assignmenttype.html
 8. +9 −0 lang/th/help/assignment/resubmit.html
 9. +7 −0 lang/th/help/choice/options.html
 10. +11 −0 lang/th/help/coursecategory.html
 11. +24 −0 lang/th/help/courseformats.html
 12. +4 −0 lang/th/help/coursefullname.html
 13. +15 −0 lang/th/help/coursenewsitems.html
 14. +14 −0 lang/th/help/coursenumsections.html
 15. +16 −0 lang/th/help/courserecent.html
 16. +7 −0 lang/th/help/courseshortname.html
 17. +19 −0 lang/th/help/coursestartdate.html
 18. +23 −0 lang/th/help/enrolmentkey.html
 19. +20 −0 lang/th/help/forum/allowdiscussions.html
 20. +21 −0 lang/th/help/forum/attachment.html
 21. +16 −0 lang/th/help/forum/forumtype.html
 22. +70 −0 lang/th/help/forum/ratings.html
 23. +18 −0 lang/th/help/forum/subscription.html
 24. +21 −0 lang/th/help/guestaccess.html
 25. +13 −0 lang/th/help/html.html
 26. +12 −0 lang/th/help/langedit.html
 27. +69 −0 lang/th/help/mods.html
 28. +18 −0 lang/th/help/picture.html
 29. +94 −0 lang/th/help/questions.html
 30. +6 −0 lang/th/help/quiz/attempts.html
 31. +17 −0 lang/th/help/quiz/categories.html
 32. +6 −0 lang/th/help/quiz/correctanswers.html
 33. +5 −0 lang/th/help/quiz/feedback.html
 34. +25 −0 lang/th/help/quiz/grademethod.html
 35. +11 −0 lang/th/help/quiz/maxgrade.html
 36. +19 −0 lang/th/help/quiz/multichoice.html
 37. +37 −0 lang/th/help/quiz/questiontypes.html
 38. +3 −0 lang/th/help/quiz/random.html
 39. +10 −0 lang/th/help/quiz/shortanswer.html
 40. +5 −0 lang/th/help/quiz/timeopen.html
 41. +11 −0 lang/th/help/quiz/truefalse.html
 42. +23 −0 lang/th/help/resource/resourcetype.html
 43. +8 −0 lang/th/help/resource/summary.html
 44. +160 −0 lang/th/help/richtext.html
 45. +99 −0 lang/th/help/surveys.html
 46. +22 −0 lang/th/help/teachers.html
 47. +144 −0 lang/th/help/text.html
 48. +41 −0 lang/th/help/textformat.html
 49. +27 −0 lang/th/journal.php
 50. +501 −0 lang/th/moodle.php
 51. +106 −0 lang/th/quiz.php
 52. +29 −0 lang/th/resource.php
 53. +196 −0 lang/th/survey.php
View
@@ -0,0 +1,23 @@
+README FOR LANGUAGE PLUGIN
+--------------------------
+
+This directory contains all the strings and texts needed
+to render a Moodle site in a particular language.
+
+The default language is English. If a string is missing
+for any reason from another language, then the English
+version will be used.
+
+Note that each installed module should have a file here,
+as well as the main file which is called "moodle.php".
+
+The "help" directory contains whole pages written in HTML,
+and the "docs" directory contains other miscellaneous
+documents.
+
+If you are thinking of translating Moodle to another language,
+please contact me so I can help you!
