Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 45a6b40 commit 826b00c42668bac6dd3257459d1d0900b1e84f78 carlesbellver committed Jul 9, 2004
Showing with 24 additions and 24 deletions.
  1. +24 −24 lang/ca/lesson.php
View
48 lang/ca/lesson.php
@@ -1,40 +1,40 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Acció després d\'una resposta correcta';
-$string['addabranchtable'] = 'Afegeix una Taula de secció';
-$string['addanendofbranch'] = 'Afegeix un Fi de secció';
-$string['addaquestionpage'] = 'Afegeix una Pàgina de pregunta';
+$string['addabranchtable'] = 'Afegeix una taula de ramificació';
+$string['addanendofbranch'] = 'Afegeix un final de ramificació';
+$string['addaquestionpage'] = 'Afegeix una pàgina de pregunta';
$string['answer'] = 'Resposta';
-$string['answersfornumerical'] = 'Per a les respostes de les preguntes Numèriques haurien d\'aparellar-se els valors Mínims i Màxims ';
+$string['answersfornumerical'] = 'Les respostes de les preguntes numèriques haurien de ser parells de valors mínims i màxims ';
$string['attempt'] = 'Intent: $a';
$string['attempts'] = 'Intents';
$string['available'] = 'Disponible des de';
-$string['branchtable'] = 'Taula de secció';
-$string['canretake'] = 'Es pot repetir';
+$string['branchtable'] = 'Taula de ramificació';
+$string['canretake'] = '$a es pot repetir';
$string['casesensitive'] = 'Majúscules i minúscules';
-$string['checkbranchtable'] = 'Comprova la Taula de secció';
-$string['checknavigation'] = 'Comprova la navegació';
-$string['checkquestion'] = 'Comprova la pregunta';
+$string['checkbranchtable'] = 'Revisa la taula de ramificació';
+$string['checknavigation'] = 'Revisa la navegació';
+$string['checkquestion'] = 'Revisa la pregunta';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Confirma la supressió d\'aquesta pàgina';
-$string['congratulations'] = 'Felicitacions - heu arribat a la fi de la lliçó';
+$string['congratulations'] = 'Felicitacions: heu arribat al final de la lliçó';
$string['continue'] = 'Continua';
$string['deadline'] = 'Data límit';
$string['deleting'] = 'S\'està suprimint';
$string['deletingpage'] = 'S\'està suprimint la pàgina: $a';
$string['description'] = 'Descripció';
-$string['displayofgrade'] = 'Visualització de la nota (pels estudiants)';
-$string['endofbranch'] = 'Fi de la secció';
-$string['endoflesson'] = 'Fi de la lliçó';
+$string['displayofgrade'] = 'Visualització de la qualificació (només estudiants)';
+$string['endofbranch'] = 'Final de la ramificació';
+$string['endoflesson'] = 'Final de la lliçó';
$string['fileformat'] = 'Format de fitxer';
-$string['firstanswershould'] = 'La primera resposta hauria de saltar a la pàgina &quot;Correct&quot';
-$string['gradeis'] = 'La nota és $a';
+$string['firstanswershould'] = 'La primera resposta hauria de saltar a la pàgina \"Correcta\"';
+$string['gradeis'] = 'La qualificació és $a';
$string['handlingofretakes'] = 'Gestió de les repeticions';
$string['here'] = 'aquí';
$string['importquestions'] = 'Importa preguntes';
$string['jump'] = 'Salta';
-$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Nombre màxim de respostes/secció';
+$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Nombre màxim de respostes/ramificacions';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Nombre màxim d\'intents';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'Nombre màxim de preguntes';
$string['modulename'] = 'Lliçó';
@@ -43,11 +43,11 @@
$string['moving'] = 'S\'està movent la pàgina: $a';
$string['movingtonextpage'] = 'S\'està movent a la pàgina següent';
$string['multianswer'] = 'Multiresposta';
-$string['multipleanswer'] = 'Respostes diverses';
+$string['multipleanswer'] = 'Múltiples respostes';
$string['nextpage'] = 'Pàgina següent';
$string['noanswer'] = 'No s\'ha donat cap resposta';
-$string['noattemptrecordsfound'] = 'No s\'han trobat cap registre d\'intents: no hi ha nota';
-$string['normal'] = 'Normal - segueix el camí de la Lliçó';
+$string['noattemptrecordsfound'] = 'No s\'ha trobat cap registre d\'intents: no hi ha qualificació.';
+$string['normal'] = 'Normal: segueix el camí de la lliçó';
$string['notdefined'] = 'No està definit';
$string['notitle'] = 'Sense títol';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Nombre de respostes correctes: $a';
@@ -63,13 +63,13 @@
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Si us plau, marqueu una resposta';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Si us plau, marqueu una o més respostes';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Si us plau, introduïu la resposta al quadre';
-$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Si us plau, relaciona les parelles de dalt';
+$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Si us plau, relacioneu les parelles de dalt';
$string['questionoption'] = 'Opció de pregunta';
$string['questiontype'] = 'Tipus de pregunta';
$string['reached'] = 'S\'ha aconseguit';
$string['redisplaypage'] = 'Torna a mostrar la pàgina';
$string['response'] = 'Resposta del sistema';
-$string['sanitycheckfailed'] = 'La comprovació ha fallat: aquest intent s\'ha suprimit';
+$string['sanitycheckfailed'] = 'La comprovació ha fallat: S\'ha suprimit aquest intent.';
$string['savepage'] = 'Desa la pàgina';
$string['showanunansweredpage'] = 'Mostra una pàgina no contestada';
$string['showanunseenpage'] = 'Mostra una pàgina no vista';
@@ -79,11 +79,11 @@
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Les pàgines següents salten a aquesta pàgina';
$string['thispage'] = 'Aquesta pàgina';
$string['useeditor'] = 'Utilitza l\'editor';
-$string['usemaximum'] = 'Utilitza el màxim';
+$string['usemaximum'] = 'Utilitza la màxima';
$string['usemean'] = 'Utilitza la mitjana';
$string['youhaveseen'] = 'Ja heu vist més d\'una pàgina d\'aquesta lliçó.<br /> Voleu començar a la darrera pàgina que vau veure?';
$string['youranswer'] = 'La vostra resposta';
$string['yourcurrentgradeis'] = 'La vostra puntuació actual és $a';
-$string['youshouldview'] = 'Hauríeu de veure almenys $a';
+$string['youshouldview'] = 'Hauríeu de veure almenys: $a';
?>

0 comments on commit 826b00c

Please sign in to comment.