Permalink
Browse files

string files should be XHTML compliant now

  • Loading branch information...
1 parent ce9707f commit 88f019cf5f5e993b4cc0c5ed7d854c4eeba88d6f koenr committed Apr 9, 2005
View
6 lang/uk/auth.php
@@ -3,7 +3,7 @@
$string['auth_dbdescription'] = 'Цей метод використовує зовнішню базу даних для перевірки пари логін/пароль. При створенні нового облікового запису, інформація з полів може бути скопійована в систему.';
-$string['auth_dbextrafields'] = 'Ці поля додаткові. Ви можете обрати попереднє заповнення деяких полів даних користувачів з полів зовнішньої бази даних, зазначеної тут. <p>Не заповнюйте поле, для використання налаштувань за замовченням </p>
+$string['auth_dbextrafields'] = '<p>Ці поля додаткові. Ви можете обрати попереднє заповнення деяких полів даних користувачів з полів зовнішньої бази даних, зазначеної тут.</p> <p>Не заповнюйте поле, для використання налаштувань за замовченням </p>
<p>У кожному разі, користувач зможе редагувати всі поля після того, як він зайде в систему.</p>';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Назва поля, що містить пароль';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Назва поля, що містить логін';
@@ -13,7 +13,7 @@
$string['auth_dbpasstype'] = 'Визначає формат використовуваних паролів. MD5-кодування найбільш підходить при з\'єднанні з іншими web-додатками, наприклад, PostNuke';
$string['auth_dbtable'] = 'Назва таблиці в базі даних';
$string['auth_dbtitle'] = 'Використати зовнішню базу даних';
-$string['auth_dbtype'] = 'Тип бази даних (Див. <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>Документацію по ADO db</A> для деталей)';
+$string['auth_dbtype'] = 'Тип бази даних (Див. <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">Документацію по ADO db</a> для деталей)';
$string['auth_dbuser'] = 'Логін користувача із правами тільки на читання для бази даних';
$string['auth_emaildescription'] = 'Підтвердження за допомогою електронної пошти - використовуваний за замовчуванням метод ідентифікації. При реєстрації користувача, на зазначену адресу електронної пошти відправляється лист із проханням про підтвердження реєстрації. Лист містить безпечне посилання на сторінку, де користувач може підтвердити обліковий запис. Надалі при вході в систему звіряються ім\'я користувача і пароль із їхніми значеннями в базі даних.';
$string['auth_emailtitle'] = 'E-mail - ідентифікація';
@@ -34,7 +34,7 @@
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Атрибут,що використовується для імені/пошуку користувачів. Звичайно, \'cn\'.';
$string['auth_ldap_version'] = 'Версія LDAP протоколу, який використовує Ваш сервер';
$string['auth_ldapdescription'] = 'Цей метод забезпечує ідентифікацію за допомогою LDAP-сервера. Якщо даний логін і пароль чинні, створюється новий обліковий запис користувача у базі дані системи. Цей модуль може читати поля від LDAP-сервера й заповнювати необхідні області (поля) у системі. Надалі перевіряються тільки логін і пароль';
-$string['auth_ldapextrafields'] = 'Ці поля додаткові. Ви можете обрати попереднє заповнення деяких полів даних користувачів з полів LDAP, зазначених тут. <p>Не заповнюйте це поле, для того, щоб не переносити дані СLDAP.</p><p>У кожному разі, користувач зможе редагувати всі поля після того, як він зайде в систему.</p>';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Ці поля додаткові. Ви можете обрати попереднє заповнення деяких полів даних користувачів з полів LDAP, зазначених тут. <br />Не заповнюйте це поле, для того, щоб не переносити дані СLDAP.<br />У кожному разі, користувач зможе редагувати всі поля після того, як він зайде в систему.';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Використати LDAP-сервер';
