Permalink
Browse files

Latest translation for Moodle 1.3.1 by M.Minkowski

  • Loading branch information...
minkowski
minkowski committed Jun 7, 2004
1 parent 96975d4 commit 89ab2daf91e1c205bd4a351e25ae1b4dbdb0f0bd
Showing with 184 additions and 8 deletions.
  1. +23 −8 lang/th/moodle.php
  2. +161 −0 lang/th/wiki.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['action'] = 'µéͧ¡Ò÷Ó..';
@@ -98,6 +98,7 @@
$string['backuploglaststatus'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙŤÃÑé§ÅèÒÊØ´';
$string['backuplogshelp'] = 'àÅ×Í¡¢é͹ÕéËÒ¡µéͧ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅ¡ÒÃãªé§Ò¹¢Í§áµèÅÐÃÒÂÇÔªÒŧ㹡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['backupnameformat'] = '%%»Õ%%à´×͹%%Çѹ-%%ªÑèÇâÁ§%%¹Ò·Õ';
+$string['backupnoneusersinfo'] = 'ËÁÒÂà˵Ø: ¤Ø³àÅ×Í¡·Õè¨ÐäÁè·Ó¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙŢͧÊÁÒªÔ¡ ´Ñ§¹Ñé¹âÁ´ÙÅÊÓÃͧ¢éÍÁÙŨÐÍÂÙèã¹âËÁ´ \"äÁèºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡\" ÍÂèÒ§äáçµÒÁ âÁ´ÙÅ \"Ẻ½Ö¡ËÑ´\" áÅÐ \"ÊÑÁÁ¹Ò\" äÁèÊÒÁÒöãªéâËÁ´´Ñ§¡ÅèÒǹÕéä´é';
$string['backuporiginalname'] = 'ª×èͧ͢¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
$string['backupsavetohelp'] = 'ãÊèª×èÍá¿éÁ»ÅÒ·ҧ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃà¡çºä¿Åì¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
$string['backupuserfileshelp'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒµéͧ¡Òúѹ·Ö¡¢éÍÁÙŢͧÊÁҪԡŧä»ã¹¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ´éÇÂËÃ×ÍäÁè';
@@ -142,11 +143,14 @@
$string['configcountry'] = '¶éÒËÒ¡¤Ø³à«ç·»ÃÐà·Èã¹Êèǹ¹Õé »ÃÐà·È´Ñ§¡ÅèÒǨÐà»ç¹ default ÊÓËÃѺ ÊÁÒªÔ¡ãËÁè ¶éÒµéͧ¡ÒÃãËéÊÒÁÒªÔ¡àÅ×Í¡»ÃÐà·È ãËé·Ôé§ÇèÒ§äÇé';
$string['configdebug'] = '¶éÒËÒ¡¤Ø³à»Ô´ãªéÊèǹ¹Õé àÁ×èÍÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ â¤é´ PHP ¨ÐÁÕ¡ÒÃáÊ´§¼Å¢éͼԴ¾ÅÒ´ãËé·ÃÒº ÁÕ»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺ¹Ñ¡¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁ';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'ËÒ¡àÅ×Í¡ãªé¡ÒÃ͹ØÁѵԼèÒ¹ÍÕàÁÅì ¹Õèà»ç¹¡ÒÃÃкØÃÐÂÐàÇÅÒ㹡ÒõͺÃѺ¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡¼ÙéÊÁѤà ËÅѧ¨Ò¡ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÃкØäÇé¹Õé accounts ·ÕèäÁèÁÕ¡ÒÃÂ×¹Âѹ¨Ð¶Ù¡Åº·Ôé§ä»';
