Permalink
Browse files

typo

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Jun 12, 2004
1 parent 0baf5cb commit 850b9c0b9af4a111be82fc6706cda64278a6bc53
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/nl/docs/teacher.html
@@ -176,8 +176,8 @@ <H3><A NAME="course"></A>Een vak beheren</H3>
<ol>
<li>Schrijf jezelf in op al de forums.</li>
<li>Spoor je leerlingen aan om hun gebruikersprofiel volledig in te vullen (inclusief foto)
- en lees ze allemaal na - het zal je wat contekst geven om rond hun manier van schrijven.</li>
- <li>How notas naar jezelf in het private &quot;<strong>leraren Forum</strong>&quot;
+ en lees ze allemaal na - het zal je wat context geven over hun manier van schrijven.</li>
+ <li>Je kunt voor jezelf nota nemen in het private &quot;<strong>lerarenforum</strong>&quot;
(onder Beheer). Dit is heel nuttig wanneer je met een team hetzelfde vak geeft.</li>
<li>Gebruik de &quot;<strong>Site statistieken</strong>&quot; link (onder Beheer) die je toegang geeft tot de
volledige logbestanden. Daar zie je een link naar een popup scherm dat elke minuut ververst en de activiteiten van

0 comments on commit 850b9c0

Please sign in to comment.