$string['auth_manualdescription'] = 'Цей метод скасовує будь-яку можливість створення власних облікових записів користувачами. Усі облікові записи повинні бути вручну створені користувачем адміністрації.';
$string['auth_manualtitle'] = 'Тільки вручну заведені облікові записи.';
View
2 lang/uk/dialogue.php
@@ -16,7 +16,7 @@
$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom â³äêëàâ âñóòï äî Âàøîãî ä³àëîãó ÷åðåç \'$a->dialogue\'
';
-$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom â³äêëàâ âñòóï äî Âàøîãî ä³àëîãó ÷åðåç $a->dialogue</i>\'<br /><br />
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom â³äêëàâ âñòóï äî Âàøîãî ä³àëîãó ÷åðåç <i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
Âè ìîæåòå áà÷èòè äîäàòè äî Âàøîãî ä³àëîãó.';
$string['dialoguename'] = 'Íàçâà ä³àëîãó';
$string['dialogueopened'] = 'ijàëîã â³äêðèòèé çà äîïîìîãîþ $a';
View
8 lang/uk/forum.php
@@ -17,10 +17,10 @@
$string['configmanydiscussions'] = 'Ìàêñèìàëüíà ê³ëüê³ñòü îáãîâîðåíü íà îäí³é ñòîð³íö³';
$string['configmaxbytes'] = 'Ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð óñ³õ ôîðóìíèõ âêëàäåíü íà ñàéò³ (îçíà÷åííÿ îáìåæåíü òà ³íøèõ ëàêîëüíèõ ïàðàìåòð³â) ';
$string['configshortpost'] = 'Áóäü-ÿêå ïîâ³äîìëåííÿ ìåíøå öüîãî ðîçì³ðó (âèêëþ÷åííÿ - HTML) ââàæàòè ìàëåíüêèì.';
-$string['couldnotadd'] = '<B>Ïîâ³äîìëåííÿ íå äîäàíå ÷åðåç íåâ³äîìó ïîìèëêó</B>';
+$string['couldnotadd'] = '<b>Ïîâ³äîìëåííÿ íå äîäàíå ÷åðåç íåâ³äîìó ïîìèëêó</b>';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'Âèäàëåííÿ íåìîæëèâî: äàíå ïîâ³äîìëåííÿ âæå áóëî îö³íåíî';
$string['couldnotdeletereplies'] = 'Âèäàëåííÿ íåìîæëèâî: íà äàíå ïîâ³äîìëåííÿ âæå áóëè â³äïîâ³ä³';
-$string['couldnotupdate'] = '<B>Ïîâ³äîìëåííÿ íå îíîâëåíå ÷åðåç íåâ³äîìó ïîìèëêó</B>';
+$string['couldnotupdate'] = '<b>Ïîâ³äîìëåííÿ íå îíîâëåíå ÷åðåç íåâ³äîìó ïîìèëêó</b>';
$string['delete'] = 'Âèäàëèòè';
$string['deleteddiscussion'] = 'Òåìà äëÿ îáãîâîðåííÿ áóëà âèëó÷åíà';
$string['deletedpost'] = 'Ïîâ³äîìëåííÿ áóëî âèëó÷åíî';
@@ -34,7 +34,7 @@
$string['eachuserforum'] = 'Êîæíèé íàäñèëຠîäíó òåìó';
$string['edit'] = 'Ðåäàãóâàòè';
$string['editing'] = 'Ðåäàãóâàííÿ';
-$string['emptymessage'] = '³äáóëàñÿ ïîìèëêà ïðè îáðîáö³ Âàøîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Íàé³ìîâ³ðí³øå, Âè çàëèøèëè éîãî ïîðîæí³ì àáî ïåðåâèùèëè ïðèïóñòèìèé ðîçì³ð âêëàäåííÿ. <br /><B>Ïîâ³äîìëåííÿ íå áóëî çáåðåæåíî</B>';
+$string['emptymessage'] = '³äáóëàñÿ ïîìèëêà ïðè îáðîáö³ Âàøîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Íàé³ìîâ³ðí³øå, Âè çàëèøèëè éîãî ïîðîæí³ì àáî ïåðåâèùèëè ïðèïóñòèìèé ðîçì³ð âêëàäåííÿ. <br /><b>Ïîâ³äîìëåííÿ íå áóëî çáåðåæåíî</b>';
$string['everyonecanchoose'] = 'Óñ³ ìîæóòü ï³äïèñàòèñÿ íà öåé ôîðóì';
$string['everyoneissubscribed'] = 'Óñ³ ï³äïèñàí³ íà öåé ôîðóì';
$string['forcesubscribe'] = 'ϳäïèñàòè âñ³õ íà öåé ôîðóì';
@@ -84,7 +84,7 @@
$string['openmode2'] = '² çàïèòóâàòè, ³ â³äïîâ³äàòè ìîæíà';
$string['parent'] = 'Ïîêàçàòè äæåðåëî';
$string['parentofthispost'] = 'Äæåðåëî öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ';
-$string['postadded'] = 'Âàøå ïîâ³äîìëåííÿ äîäàíå<P>Ó âàñ º $a äëÿ âíåñåííÿ çì³í';
+$string['postadded'] = 'Âàøå ïîâ³äîìëåííÿ äîäàíå<br />Ó âàñ º $a äëÿ âíåñåííÿ çì³í';
$string['postincontext'] = 'Ó êîíòåêñò³';
$string['postmailinfo'] = 'Öå êîï³ÿ ïîâ³äîìëåííÿ ç $a. Ùîá â³äïîâ³ñòè íà íüîãî íà ñàéò³ - çâåðí³òüñÿ çà ïîñèëàííÿì: ';
$string['postrating1'] = 'Â îñíîâíîìó íå ïî òåì³';
View
30 lang/uk/moodle.php
@@ -140,7 +140,7 @@