+$string['configdigestmailtime'] = 'ÊÁÒªÔ¡·ÕèàÅ×Í¡ãËéÁÕ¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìã¹ÃٻẺ ä´à¨Ê·ì ¹Ñ蹤×ͨÐÁÕÊè§ÍÕàÁÅìä»ÂѧÊÁÒªÔ¡·Ø¡Çѹã¹àÇÅÒ·Õè¡Ó˹´äÇé (àªè¹¶éҤسµÑé§ cron script äÇé·Ø¡Ë¹Ö觪ÑèÇâÁ§ ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅì㹪ÑèÇâÁ§µèÍä»)';
$string['configenablerssfeeds'] = '¡ÒÃ͹حҵãËéãªé§Ò¹ RSS ¢éÒÁàÇçºä«µì ËÒ¡·èÒ¹µéͧ¡ÒÃàËç¹¢éÍᵡµèÒ§ãËé·Ó¡ÒÃ͹حҵ¡ÒÃãªé RSS ã¹áµèÅÐâÁ´ÙÅ´éÇ ÊÒÁÒö·Óä´éâ´Â¡ÒÃä»·Õè ¡ÒõÑ駤èÒâÁ´ÙÅ ã¹Ë¹éÒ¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'äÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´éà¾ÃÒÐÇèÒäÁèÁÕ¡ÒÃ͹حҵãËéãªé§Ò¹ RSS ÊÓËÃѺ·Ñé§àÇçºä«µì ËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªé§Ò¹ãËéä»·Õè ¡ÒõÑ駤èÒµÑÇá»Ã ã¹Ë¹éÒ¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
$string['configerrorlevel'] = 'àÅ×Í¡¨Ó¹Ç¹¡ÒÃàµ×͹¢Í§ PHP ·Õèµéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§ ¤ÇÃàÅ×Í¡ »¡µÔ ( Normal)';
+$string['configextendedusernamechars'] = '¡ÒõÑ駤èÒ¹Õéà»ç¹¡ÒÃ͹حҵãËé¹Ñ¡àÃÕ¹ãªéÍÑ¡ÉÃÍÐäáçä´éãªé username (äÁèÁռšÃзº¡Ñºª×èͨÃÔ§) ¤èÒ·ÕèÃкºµÑé§äÇé ¤×Í \"äÁè\" ¹Ñ蹤×Í͹حҵãËé¹Ñ¡àÃÕ¹ãªé username ä´é੾ÒеÑÇ˹ѧÊ×ÍáÅеÑÇàÅ¢à·èÒ¹Ñé¹';
$string['configfilteruploadedfiles'] = '¡ÒÃàÅ×Í¡¤èÒ¹Õé¨Ð·ÓãËé Moodle ·Ó¡ÒûÃÐÁÇżŠä¿Åì html áÅÐ text â´Â¼èÒ¹¿ÔÅàµÍÃì¡è͹·Õè¨ÐáÊ´§¼Å';
$string['configforcelogin'] = '»¡µÔáÅéǺؤ¤Å·ÑèÇä»ÊÒÁÒöà¢éÒä»Âѧ˹éÒáá¢Í§àÇçºä«µìáÅÐ˹éÒÃÇÁÃÒÂÇÔªÒ â´ÂäÁè¨Óà»ç¹µéͧÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкºáµè¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òúѧ¤ÑºãËéÊÁÒªÔ¡ÅçÍ¡ÍÔ¹¡è͹¡çãËéàÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡¹Õé';
+$string['configforceloginforprofiles'] = '¡ÒÃàÅ×Í¡¤èÒ¹Õéà»ç¹¤èҺѧ¤ÑºãËéÊÁÒªÔ¡ ÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкº´éÇ account ¨ÃÔ§ æ ¡è͹·Õè¨Ðà¢éÒä»´Ù˹éÒ»ÃÐÇѵÔÊèǹµÑǢͧÊÁÒªÔ¡¤¹Í×è¹ä´é ¤èÒ·ÕèµÑé§äÇéàº×éͧµé¹¤×Í\"äÁè͹حҵ (false)\" à¾×èÍãËé¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÒÁÒö´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§¼ÙéÊ͹ä´é «Ö觡çËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ àÇ纷Õèãªé㹡Òäé¹ËÒ¡çÊÒÁÒöáÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕ´´Ñ§¡ÅèÒǹÕéä´éàªè¹¡Ñ¹';