+
+Cheers,
+Martin martin@dougiamas.com
+
View
@@ -0,0 +1,42 @@
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.0.7 (2002121000)
+
+
+$string['allowresubmit'] = "Ê觡ÒúéÒ¹«éÓÍÕ¡¤ÃÑé§";
+$string['assignmentdetails'] = "à¹×éÍËҢͧ¡ÒúéÒ¹";
+$string['assignmentname'] = "ËÑÇ¢éÍ¡ÒúéÒ¹ ";
+$string['assignmenttype'] = "»ÃÐàÀ·";
+$string['description'] = "ÃÒÂÅÐàÍÕ´";
+$string['duedate'] = "¡Ó˹´Êè§ ";
+$string['early'] = "\$a ·Ñ¹¡Ó˹´";
+$string['failedupdatefeedback'] = "äÁèÊÒÁÒöÊè§ feedback ¢Í§§Ò¹ä» \$a";
+$string['feedback'] = "feedback ";
+$string['feedbackupdated'] = "Êè§ feedback ä» \$a ¤¹";
+$string['late'] = "\$a ªéÒ¡ÇèÒ¡Ó˹´";
+$string['maximumgrade'] = "¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´";
+$string['maximumsize'] = "¢¹Ò´ÊÙ§ÊØ´";
+$string['modulename'] = "¡ÒúéÒ¹";
+$string['modulenameplural'] = "¡ÒúéÒ¹·Ñé§ËÁ´";
+$string['newsubmissions'] = "¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§áÅéÇ";
+$string['notsubmittedyet'] = "¡ÒúéÒ¹·ÕèÂѧäÁèä´éÊè§";
+$string['overwritewarning'] = "¤Óàµ×͹: ¤Ø³Êè§ä¿Åì«éÓ¤èÐ ¶éÒÊ觢Öé¹ä»Ãкº¨Ð·Ó¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åì¹Õé ·Ñºä¿Åìà´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙè";
+$string['saveallfeedback'] = "ºÑ¹·Ö¡ feedback ·Ñé§ËÁ´";
+$string['submissionfeedback'] = "feedback ¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§";
+$string['submissions'] = "§Ò¹·ÕèÊè§";
+$string['submitassignment'] = "Ê觡ÒúéÒ¹â´Âãªé¿ÍÃìÁµèÍ仹Õé";
+$string['submitted'] = "·Ó¡ÒÃÊè§àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
+$string['typeoffline'] = "Ê觧ҹ¹Í¡àÇçº";
+$string['typeuploadsingle'] = "ÍѾâËÅ´ä¿Åìà´ÕÂÇ";
+$string['uploadbadname'] = "ä¿Åì¹Õé ÁÕª×èÍ·ÕèãªéµÑÇÍÑ¡Éà äÁè¶Ù¡µéͧ äÁèÊÒÁÒö·Ó¡Òà ÍѾâËÅ´ä´é ¡ÃسÒà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì";
+$string['uploadedfiles'] = "ÍѾâËÅ´ËÅÒÂä¿Åì";
+$string['uploaderror'] = "à¡Ô´¢é͢Ѵ¢éͧã¹ÃÐËÇèÒ§¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åìŧº¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì";
+$string['uploadfailnoupdate'] = "ÍѾâËÅ´ä¿àÃÕºÃéͤèÐ áµèäÁèÊÒÁÒöÍѾഷ §Ò¹·ÕèÊè§Å§ã¹á¿éÁ§Ò¹¢Í§¤Ø³";
+$string['uploadfiletoobig'] = "¢ÍÀѤèÐ ä¿ÅìÁÕ¢¹Ò´ãË­èà¡Ô¹ä»( ä¿Åì¤ÇÃÁÕ¢¹Ò´¹éÍ¡ÇèÒ \$a bytes)";
+$string['uploadnofilefound'] = "ËÒä¿ÅìäÁ辺¤èÐ ¡ÃسҵÃǨÊͺÇèÒ·Ó¡ÒÃàÅ×Í¡ä¿Åì ¡è͹ÍѾâËÅ´ËÃ×ÍäÁè";
+$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' ÍѾâËÅ´àÃÕºÃéÍ áµèÇèÒ§Ò¹·ÕèÊ觹ÕéÂѧäÁèä´éÃѺ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ";
+$string['uploadsuccess'] = "ÍѾâËÅ´ä¿Åì '\$a' ÊÓàÃç¨";
+$string['viewfeedback'] = "´Ù¤Ðá¹¹¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§áÅÐ feedback ¨Ò¡¼ÙéÊ͹";
+$string['viewsubmissions'] = "´Ù \$a ¡ÒúéÒ¹·ÕèÊ觷Ñé§ËÁ´";