$string['configloglifetime'] = 'Ïîëå âèçíà÷ຠïðîòÿãîì ÿêîãî ÷àñó Âè õî÷åòå çáåð³ãàòè ëîãè ïðî ä³ÿëüí³ñòü êîðèñòóâà÷³â. Çàñòàð³ë³ ëîãè àâòîìàòè÷íî âèäàëÿþòüñÿ. Çâè÷àéíî ëîãè çáåð³ãàþòüñÿ ÿêíàéäîâøå, àëå, ÿêùî íà Âàøîìó ñåðâåð³ îáìàëü â³ëüíîãî ì³ñöÿ òà º ïðîáëåìè ç ðîáîòîþ, Âàì íåîáõ³äíî çìåíøèòè öåé ïàðàìåòð.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Ïàðàìåòð, ùî âèçíà÷àº, ïðîòÿãîì ÿêîãî ÷àñó ñòóäåíò ìîæå íå ç\'ÿâëÿòèñÿ íà ñàéò³ é ïðè öüîìó éîãî àâòîìàòè÷íî íå â³äðàõîâóþòü ³ç êóðñ³â.';
$string['configmaxeditingtime'] = '×àñ, ïðîòÿãîì ÿêîãî êîðèñòóâà÷ ìîæå çì³íèòè â³äïðàâëåíå ïîâ³äîìëåííÿ íà ôîðóì... Çâè÷àéíî öå 30 õâ';
-$string['configproxyhost'] = 'ßêùî <B>ñåðâåðó</B> íåîáõ³äíèé ïðîêñ³-ñåðâåð (firewall) äëÿ äîñòóïó â Internet, çàçíà÷òå ³ì\'ÿ õîñòà é ïîðò òóò, â ³íøîìó âèïàäêó çàëèø³òü ïîëå ïîðîæí³ì.';
+$string['configproxyhost'] = 'ßêùî <b>ñåðâåðó</b> íåîáõ³äíèé ïðîêñ³-ñåðâåð (firewall) äëÿ äîñòóïó â Internet, çàçíà÷òå ³ì\'ÿ õîñòà é ïîðò òóò, â ³íøîìó âèïàäêó çàëèø³òü ïîëå ïîðîæí³ì.';
$string['configsecureforms'] = 'Ñèñòåìà ìîæå âèêîðèñòàòè äîäàòêîâèé ð³âåíü áåçïåêè ïðè îäåðæàíí³ äàíèõ ç âåá-ôîðìè. ßêùî îïö³þ çàä³ÿíî, òî çì³ííà áðàóçåðà HTTP_REFERER çâ³ðÿºòüñÿ ç ïîòî÷íîþ àäðåñîþ ôîðìè. Ó äàëåêî íå âñ³õ âèïàäêàõ öå ìîæå âèêëèêàòè ïðîáëåìè, íàïðèêëàä, ÿêùî êîðèñòóâà÷ âèêîðèñòîâóº ñèñòåìó çàõèñòó ìåðåæ³ (íàïðèêëàä, Zonealarm) íàëàãîäæåíó òàêèì ÷èíîì, ùîá â³äîêðåìëþâàòè HTTP_REFERER â³ä òðàôèêà ìåðåæ³. Ñèìïòîì - \'ïðèëèïàííÿ\' äî ôîðìè. ßêùî Âàø³ êîðèñòóâà÷³ ìàþòü ïðîáëåìè ïðè âõîä³ ó ñèñòåìó, ìîæëèâî, âàðòî â³äêëþ÷èòè öþ óñòàíîâêó, õî÷à çà ö³º¿ óìîâè Âàø ñàéò áóäå â³äêðèòèì äëÿ ï³äáîðó ïàðîëÿ. ßêùî Âè âàãàºòåñÿ, çàëèø³òü îïö³þ àêòèâ³çîâàíîþ.';
$string['configsessiontimeout'] = 'ßêùî â³äâ³äóâà÷ çàéøîâ íà ñàéò ³ í³÷îãî íå ðîáèòü ïðîòÿãîì äåÿêîãî ÷àñó (íå çàâàíòàæóº ñòîð³íêó), â³í àâòîìàòè÷íî âèâàíòàæóºòüñÿ (ñåñ³ÿ çàê³í÷óºòüñÿ). Öÿ çì³ííà çàäຠ÷àñ.';
$string['configslasharguments'] = 'Ôàéëè (çîáðàæåííÿ, çàâàíòàæåí³ ôàéëè...) ïåðåäàþòüñÿ ñêðèïòîì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñëåø (äðóãà îïö³ÿ). Öåé ìåòîä äîçâîëÿº ôàéëàì ÿêíàéïðîñò³øå êåøóâàòèñÿ íà ñåðâåðàõ. Íà æàëü, äåÿê³ PHP-ñåðâåðà íå ï³äòðèìóþòü öåé ìåòîä. ßêùî ó Âàñ âèíèêàþòü ïðîáëåìè ç ïåðåãëÿäîì çàâàíòàæåíèõ ôàéë³â àáî ìàëþíê³â (ôîòîãðàô³é êîðèñòóâà÷³â), âñòàíîâ³òü ïåðøó îïö³þ';
@@ -154,7 +154,7 @@
$string['confirmed'] = 'Ðåºñòðàö³þ ï³äòâåðäæåíî';
$string['confirmednot'] = 'Ðåºñòðàö³þ íå áóëî ï³äòâåðäæåíî';
$string['continue'] = 'Ïðîäîâæèòè';
-$string['cookiesenabled'] = '<B>Cookies</B> ïîâèíí³ áóòè äîçâîëåí³ ó Âàøîìó áðàóçåð³';
+$string['cookiesenabled'] = '<b>Cookies</b> ïîâèíí³ áóòè äîçâîëåí³ ó Âàøîìó áðàóçåð³';
$string['copy'] = 'Êîï³þâàííÿ';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Êîï³þâàííÿ ôàéë³â êóðñó';
$string['copyinguserfiles'] = 'Êîï³þâàííÿ ôàéë³â êîðèñòóâà÷³â';
@@ -250,7 +250,7 @@
Ç ïîâàãîþ, àäì³í³ñòðàòîð $a->admin
';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: ï³äòâåðäæåííÿ àêêàóíòà';
-$string['emailconfirmsent'] = 'Íà çàçíà÷åíó Âàìè àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè (<B>$a</B>) áóëî â³äïðàâëåíî ëèñòà ç ³íñòðóêö³ÿìè ³ç çàâåðøåííÿ ðåºñòðàö³¿.
+$string['emailconfirmsent'] = 'Íà çàçíà÷åíó Âàìè àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè (<b>$a</b>) áóëî â³äïðàâëåíî ëèñòà ç ³íñòðóêö³ÿìè ³ç çàâåðøåííÿ ðåºñòðàö³¿.
ßêùî ó Âàñ ç\'ÿâëÿòüñÿ ïðîáëåìè ç ðåºñòðàö³ºþ, çâ\'ÿæ³òüñÿ ç àäì³í³ñòðàòîðîì ñàéòó.';
$string['emaildisplay'] = 'Ïîêàçóâàòè e-mail';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Ò³ëüêè ³íøèì ñëóõà÷àì êóðñó';
@@ -266,11 +266,11 @@
ßêùî ïîñèëàííÿ íå âèä³ëåíå êîëüîðîì, ñêîï³þéòå éîãî â àäðåñíå ïîëå Âàøîãî áðàóçåðà.