$string['configframename'] = 'ËÒ¡¤Ø³½Ñ§â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéäÇéã¹à¿ÃÁ ãËéãÊèª×èͧ͢à¿ÃÁäÇéµÃ§¹Õé äÁèÍÂèÒ§¹Ñé¹áÅéǤèÒ¨Ðà»ç¹ _top';
$string['configfullnamedisplay'] = 'µÑÇàÅ×Í¡¹Õé¨Ðà»ç¹¡ÒÃáÊ´§ª×èͧ͢ÊÁÒªÔ¡ÇèÒµéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§¼ÅÍÂèÒ§äà ¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¤×Í ª×èͨÃÔ§ áÅÐ ¹ÒÁÊ¡ØÅ áµè¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨Ð«è͹¹ÒÁÊ¡ØÅ ËÃ×ÍÇèÒ·Ôé§äÇéãËéÃкºàÅ×Í¡ãËéàͧÍѵâ¹ÁѵԢÖé¹ÍÂÙè¡ÑºÀÒÉÒ·Õèãªé';
$string['configgdversion'] = 'àÇÍÃìªÑ蹢ͧ GD ·ÕèµÔ´µÑé§ÍÂÙè ·ÕèàÅ×Í¡ÍÂÙè¹Õéà»ç¹¡ÒÃàÅ×Í¡Íѵâ¹ÁÑµÔ ¡ÃسÒÍÂèÒà»ÅÕè¹á»Å§ËÒ¡äÁèá¹èã¨';
@@ -276,8 +280,12 @@
$string['downloadexcel'] = '´ÒǹìâËÅ´ÃٻẺµÒÃÒ§ Excel ';
$string['downloadtext'] = '´ÒǹìâËÅ´ÃٻẺµÑÇ˹ѧÊ×Í ';
$string['doyouagree'] = '¤Ø³à¢éÒ㨢é͵¡Å§áÅéÇËÃ×ÍÂѧ¤Ð';
+$string['duplicate'] = '·Ó«éÓ';
+$string['duplicatinga'] = '·Ó«éÓ: $a';
+$string['duplicatingain'] = '·Ó«éÓ $a->what ã¹ $a->in';
$string['edit'] = 'á¡éä¢ $a';
$string['editcoursesettings'] = 'á¡éä¢ÃÒÂÇÔªÒ';
+$string['editfiles'] = 'á¡éä¢ä¿Åì';
$string['editgroupprofile'] = 'á¡é䢢éÍÁÙŢͧ¡ÅØèÁ';
$string['editinga'] = '¡ÓÅѧá¡éä¢ $a';
$string['editmyprofile'] = 'á¡é䢢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ';
@@ -302,6 +310,10 @@
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: ¡ÒÃÂ×¹Âѹ account ';
$string['emailconfirmsent'] = ' <P>ÍÕàÁÅìÊè§ä»ãËé¤Ø³·Õè <B>$a</B>
<P>»ÃСͺ仴éÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹¢Ñé¹ÊØ´·éÒ <P>¶éÒËÒ¡¤Ø³ÁջѭËÒ㹡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ¡ÃسҵԴµèͼÙé´ØáÅÃкº';
+$string['emaildigest'] = '»ÃÐàÀ·ÍÕàÁÅìä´à¨Ê·ì';
+$string['emaildigestcomplete'] = 'ẺÊÁºÙóì (ÍÕàÁÅìà¹×éÍËÒâ¾Êµì·Ñé§ËÁ´·Ø¡Çѹ)';
+$string['emaildigestoff'] = 'ẺäÁèä´à¨Ê·ì (ÍÕàÁÅìà´ÕÂǵèÍ¡ÃдҹàÊǹÒ)';
+$string['emaildigestsubjects'] = 'ẺËÑÇ¢éÍ( ÍÕàÁÅì੾ÒÐËÑÇ¢éÍ·Ø¡Çѹ)';
$string['emaildisable'] = 'äÁèÊÒÁÒöãªéÍÕàÁÅì¹Õéä´é';
$string['emaildisplay'] = 'áÊ´§ÍÕàÁÅì';
$string['emaildisplaycourse'] = 'ÊÁÒªÔ¡ã¹ÇÔªÒ·ÕèàÃÕ¹à·èÒ¹Ñé¹·Õè¨ÐàËç¹ÍÕàÁÅì';
@@ -330,7 +342,7 @@
â»Ã´µÔ´µèÍ ¼Ùé´ÙáÅÃкº ';
$string['emailpasswordsent'] = '¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃËÑʼèÒ¹¤èÐ
