Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent 0c72b62 commit 895f667bafbae816398dbb85f62232b4c55ac804 koenr committed Aug 15, 2004
Showing with 10 additions and 9 deletions.
  1. +3 −1 lang/nl/auth.php
  2. +2 −1 lang/nl/editor.php
  3. +5 −7 lang/nl/forum.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.4 development (2004080300)
+ // auth.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081500)
$string['auth_dbdescription'] = 'Deze methode gebruikt een externe database om te controleren of een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord geldig zijn. Als de account nieuw is dan kan informatie vanuit andere velden ook naar Moodle worden gekopieerd.';
@@ -35,6 +35,7 @@
$string['auth_ldap_creators'] = 'Lijst met groepen gebruikers. De leden van de groepen mogen nieuwe vakken aanmaken. Scheid meerdere groepen met \';\'. Meestal iets als \'cn=docenten,ou=medewerkers,o=mijnorganisatie\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Geef de LDAP host in de vorm van een URL zoals bijvoorbeeld: \'ldap://ldap.myorg.com/\' of \'ldaps://ldap.myorg.com/\' Com/\'or \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Geef gebruiker lid attribuut, voor als gebruikers tot een groep behoren. Meestal \'member\'';
+$string['auth_ldap_objectclass'] = 'De filter om namen/gebruiker te zoeken. Gewoonlijk zet je dit op iets als objectClass=posixAccount. Staat standaard op objectclass=*, wat alle objecten van LDAP geeft.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Zet waarde <> 0 als je gebruikers wilt kunnen zoeken in subcontexten.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Werk de gebruikersinformatie bij (voornaam, achternaam, adres, ..) van LDAP naar Moodle. Bekijk /auth/ldap/attr_mappings.php om informatie te vinden over de \'mapping\'.';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Het attribuut dat wordt gebruikt om gebruikers te benoemen of zoeken. Meestal \'cn\'.';
@@ -54,6 +55,7 @@
$string['auth_nonetitle'] = 'Geen authenticatie';
$string['auth_pop3description'] = 'Deze methode gebruikt een POP3 server om te controleren of een gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.';
$string['auth_pop3host'] = 'Het adres van de POP3 server. Gebruik het IP-adres, niet een DNS naam.';
+$string['auth_pop3mailbox'] = 'Naam van de mailbox waarmee je een connectie probeert te maken. (gewoonlijk INBOX)';
$string['auth_pop3port'] = 'De poort van de server (meestal is dat 110)';
$string['auth_pop3title'] = 'Gebruik een POP3 server';
$string['auth_pop3type'] = 'Het type van de server. Als jouw server gebruikt maakt van beveiliging door middel van een certificaat, kies pop3cert.';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.4 development (2004062401)
+ // editor.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081500)
$string['about'] = 'Info';
@@ -8,6 +8,7 @@
$string['address'] = 'Adres';
$string['alignment'] = 'Uitlijning';
$string['alternatetext'] = 'Alternatieve tekst';
+$string['anchors'] = 'Ankers';
$string['baseline'] = 'Baseline';
$string['bold'] = 'Vet';
$string['borderthickness'] = 'Randdikte';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+ // forum.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081500)
$string['addanewdiscussion'] = 'Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe';
@@ -43,6 +43,7 @@
$string['emptymessage'] = 'Er was iets mis met je bericht. Misschien heb je het leeg gelaten of was de bijlage te groot. Je wijzigingen zijn NIET bewaard.';
$string['everyonecanchoose'] = 'Iedereen kan kiezen of ze wel of niet lid zijn.';
$string['everyoneissubscribed'] = 'Iedereen is lid van dit forum';
+$string['existingsubscribers'] = 'Huidige leden';
$string['forcesubscribe'] = 'Verplicht iedereen om lid te zijn';
$string['forcesubscribeq'] = 'Moet iedereen verplicht lid zijn?';
$string['forum'] = 'Forum';
@@ -81,12 +82,8 @@
$string['nopostscontaining'] = 'Er zijn geen berichten met \'$a\' gevonden';
$string['nosubscribers'] = 'Er is nog niemand lid van dit forum';
$string['notingroup'] = 'Sorry, je moet bij een groep horen om dit forum te kunnen zien.';
-$string['nownotsubscribed'] = '$a->name zal via e-mail GEEN bijdragen aan \'$a->forum\' ontvangen.
-
-';
-$string['nowsubscribed'] = '$a->naam zal bijdragen aan \'$a->forum\' ontvangen via e-mail.
-
-';
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name zal via e-mail GEEN bijdragen aan \'$a->forum\' ontvangen.';
+$string['nowsubscribed'] = '$a->naam zal bijdragen aan \'$a->forum\' ontvangen via e-mail.';
$string['numposts'] = '$a berichten';
$string['olderdiscussions'] = 'Oudere discussies';
$string['openmode0'] = 'Geen nieuwe discussies, geen antwoorden';
@@ -105,6 +102,7 @@
$string['posts'] = 'Berichten';
$string['posttoforum'] = 'Plaats op het forum';
$string['postupdated'] = 'Je bericht is bijgewerkt';
+$string['potentialsubscribers'] = 'Mogelijke leden';
$string['processingdigest'] = 'E-mail samenvatting aan het verwerken voor gebruiker $a';
$string['processingpost'] = 'Bericht $a aan het verwerken';
$string['prune'] = 'Splits discussie';

0 comments on commit 895f667

Please sign in to comment.