ßêùî ó Âàñ âèíèêëè ïðîáëåìè, çâåðí³òüñÿ äî àäì³í³ñòðàòîðà ñàéòó, $a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: ï³äòâåðäæåííÿ çì³íè ïàðîëÿ';
-$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Íà Âàøó àäðåñó (<b>$a</b>) áóëî â³äïðàâëåíî ëèñòà. <p>³í ì³ñòèòü ³íñòðóêö³¿ ³ç çàâåðøåííÿ çì³íè ïàðîëÿ. ßêùî ó Âàñ ç\'ÿâëÿòüñÿ ÿê³ñü òðóäíîù³, çâ\'ÿæ³òüñÿ ç àäì³í³ñòðàòîðîì ñàéòó.';
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Íà Âàøó àäðåñó (<b>$a</b>) áóëî â³äïðàâëåíî ëèñòà. <br />³í ì³ñòèòü ³íñòðóêö³¿ ³ç çàâåðøåííÿ çì³íè ïàðîëÿ. ßêùî ó Âàñ ç\'ÿâëÿòüñÿ ÿê³ñü òðóäíîù³, çâ\'ÿæ³òüñÿ ç àäì³í³ñòðàòîðîì ñàéòó.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Âè ï³äòâåðäèëè çì³íó ïàðîëÿ.
-<p>Ëèñòà, ùî ì³ñòèòü Âàø íîâèé ïàðîëü, áóëî â³äïðàâëåíî íà àäðåñó <b>$a->email</b>.
-<p>Íîâèé ïàðîëü áóâ ñòâîðåíèé àâòîìàòè÷íî - ìîæëèâî, Âè ïîáàæàºòå
-<a href=$a->link>çì³íèòè éîãî</a> íà òàêèé, ùî êðàùå çàïàìÿòîâóºòüñÿ.';
+<br />Ëèñòà, ùî ì³ñòèòü Âàø íîâèé ïàðîëü, áóëî â³äïðàâëåíî íà àäðåñó <b>$a->email</b>.
+<br />Íîâèé ïàðîëü áóâ ñòâîðåíèé àâòîìàòè÷íî - ìîæëèâî, Âè ïîáàæàºòå
+<a href=\"$a->link\">çì³íèòè éîãî</a> íà òàêèé, ùî êðàùå çàïàìÿòîâóºòüñÿ.';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Âè çáèðàºòåñÿ çàïèñàòèñÿ íà öåé êóðñ.<br />Âè âïåâíåí³, ùî õî÷åòå öå çðîáèòè?';
$string['enrolmentkey'] = 'Êîäîâå ñëîâî';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Öåé êóðñ âèìàãຠââåäåííÿ \'êîäîâîãî ñëîâà\' - îäíîðàçîâîãî <br /> ïàðîëÿ, ÿêèé Âè ïîâèíí³ áóëè îäåðæàòè â³ä âèêëàäà÷à.';
@@ -394,9 +394,9 @@
$string['loginas'] = 'Çàéòè ï³ä ³ì\'ÿì...';
$string['loginguest'] = 'Çàéòè ãîñòåì';
$string['loginsite'] = 'Çàéòè íà ñàéò';
-$string['loginsteps'] = 'Äëÿ äîñòóïó äî êóðñó Âàì íåîáõ³äíî ñòâîðèòè îáë³êîâèé çàïèñ íà ñàéò³. <br />Ïîêðîêîâà ³íñòðóêö³ÿ: <OL size=2> <LI>Çàïîâí³òü <A HREF=$a>íîâèé îáë³êîâèé çàïèñ</A> (ôîðìó, ùî ì³ñòèòü äàí³ ïðî Âàñ). <LI> Íà Âàø e-mail áóäå â³äïðàâëåíî ëèñòà . <LI>Ïðî÷èòàéòå ëèñò ³ çâåðí³òüñÿ çà ïîñèëàííÿì, çàçíà÷åíèì ó íüîìó. <LI>Îáë³êîâèé çàïèñ áóäå ï³äòâåðäæåíî é ñèñòåìà Âàñ ³äåíòèô³êóº<LI>Îáåð³òü êóðñ, ùî çàö³êàâèâ Âàñ. <LI>ßêùî äëÿ çàïèñó íà êóðñ ïîòð³áíî çíàííÿ êîäîâîãî ñëîâà, âèêëàäà÷ ïîâ³äîìèòü éîãî Âàì<LI>Îòæå, ó Âàñ ç\'ÿâèâñÿ ïîâíèé äîñòóï äî êóðñó: ³ç öüîãî ìîìåíòó Âè áóäåòå êîðèñòóâàòèñÿ ñâî¿ì ³ì\'ÿì òà ïàðîëåì, ùîá ïîòðàïèòè íà éîãî</OL>';
-$string['loginstepsnone'] = 'Ïðèâ³ò!
