Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

typo

  • Loading branch information...
commit 850b9c0b9af4a111be82fc6706cda64278a6bc53 1 parent 0baf5cb
koenr authored
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/nl/docs/teacher.html
View
4 lang/nl/docs/teacher.html
@@ -176,8 +176,8 @@
<ol>
<li>Schrijf jezelf in op al de forums.</li>
<li>Spoor je leerlingen aan om hun gebruikersprofiel volledig in te vullen (inclusief foto)
- en lees ze allemaal na - het zal je wat contekst geven om rond hun manier van schrijven.</li>
- <li>How notas naar jezelf in het private &quot;<strong>leraren Forum</strong>&quot;
+ en lees ze allemaal na - het zal je wat context geven over hun manier van schrijven.</li>
+ <li>Je kunt voor jezelf nota nemen in het private &quot;<strong>lerarenforum</strong>&quot;
(onder Beheer). Dit is heel nuttig wanneer je met een team hetzelfde vak geeft.</li>
<li>Gebruik de &quot;<strong>Site statistieken</strong>&quot; link (onder Beheer) die je toegang geeft tot de
volledige logbestanden. Daar zie je een link naar een popup scherm dat elke minuut ververst en de activiteiten van
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.