Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20070626)

  • Loading branch information...
moodler
moodler committed Jun 26, 2007
1 parent 226c671 commit 8969caa05973bcb54f438287edea1fd3e7792303
Showing with 11 additions and 0 deletions.
  1. +5 −0 install/lang/ca_utf8/installer.php
  2. +6 −0 install/lang/nl_utf8/installer.php
@@ -119,8 +119,10 @@
$string['downloadlanguagesub'] = 'Ara teniu l\'opció de baixar un paquet d\'idioma i continuar el procés d\'instal·lació en aquest idioma.<br /><br />Si no podeu baixar el paquet, el procés d\'instal·lació prosseguirà en anglès. (Després que s\'hagi completat la instal·lació, tindreu l\'oportunitat de baixar i instal·lar paquets d\'idioma addicionals.)';
$string['environmenterrortodo'] = 'Abans d\'instal·lar aquesta versió de Moodle heu de resoldre tots els problemes d\'entorn (errors) que s\'han trobat.';
$string['environmenthead'] = 'S\'està comprovant el vostre entorn';
$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'si aquesta prova falla, això indica un problema en potència';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'es recomana instal·lar/habilitar';
$string['environmentrecommendversion'] = 'esteu executant la versió $a->current i es recomana la $a->needed';
$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'cal passar aquesta prova';
$string['environmentrequireinstall'] = 'es requereix instal·lar/habilitar';
$string['environmentrequireversion'] = 'esteu executant la versió $a->current i es requereix la $a->needed';
$string['environmentsub'] = 'S\'està comprovant si els diferents components del vostre sistema satisfan els requeriments';
@@ -193,11 +195,14 @@
<p>Us caldrà actualitzar el PHP o traslladar Moodle a un ordinador amb una versió de PHP més recent.</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous'] = 'Anterior';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Durant l\'actualització, el tipus de pregunta RPQ se suprimirà. No estàveu utilitzant aquest tipus de pregunta, de manera que no hauríeu d\'experimentar cap problema.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Durant l\'actualització, el tipus de pregunta RPQ se suprimirà. Teniu algunes preguntes RQP en la base de dades que deixaran de funcionar si no reinstal·leu el codi de http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 abans de prosseguir l\'actualització.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'El vostre servidor no permet baixar components ((allow_url_fopen inhabilitat).<br /><br />Baixeu manualment el fitxer <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, copieu en la ubicació \"$a->dest\" del vostre servidor i descomprimiu-lo allí.';
$string['report'] = 'Informe';
$string['restricted'] = 'Restringit';
$string['safemode'] = 'Mode segur';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle pot tenir problemes amb el mode segur activat';
$string['serverchecks'] = 'Proves del servidor';
$string['sessionautostart'] = 'Autoinici de sessió';
$string['sessionautostarterror'] = 'Hauria d\'estar desactivat';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Omet la prova de codificació de la base de dades';
@@ -36,6 +36,7 @@
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle probeerde je configuratie te bewaren in een bestand in de root van je installatie.';
$string['continue'] = 'Ga door';
$string['curlrecommended'] = 'Het installeren van de optionele Curl bibliotheek wordt ten zeerste aangeraden om de netwerkmogelijkheden van Moodle in te schakelen';
$string['customcheck'] = 'Andere controles';
$string['database'] = 'Databank';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Nu moet je de databankinstellingen configureren. In deze databank zullen de meeste gegevens van Moodle opgeslagen worden. De databank zal automatisch gemaakt worden door het installatiescript met volgende instellingen.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Type:</b> \"mysql\" gekozen door het installatiescript<br />
@@ -120,8 +121,10 @@
$string['downloadlanguagesub'] = 'Je kun nu een taalpakket downloaden en de installatie in die taal verder zetten.<br /><br />Als je dit taalpakket niet kunt downloaden, dan zal de installatie in het Engels verder gaan. (Als de installatie is afgewerkt, krijg je terug de mogelijkheid om nieuwe taalpakketten te downloaden en te installeren)';
$string['environmenterrortodo'] = 'Je moet all de problemen over de installatie-omgeving die hierboven gevonden zijn, oplossen. Ga pas dan verder met het installeren van deze Moodleversie.';
$string['environmenthead'] = 'Omgeving controleren ...';
$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'Als deze test faalt, dan wijst dat op een mogelijk probleem';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'wordt aangeraden om te installeren of in te schakelen';
$string['environmentrecommendversion'] = 'je kunt betere versie $a->needed gebruiken en je gebruikt nu versie $a->current';
$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'Deze test moet OK zijn';
$string['environmentrequireinstall'] = 'moet geïnstalleerd/ingeschakeld zijn';
$string['environmentrequireversion'] = 'versie $a->needed is vereist en je gebruikt nu versie $a->current';
$string['environmentsub'] = 'We controleren nu of de versies van verschillende componenten van je server voldoen aan de systeemvereisten van Moodle';
@@ -189,11 +192,14 @@
<p>Je moet PHP upgraden of verhuizen naar een host met een nieuwere versie van PHP!</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres 7)';
$string['previous'] = 'Vorige';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Tijdens de upgrade zal het RQP vraagtype verwijderd worden. Je gebruikte deze vraag niet, dus je zult hier geen problemen mee krijgen.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Tijdens de upgrade zal het RQP vraagtype verwijderd worden. Er zijn vragen van dit type in je database. Die zullen stoppen met werken, tenzij je de code herinstalleert van http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 voor je verder gaat met de upgrade.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Het downloaden van componenten naar je server is niet toegelaten (allow_url_fopen is uitgeschakeld)<br /><br />Je moet het <a href=\"$a->url\">$a->url</a>bestand manueel downloaden en het kopiëren naar \"$a->dest\" op je server en het daar unzippen.';
$string['report'] = 'Rapport';
$string['restricted'] = 'Beperkt';
$string['safemode'] = 'Safe Mode';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle kan bestanden niet juist behandelen met safe mode ingeschakeld';
$string['serverchecks'] = 'Servercontroles';
$string['sessionautostart'] = 'Session Auto Start';
$string['sessionautostarterror'] = 'Dit moet uitgeschakeld zijn';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Negeer DB-encodingtest';

0 comments on commit 8969caa

Please sign in to comment.