Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

typo

  • Loading branch information...
commit 86a59aa1f0c0daede6da6a0a4d979c2afae40f07 1 parent c3996b3
koenr authored
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/nl/forum.php
View
4 lang/nl/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // forum.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
$string['addanewdiscussion'] = 'Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe';
@@ -18,7 +18,7 @@
$string['configshortpost'] = 'Elk bericht dat korter is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als kort beschouwd.';
$string['couldnotadd'] = 'Door een onbekende fout was het niet mogelijk om je bericht toe te voegen .';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'Helaas, dit kan niet worden verwijderd omdat iemand het bericht al beoordeeld heeft';
-$string['couldnotdeletereplies'] = 'Helaas, dit kan niet dat worden verwijderd omdat er al mensen zijn die erop hebben geantwoord.';
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'Helaas, dit kan niet worden verwijderd omdat er al op hebben geantwoord is.';
$string['couldnotupdate'] = 'Kon je bericht niet bijwerken door een onbekende fout.';
$string['delete'] = 'Verwijder';
$string['deleteddiscussion'] = 'De discussie is verwijderd';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.