Permalink
Browse files

modification for new features

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Aug 11, 2004
1 parent ea9fb16 commit 838acddfeff1aa3253998f444a9cff75d86d9f8d
Showing with 26 additions and 0 deletions.
  1. +26 −0 lang/nl/docs/release.html
View
@@ -16,6 +16,32 @@
<body bgcolor="#FFFFFF">
<h1>Nieuwste Release notes</h1>
+
+<h3> Nieuw in Moodle 1.3.4 (11 Augustus, 2004)</h3>
+<ul>
+ <dl>
+ <dt>Updates</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Er is wat compatibiliteit toegevoegd voor het behandelen van woordenlijsten en bronnen van Moodle 1.4.</li>
+ <li>Gebruikers met beperkte rechten kunnen hun inschrijvingen niet meer wijzigen</li>
+ </ul>
+ </dd>
+ <dt>Herstelde fouten</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Een mogelijk beveiligingsprobleem in verband met argumenten in forum/post.php is opgelost</li>
+ <li>Een mogelijk beveiligingsprobleem in verband met in Moodle-teksten is opgelost</li>
+ <li>Een zeldzame fout in verband met aantal pogingen in testen is hersteld</li>
+ <li>Een fout met regular expression logica in korte antwoorden is hersteld</li>
+ <li>Een typfout in de PostgreSQL installatie is hersteld</li>
+ <li>Een aantal links in de documentatie zijn hersteld</li>
+ </ul>
+ </dd>
+ </dl>
+</ul>
+
+<br />
<h3> Nieuw in Moodle 1.3.3 (16 Juli, 2004)</h3>
<ul>
<dl>

0 comments on commit 838acdd

Please sign in to comment.