+$string['yoursubmission'] = "§Ò¹·Õè¤Ø³Êè§";
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,53 @@
+<?PHP // $Id$
+ // auth.php - created with Moodle 1.0.7 (2002121000)
+
+
+$string['auth_dbdescription'] = "ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡㹡ÒõÃǨÊͺ ÇèÒ ª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹ ¹Ñ鹶١µéͧËÃ×ÍäÁè ¶éÒËÒ¡ account ´Ñ§¡ÅèÒÇà»ç¹ ¢éÍÁÙÅãËÁè ¢éÍÁÙŨж١Êè§ä»ÂѧÊèǹµèÒ§æ ã¹ Moodle";
+$string['auth_dbextrafields'] = "ªèͧ¹Õé¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèÃкº µÑé§äÇé¡è͹ ¨Ò¡ <b>°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡</b><p> ¶éÒËÒ¡ »ÅèÍÂÇèÒ§ äÁèàµÔÁ Ãкº¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ default <p> áÅÐ ·Ñé§Êͧ¡Ã³Õ ¼ÙéãªéÊÒÁÒö·Õè¨Ðá¡é䢤èÒµèÒ§æ ä´é ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ÅçÍ¡ÍÔ¹";
+$string['auth_dbfieldpass'] = "Êèǹ·ÕèÁÕ¢éÍÁÙŢͧ password ";
+$string['auth_dbfielduser'] = "Êèǹ·ÕèÁÕ¢éÍÁÙŢͧ usernames";
+$string['auth_dbhost'] = "¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·Õèãªé à¡çº°Ò¹¢éÍÁÙÅ";
+$string['auth_dbname'] = "ª×èͧ͢°Ò¹¢éÍÁÙÅ";
+$string['auth_dbpass'] = "password µÃ§¡Ñº username";
+$string['auth_dbtable'] = "ª×èͧ͢µÒÃҧ㹰ҹ¢éÍÁÙÅ";
+$string['auth_dbtitle'] = "ãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡";
+$string['auth_dbtype'] = "»ÃÐàÀ·¢Í§°Ò¹¢éÍÁÙÅ(´Ù¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> )";
+$string['auth_dbuser'] = "Username ·ÕèÊÒÁÒöà¢éÒä»ÍèÒ¹°Ò¹¢éÍÁÙÅä´é";
+$string['auth_emaildescription'] = "㹡ÒÃÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ¨Ðä´éÃѺ¡ÒÃ͹ØÁÑµÔ ¼èÒ¹ÍÕàÁÅì «Öè§à»ç¹ default ¢Í§Ãкº àÁ×èͼÙéãªéÊÁѤà áÅÐàÅ×Í¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑÊ ¼èÒ¹áÅéÇ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìä»Âѧ ÍÕàÁÅì¢Í§¼Ùéãªé¹Ñé¹ ÍÕàÁÅì¹Õé¨ÐÁÕ ÅÔ§¤ì ¡ÅѺä»Âѧ˹éÒËÅÑ¡¢Í§ page «Ö觨Ðà»ç¹¡ÒÃÂ×¹ÂѹÇèÒ ÍÕàÁÅì´Ñ§¡ÅèÒÇãªéä´é¨ÃÔ§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹¼Ùéãªé ÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ â´Âãªéª×èÍ áÅÐ ÃËÑÊ ¼èÒ¹ àÇçº";
+$string['auth_emailtitle'] = "ãªéÇÔ¸Õ͹ØÁѵԼèÒ¹ÍÕàÁÅì";
+$string['auth_imapdescription'] = "ãªéÇÔ¸Õ¡Òà ª×èÍáÅÐÃËÑÊ â´Â IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì";
+$string['auth_imaphost'] = "IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì¹Ñé¹ ãªé àÅ¢ IP äÁèãªèàÅ¢ DNS ";
+$string['auth_imapport'] = "ËÁÒÂàÅ¢¾ÍÃìµ IMAP â´Â»¡µÔ ¤×Í 143 ËÃ×Í 993.";
+$string['auth_imaptitle'] = "ãªé IMAP server";
+$string['auth_imaptype'] = "IMAP servers ÊÒÁÒöÁÕ ÇÔ¸Õ authentication áÅÐ negotiation ·ÕèᵡµèÒ§ä»";
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = "¶éÒËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªé bind-user à¾×èͤé¹ËéÒ¼ÙéãªéÍ×è¹ä´é ÊÒÁÒö ÃкشѧµèÍ仹Õé 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = "ÃËÑÊÊÓËÃѺ bind-user.";
