Permalink
Browse files

translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 40c1b0f commit 841da5f0d5d0bb748c90879893c61fdddf7e0636 koenr committed Oct 15, 2003
Showing with 41 additions and 0 deletions.
  1. +41 −0 lang/nl/docs/intro.html
@@ -0,0 +1,41 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+
+<title>Over Moodle: Inleiding</title>
+
+<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+<body bgcolor="#ffffff">
+
+<h1>Inleiding</h1>
+<blockquote>
+ <p>Moodle is een softwarepakket voor het maken van internetgebaseerde cursussen en websites. Het is een project, volop
+ in ontwikkeling en ontworpen om het <a href="?file=philosophy.html">sociaal constructionisme</a> educatief raamwerk te ondersteunen.</p>
+ <p>Moodle wordt gratis ter beschikking gesteld als<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html" target="_top"> Open Source</a> software (onder de <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_top">
+ GNU Public License</a>). Dit houdt in dat Moodle beschermd is door copyright, maar dat je enkele bijkomende
+ vrijheden hebt. Je mag Moodle kopiëren, gebruiken en wijzigen, op voorwaarde dat je <strong>de broncode ter
+ beschikking stelt van anderen</strong>; <strong>de originele licentie en copyrights niet wijzigt of verwijdert</strong>
+ en <strong> deze licentie ook toepast op gelijk welk afgeleid werk</strong>. Lees deze licentie door
+ voor de volledige inhoud en contacteer de <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1">houder van
+ het copyright rechtstreeks bij vragen..
+</p>
+ <p>Moodle zal lopen op gelijk welke computer met <a href="http://www.php.net/" target="_top">
+ PHP</a>, en ondersteunt verschilllende types databanken ( vooral a href="http://www.mysql.com/" target="_top">MySQL</a>).</p>
+
+ <p>Het woord Moodle was oorspronkelijk een acroniem voor Modular Object-Oriented Dynamic
+ Learning Environment, wat vooral nuttig is voor programmeurs en pedagogen.&nbsp;
+ Het is ook een werkwoord dat het proces van iets lui overpeinzen beschrijft, dingen doen als het je overkomt
+ dat je ze moet doen en leuk filosoferen dat dikwijls leidt tot inzicht en creativiteit. Op die manier slaat het zowel
+ op de manier waarop Moodle is ontstaan als op de manier waarop leerling of leraar het leren of het aanleren met een
+ onlinecursus kan benaderen. Wie Moodle gebruikt is een Moodler.</p>
+ <p>Kom en <a href="http://moodle.org/community/" target="_top">moodle mee!</a>!</p>
+</blockquote>
+<p><br>
+</p>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Moodle Documentation</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+</body>
+</html>

0 comments on commit 841da5f

Please sign in to comment.