Permalink
Browse files

New file

  • Loading branch information...
1 parent fe428e6 commit 883360834ff6052bd504cb9dc52b139c3898b23d stigbjarne committed Dec 8, 2003
@@ -0,0 +1,69 @@
+<IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif">&nbsp;<B>Øvelse</B><p>
+En øvelse er en enkel men kraftig oppgave. I en øvelse ber læreren studenten om
+å gjennomføre et arbeide. Det kan være å skrive et essay, en rapport, å
+forberede en presentasjon etc. Når studentene er ferdige må de først selv
+vurdere sitt eget arbeide før de leverer det til læreren. Når de så har levert
+kan læreren bedømme både studentenes vurderinger og selve arbeidet.&nbsp; Læreren kan
+gi studentene tilbakemelding og be dem forbedre arbeidet og levere det inn på
+nytt igjen, eller ikke, alt etter som. </p>
+
+<p>Før øvelsen starter må læreren klargjøre den med å<ol> <li>Lage et Word-dokument
+ eller en HTML-fil som introduserer øvelsen og forteller studentene hva de skal
+ produsere. Denne filen lastes opp til selve øvelsen av læreren.&nbsp;
+
+<li>Legge til tekstelementer og velge ulike innstillinger i skjemaet for øvelse.
+Dette skjemaet brukes både av studenter og lærere til å vurdere arbeidet som er
+gjort i øvelsen. Det fins ulike typer vurderinger som kan brukes. (Se hjelp til &quot;Karakterstrategi&quot;.)
+</ol></p>
+
+<p>I store klasser kan det hende at læreren finner det nyttig å lage mer enn en
+versjon av øvelsen. Disse versjonene gir litt variasjon i øvelsen og sikrer at
+studentene løser ulike oppgaver i øvelsen. Studentene får da tilfeldig tildelt
+oppgaver. Hver student får bare en oppgave, men likevel blir alle oppgavene
+tildelt til omtrent like mange i klassen. Merk at variantene ikke bør være for
+ulike, ettersom samme skjema for vurdering blir brukt i alle variantene. </p>
+
+<p>Når beskrivelsen(e) av øvelsen og skjemaet for vurdering på plass kan øvelsen
+åpnes for studenter. Studentene vises en beskrivelse av øvelsen og hva de skal
+gjøre. Når de er ferdig med dette skal de vurdere sitt eget arbeide (med det på
+forhånd klargjorte skjemaet for vurdering) før de kan levere arbeidet til
+læreren. Vurderingsskjemaet kan brukes som en slags 'sjekkliste' av studentene.
+De kan, om de ønsker, revidere både selve arbeidet sitt og vurderingen sin av
+det før de faktisk leverer. De burde også oppmuntres til å gjøre det! </p>
+
+<p>Straks studenten har levert til læreren blir både selve øvelsen og studentens
+egenvurdering tilgjengelig for læreren. Øvelsen kan vurderes, og det er i
+tillegg en boks for å skrive kommentarer. Læreren kan også se arbeidet som er
+gjort (med studentens vurdering som utgangspunkt) og avgjøre om studenten skal
+bes om å levere inn på nytt (en forbedret versjon) eller ikke. </p>
+
+<p>Dersom læreren mener at studentens arbeide kan forbedres, kan studenten få
+mulighet til å levere på nytt. Hvis studenten gjør dette må læreren etterpå
+vurdere arbeidet på nytt med et vurderingsskjema som inneholder karakterene og
+kommentarene som ble gitt til studentens forrige innlevering. Nå må læreren
+oppdatere dette skjemaet i lys av studentens nye, forbedrede versjon (heller enn
+å starte helt på nytt med vurderingen). </p>
+
+<p>Når fristen for øvelsen har gått ut starter den neste fasen i øvelsen. Nå kan
+ikke studentene levere flere ganger. Innleveringene og vurderingene fra
+studenter som ikke er vurdert må nå vurderes.&nbsp;
+
+<p>Når alle innleveringene er vurdert går øvelsen over i siste fase. Studentene
+kan nå se sine endelige karakterer og karakterene gitt til sine egne
+vurderinger. Studentens karakter er en vektet kombinasjon av lærerens vurdering
+(karakter) av studentens egenvurdering og lærerens vurdering (karakter) av selve
+arbeidet. (Vurderingen gitt av studentene blir <b>ikke </b>brukt.) For
+innleveringene i seg selv er karakteren lærerens vurdering. Vektingen brukt for
+disse to karakterene (karakteren for vurdering og karakteren for selve arbeidet)
+kan bestemmes og endres når som helst i øvelsen. </p>
+
+<p>Når læreren lar studenter levere arbeide inn på nytt bør læreren vurdere
+hvordan valget som beregner endelige karakterer regnes ut fra flere
+innleveringer. Dette valget lar læreren velge mellom å bruke gjennomsnittet av
+studentens innleveringer eller deres beste innlevering. Dette kan endres når som
+helst og får en umiddelbar effekt på karaktersiden. </p>
+
+<p>I den endelige fasen i øvelsen kan studentene også se en samletabell over
+innleveringer. Dette er en sortert liste over innleveringene. De med høyest
+karakter vises øverst. Når det er flere innleveringer tillatt vil bare
+studentens beste innlevering vises i listen. </p>
@@ -0,0 +1,17 @@
+<p align="center"><b>Antall kommentarer, elementer, bindinger eller kriterier
+eller rubrikker</b></p>
+<p>Tallet som fylles ut her bestemmer hvor mange elementer som skal brukes i
+vurderingene. Avhengig av karakterstrategi avgjør dette tallet antallet
+kommentarer, elementer for innlevering, bindinger, kriterier eller kategorier i
+en rubrikk som skal brukes i vurderingene. En typisk oppgave her vil ha mellom 5
+og 15 elementer som skal brukes i vurderingen. Dette antallet avhenger av
+størrelsen og kompleksiteten på oppgaven. </p>
+
+<p>I fasen der øvelsen opprettes kan dette tallet trygt justeres. Dersom tallet
+økes vil flere tomme elementer vises i vurderingsskjemaet. Dersom tallet
+reduseres vil elementer fra vurderingsskjemaet fjernes. </p>
+
+<p>Alle vurderinger har et felt for generell kommentar. Dersom du velger ikke å
+bruke vurdering i oppgaven avgjør denne verdien antallet felter for ekstra
+kommentarer. Det kan godt settes til null. Da vil oppgaven få kun ett felt for
+generell kommentar. </p>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Få 'eierskap' til øvelser</B></P>
+
+<p>Denne lenken lar læreren få eierskap til gjeldene sett med innleveringer. Du
+må gjøre dette hvis du har importert en øvelse fra en sikkerhetskopi i et annet
+kurs. Lenken lar deg 'overta eierskapet' til alle innleveringene i øvelsen. I
+gjeldende klasse kan disse importerte innleveringene høre til hvem som helst,
+også studenter. Denne prosedyren unngår problemer dette kan forårsake og gjør at
+du er eieren.&nbsp;
+
+<p>Bortsett fra eierskap blir innleveringene ikke endret med denne prosedyren. </p>

0 comments on commit 8833608

Please sign in to comment.