<p> Ãкºä´éÊè§ÃËÑʼèÒ¹ãËÁèä»ãËé¤Ø³·Õè <b>$a->email</b>
-<p> ÃËÑʼèÒ¹ãËÁè¢Í§¤Ø³à»ç¹¡ÒáÓ˹´¢Öé¹â´ÂÃкº ¤Ø³¤ÇÃà¢éÒä»·Ó¡ÒÃá¡éã¢ãËé¨Óä´é§èÒ·Õè <a href=$a->link>change your password</a>';
+<p> ÃËÑʼèÒ¹ãËÁè¢Í§¤Ø³à»ç¹¡ÒáÓ˹´¢Öé¹â´ÂÃкº ¤Ø³¤ÇÃà¢éÒä»·Ó¡ÒÃá¡éã¢ãËé¨Óä´é§èÒ·Õè <a href=$a->link>à»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹</a>';
$string['enable'] = 'à»Ô´¡ÒÃãªé§Ò¹';
$string['enrolledincourse'] = 'ŧ·ÐàºÕ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹ÕéàÃÕºÃéÍÂ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'äÁèä´éŧ·ÐàºÕ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
@@ -412,6 +424,7 @@
$string['group'] = '¡ÅØèÁ';
$string['groupadd'] = 'à¾ÔèÁ¡ÅØèÁÊÁÒªÔ¡';
$string['groupaddusers'] = 'à¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡·ÕèàÅ×͡ŧ㹡ÅØèÁ';
+$string['groupfor'] = 'ÊÓËÃѺ¡ÅØèÁ';
$string['groupinfo'] = '¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¡ÅØèÁ';
$string['groupinfomembers'] = '¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺÊÁÒªÔ¡';
$string['groupinfopeople'] = '¢éÍÁÙŢͧÊÁÒªÔ¡·ÕèàÅ×Í¡';
@@ -477,6 +490,7 @@
$string['includelogentries'] = 'ÃÇÁ»ÃÐÇѵԡÒÃãªé§Ò¹';
$string['includemodules'] = 'ÃÇÁâÁ´ÙÅ';
$string['includeneededusers'] = 'ÃÇÁÊÁÒªÔ¡·Õè¨Óà»ç¹';
+$string['includenoneusers'] = 'äÁèºÑ¹·Ö¡ÊÁÒªÔ¡';
$string['includeuserfiles'] = 'ÃÇÁä¿ÅìÊÁÒªÔ¡';
$string['institution'] = 'ʶҺѹ';
$string['invalidemail'] = 'ÍÕàÁÅìäÁè¶Ù¡µéͧ';
@@ -500,22 +514,22 @@
$string['listfiles'] = 'ÃÒª×èͧ͢ä¿Åì·Ñé§ËÁ´ã¹ $a';
$string['listofallpeople'] = 'ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡';
$string['livelogs'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µìàÃÔèÁ¨Ò¡ªÑèÇâÁ§·Õè¼èÒ¹ÁÒ';
-$string['locale'] = 'th';
+$string['locale'] = 'th_TH';
$string['location'] = '·ÕèµÑé§';
$string['loggedinas'] = '¤Ø³ login 㹪×èÍ $a ';
$string['loggedinnot'] = '¤Ø³äÁèä´é login';
$string['login'] = 'Login';
$string['loginas'] = 'Login 㹪×è͹Õé';
$string['loginguest'] = 'Login 㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»';
$string['loginsite'] = 'Login à¢éÒàÇçº';