-<P>Äëÿ äîñòóïó äî êóðñó Âàì íåîáõ³äíî çàðåºñòðóâàòèñÿ<P>Âñå ùî Âàì ïîòð³áíî çðîáèòè- öå âêàçàòè ëîã³í ³ ïàðîëü, ÿê³ áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü íà öüîìó ñàéò³.<P>ßêùî õòîñü ³íøèé óæå îáðàâ öåé ëîã³í, Âàì íåîáõ³äíî éîãî çì³íèòè.';
+$string['loginsteps'] = 'Äëÿ äîñòóïó äî êóðñó Âàì íåîáõ³äíî ñòâîðèòè îáë³êîâèé çàïèñ íà ñàéò³. <br />Ïîêðîêîâà ³íñòðóêö³ÿ: <ol> <li>Çàïîâí³òü <a hrefF=\"$a\">íîâèé îáë³êîâèé çàïèñ</a> (ôîðìó, ùî ì³ñòèòü äàí³ ïðî Âàñ). </li><li> Íà Âàø e-mail áóäå â³äïðàâëåíî ëèñòà . </li><li>Ïðî÷èòàéòå ëèñò ³ çâåðí³òüñÿ çà ïîñèëàííÿì, çàçíà÷åíèì ó íüîìó. </li><li>Îáë³êîâèé çàïèñ áóäå ï³äòâåðäæåíî é ñèñòåìà Âàñ ³äåíòèô³êóº</li><li>Îáåð³òü êóðñ, ùî çàö³êàâèâ Âàñ. </li><li>ßêùî äëÿ çàïèñó íà êóðñ ïîòð³áíî çíàííÿ êîäîâîãî ñëîâà, âèêëàäà÷ ïîâ³äîìèòü éîãî Âàì</li><li>Îòæå, ó Âàñ ç\'ÿâèâñÿ ïîâíèé äîñòóï äî êóðñó: ³ç öüîãî ìîìåíòó Âè áóäåòå êîðèñòóâàòèñÿ ñâî¿ì ³ì\'ÿì òà ïàðîëåì, ùîá ïîòðàïèòè íà éîãî</li></ol>';
+$string['loginstepsnone'] = '<p>Ïðèâ³ò!</p>
+<p>Äëÿ äîñòóïó äî êóðñó Âàì íåîáõ³äíî çàðåºñòðóâàòèñÿ</p><p>Âñå ùî Âàì ïîòð³áíî çðîáèòè- öå âêàçàòè ëîã³í ³ ïàðîëü, ÿê³ áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü íà öüîìó ñàéò³.</p><p>ßêùî õòîñü ³íøèé óæå îáðàâ öåé ëîã³í, Âàì íåîáõ³äíî éîãî çì³íèòè.</p>';
$string['loginto'] = 'Óâ³éòè íà $a';
$string['loginusing'] = 'Óâ³éòè íà ñàéò';
$string['logout'] = 'Âèõ³ä';
@@ -534,7 +534,7 @@
$string['passwordsent'] = 'Ïàðîëü áóëî â³äïðàâëåíî';
$string['passwordsenttext'] = 'Íà àäðåñó $a->emai áóëî â³äïðàâëåíî ëèñòà ³ç íîâèì ïàðîëåì.
ßêùî Âàì çàõî÷åòüñÿ çì³íèòè àâòîìàòè÷íî ñòâîðåíèé ïàðîëü íà òàêèé, ùî êðàùå çàïàì\'ÿòîâóºòüñÿ, çâåðí³òüñÿ çà ïîñèëàííÿì
-<A HREF=$a->link></A>.';
+<a href=\"$a->link\"></a>.';
$string['people'] = 'Ëþäè';
$string['personalprofile'] = 'Îñîáèñò³ äàí³';
$string['phone'] = 'Òåëåôîí';
@@ -560,9 +560,9 @@
$string['registrationemail'] = 'E-mail ïîâ³äîìëåííÿ';
$string['registrationinfo'] = '<p>Íà ö³é ñòîð³íö³ Âè ìîæåòå çàðåºñòðóâàòè Âàø ñàéò íà moodle.org. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíà.
Ïðè öüîìó, íà çàçíà÷åíèé Âàìè e-mail áóäóòü â³äïðàâëÿòèñÿ âàæëèâ³ ïîâ³äîìëåííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ çíàéäåíèõ ïîðóøåíü ó áåçïåö³ Ñèñòåìè ³ íîâèõ ðåë³ç³â.
-<p>Çà çàìîâ÷åííÿì, Âàøà ³íôîðìàö³ÿ áóäå êîíô³äåíö³éíîþ, ³ í³êîëè íå áóäå ïðîäàâàòèñÿ àáî ïåðåäàâàòèñÿ êîìó-íåáóäü. Ïðè÷èíà äëÿ çáîðó òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ - òåõí³÷íà ï³äòðèìêà òà ñêëàäàííÿ ïîäàííÿ ïðî êîðèñòóâà÷³â Ñèñòåìè.
-<p>Çà áàæàííÿì, Âè ìîæåòå äîçâîëèòè äîäàòè íàçâó Âàøîãî ñàéòó ³ ïîñèëàííÿ íà íüîãî â çàãàëüíèé ñïèñîê ñàéò³â, çðîáëåíèõ ç âèêîðèñòàííÿì MOODLE.
-<p>Âñ³ íîâ³ ðåºñòðàö³éí³ çàïèñè ïåðåâ³ðÿþòüñÿ ïåðåä òèì, ÿê âîíè áóäóòü äîäàí³ äî ñïèñêó, àëå îäèí ðàç çàðåºñòðóâàâøèñü íà ñàéò³ Âè ìîæåòå îíîâëþâàòè Âàøó ðåºñòðàö³þ (³ Âàø çàïèñ ó ñïèñêó) ó áóäü-ÿêèé ÷àñ, çàíîâî â³äïðàâëÿþ÷è öþ ôîðìó.';
+</p><p>Çà çàìîâ÷åííÿì, Âàøà ³íôîðìàö³ÿ áóäå êîíô³äåíö³éíîþ, ³ í³êîëè íå áóäå ïðîäàâàòèñÿ àáî ïåðåäàâàòèñÿ êîìó-íåáóäü. Ïðè÷èíà äëÿ çáîðó òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ - òåõí³÷íà ï³äòðèìêà òà ñêëàäàííÿ ïîäàííÿ ïðî êîðèñòóâà÷³â Ñèñòåìè.
+</p><p>Çà áàæàííÿì, Âè ìîæåòå äîçâîëèòè äîäàòè íàçâó Âàøîãî ñàéòó ³ ïîñèëàííÿ íà íüîãî â çàãàëüíèé ñïèñîê ñàéò³â, çðîáëåíèõ ç âèêîðèñòàííÿì MOODLE.