+$string['auth_ldap_contexts'] = "ÃÒ¡Ò÷ÕèÁÕÃÒª×èͧ͢¼Ùéãªéã¹¹Ñé¹ ÊÒÁÒö á¡ ËÑÇ¢éÍàÃ×èͧ â´Âãªé â¤é´ àªè¹ 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
+$string['auth_ldap_host_url'] = "ÃÐºØ LDAP host àªè¹ 'ldap://ldap.myorg.com/' ËÃ×Í 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
+$string['auth_ldap_search_sub'] = "ãÊè¤èÒ &lt;&gt; 0 ¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òà ¤é¹ËÒ¼Ùéãªé¼èÒ¹ËÑÇ¢éÍÂèÍ ";
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "ÍѾഷ¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡ (ª×èÍ,¹ÒÁÊ¡ØÅ,·ÕèÍÂÙè..) ¨Ò¡ LDAP ¶Ö§ Moodle. ´Ùà¾ÔèÁàµÔÁ·Õè /auth/ldap/attr_mappings.php ";
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = "attribute ·Õèãªé㹡Òäé¹ËÒª×èͼÙéãªé ÊèǹãË­è¨Ðãªé 'cn'.";
+$string['auth_ldapdescription'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵԡÒÃãªé§Ò¹¼èÒ¹ external LDAP server ¶éÒËÒ¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑÊ·ÕèãÊèÁÒ¹Ñ鹶١µéͧ Moodle ¨Ð·Ó¡ÒÃÊÃéÒ§ ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡ãËÁèã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ âÁ´ÙŴѧ¡ÅèÒÇ ÊÒÁÒö ÍèÒ¹ attribute ¢Í§ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡ LDAP áÅÐ ãÊè¤èÒ·Õèµéͧ¡ÒÃã¹ moodle Åèǧ˹éÒ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ àÇÅÒÅçÍ¡ÍÔ¹ ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃàªç¤ á¤èª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹à·èÒ¹Ñé¹ ";
+$string['auth_ldapextrafields'] = "ªèͧ¹Õé¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèÃкº µÑé§äÇé¡è͹ ¨Ò¡ <b>LDAP fileds</b><p> ¶éÒËÒ¡ »ÅèÍÂÇèÒ§ äÁèàµÔÁ ¨ÐäÁèÁÕ¡Òô֧¢éÍÁÙŨҡ LDAP Ãкº¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ default ã¹ moodle <p> áÅÐ ·Ñé§Êͧ¡Ã³Õ ¼ÙéãªéÊÒÁÒö·Õè¨Ðá¡é䢤èÒµèÒ§æ ä´é ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ÅçÍ¡ÍÔ¹";
+$string['auth_ldaptitle'] = "ãªé LDAP server";
+$string['auth_nntpdescription'] = "ÇÔ¸Õ¹Õéàªç¤ ª×èÍ áÅÐÃËÑʼèÒ¹ÇèÒ¶Ù¡µéͧËÃ×ÍäÁè â´Âãªé NNTP server ";
+$string['auth_nntphost'] = "NNTP server ãªé àÅ¢ IP äÁèãªè DNS ";
+$string['auth_nntpport'] = "Server port (119 à»ç¹ÊèǹãË­è)";
+$string['auth_nntptitle'] = "ãªé NNTP server";
+$string['auth_nonedescription'] = "¼ÙéãªéÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐÊÃéÒ§ account ãËÁè·Ñ¹·Õ â´ÂäÁèµéͧãªéÇÔ¸Õ¡ÒâÍ͹ØÁÑµÔ ¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡ äÁèµéͧÂ×¹Âѹ¼èÒ¹ÍÕàÁÅì ¤ÇÃÃÐÇѧ㹡ÒÃàÅ×Í¡ãªéÇÔÕ¸Õ ¹Õé à¾ÃÒÐ ÇèÒ Ãкº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѹÑé¹ÁÕ¹éÍ ";
+$string['auth_nonetitle'] = "äÁèµéͧ¢Í͹ØÁÑµÔ Í¹Ø­Òµ·Ñ¹·Õ";
+$string['auth_pop3description'] = "àªç¤ª×èÍ áÅÐÃËÑÊÇèÒ¶Ù¡µéͧËÃ×ÍäÁè ¼èÒ¹·Ò§ POP3 server ";