-$string['loginsteps'] = 'ÊÇÑÊ´Õ <p> ¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè à¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´é ã¹áµèÅÐÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹ ÍÒ¨¨Ðµéͧ¡Òà ÃËÑʼèÒ¹ «Ö觤سÂѧäÁè¨Óà»ç¹µéͧ仡ѧÇÅ ¨¹¡ÇèÒ ¨Ðä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡áÅéÇ ¡ÃسҷӵÒÁ¢Ñ鹵͹µèÍ仹Õé
+$string['loginsteps'] = 'ÊÇÑÊ´Õ <p> ¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁèà¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´éã¹áµèÅÐÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹ÍÒ¨¨Ðµéͧ¡Òà ÃËÑʼèÒ¹«Ö觤سÂѧäÁè¨Óà»ç¹µéͧ仡ѧÇŨ¹¡ÇèÒ¨Ðä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡áÅéÇ¡ÃسҷӵÒÁ¢Ñ鹵͹µèÍ仹Õé
<OL size=2>
<LI>¡Ã͡Ẻ¿ÍÃìÁ<A HREF=$a>ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè</A>
<LI>Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìä»ÂѧÍÕàÁÅì·Õè¤Ø³ãËéäÇé<LI>ÍèÒ¹ÍÕàÁÅì ¨Ò¡¹Ñ鹤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¡ìã¹ÍÕàÁÅì¹Ñé¹ .
- <LI>account ¢Í§¤Ø³¨Ðä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ áÅÐ ¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é·Ñ¹·Õ
+ <LI>account ¢Í§¤Ø³¨Ðä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ áÅФبÐÊÒÁÒöÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é·Ñ¹·Õ
<LI> àÅ×Í¡ÃÒÂÇÔªÒ·Õèµéͧ¡ÒÃà¢éÒä»àÃÕ¹
- <LI>¶éÒËÒ¡¤Ø³¶Ù¡¶ÒÁãËéãÊè ÃËÑÊ㹡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ ãËéãÊè ÃËÑÊ·ÕèÍÒ¨ÒÃÂì¢Í§¤Ø³ãËéäÇé
+ <LI>¶éÒËÒ¡¤Ø³¶Ù¡¶ÒÁãËéãÊèÃËÑÊ㹡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ãËéãÊè ÃËÑÊ·ÕèÍÒ¨ÒÃÂì¢Í§¤Ø³ãËéäÇé
<LI> ¹Ñº¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöà¢éÒÍèÒ¹áÅÐãªé¢éÍÁÙÅã¹áµèÅÐÃÒÂÇÔªÒä´é â´Â ¤ÃÑ駵èÍä»à¾Õ§áµèãÊè username áÅÐ password à·èÒ¹Ñé¹ ¨Ò¡Ë¹éÒ¹Õé </OL>';
$string['loginstepsnone'] = 'ÊÇÑÊ´Õ<P>¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè à¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´é <P>¶éÒËÒ¡ ÁÕ¤¹ àÅ×Í¡ Username ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃä»áÅéÇ¡ÃسÒàÅ×Í¡ ª×èÍãËÁè';
$string['loginto'] = 'à¢éÒÊÙèÃкºã¹ª×èÍ $a';
@@ -686,7 +700,7 @@
$string['preferredlanguage'] = 'ÀÒÉÒ·Õèµéͧ¡ÒÃ';
$string['preview'] = 'áÊ´§µÑÇÍÂèÒ§';
$string['previeworchoose'] = 'áÊ´§µÑÇÍÂèÒ§ËÃ×Í àÅ×Í¡ÃٻẺàÇçºä«µì';
-$string['previous'] = '¡è͹˹éÒ';
