Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice for block_rss_client. <XHTML compliant/>

  • Loading branch information...
1 parent 1b2e8b6 commit 84f868036f176a3a1a930bd834878d3d9ce3e4b2 ethem committed May 18, 2005
Showing with 35 additions and 1 deletion.
  1. +35 −1 lang/tr/block_rss_client.php
@@ -1,7 +1,41 @@
<?PHP // $Id$
- // client.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+$string['addfeed'] = 'Haber içeriği URL:';
+$string['addheadlineblock'] = 'RSS başlık bloğu ekle';
$string['addnew'] = 'Yeni Ekle';
+$string['choosefeedlabel'] = 'Bu blokta hangi içeriklerin etkin olacağını seçin:';
+$string['clientchannellink'] = 'Kaynak site...';
+$string['clientnumentries'] = 'Her bir içerikte görünen varsayılan kayıt sayısı';
+$string['clientshowchannellinklabel'] = 'Orijinal siteye bağlantı (kanal linki) görünecek mi?';
+$string['clientshowimagelabel'] = 'Varsa kanal resmini göster:';
+$string['configblock'] = 'Bu bloğu yapılandır';
+$string['couldnotfindfeed'] = 'Bu id ile bir içerik bulunamadı';
+$string['customtitlelabel'] = 'Kişisel başlık (İçerik tarafından sağlanmasını istiyorsanız boş bırakın):';
+$string['deletefeedconfirm'] = 'Bu içeriği silmek istediğinizden emin misiniz?';
+$string['displaydescriptionlabel'] = 'Her bir linkin açıklamasını göster';
+$string['editfeeds'] = 'RSS/Atom haber içeriklerini düzenle/abone ol/aboneliği kaldır';
+$string['editnewsfeeds'] = 'Haber içeriklerini düzenle';
+$string['editrssblock'] = 'RSS başlık bloğunu düzenle';
+$string['feed'] = 'Haber İçeriği';
+$string['feedadded'] = 'Haber içeriği eklendi';
+$string['feeddeleted'] = 'Haber içeriği silindi';
+$string['feeds'] = 'Haber İçerikleri';
+$string['feedsaddedit'] = 'İçerik Ekle/Düzenle';
+$string['feedsconfigurenewinstance'] = 'Bu bloğun RSS içerikleri göstermesi için yapılandırmanız gerekiyor.';
+$string['feedstitle'] = 'Haber İçerikleri';
+$string['feedupdated'] = 'Haber içeriği güncellendi';
+$string['findmorefeeds'] = 'Daha fazla rss içeriği bul';
+$string['managefeeds'] = 'Tüm içeriklerimi yönet';
+$string['nofeeds'] = 'Bu site için tanımlanmış hiç RSS içeriği yok';
+$string['pickfeed'] = 'Bir haber içeriği seç';
+$string['remotenewsfeed'] = 'Haber İçerikleri';
+$string['seeallfeeds'] = 'Tüm içeriklere bak';
+$string['shownumentrieslabel'] = 'Her bir blokta görünen max kayıt sayısı';
+$string['submitters'] = 'Yeni rss içeriklerini eklemeye kimler yetkili? Eklenen içerikler sitenizin herhangi bir yerinde olabilir.';
+$string['timeoutdesc'] = 'Bir RSS içeriğinin ara bellekte dakika cinsinden kalma süresi.';
+$string['updatefeed'] = 'Haber içeriği URL\'sini güncelle:';
+$string['validatefeed'] = 'İçeriği denetle';
?>

0 comments on commit 84f8680

Please sign in to comment.