+</p><p>Âñ³ íîâ³ ðåºñòðàö³éí³ çàïèñè ïåðåâ³ðÿþòüñÿ ïåðåä òèì, ÿê âîíè áóäóòü äîäàí³ äî ñïèñêó, àëå îäèí ðàç çàðåºñòðóâàâøèñü íà ñàéò³ Âè ìîæåòå îíîâëþâàòè Âàøó ðåºñòðàö³þ (³ Âàø çàïèñ ó ñïèñêó) ó áóäü-ÿêèé ÷àñ, çàíîâî â³äïðàâëÿþ÷è öþ ôîðìó.</p>';
$string['registrationno'] = 'ͳ, ÿ íå õî÷ó îòðèìóâàòè e-mail';
$string['registrationsend'] = '³äïðàâèòè ðåºñòðàö³éíó ³íôîðìàö³þ íà www.moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Òàê, ïîâ³äîìëÿéòå ìåíå ïðî íîâ³ âèïóñêè';
@@ -596,7 +596,7 @@
$string['search'] = 'Çíàéòè';
$string['searchagain'] = '³äíîâèòè ïîøóê';
$string['searchcourses'] = 'Ïîøóê êóðñó';
-$string['searchhelp'] = 'Âè ìîæåòå øóêàòè îäíî÷àñíî ê³ëüêà ñë³â<p>ñëîâî : çíàéòè áóäü-ÿê³ â³äïîâ³äí³ ñëîâà â òåêñò³.<br />+ñëîâî : ò³ëüêè ïîâíà â³äïîâ³äí³ñòü<br />-ñëîâî : íå ïîêàçóâàòè ðåçóëüòàòè, ùî ì³ñòÿòü öå ñëîâî.';
+$string['searchhelp'] = 'Âè ìîæåòå øóêàòè îäíî÷àñíî ê³ëüêà ñë³â<br />ñëîâî : çíàéòè áóäü-ÿê³ â³äïîâ³äí³ ñëîâà â òåêñò³.<br />+ñëîâî : ò³ëüêè ïîâíà â³äïîâ³äí³ñòü<br />-ñëîâî : íå ïîêàçóâàòè ðåçóëüòàòè, ùî ì³ñòÿòü öå ñëîâî.';
$string['searchresults'] = 'Ðåçóëüòàòè ïîøóêó';
$string['sec'] = 'ñåê';
$string['secs'] = 'ñåê';
View
2 lang/uk/resource.php
@@ -39,7 +39,7 @@
$string['newwindow'] = "Íîâå â³êíî";
$string['newwindowopen'] = "Ïîêàçóâàòè ðåñóðñ ó ñïëèâàþ÷îìó â³êí³";
$string['note'] = "Çàì³òêà";
-$string['notefile'] = "Ùîá çàâàíòàæèòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ôàéë³â âèêîðèñòîâóéòå <A HREF=\$a >Ôàéë-ìåíåäæåð</A>.";
+$string['notefile'] = "Ùîá çàâàíòàæèòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ôàéë³â âèêîðèñòîâóéòå <a href=\"$a\" >Ôàéë-ìåíåäæåð</a>.";
$string['notypechosen'] = "Íåîáõ³äíî âèáðàòè òèï. Ñêîðèñòàéòåñÿ êíîïêîþ íàçàä äëÿ ïîâòîðó.";
$string['configframesize'] = "Ïðè â³äîáðàæåíí³ web-ñòîð³íêè àáî ôàéëó óñåðåäèí³ ôðåéìó, öå çíà÷åííÿ âèçíà÷ຠðîçì³ð (ó ï³êñåëÿõ) îñíîâíîãî ôðåéìó (ÿêèé ì³ñòèòü íàâ³ãàö³þ).";
?>
View
6 lang/zh_cn/auth.php
@@ -3,7 +3,7 @@
$string['auth_dbdescription'] = '该方法使用一个外部数据库来检验用户名和密码是否有效。如果是一个新帐号,该帐号其它字段的信息将一起复制到本系统中。';
-$string['auth_dbextrafields'] = '这些字段是可选的。你在此指定的<B>外部数据库字段</B>将预先填入本系统的用户数据库中。<P>如果你留空不填,将使用系统默认值。<P>无论以上哪种情况,用户在登录后都可以改写这些字段。';
+$string['auth_dbextrafields'] = '这些字段是可选的。你在此指定的<b>外部数据库字段</b>将预先填入本系统的用户数据库中。<br />如果你留空不填,将使用系统默认值。<br />无论以上哪种情况,用户在登录后都可以改写这些字段。';
$string['auth_dbfieldpass'] = '含有密码的字段名';
$string['auth_dbfielduser'] = '含有用户名的字段名';
$string['auth_dbhost'] = '数据库所在的主机。';
@@ -12,7 +12,7 @@
$string['auth_dbpasstype'] = '指定密码字段所用的格式。MD5编码可用于与其它通用WEB应用如PostNuke相联接';
$string['auth_dbtable'] = '数据库中的表单名';
$string['auth_dbtitle'] = '使用一个外部数据库';
-$string['auth_dbtype'] = '数据库类型(详情请看<A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb帮助文档</A>)';
+$string['auth_dbtype'] = '数据库类型(详情请看<a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">ADOdb帮助文档</a>)';
$string['auth_dbuser'] = '对该数据库具有读权限的用户名';
$string['auth_emaildescription'] = '电子邮件确认是默认的身份验证方法。用户注册时可以选用自己的用户名和密码,然后有一封确认信件发送到该用户的电子邮箱。该信件中有一个安全的链接指向用户确认帐号的页面。以后的登录就只根据本系统的数据库中储存的信息检验用户名和密码。';
$string['auth_emailtitle'] = '基于电子邮件的身份验证';
@@ -38,7 +38,7 @@
该模块可以从LDAP中读取用户属性,并把指定的字段预先填入本系统数据库。
此后的登录只需检验用户名和密码。';