+$string['previous'] = '˹éÒ¡è͹';
$string['publicdirectory'] = '·Õèà¡çº¢éÍÁÙÅÊÒ¸ÒóÐ';
$string['publicdirectory0'] = 'â»Ã´ÍÂèÒáÊ´§àÇçºä«µì¹Õé';
$string['publicdirectory1'] = 'áÊ´§á¤èª×èÍàÇçºä«µìà·èÒ¹Ñé¹';
@@ -783,7 +797,7 @@
$string['sitesettings'] = '¡ÒõÑ駤èҢͧàÇçºä«µì';
$string['size'] = '¢¹Ò´';
$string['sizeb'] = '亵ì';
-$string['sizegb'] = '¡Ô¡¡Ð亵ì';
+$string['sizegb'] = '¡Ô¡Ð亵ì';
$string['sizekb'] = '¡ÔâÅ亵ì';
$string['sizemb'] = 'àÁ¡Ð亵ì';
$string['socialheadline'] = '¡ÃдҹàÊǹÒËÑÇ¢éÍÅèÒÊØ´';
@@ -868,6 +882,7 @@
$string['uploadproblem'] = 'ÁջѭËÒ·ÕèäÁè·ÃÒºÊÒà˵ØÃÐËÇèÒ§¡ÒÃÍѾâËÅ´ \'$a\' (ä¿ÅìÍÒ¨¨ÐãË­èà¡Ô¹ä» ÅͧµÃǨÊͺ´Ù)';
$string['uploadthisfile'] = 'ÍѾâËÅ´ä¿Åì¹Õé';
$string['uploadusers'] = 'ÍѾâËÅ´ÊÁÒªÔ¡';
+$string['usedinnplaces'] = 'ãªéÍÂÙè $a áËè§';
$string['user'] = 'ÊÁÒªÔ¡';
$string['userconfirmed'] = 'Â×¹Âѹ $a';
$string['userdata'] = '¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡';
View
@@ -0,0 +1,161 @@
+<?PHP // $Id$
+ // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+
+
+$string['action'] = 'µéͧ¡Ò÷Ó..';
+$string['administration'] = '¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
+$string['attachments'] = '˹éÒ·ÕèṺÁÒ';
+$string['author'] = '¼Ùéáµè§/¼Ùéà¢Õ¹';
+$string['authorfieldpattern'] = 'ÃٻẺ¢Í§ªèͧ¼Ùéà¢Õ¹';
+$string['authorfieldpatternerror'] = '¡ÃسÒãÊèª×èͼÙéà¢Õ¹';
+$string['backlinks'] = 'ÅÔ§¡ìÍéÒ§ÍÔ§';
+$string['binimgtoolarge'] = 'ÀÒ¾ãË­èà¡Ô¹ä»¤èÐ';
+$string['binnoimg'] = 'äÁèÊÒÁÒöãªéÃٻẺ¹Õéä´é¤èÐ';
+$string['browse'] = 'Browse';
+$string['canceledit'] = '¡àÅÔ¡';
+$string['changes'] = 'à»ÅÕè¹á»Å§ $a áËè§';
+$string['changesfield'] = 'ÍÂÙè㹪èǧàÇÅÒ¡ÕèªÑèÇâÁ§¨Ò¡·Õèà»ÅÕè¹á»Å§¤ÃÑé§ÅèÒÊØ´';
+$string['changesfielderror'] = '¡ÃسÒãÊè¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§·Õè¶Ù¡µéͧ';
+$string['checklinks'] = 'µÃǨÊͺÅÔ§¡ì';
+$string['checklinkscheck'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒõÃǨÊͺÅÔ§¡ìã¹Ë¹éÒ¹Õé';
+$string['checklinksnotice'] = '¢Í¤ÇÒÁ¡ÃسÒÃ͹Դ¹Ö§¹Ð¤ÐÃÐËÇèÒ§·Õè˹éÒ¹Õé¡ÓÅѧ·Ó§Ò¹';
+$string['chooseadministration'] = '¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
+$string['chooseafile'] = 'àÅ×Í¡ ËÃ×Í ÍѾâËŴ˹éÒàÃÔèÁµé¹';