+$string['auth_pop3host'] = "POP3 server ãªé àÅ¢ IP äÁèãªè DNS ";
+$string['auth_pop3port'] = "Server port (110 â´Â·ÑèÇä»)";
+$string['auth_pop3title'] = "ãªé POP3 server";
+$string['auth_pop3type'] = "»ÃÐàÀ·¢Í§à«ÔÃì¿àÇÍÃì ¶éÒà«ÔÃì¿àÇÍÃì ãªé certificate security ãËéàÅ×Í¡ pop3cert.";
+$string['authenticationoptions'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵԡÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡";
+$string['authinstructions'] = "¤Ø³ÊÒÁÒöãËé¢éÍÁÙšѺ¼Ùéãªé áÅÐá¹Ð¹ÓÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé ¼èÒ¹Êèǹ¹Õé ·ÓãËé¼Ùéãªé·ÃÒºÇèÒ username áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹ ¢Í§µÑÇàͧ¤×ÍÍÐäà ¢éͤÇÒÁ·Õè¤Ø³ÃкØã¹Êèǹ¹Õé¨Ð»ÃÒ¡® 㹠˹éÒ login ¶éÒËÒ¡¤Ø³»ÅèÍÂÇèÒ§äÇé ¨ÐäÁèÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé»ÃÒ¡®";
+$string['changepassword'] = "à»ÅÕè¹ÃËÑÊ URL";
+$string['changepasswordhelp'] = "¤Ø³ÊÒÁÒöÃкØÅÔ§¤ì ·Õè¼ÙéãªéÊÒÁÒö¨Ðà»ÅÕè¹ ËÃ×Í ËÒ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹ä´é àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÅ×Á ÅÔ§¤ì´Ñ§¡ÅèÒǨйӼÙéãªéä»Âѧ˹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐ˹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ áµèËÒ¡äÁèàµÔÁÍÐäà »ØèÁ´Ñ§¡ÅèÒǨÐäÁè»ÃÒ¡®";
+$string['chooseauthmethod'] = "àÅ×Í¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵÔ";
+$string['guestloginbutton'] = "»ØèÁ Guest Login";
+$string['instructions'] = "ÇÔ¸Õãªé";
+$string['showguestlogin'] = "¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁ Guest Login ã¹Ë¹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é ";
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,17 @@
+<?PHP // $Id$
+ // choice.php - created with Moodle 1.0.7 (2002121000)
+
+
+$string['answered'] = "µÍºáÅéÇ";
+$string['choice'] = "µÑÇàÅ×Í¡·Õè \$a";
+$string['choicename'] = "ª×èͧ͢µÑÇàÅ×Í¡";
+$string['choicetext'] = "¢éͤÇÒÁ";
+$string['modulename'] = "µÑÇàÅ×Í¡";
+$string['modulenameplural'] = "µÑÇàÅ×Í¡·Ñé§ËÁ´";
+$string['notanswered'] = "ÂѧäÁèä´éµÍº";
+$string['responses'] = "µÍº¡ÅѺ";
+$string['responsesto'] = "µÍº¡ÅѺ \$a";
+$string['savemychoice'] = "¤ÅÔ¡·Õè¹Õè ËÅѧ¨Ò¡àÅ×Í¡";
+$string['viewallresponses'] = "´ÙàÊÕ§µÍºÃѺ·Ñé§ËÁ´ \$a ";
+
+?>
@@ -0,0 +1,18 @@
+ABOUT THIS DIRECTORY
+--------------------
+
+DO NOT CHANGE, RENAME OR MOVE ANY OF THE FILES
+IN THIS DIRECTORY unless you REALLY know what
+you are doing.
+
+Changing these files could mess up your course.
+
+This directory contains files uploaded to your
+course within particular modules (mostly by
+students), such as assignment submissions and
+forum attachments.
+
+The names of the directories and files within
+this directory are very specific and are
+automatically maintained by Moodle.
