Permalink
Browse files

Translated for 1.5 by Daniel Miksik

  • Loading branch information...
1 parent 0daf79f commit 81a00f38e00b64ccbd271d64ad379b640795e2b4 mudrd8mz committed Jun 29, 2005
Showing with 23 additions and 0 deletions.
  1. +11 −0 lang/cs/help/hotpot/mods.html
  2. +12 −0 lang/cs/help/scorm/mods.html
View
11 lang/cs/help/hotpot/mods.html
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P><IMG src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/hotpot/icon.gif" alt="" />&nbsp;<B>Test Hot Potatoes</B></P>
+<UL>
+Tento modul umožňuje vyučujícím používat v Moodlu testy vytvořené v programu
+<A href="http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/" target="_blank">Hot Potatoes</A>.
+Testy vznikají na počítači vyučujícího a poté jsou přeneseny na server do kursu
+v Moodlu.
+
+<BR />Poté co studenti testy absolvují, má vyučující k dispozici množství údajů
+o odezvě studentů na jednotlivé otázky a také statiky vypovídající o trendech
+v bodovém hodnocení studentů.
+</UL>
View
12 lang/cs/help/scorm/mods.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<P><IMG alt valign="middle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scorm/icon.gif">&nbsp;<B>Balíky SCORM</B></P>
+<UL>
+<P>Balík SCORM představuje organizovaný webový obsah uspořádaný podle
+ specifikace SCORM pro výukové objekty.
+
+ Tyto balíky mohou obsahovat webové stránky, grafické objekty, programy v
+ jazyce Javascript, prezentace ve formátu Flash a jakékoliv další prvky, které
+ lze zobrazit či spustit ve webovém prohlížeči. Modul pro balíky SCORM
+ umožňuje jednoduše nahrát jakýkoliv standardní balík SCORM do Moodlu a
+ používat jej jako součást kursu.
+</P>
+</UL>

0 comments on commit 81a00f3

Please sign in to comment.