Permalink
Browse files

Polish version for Moodle 1.5 STABLE

  • Loading branch information...
1 parent 7b9f8f6 commit 84fdfffb137984eb92ef36976185aeb618ec1903 adamtpaw committed Sep 10, 2005
Showing with 38 additions and 39 deletions.
  1. +7 −14 lang/pl/admin.php
  2. +26 −22 lang/pl/moodle.php
  3. +2 −0 lang/pl/resource.php
  4. +3 −3 lang/pl/workshop.php
View
@@ -1,12 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['adminseesallevents'] = 'Administratorzy widz± wszystkie zdarzenia';
$string['adminseesownevents'] = 'Administratorzy s± jak inni u¿ytkownicy';
-$string['backgroundcolour'] = 'Kolor t³a';
-$string['badwordsconfig'] = 'lista zakazanych s³ów oddzielona przecinkami';
-$string['badwordslist'] = 'Lista zakazanych s³ów';
$string['blockinstances'] = 'instancja';
$string['blockmultiple'] = 'z³o¿ony';
$string['cachetext'] = 'D³ugo¶æ ¿ycia cache tekstu';
@@ -17,45 +14,41 @@
$string['configsectioninterface'] = 'Interfejs';
$string['configsectionmail'] = 'poczta';
$string['configsectionmaintenance'] = 'utrzymywanie (konserwacja)';
+$string['configsectionmisc'] = 'ró¿ne';
$string['configsectionoperatingsystem'] = 'system operacyjny';
+$string['configsectionpermissions'] = 'pozwolenia';
$string['configsectionsecurity'] = 'bezpieczeñstwo';
$string['configsectionuser'] = 'u¿ytkownik';
-$string['configvariables'] = 'zmienne';
+$string['configvariables'] = 'Zmienne';
$string['confirmation'] = 'potwierdzenie';
-$string['density'] = 'gêsto¶æ';
$string['edithelpdocs'] = 'edytuj pliki pomocy';
$string['editstrings'] = 'edytuj ³añcuchy znaków';
$string['filterall'] = 'filtruj wszystkie ³añcuchy znaków';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtruj uploadowane pliki';
$string['helpadminseesall'] = 'Administrator widzi wszystkie zdarzenia z kalendarza, lub te dotycz±ce jego?';
$string['helpcalendarsettings'] = 'Konfiguruj kalendarz, datê i czas zwiazane z ró¿nymi aspektami moodle';
$string['helpforcetimezone'] = 'U¿ytkownicy mogê indywidualnie dobieraæ strefe czasow±, albo jest jedna strefa czasowa dla wszelkiech.';
-$string['helpsitemaintenance'] = 'Uaktualnianie i inne prace konserwuj±ce platformê';
+$string['helpsitemaintenance'] = 'Uaktualniania i inne prace konserwacyjne platformy';
$string['helpstartofweek'] = 'Od jakiego dnia zaczyna siê tydzieñ w kalendarzu';
$string['helpupcominglookahead'] = ' ';
+$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Ile (maksymalnie) nadchodz±cych wydarzeñ jest domy¶lnie pokazywanych u¿ytkownikom';
$string['helpweekenddays'] = 'Które dni tygodnia s± potraktowane jak \"weekend \" i pokazane ró¿nym kolorem?';
$string['importtimezones'] = 'pobranie listy stref czasowych';
$string['importtimezonescount'] = '$a->count wej¶æ importowany z $a->source';
$string['importtimezonesfailed'] = '¯adne ¼ród³a nie zosta³y znalezione';
$string['incompatibleblocks'] = 'Niezgodne Bloki';
-$string['latexpreamble'] = 'LaTeX wstêp';
-$string['latexsettings'] = 'LaTeX sprawdzanie parametrów';
$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Opcjonalna wiadomo¶æ podczas konserwacji platformy';
-$string['pathconvert'] = '¶cie¿ka do <i>konwerterów</i>';
-$string['pathdvips'] = '¶cie¿ka do <i>dvips</i>';
-$string['pathlatex'] = '¶cie¿ka do <i>latex</i>';