+
View
@@ -0,0 +1,103 @@
+<?PHP // $Id$
+ // forum.php - created with Moodle 1.0.7 (2002121000)
+
+
+$string['addanewdiscussion'] = "µÑ駡ÃзÙé";
+$string['allowchoice'] = "ãËé·Ø¡¤¹àÅ×Í¡";
+$string['allowdiscussions'] = "͹حҵãËé $ â¾Êµì㹡Ãдҹ¹ÕéËÃ×ÍäÁè";
+$string['allowratings'] = "µéͧ¡ÒÃãËé rate â¾Êµì¹ÕéËÃ×ÍäÁè";
+$string['allowsdiscussions'] = "¡Ãдҹ¹Õé͹حҵãËéáµèáµèÅФ¹ÊÒÁÒöµÑ駡ÃзÙéä´é¤¹ÅÐ˹Ö觡ÃзÙé ";
+$string['anyfile'] = "ä¿Åì·Ø¡»ÃÐàÀ·";
+$string['attachment'] = "Attachment";
+$string['bynameondate'] = "â´Â \$a->name - \$a->date";
+$string['couldnotadd'] = "äÁèÊÒÁÒö à¾ÔèÁâ¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´é unknown error";
+$string['couldnotdeleteratings'] = "¢ÍÍÀѤèÐ äÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐ ÇèÒÁÕ¤¹ rate àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ";
+$string['couldnotdeletereplies'] = "¢ÍÍÀѤèÐ äÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐÁÕ¤¹µÍºàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
+$string['couldnotupdate'] = "äÁèÊÒÁÒö ÍѾà´â¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´é unknown error";
+$string['delete'] = "ź";
+$string['deleteddiscussion'] = "¡ÃзÙé¹Õé¶Ù¡Åºä»áÅéÇ";
+$string['deletedpost'] = "â¾Êµì¶Ù¡Åºä»áÅéÇ";
+$string['deletesure'] = "á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź â¾Êµì¹Õé";
+$string['discussion'] = "¡ÃзÙé";
+$string['discussions'] = "¡ÃзÙé·Ñé§ËÁ´ ";
+$string['discussionsstartedby'] = "¡ÃзÙéàÃÔèÁ â´Â \$a";
+$string['discussthistopic'] = "ËÑÇ¢éÍ¡ÃзÙé";
+$string['eachuserforum'] = "áµèÅФ¹â¾Êµì˹Ö觡ÃзÙé";
+$string['edit'] = "á¡éä¢";
+$string['editing'] = "¡ÓÅѧá¡éä¢";
+$string['emptymessage'] = "â¾Êµì¢Í§¤Ø³ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¤èÐ ÅͧµÃǨÊͺÍÕ¡¤ÃÑé§ÇèÒ ä¿Åì·ÕèÊè§äÁèãË­èà¡Ô¹ä» áÅÐ à¢Õ¹¢éͤÇÒÁáÅéÇ ÂѧäÁèä´éºÑ¹·Ö¡â¾Êµì¹Õéŧ°Ò¹¢éÍÁÙÅ";
+$string['everyonecanchoose'] = "¼ÙéãªéÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨Ðà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡Ãдҹ¹Õé";
+$string['everyoneissubscribed'] = "·Ø¡¤¹à»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡Ãдҹ¹Õé";
+$string['forcesubscribe'] = "·Ø¡¤¹µéͧÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ¹Õé";
+$string['forcesubscribeq'] = "·Ø¡¤¹µéͧà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ¹Õéà·èÒ¹Ñé¹?";
+$string['forum'] = "¡ÃдҹàÊǹÒ";
+$string['forumintro'] = "ÇÔ¸Õãªé¡Ãдҹ";
+$string['forumname'] = "ª×èÍ¡Ãдҹ";
+$string['forums'] = "¡Ãдҹ·Ñé§ËÁ´";
+$string['forumtype'] = "»ÃÐàÀ·¢Í§¡Ãдҹ";
+$string['generalforum'] = "¡Ãдҹ·ÑèÇä»";
+$string['generalforums'] = "¡Ãдҹ·ÑèÇä»·Ñé§ËÁ´";
+$string['inforum'] = "ã¹ \$a";
+$string['intronews'] = "¢èÒÇ áÅÐ »ÃСÒÈ";
+$string['introsocial'] = "¡ÃдҹàÊÇ¹Ò áººà»Ô´ ÊÒÁÒö¤Ø¡ѹä´é·Ø¡àÃ×èͧ";
+$string['introteacher'] = "¡ÃдҹÊÓËÃѺ¤ÃÙà·èÒ¹Ñé¹ à¾×èÍ»ÃÖ¡ÉÒàÃ×èͧ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹";
+$string['learningforums'] = "¡Ãдҹ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹";
+$string['maxtimehaspassed'] = "¢ÍÍÀѤèÐ àÇÅÒ·Õèãªé㹡ÒÃá¡éä¢ËÁ´áÅéÇ (\$a) ¼èÒ¹ä»";
+$string['message'] = "¢éͤÇÒÁ";
+$string['modeflatnewestfirst'] = "áÊ´§¤ÓµÍºáºº flat â´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡¤ÓµÍºÅèÒÊØ´";