+$string['choosewikilinks'] = 'àÅ×Í¡ÅÔ§¡ì Wiki';
+$string['comment'] = '¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹';
+$string['contentsize'] = '¢¹Ò´¢Í§à¹×éÍËÒ';
+$string['created'] = 'ÊÃéÒ§àÁ×èÍ';
+$string['deletemewikiword'] = 'ź©Ñ¹·Ôé§';
+$string['deletemewikiwordfound'] = '¾º $a áËè§ã¹Ë¹éÒ¹Õé';
+$string['deletepage'] = 'ź˹éÒ¹Õé';
+$string['deleteversions'] = 'źàÇÍÃìªÑè¹ÅèÒÊØ´¡ÕèÍѹ¤Ð';
+$string['deleteversionserror'] = '¡ÃسÒãÊèµÑÇàÅ¢àÇÍÃìªÑè¹ãËé¶Ù¡µéͧ';
+$string['diff'] = '¢éÍᵡµèÒ§';
+$string['disabledpage'] = '˹éÒ¹ÕéÂѧäÁèãËéºÃÔ¡ÒäèÐ';
+$string['doesnotexist'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¡ÒÃÊÃéҧ˹éÒ¹Õé¤èÐ ¡ÃسҤÅÔ¡·Õè»ØèÁá¡é䢶éÒËÒ¡¤Ø³µéͧ¡ÒÃÊÃéÒ§Áѹ';
+$string['downloadtimes'] = '´ÒǹìâËÅ´ $a ¤ÃÑé§';
+$string['dwnlnofiles'] = 'ÂѧäÁ辺ä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´';
+$string['dwnlsection'] = 'ÊèǹÊÓËÃѺ´ÒǹìâËÅ´';
+$string['editform1'] = 'äÁèµéͧʹã¨ÃٻẺ¢Í§ÁѹãËéÁÒ¡¹Ñ¡¤èÐ àÃÒÊÒÁÒöá¡éä¢ä´éÀÒÂËÅѧ';
+$string['editform2'] = 'à¢Õ¹ÃÐÇѧ˹è͹ФРà¾ÃÒÐÇèÒ¢éÍà¢Õ¹·Ø¡ÍÂèÒ§¨ÐÁÕ¡Òúѹ·Ö¡àÍÒäÇéËÁ´';
+$string['editthispage'] = 'á¡éä¢Ë¹éÒ¹Õé';
+$string['emptypage'] = '˹éÒà»ÅèÒ';
+$string['errorbinandtxt'] = 'Flag error: Page of type BIN and TXT';
+$string['errorhtml'] = 'Page of type HTML';
+$string['errornotype'] = 'Flag error: Neither BIN nor TXT';
+$string['errororreason'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ËÃ×ÍÁÕà˵ؼÅ';
+$string['errorroandwr'] = 'Flag error: Page is Writeable and Read only';
+$string['errorsize'] = '˹éÒ¹ÕéÁÕ¢¹Ò´ãË­è¡ÇèÒ 64k';
+$string['errversionsave'] = '¢ÍÍÀѤèÐ ã¹ÃÐËÇèÒ§·Õè¤Ø³á¡éä¢Ë¹éÒ¹ÕéÍÂÙèÁÕ¤¹Í×è¹·Ó¡Òúѹ·Ö¡àÇÍÃìªÑ蹢ͧ¤Ø³ä»áÅéÇ ¡ÃسҡÅѺä»Ë¹éÒ·ÕèáÅéÇà¾×èÍ·Ó¡Òúѹ·Ö¡ÊÔ觷Õè¤Ø³·Ó¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§àÍÒäÇéŧ㹤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ쨡¹Ñé¹ãËéÃÕâËŴ˹éÒ¹ÕéáÅéÇá·Ã¡¢éͤÇÒÁŧä»ãËÁè¤èÐ';
+$string['ewikiacceptbinary'] = '͹حҵãËéãªé亹ÒÃÕä¿Åì';
+$string['ewikiprinttitle'] = '¾ÔÁ¾ìËÑÇ¢éÍ㹷ء˹éҢͧ Wiki';
+$string['export'] = 'Êè§ÍÍ¡';
+$string['fetchback'] = 'Fetch-back';
+$string['file'] = 'ä¿Åì';
+$string['filedownload'] = 'ä¿Åì´ÒǹìâËÅ´';
+$string['fileisoftype'] = 'ä¿Åì¹Õéà»ç¹»ÃÐàÀ·';