$string['pleaseregister'] = 'Proszê zarejestrowaæ swoj± stronê, wtedy przycisk zostanie usuniêty';
$string['sitemaintenance'] = 'Trwaj± pracê administracyjne i ta strona jest obecnie nie dostêpna';
$string['sitemaintenancemode'] = 'Modu³ konserwacji';
-$string['sitemaintenanceoff'] = ' ';
$string['sitemaintenanceon'] = 'Obecnie trwaj± prace administracyjne. (tylko adminstrator mo¿e zalogowaæ siê)';
$string['therewereerrors'] = 'Dane zawieraj± b³êdy';
$string['timezoneforced'] = 'Strefa czasowa wymuszana przez administratora systemu';
$string['timezoneisforcedto'] = 'Zmu¶ wszystkich u¿ytkowników do u¿ycia strefy czasowej';
$string['timezonenotforced'] = 'u¿ytkownik mo¿e wybieraæ swoj± strefê czasow±';
$string['upgradelogs'] = 'Dla uzyskania pe³nej funkcjonalno¶ci, stare logi powinny zostaæ uaktualnione. <a href=\"$a\">Wiêcej informacji</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Aby móc przegl±daæ stare logi musisz dokonaæ ich aktualizacji. W zale¿no¶ci od konfiguracji twojej strony internetowej proces ten mo¿e potrwaæ parê godzin i mocno wp³yn±æ na wydajno¶æ bazy danych. Gdy rozpoczniesz ju¿ proces aktualizacji, poczekaj a¿ on siê skoñczy (nie zamykaj okna przegl±darki). Strona bêdzie dzia³a³a poprawnie dla innych u¿ytkowników.<br />Czy chcesz teraz dokonaæ aktualizacji logów?';
-$string['upgradingdata'] = 'uaktualnianie danych';
+$string['upgradingdata'] = 'Uaktualnianie danych';
$string['upgradinglogs'] = 'Uaktualnianie logów';
?>
View
@@ -67,7 +67,7 @@
$string['advancedfilter'] = 'Zaawansowane wyszukiwanie';
$string['advancedsettings'] = 'Ustawiania zaawansowane';
$string['again'] = 'ponownie';
-$string['aimid'] = 'identyfikator AIM';
+$string['aimid'] = 'Identyfikator AIM';
$string['all'] = 'Wszyscy';
$string['allactivities'] = 'Wszystkie składowe kursu';
$string['alldays'] = 'Wszystkie dni';
@@ -101,7 +101,7 @@
$string['availability'] = 'Dostępność';
$string['availablecourses'] = 'Dostępne Kursy';
$string['backup'] = 'Kopia zapasowa';
-$string['backupcancelled'] = 'tworzenie kopii zapasowej anulowano';
+$string['backupcancelled'] = 'Tworzenie kopii zapasowej anulowano';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Automatycznie uwzględnij pliki kursu w tworzeniu kopii zapasowej';
$string['backupdate'] = 'Data kopii zapasowej';
$string['backupdetails'] = 'Szczegółowy kopii zapasowej';
@@ -163,7 +163,7 @@
$string['clambroken'] = 'Administrator włączył ochronę wirusową dla przesyłanych plików, ale coś jest źle skonfigurowane.<br/> Plik nie może zostać przesłany. Administrator zostanie poinformowany e-mail-em i spróbuje usunąć błąd<br/> Spróbuj później przesłąć ten plik.';
$string['clamdeletedfile'] = 'Plik został usunięty';
$string['clamdeletedfilefailed'] = 'Plik nie może być usunięty';
-$string['clamemailsubject'] = '$a: Informacja od programy antywirusowego Clam AV';
+$string['clamemailsubject'] = '$a: Informacja od programu antywirusowego Clam AV';
$string['clamfailed'] = 'Clam AV nie został poprawnie uruchomiony. Wiadomość o błędzie była $a. Tu jest odpowiedź z Clam:';
$string['clamlost'] = 'Platforma jest skonfigurowana tak, że po każdym przesłaniu pliku powinien byc uruchomiony Clam AV. Ale ścieżka dostępu do Clam AV, $a, jest błędna. ';
