Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 0f46f0a commit 888bc12d4a03288d73e59b5aa2a6bf3039f83788 carlesbellver committed Jun 9, 2003
Showing with 435 additions and 101 deletions.
  1. +9 −12 lang/ca/README
  2. +11 −0 lang/ca/assignment.php
  3. +5 −0 lang/ca/choice.php
  4. +20 −2 lang/ca/forum.php
  5. +15 −0 lang/ca/journal.php
  6. +316 −80 lang/ca/moodle.php
  7. +54 −5 lang/ca/quiz.php
  8. +5 −2 lang/ca/resource.php
View
@@ -1,19 +1,16 @@
README FOR CATALAN PLUGIN
-------------------------
-Translation by Carles Bellver (with the help of Merc� Renau,
-Clara Andr�s and Jordi Adell).
+Autors de la traducci�:
-Missing strings:
+- Jordi Adell <jordi@uji.es>
+- Clara Andr�s <al051553@alumail.uji.es>
+- Carles Bellver <carles.bellver@cent.uji.es>
+- Joan Queralt Gil <jqueralt@pie.xtec.es>
+- Merc� Renau Rodr�guez <mrenau@guest.uji.es>
-- almost all survey.php
-- a lot of help files :-(
+Feina pendent:
+- quasi tot el survey.php
+- un munt de fitxers d'ajuda
-Centre d'Educaci� i Noves Tecnologies
-Universitat Jaume I
-12071 Castell� de la Plana
-Spain
-
-mailto:cent@uji.es
-http://cent.uji.es
@@ -37,4 +37,15 @@
$string['viewsubmissions'] = "Veure \$a tasques enviades";
$string['yoursubmission'] = "El teu enviament";
+$string['feedback'] = "Comentaris";
+$string['saveallfeedback'] = "Guardar els meus comentaris";
+
+$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la teua tasca '\$a->assignment'
+
+Pots veure la teua tasca i els comentaris en aquesta adreça:
+
+ \$a->url";
+$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la teua tasca '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
+Els comentaris s'han adjuntat a la teua <a href=\\\"\$a->url\\\">tasca</a>.";
+
?>
View
@@ -14,4 +14,9 @@
$string['savemychoice'] = "Guardar la resposta";
$string['viewallresponses'] = "Veure \$a respostes";
+$string['publish'] = "Publicar els resultats";
+$string['publishanonymous'] = "Publicar els resultats anònimament, sense mostrar els noms dels estudiants";
+$string['publishnames'] = "Publicar els resultats, amb els noms dels estudiants inclosos";
+$string['publishnot'] = "No fer públics els resultats";
+
?>
View
@@ -70,8 +70,10 @@
$string['parentofthispost'] = "Missatge original";
$string['postadded'] = "S'ha afegit el teu missatge.<P>Tens \$a per a editar-lo si vols fer algun canvi.";
$string['postincontext'] = "Veure aquest missatge en el seu context";
-$string['postmailinfo'] = "Açò és una còpia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
-
+$string['postmailinfo'] = "Açò és una còpia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
+
+
+
Per a afegir la teua resposta via web, fes clic en aquest enllaç:";
$string['postrating1'] = "Mostra sobretot coneixements SEPARATS";
$string['postrating2'] = "Tant separats com connectats";
@@ -101,4 +103,20 @@
$string['yournewtopic'] = "Nou tema de debat";
$string['yourreply'] = "La teua resposta";
+$string['ratingssaved'] = "Qualificacions guardades";
+
+$string['discussionmoved'] = "Aquest debat s'ha traslladat a '\$a'.";
+$string['lastpost'] = "Darrer missatge";
+$string['movethisdiscussionto'] = "Trasllador aquest debat a... ";
+$string['posts'] = "Missatges";
+$string['replies'] = "Respostes";
+$string['startedby'] = "Iniciat per";
+$string['subscribestart'] = "Envia'm còpia dels missatges d'aquest fòrum";
+$string['subscribestop'] = "No vull rebre còpies per correu dels missatges d'aquest fòrum";
+$string['subscription'] = "Subscripció";
+$string['subscriptions'] = "Subscripcions";
+$string['unsubscribed'] = "Subscripció cancel·lada";
+
+
+
?>
View
@@ -7,6 +7,7 @@
$string['daysavailable'] = "Dies disponible";
$string['editingended'] = "El període d'edició ha acabat";
$string['editingends'] = "El període d'edició acaba";
+$string['entries'] = "Entrades";
$string['journalname'] = "Nom del diari";
$string['journalquestion'] = "Pregunta del diari";
$string['journalrating1'] = "Insatisfactori";
@@ -24,4 +25,18 @@
$string['startoredit'] = "Començar o editar l'entrada del diari";
$string['viewallentries'] = "Veure totes les entrades del diari";
+$string['feedbackupdated'] = "Comentaris actualitzats per a \$a entrades";
+$string['saveallfeedback'] = "Guardar tots els meus comentaris";
+
+$string['entries'] = "Entrades";
+$string['journalmail'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris
+sobre l'entrada del teu diari '\$a->journal'
+
+Pots veure la teua entrada i els comentaris en aquesta adreça:
+
+ \$a->url";
+$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris
+sobre l'entrada del teu diari'<i>\$a->journal</i>'<br /><br />
+Pots veure els comentaris enganxats a la teua <a href=\\\"\$a->url\\\">entrada</a>.";
+
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 888bc12

Please sign in to comment.