Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Feb 22, 2012
1 parent 6653288 commit 85a6624378e408541ec7b87444800df16f9fd8d8
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 install/lang/ca/error.php
@@ -40,7 +40,7 @@
$string['cannotunzipfile'] = 'No s\'ha pogut descomprimir el fitxer';
$string['componentisuptodate'] = 'El component està al dia';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ha fallat la comprovació del fitxer baixat.';
-$string['invalidmd5'] = 'El md5 no és vàlid';
+$string['invalidmd5'] = 'L\'md5 no és vàlid. Torneu-ho a provar';
$string['missingrequiredfield'] = 'Falta algun camp necessari';
$string['remotedownloaderror'] = 'No s\'ha pogut baixar el component al vostre servidor. Verifiqueu els paràmetres de servidor intermediari. Es recomana l\'extensió cURL.<br /><br />Haureu de baixar manualment el fitxer <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, copiar-lo a la ubicació "{$a->dest}" del vostre servidor i descomprimir-lo allí.';
$string['wrongdestpath'] = 'El camí de destinació és erroni';

0 comments on commit 85a6624

Please sign in to comment.