$string['clamlostandactinglikevirus'] = 'System Moodle jest skonfigurowny tak że jeżeli Clam AV nie wystartuje to wszystkie pliki są traktowane jak wirusy. Oznacza że żadnego pliku student nie będzie mógł przesłać dopóki błąd nie zostanie usunięty.';
@@ -267,7 +267,7 @@
$string['deletecategorycheck'] = 'Czy masz całkowita pewność, że chcesz definitywnie usunąc kategorię <b>\'$a\'</b>?<br/>
Spowoduje to przesuniecie wszystkich kursów do kategorii nadrzędnej lub \"Inne\"';
$string['deletecheck'] = 'Usunąć $a ?';
-$string['deletecheckfiles'] = ' Czy jesteś pewny, że chcesz usunąć te pliki?';
+$string['deletecheckfiles'] = 'Czy jesteś pewny, że chcesz usunąć te pliki?';
$string['deletecheckfull'] = 'Czy jesteś pewny, że chcesz całkowicie usunąć $a ?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Te pliki zostaną zaraz usunięte';
$string['deletecompletely'] = 'Usuń całkowicie';
@@ -709,7 +709,7 @@
$string['next'] = 'Następne';
$string['no'] = 'Nie';
$string['nobody'] = 'Nikt';
-$string['nocoursesfound'] = ' Nie znaleziono kursów zawierających słowa \'$a\'';
+$string['nocoursesfound'] = 'Nie znaleziono kursów zawierających słowa \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'Brak kursów w tej kategorii';
$string['nodstpresets'] = 'Administrator nie umożliwił stosowania czasu letniego (DST)';
$string['noexistingadmins'] = 'Brak administratorów. To jest poważny błąd, a ta informacja nigdy nie powinna była się pojawić.';
@@ -836,8 +836,8 @@
$string['removestudent'] = ' Usunięcie studenta';
$string['removeteacher'] = 'Usuń prowadzącego';
$string['rename'] = 'Zmień nazwę';
-$string['renamefileto'] = ' Zmień nazwę $a na';
-$string['required'] = ' Wymagane';
+$string['renamefileto'] = 'Zmień nazwę $a na';
+$string['required'] = 'Wymagane';
$string['requireskey'] = 'Kurs wymaga klucza dostępu do kursu';
$string['requirespayment'] = 'Ten kurs wymaga opłaty';
$string['resortcoursesbyname'] = ' Uporządkuj kursy względem nazwy';
@@ -944,7 +944,7 @@
$string['strftimetime'] = '%%H:%%M';
$string['stringsnotset'] = 'Następujące łańcuchy znaków nie są zdefiniowane w $a';
$string['studentnotallowed'] = 'Przykro nam, ale nie możesz przystąpić do kursu jako \'$a\'';
-$string['students'] = ' Studenci';
+$string['students'] = 'Studenci';
$string['studentsandteachers'] = 'Studenci i nauczyciele';
$string['subcategories'] = ' Pod kategorie';
$string['success'] = 'Gotowe';
@@ -992,7 +992,7 @@
$string['unenrolme'] = 'Wypisz mnie z $a';
$string['unenrolsure'] = 'Czy masz pewność, że chcesz wypisać $a z tego kursu?';
$string['unfinished'] = 'Nie ukończono';
-$string['unknowncategory'] = ' Nieznana kategoria';
+$string['unknowncategory'] = 'Nieznana kategoria';
$string['unlimited'] = 'Nieograniczone';
$string['unpacking'] = 'Rozpakowywanie $a';
$string['unsafepassword'] = 'Hasło nie jest bezpieczne - wybierz inne';
@@ -1010,7 +1010,7 @@
$string['updatingain'] = 'Zmień $a->what';
$string['upload'] = 'Prześlij';
$string['uploadafile'] = 'Prześlij plik';
-$string['uploadedfile'] = 'Pobieranie pliku zakończonen';
+$string['uploadedfile'] = 'Pobieranie pliku zakończone';
$string['uploadedfileto'] = 'Przesłano $a->file do $a->directory';
$string['uploadedfiletoobig'] = 'Plik jest za duży (maksymalny rozmiar jest $a bajtów)';