+$string['modeflatoldestfirst'] = "áÊ´§¤ÓµÍºáºº flat â´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡ ¤ÓµÍºááÊØ´";
+$string['modenested'] = "áÊ´§¤ÓµÍº Ẻ nested form";
+$string['modethreaded'] = "áÊ´§¤ÓµÍº Ẻ threaded form";
+$string['modulename'] = "¡ÃдҹàÊǹÒ";
+$string['modulenameplural'] = "¡ÃдҹàÊǹҷÑé§ËÁ´";
+$string['more'] = "more";
+$string['namenews'] = "¡Ãдҹ¢èÒÇ";
+$string['namesocial'] = "¡ÃдҹÊѧ¤Á";
+$string['nameteacher'] = "¡Ãдҹ¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂì";
+$string['newforumposts'] = "â¾ÊµìÅèÒÊش㹡Ãдҹ";
+$string['nodiscussions'] = "ÂѧäÁèÁÕ¡ÃзÙé";
+$string['noguestpost'] = "¢ÍÍÀѤèÐ guest äÁèÊÒÁÒöâ¾Êµì¤ÇÒÁàËç¹ä´é";
+$string['noposts'] = "äÁèÁÕâ¾Êµì";
+$string['nopostscontaining'] = "äÁèÁÕâ¾Êµì·ÕèÁÕ¤ÓÇèÒ '\$a' ";
+$string['nosubscribers'] = "¡Ãдҹ¹ÕéÂѧäÁèÁÕÊÁÒªÔ¡";
+$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name äÁèÃѺ ¡éÍ»»Õé¨Ò¡ '\$a->forum' ·Ò§ÍÕàÁÅì";
+$string['nowsubscribed'] = "\$a->name ÃѺ¡éͺ»Õé¨Ò¡ '\$a->forum' ·Ò§ÍÕàÁÅì";
+$string['numposts'] = "\$a â¾Êµì";
+$string['olderdiscussions'] = "¡ÃзÙéà¡èÒ";
+$string['openmode0'] = "µÑ駡ÃзÙéäÁèä´é µÍºäÁèä´é";
+$string['openmode1'] = "µÑ駡ÃзÙéäÁèä´é µÍºä´é";
+$string['openmode2'] = "µÑ駡ÃзÙéä´é µÍºä´é";
+$string['parentofthispost'] = "Parent of this post";
+$string['postadded'] = "à¾ÔèÁâ¾Êµì¢Í§¤Ø³áÅéÇ<P>¤Ø³ÁÕàÇÅÒ \$a ËÒ¡µéͧ¡ÒÃá¡éä¢";
+$string['postincontext'] = "´Ùâ¾Êµìã¹à¹×éÍËÒ";
+$string['postmailinfo'] = "¹Õèà»ç¹¡éÍ»»Õé¢éͤÇÒÁ ¨Ò¡â¾Êµì \$a ã¹ àÇçºä«µì
+ËÒ¡µéͧ¡Òõͺ¤ÅÔ¡·ÕèÅÔ§¤ì";
+$string['postrating1'] = "µÍºäÁèµÃ§¤Ó¶ÒÁ";
+$string['postrating2'] = "µÍºáººµÃ§ºéÒ§äÁèµÃ§ºéÒ§";
+$string['postrating3'] = "µÍºµÃ§¤Ó¶ÒÁáÅÐÃÙé¨ÃÔ§";
+$string['postupdated'] = "â¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒÃÍѾഷáÅéÇ";
+$string['processingpost'] = "Processing post \$a";
+$string['rate'] = "Rate";
+$string['ratings'] = "Ratings";
+$string['re'] = "Re:";
+$string['readtherest'] = "ÍèÒ¹·ÕèàËÅ×Í·Ñé§ËÁ´ ã¹ËÑÇ¢é͹Õé";
+$string['repliesmany'] = "\$a ¤ÓµÍº";
+$string['repliesone'] = "\$a ¤ÓµÍº";
+$string['reply'] = "µÍº";
+$string['search'] = "¤é¹ËÒ";
+$string['searchforums'] = "¤é¹¡Ãдҹ";
+$string['searchresults'] = "¼Å¡Òäé¹ËÒ";
+$string['sendinratings'] = "揤 ratings";
+$string['showsubscribers'] = "áÊ´§ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ";
+$string['singleforum'] = "˹Ö觤¹Ë¹Ö觡ÃзÙé";
+$string['subject'] = "ËÑÇ¢éÍ";
+$string['subscribe'] = "ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ";
+$string['subscribed'] = "à»ç¹ÊÁÒªÔ¡àÃÕºÃéÍÂ";
+$string['subscribers'] = "ÊÁÒªÔ¡";
+$string['subscribersto'] = "ÊÁÒªÔ¡¢Í§ '\$a'";
+$string['unsubscribe'] = "µéͧ¡ÒÃÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ";
+$string['youratedthis'] = "¤Ø³ãËé¤Ðá¹¹";
+$string['yournewtopic'] = "¡ÃзÙéãËÁè";
+$string['yourreply'] = "¤ÓµÍº";
+
+?>
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Assignment Type</B></P>
+
+<P>There are different types of assignments</P>
+
+<P><B>Offline activity</B> - this is useful when the assignment is performed outside
+of Moodle. Students can see a description of the assignment, but can't upload files or anything.
