Permalink
Browse files

added resubmit.html

  • Loading branch information...
1 parent 45ee331 commit 832b1b90f888e659f8a8dfeee4ba7dcceb16c461 vthung committed Jun 17, 2005
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 lang/vi_utf8/help/assignment/resubmit.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Gửi lại các bài tập</b></p>
+
+<p>Mặc định là học viên không thể gửi lại các bài tập một khi giáo viên đã cho điểm</p>
+
+<p>Nếu bạn bật tùy chọn này lên, thì học viên sẽ được phép gửi lại các bài tập sau khi họ đã được cho điểm (để bạn có thể đánh gía cho điểm lại). Tùy chọn này có thể có ích khi giáo viên muốn khuyến khích học viên học tốt hơn trong quá trình lặp đi lặp lại.</p>
+
+<p>Rõ ràng là tùy chọn này không thể sử dụng cho các bài tập ngoại tuyến.</p>

0 comments on commit 832b1b9

Please sign in to comment.