$string['uploadfailednotrecovering'] = 'Plik nie został przesłany, ponieważ wystapił problem z plikiem $a->name. <br/> Tutaj jest zapis w logu odnośnie tego problemu: <br/> $a->problem <br/>';
@@ -1019,7 +1019,7 @@
$string['uploadlabel'] = 'Tytuł:';
$string['uploadnofilefound'] = 'Nie znaleziono żadnego pliku. Masz pewność, że został wskazany plik do przesłania?';
$string['uploadnotallowed'] = 'Przesyłanie plików jest zakazane';
-$string['uploadoldfilesdeleted'] = 'Stare pliki zostałyusunięte';
+$string['uploadoldfilesdeleted'] = 'Stare pliki zostały usunięte';
$string['uploadpartialfile'] = 'Przesłano tylko część pliku';
$string['uploadproblem'] = 'Pojawił się nieznany błąd podczas przesyłania pliku \'$a\' (być może był za duży)';
$string['uploadrenamedchars'] = 'Zmieniono nazwę pliku z $a->oldname na $a->newname ponieważ użyto niedozwolonychznaków';
@@ -1041,7 +1041,7 @@
$string['userprofilefor'] = 'Profil użytkownika dla $a';
$string['users'] = 'Użytkownicy';
$string['usersnew'] = 'Nowi użytkownicy';
-$string['userzones'] = ' Strefy użytkowników';
+$string['userzones'] = 'Strefy użytkowników';
$string['usethiscourse'] = 'Użyj tego kursu';
$string['usingexistingcourse'] = 'Korzystanie z istniejącego kursu';
$string['version'] = 'Wersja';
@@ -1055,18 +1055,22 @@
$a->action.
Użytkownik także był zawiadamiany. ';
+$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'waga!Plik przesyłany o nazwie $a->filename.
+Moodle nie był w stanie przesłać pliku z powrotem do użytkownika.
+Tutaj jest podsumowanie co się stało z plikiem:
+$a->action.';
$string['virusfoundsubject'] = '$a: Znaleziono wirusa';
$string['virusfounduser'] = 'Plik przesyłan $a->filename, był skanowany przez program antywirusowy i został znaleziony wirus. Plik nie został przesłany.';
$string['virusplaceholder'] = 'Plik który był przesyłany zawiera wirusa i został przesunięty lub usunięty. Użytkownik powiadomiony';
-$string['visibletostudents'] = 'pokaż studenta $a';
+$string['visibletostudents'] = 'Widoczny dla $a';
$string['webpage'] = 'Strona WWW';
$string['week'] = 'Tydzień';
$string['weekhide'] = 'Ukryj ten tydzień przed $a';
$string['weeklyoutline'] = 'Plan tygodniowy';
$string['weekshow'] = 'Pokaż ten tydzień $a';
$string['welcometocourse'] = 'Witaj w $a';
$string['welcometocoursetext'] = 'Witaj na kursie $a->coursename! <br />Jedną z pierwszych rzeczy, którą należy zrobić jest zmodyfikowanie swojego profilu, aby inni mogli dowiedzieć się czegoś o Tobie: $a->profileurl';
-$string['whattocallzip'] = ' Jak chcesz nazwać to archiwum zip';
+$string['whattocallzip'] = 'Jak chcesz nazwać to archiwum zip';
$string['withchosenfiles'] = 'Z wybranymi plikami';
$string['withoutuserdata'] = 'bez danych o użytkowniku';
$string['withuserdata'] = 'Z danymi o użytkownikach';
@@ -1078,18 +1082,18 @@
$string['wordforteachereg'] = 'np. Prowadzący, Nauczyciel, Trener itp.';
$string['wordforteachers'] = 'Twój odpowiednik słowa Prowadzący (l. mnoga)';
$string['wordforteacherseg'] = 'np. Prowadzący, Nauczyciele itp.';
-$string['writingcategoriesandquestions'] = ' Zapis kategorii i pytań';
-$string['writingcoursedata'] = ' Zapis danych kursu';
+$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Zapis kategorii i pytań';
+$string['writingcoursedata'] = 'Zapis danych kursu';