+Teachers can grade all students though, and students will see notifications of their grades.
+
+<P><B>Upload a single file</B> - this type of assignment allows all students to upload a
+single file, of any type. This might be a Word processor document, or an image, a
+zipped web site, or anything you ask them to submit. Teachers can grade submitted
+assignments online.
+
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Resubmitting assignments</B></P>
+
+<P>By default, students cannot resubmit assignments once the teacher has graded them</P>
+
+<P>If you turn this option on, then students will be allowed to resubmit assignments
+ after they have been graded (for you to re-grade). This may be useful if the
+ teacher wants to encourage students to do better work in an iterative process.</P>
+
+<P>Obviously, this option is not relevant for offline assignments.</P>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Choice options</B></P>
+
+<P>Here is where you specify the options that participants
+ have to choose from.
+
+<P>You can fill in any number of these: it's OK to leave some blank
+ if you don't need the full 6 options.
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Course Categories</B></P>
+
+<P>Your Moodle administrator may have set up several
+ course categories.
+
+<P>For example, "Science", "Humanities", "Public Health" etc
+
+<P>Choose the one most applicable for your course. This
+ choice will affect where your course is displayed on the
+ course listing and may make it easier for students to
+ find your course.
@@ -0,0 +1,24 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Moodle course formats</B></P>
+
+<P><B>Weekly format</B></P>
+<UL>
+The course is organised week by week, with a clear start date and a finish date.
+Each week consists of activities. Some of them, like journals, may have
+"open windows" of, say, two weeks after which they become unavailable.
+</UL>
+
+<P><B>Topics format</B></P>
+<UL>
+Very similar to the weekly format, except that each "week" is called a topic.
+A "topic" is not restricted to any time limit. You don't need to specify any
+dates.
+</UL>
+
+<P><B>Social format</B></P>
+<UL>
+This format is oriented around one main forum, the Social forum, which appears
+listed on the main page. It is useful for situations that are more freeform.
+They may not even be courses. For example, it could be used as a departmental
+notice board.
+</UL>
+
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Course Full name</B></P>
+
+<P>The full name of the course is displayed at the top of the screen and in the course listings.</P>
+
@@ -0,0 +1,15 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Course News Items</B></P>
+
+<P>A special forum called "News" appears in the
+ "weekly" and "topics" course formats. It's
+ a good place to post notices for all students
+ to see. (By default, all students are subscribed
+ to this forum, and will receive your notices by
+ email.)
+
+<P>This setting determines how many recent items
+ appear on your course home page, in a news box
+ down the right-hand side.
+
+<P>If you set it to "0 news items" then the news
+ box won't even appear.
@@ -0,0 +1,14 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Course Number of Weeks/Topics</B></P>
+
+<P>This setting is only used by the 'weekly' and 'topics'
+ course formats.
+
+<P>In the 'weekly' format, it specifies the number of weeks
+ that the course will run for, starting from the
+ course starting date.
+
+<P>In the 'topics' format, it specifies the number of topics
+ in the course.
+
+<P>Both of these translate to the number of "boxes" down the
+ middle of the course page.
@@ -0,0 +1,16 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Recent Activity</B></P>
+
+<P>Moodle can display "recent activity" on the course home page.
+
+<P>This shows the everything that has happened in the course since
+the last time the viewer logged in to the course, including
+new posts, new users, submitted journals etc.
+
+<P>It is highly recommended you leave this feature enabled in
+your courses, as it helps give a sense of activity in the course.
+Knowing what everyone else is doing also helps to promote a
+collaborative atmosphere in the class.
+
+<P>You might want to disable this feature for extremely large or
+heavily used courses, as it may slow down the display of
+the course page.
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Course short name</B></P>
+
+<P>Many institutions have a shorthand way of referring to a course, such as
+ BP102 or COMMS. Even you don't already have such a name for your course,
+ make one up here. It will be used in several places where the long name
+ isn't appropriate (such us in the subject line of email).</P>
+
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 819df38

Please sign in to comment.