Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20060718)

  • Loading branch information...
1 parent 14080bd commit 834f10e9b2565bdeebe02f25b68cdfce84bea151 moodler committed Jul 18, 2006
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 install/lang/tr_utf8/installer.php
View
3 install/lang/tr_utf8/installer.php
@@ -151,7 +151,7 @@
<p>Şu anda çalışan sürüm: $a</p>
<p>PHP\'yi güncellemeli veya PHP\'nin yeni sürümünü kullananan bir hostinge taşınmalısınız!</p>';
$string['previous'] = 'Önceki';
-$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Sunucunuza bileşen indirmeye izin verilmiyor. (allow_url_fopen pasif).<br /><br />Arşivlenmiş dosyayı elle buraya \"$a->dest\" indirip <a href=\"$a->url\">$a->url</a> arşivi açmalısınız. ';
+$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Sunucunuza bileşen indirmeye izin verilmiyor. (allow_url_fopen pasif).<br /><br />Arşivlenmiş dosyayı <a href=\"$a->url\">$a->url</a> elle indirip buraya \"$a->dest\" açmalısınız.';
$string['report'] = 'Rapor';
$string['restricted'] = 'Sınırlandırıldı';
$string['safemode'] = 'Safe Mode';
@@ -171,6 +171,7 @@
$string['welcomep60'] = 'Aşağıdaki sayfalar <strong>Moodle</strong>ın kurulumu ve yapılandırılması için size basitçe yol gösterecektir. Varsayılan ayarları kabul edebilir veya ihtiyaçlarınıza göre bunları değiştirebilirsiniz.';
$string['welcomep70'] = '<strong>Moodle</strong> kurulumu için aşağıdaki \"İleri\" tuşuna basın.';
$string['wrongdestpath'] = 'Hatalı hedef yolu';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Hatalı kaynak URL base.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Hatalı ZIP dosya adı.';
$string['wwwroot'] = 'Web adresi';
$string['wwwrooterror'] = 'Web adresi doğru ayarlanmış görünmüyor. Moodle kurulumu belirtilen yerde görünmüyor.';

0 comments on commit 834f10e

Please sign in to comment.