-$string['auth_ldapextrafields'] = '这些字段是可选的。你可以在此指定这些<B>LDAP字段</B>复制到本系统的数据库中。 <P>如果你不选,将使用本系统默认值。<P>无论以上何种情况,用户在登录之后都可以修改这些字段。';
+$string['auth_ldapextrafields'] = '这些字段是可选的。你可以在此指定这些<b>LDAP字段</b>复制到本系统的数据库中。 <br />如果你不选,将使用本系统默认值。<br />无论以上何种情况,用户在登录之后都可以修改这些字段。';
$string['auth_ldaptitle'] = '使用一个LDAP服务器';
$string['auth_manualdescription'] = '该方法不允许用户以任何方式创建帐号。所有帐号只能由管理员手工创建。';
$string['auth_manualtitle'] = '只允许手工添加帐号';
View
6 lang/zh_cn/forum.php
@@ -33,7 +33,7 @@
$string['eachuserforum'] = '每个人发表一个话题';
$string['edit'] = '编辑';
$string['editing'] = '正在编辑';
-$string['emptymessage'] = '你的贴子有点错误。大概是你没有填写内容,或附件太大。你的更改<B>没有</B>保存。';
+$string['emptymessage'] = '你的贴子有点错误。大概是你没有填写内容,或附件太大。你的更改<b>没有</b>保存。';
$string['everyonecanchoose'] = '每个人均可选择订阅';
$string['everyoneissubscribed'] = '每个人都订阅该讨论区';
$string['forcesubscribe'] = '强制每个人都订阅';
@@ -74,7 +74,7 @@
$string['nopostscontaining'] = '找不到包含‘$a’的贴子';
$string['nosubscribers'] = '该讨论区尚无订阅';
$string['notingroup'] = '对不起, 你需要是一个团体的成员才能浏览这个论坛。';
-$string['nownotsubscribed'] = '$a->name 将<B>不</B>会收到 \'$a->forum\' 复件的电子邮件。';
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name 将<b>不</b>会收到 \'$a->forum\' 复件的电子邮件。';
$string['nowsubscribed'] = '$a->name 将收到 \'$a->forum\' 复件的电子邮件。';
$string['numposts'] = '$a 个贴子';
$string['olderdiscussions'] = '旧的讨论话题';
@@ -83,7 +83,7 @@
$string['openmode2'] = '发起新话题和回贴均允许';
$string['parent'] = '显示父类别';
$string['parentofthispost'] = '该贴的父贴';
-$string['postadded'] = '你的贴子已经发表了。<P>如果你想修改,在 $a 时间内是允许的。';
+$string['postadded'] = '你的贴子已经发表了。<br />如果你想修改,在 $a 时间内是允许的。';
$string['postincontext'] = '在上下文中看此贴';
$string['postmailinfo'] = '这是一份来自 $a 网站的贴子。
要在网站上回贴,请点击这个链接:';
View
2 lang/zh_cn/glossary.php
@@ -86,7 +86,7 @@
$string['explainall'] = '在一页中显示所有登记';
$string['explainalphabet'] = '通过此索引浏览词汇';
$string['explainexport'] = 'A file has been generated.<br />Download it and keep it safe. You can import it anytime you wish in this or other course.';
-$string['explainimport'] = 'You must specify the file to import and define the criteria of the process.<p>Submit your request and review the results.';
+$string['explainimport'] = 'You must specify the file to import and define the criteria of the process.<br />Submit your request and review the results.';
$string['explainspecial'] = 'Shows entries that do not begin with a letter';
$string['exportedentry'] = '导出的登记';
$string['exportedfile'] = '导出的文件';
View
42 lang/zh_cn/moodle.php
@@ -293,9 +293,9 @@
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a :帐号确认';
-$string['emailconfirmsent'] = ' <P>一封email已经发送到你的地址 <B> $a </B>。
- <P>这封邮件简要说明了你如何完成注册。
- <P>如果你还遇到什么困难,请?屯竟芾碓绷怠?';
+$string['emailconfirmsent'] = ' <p>一封email已经发送到你的地址 <b> $a </b>。
+ </p><p>这封邮件简要说明了你如何完成注册。
+ </p><p>如果你还遇到什么困难,请?屯竟芾碓绷怠?</p>';
$string['emaildisable'] = '这个电子邮件住址无效.';
$string['emaildisplay'] = 'Email显示';
$string['emaildisplaycourse'] = '只允许参加同一课程的其他成员看见我的email地址';
@@ -322,13 +322,13 @@
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a :确认更改密码';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = '一封email已经发送到你的邮箱<b>$a</b>。
-<p>其中有关于如何确认并完成本次密码更改的简单说明。
+<br />其中有关于如何确认并完成本次密码更改的简单说明。
如果你还是有困难,请联系网站管理员。';
$string['emailpasswordsent'] = '谢谢你对更改密码做了?啡稀?