$string['writingeventsinfo'] = 'Zapis informacji o zdarzeniach';
-$string['writinggeneralinfo'] = ' Zapis informacji ogólnych';
+$string['writinggeneralinfo'] = 'Zapis informacji ogólnych';
$string['writinggradebookinfo'] = 'Zapis informacji w dzienniczku ocen';
$string['writinggroupsinfo'] = 'Zapis informacji o grupach';
-$string['writingheader'] = ' Zapis nagłówka';
-$string['writingloginfo'] = ' Zapis informacji logów';
+$string['writingheader'] = 'Zapis nagłówka';
+$string['writingloginfo'] = 'Zapis informacji logów';
$string['writingmessagesinfo'] = 'Zapis informacji o wiadomościach';
-$string['writingmoduleinfo'] = ' Zapis informacji o modułach';
-$string['writingscalesinfo'] = ' Zapis informacji o skalach';
-$string['writinguserinfo'] = ' Zapis informacji o użytkownikach';
+$string['writingmoduleinfo'] = 'Zapis informacji o modułach';
+$string['writingscalesinfo'] = 'Zapis informacji o skalach';
+$string['writinguserinfo'] = 'Zapis informacji o użytkownikach';
$string['wrongpassword'] = 'Błędne hasło dla tej nazwy użytkownika';
$string['yahooid'] = 'identyfikator yahoo';
$string['yes'] = 'Tak';
View
@@ -41,6 +41,8 @@
$string['localfile'] = 'Lokalizacja pliku';
$string['localfilechoose'] = 'Wybierz plik';
$string['localfilehelp'] = 'Pokaż lokalne pliki';
+$string['localfileinfo'] = '<p>Wybierz lokalny plik na swoim komputerze.
+Plik nie zostanie załadowany na serwer, ale Moodle poszuka tego pliku na komputerze wszystkich użytkowników korzystających z tego zasobu.</p><p> Ta opcja jest szczególnie użyteczna kiedy udostępniasz wszystkim uczestnikom duze pliki z CD-romu. Każdy uczestnik może wówczas, poprzez a href=\"$a\" target=\"_blank\">edycję swojego profilu użytkownika</a>, określić własną lokalną ścieżkę dla takich plików .</p>';
$string['localfilepath'] = 'Ustaw ścieżkę do Twojego lokalnego zasobu, wybierz plik z napędu (przeważnie CD-ROM) na Twoim komputerze, gdzie zasób się znajduje. Plik nie będzie przesyłany ale informacja o napędzie będzie przechowywana i użyta dla lokalnych plików (zasobów).';
$string['localfileselect'] = 'Wybierz';
$string['maindirectory'] = 'Folder z głównymi plikami';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['absent'] = 'Nieobecny';
@@ -192,7 +192,7 @@
$string['ownwork'] = 'Praca w³asna';
$string['passmnts'] = 'Poka¿ oceny ***';
$string['passwordprotectedworkshop'] = 'Praca chroniona has³em';
-$string['percentageofassessments'] = 'Procent ocen, którye nie zostan± uwzglêdnione';
+$string['percentageofassessments'] = 'Procent ocen, które nie zostan± uwzglêdnione';
$string['phase'] = 'Faza';
$string['phase0'] = 'Nieaktywny';
$string['phase0short'] = 'Nieaktywny';
@@ -286,7 +286,7 @@
$string['ungradedassessments'] = '$a niepostopniowa³ ocen';
$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a niesklasyfikowanych ocen przes³anych przez studentów';
$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a niesklasyfikowanych ocen przes³anych przez prowadz±cego';
-$string['uploadsuccess'] = 'Pobierani zakoñczone sukcesemm';
+$string['uploadsuccess'] = 'Pobieranie zakoñczone sukcesem';
$string['usepassword'] = 'U¿yj has³a';
$string['verylax'] = 'Do¶æ dobrze';
$string['verypoor'] = 'Bardzo s³abo';

0 comments on commit 84fdfff

Please sign in to comment.