Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
commit 85a6624378e408541ec7b87444800df16f9fd8d8 1 parent 6653288
authored February 22, 2012

Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion. Show diff stats Hide diff stats

  1. 2  install/lang/ca/error.php
2  install/lang/ca/error.php
@@ -40,7 +40,7 @@
40 40
 $string['cannotunzipfile'] = 'No s\'ha pogut descomprimir el fitxer';
41 41
 $string['componentisuptodate'] = 'El component està al dia';
42 42
 $string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ha fallat la comprovació del fitxer baixat.';
43  
-$string['invalidmd5'] = 'El md5 no és vàlid';
  43
+$string['invalidmd5'] = 'L\'md5 no és vàlid. Torneu-ho a provar';
44 44
 $string['missingrequiredfield'] = 'Falta algun camp necessari';
45 45
 $string['remotedownloaderror'] = 'No s\'ha pogut baixar el component al vostre servidor. Verifiqueu els paràmetres de servidor intermediari. Es recomana l\'extensió cURL.<br /><br />Haureu de baixar manualment el fitxer <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, copiar-lo a la ubicació "{$a->dest}" del vostre servidor i descomprimir-lo allí.';
46 46
 $string['wrongdestpath'] = 'El camí de destinació és erroni';

0 notes on commit 85a6624

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.