-<p>你的新密码已经通过email发送到你的邮箱:<b>$a->email</b>
+<br />你的新密码已经通过email发送到你的邮箱:<b>$a->email</b>
-<P>这个新密码是自动生成的——你最好到<a href=$a->link>这里</a>改成你自己容易记的密码。';
+<br />这个新密码是自动生成的——你最好到<a href=\"$a->link\">这里</a>改成你自己容易记的密码。';
$string['enable'] = '使用';
$string['enrolledincourse'] = '学习课程 \"$a\"';
$string['enrolledincoursenot'] = '不再学习课程 \"$a\"';
@@ -501,24 +501,24 @@
$string['loginsite'] = '登录该站';
$string['loginsteps'] = '嗨,你好!为了完全访问所有课程,你必须花一两分钟时间申请一个新帐号。各个课程可能还需要一个一次性的“选课密钥”,用过一次以后就不再需要。请按以下步骤进行:
- <OL size=2>
+ <ol>
- <LI>填写<A HREF= $a >注册新帐号</A>上的关于个人情况的表单。
+ <li>填写<A HREF= $a >注册新帐号</A>上的关于个人情况的表单。</li>
- <LI>一封email会马上发送到你的信箱中。
+ <li>一封email会马上发送到你的信箱中。</li>
- <LI>阅读这封email,点击信中包含的网页链接。
+ <li>阅读这封email,点击信中包含的网页链接。</li>
- <LI>你的帐号会马上得到确认,而你也将登录到本站中。
+ <li>你的帐号会马上得到确认,而你也将登录到本站中。</li>
- <LI>然后,选择你想选修的课程。
+ <li>然后,选择你想选修的课程。</li>
- <LI>如果系统提示要“选课密钥”,请用你的老师提供给你的密钥。这样才能注册到该课程中。
+ <li>如果系统提示要“选课密钥”,请用你的老师提供给你的密钥。这样才能注册到该课程中。</li>
- <LI>这时你可以完全访问课程。从此后你只需输入你个人的用户名和密码(在本页面的表单中)以登录并进入任一个你已注册的课程。
+ <li>这时你可以完全访问课程。从此后你只需输入你个人的用户名和密码(在本页面的表单中)以登录并进入任一个你已注册的课程。</li>
- </OL>';
-$string['loginstepsnone'] = '嗨!<P>为了完全访问课程你必须申请一个新帐号。<P>你所需要做的是创建一个用户名和密码,并在本页面中使用。<P>如果别人已经申请了相同的用户名,只好请你委屈一下用别的用户名重试。';
+ </ol>';
+$string['loginstepsnone'] = '<p>嗨!</p><p>为了完全访问课程你必须申请一个新帐号。</p><p>你所需要做的是创建一个用户名和密码,并在本页面中使用。</p><p>如果别人已经申请了相同的用户名,只好请你委屈一下用别的用户名重试。</p>';
$string['loginto'] = '登录到 $a';
$string['loginusing'] = '用你的用户名和密码在此登录';
$string['logout'] = '登离';
@@ -668,13 +668,13 @@
$string['passwordrecovery'] = '是的,帮我登录吧';
$string['passwordsdiffer'] = '这些密码不对';
$string['passwordsent'] = '密码已被发送';
-$string['passwordsenttext'] = ' <P>一封email已经送到你的邮箱 $a->email。
+$string['passwordsenttext'] = ' <p>一封email已经送到你的邮箱 $a->email。</p>
- <P><B>请查收你的email以获取密码。</B>
+ <p><b>请查收你的email以获取密码。</b></p>
- <P>这个新密码是自动生成的,所以你可能需要点击
+ <p>这个新密码是自动生成的,所以你可能需要点击
- <A HREF= $a->link >这里</A>改成你自己容易记的密码。';
+ <a href=\"$a->link\" >这里</a>改成你自己容易记的密码。</p>';
$string['people'] = '人物';
$string['personalprofile'] = '个人资料';
$string['phone'] = '电话';
@@ -736,7 +736,7 @@
$string['search'] = '搜索';
$string['searchagain'] = '再次搜索';
$string['searchcourses'] = '搜索课程';
-$string['searchhelp'] = '你可以使用多关键字搜索.<p>word :搜索任何包含该关键字的内容.<br />+word :严格匹配.<br />-word :结果中不含该关键词';
+$string['searchhelp'] = '你可以使用多关键字搜索.<br />word :搜索任何包含该关键字的内容.<br />+word :严格匹配.<br />-word :结果中不含该关键词';
$string['searchresults'] = '搜索结果';
$string['sec'] = '';
$string['secs'] = '';
View
4 lang/zh_cn/resource.php
@@ -25,7 +25,7 @@
$string['exampleurl'] = 'http://www.example.com/somedirectory/somefile.html';
$string['fetchclienterror'] = 'An error was found with your web client while trying to retrieve the web page (possibly a wrong URL).';
$string['fetcherror'] = 'An error was found while trying to retrieve the web page.';
-$string['fetchservererror'] = 'An error was found with the remote server while trying to retrieve the web page (possibly a program error).</p>';
+$string['fetchservererror'] = 'An error was found with the remote server while trying to retrieve the web page (possibly a program error).';
$string['filename'] = '文件名';
$string['fulltext'] = '全文';
$string['htmlfragment'] = 'HTML片段';
@@ -46,7 +46,7 @@
$string['newwindowopen'] = '在新窗口打开';
$string['note'] = '注意';
$string['notefile'] = '要上载更多文件到课程中(这样它们就会出现于该列表),请用
-<A HREF=$a >文件管理器</A>.';
+<a href=\"$a\">文件管理器</a>.';
$string['notypechosen'] = '你必需选择一个类型。用浏览器的后退按钮退回并重试。';
$string['popupresource'] = '该资源将出现在一个弹出窗口中.';
$string['popupresourcelink'] = '若不行, 点击这里: $a';
View
4 lang/zh_cn/survey.php
@@ -121,7 +121,7 @@
非常感谢!";
$string['collesaname'] = "建构主义在线学习环境问卷调查(实际的)";
$string['collesapintro'] = "该问卷调查的目的是为了了解这个在线单元对促进你的学习有多大的作用。
-以下有24个问题,每个问题要求你比较在此单元中,你所<B>希望的</B>(理想的)和<B>实际的</B>体会。
+以下有24个问题,每个问题要求你比较在此单元中,你所<b>希望的</b>(理想的)和<b>实际的</b>体会。
这里无所谓“正确”或“错误”答案;我们只对你的观点感兴趣。请相信我们对你的回答保持高度机密,也不必担心会影响对你的评分。
你深思熟虑的回答将有助于我们对该单元作进一步的改善。
非常感谢!";
@@ -140,7 +140,7 @@
$string['collesm6short'] = "解释的清晰程度";
$string['collesmintro'] = "在此在线单元中……";
$string['collespintro'] = "该问卷调查的目的是为了了解你对网上学习的看法如何。
-以下有24个问题,每个问题要求你回答在此单元中,你所<B>希望的</B>(理想的)。
+以下有24个问题,每个问题要求你回答在此单元中,你所<b>希望的</b>(理想的)。
这里无所谓“正确”或“错误”答案;我们只对你的观点感兴趣。请相信我们对你的回答保持高度机密,也不必担心会影响对你的评分。
你深思熟虑的回答将有助于我们对该单元作进一步的改善。
非常感谢!";

0 comments on commit 88f019c

Please sign in to comment.