+$string['filtername'] = 'ÅÔ§¡ì˹éÒ Wiki Íѵâ¹ÁѵÔ';
+$string['flagbin'] = 'BIN';
+$string['flaghtm'] = 'HTM';
+$string['flagoff'] = 'OFF';
+$string['flagro'] = 'RO';
+$string['flags'] = 'Flags';
+$string['flagsset'] = 'à»ÅÕè¹ Flags';
+$string['flagtxt'] = 'TXT';
+$string['flagwr'] = 'WR';
+$string['for'] = 'ÊÓËÃѺ';
+$string['forbidden'] = '¤Ø³äÁèÊÒÁÒöà¢éÒä»Ë¹éÒ¹Õéä´é';
+$string['groups'] = '¡ÅØèÁ';
+$string['hits'] = '$a ¤ÃÑé§';
+$string['howtooperate'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé§Ò¹';
+$string['howtowiki'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé§Ò¹ wiki';
+$string['htmlmode'] = 'âËÁ´ Html';
+$string['htmlonly'] = 'html à·èÒ¹Ñé¹';
+$string['infoaboutpage'] = '¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ˹éÒ¹Õé';
+$string['initialcontent'] = 'àÅ×͡˹éÒáá';
+$string['invalidroot'] = '¤Ø³äÁèä´éÃѺ͹حҵãËéà¢éÒä»Âѧ˹éÒã¹ÊØ´ä´éà¾ÃÒЩйÑé¹ ¨Ö§äÁèÊÒÁÒöÊÃéÒ§¼Ñ§àÇçºä«µìä´é';
+$string['lastchanged'] = 'à»ÅÕè¹á»Å§¤ÃÑé§ÅèÒÊØ´àÁ×èÍ $a ';
+$string['lastmodified'] = 'á¡éä¢ÅèÒÊØ´';
+$string['linkdead'] = 'àÊÕÂ';
+$string['linkok'] = 'ãªé¡ÒÃä´é';
+$string['linkschecked'] = 'µÃǨÊͺÅÔ§¡ìáÅéÇ';
+$string['listall'] = 'ÃÒ¡Ò÷Ñé§ËÁ´';
+$string['listcandidates'] = 'List candidates';
+$string['meta'] = 'Meta data';
+$string['modulename'] = 'Wiki';
+$string['modulenameplural'] = 'Wikis';
+$string['mostoftenchangedpages'] = '˹éÒ·Õèà»ÅÕ蹺èÍ·ÕèÊØ´';
+$string['mostvisitedpages'] = '˹éÒ·ÕèÁÕ¼Ùéà¢éÒªÁÁÒ¡·ÕèÊØ´';
+$string['newestpages'] = '˹éÒãËÁèÅèÒÊØ´';
+$string['noadministrationaction'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¡ÒèѴ¡ÒÃã´ æ ¡ÑºÃкº';
+$string['nocandidatestoremove'] = 'ÂѧäÁèÁÕ˹éÒ·Õèµéͧ¡ÒÃź àÅ×Í¡ \'$a\' à¾×èÍáÊ´§·Ø¡Ë¹éÒ ';
+$string['nochangestorevert'] = 'äÁèÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¡ÅѺ';
+$string['nohtml'] = 'äÁèÁÕ html';
+$string['nolinksfound'] = 'äÁ辺ÅÔ§¡ìã¹Ë¹éÒ¹Õé';
+$string['noregexp'] = '¤èÒ¹Õéµéͧà»ç¹¤èÒµÒµÑÇ äÁèÊÒÁÒöãªé * ËÃ×Í regex à¾ÃÒÐÍÒ¨ÁÕ¼ÙéäÁè»ÃÐʧ¤ì´Õà¢éÒÁÒ¡è͡ǹÃкºä´é äÁè¤ÇÃÃкت×èÍ port áÅÐ port number à¾ÃÒФèÒ¹Õé¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹·Ø¡¤ÃÑ駷ÕèÁÕ¡ÒÃà¢éÒÁÒ¼èÒ¹·Ò§ http';
+$string['notadministratewiki'] = '¤Ø³äÁèÊÒÁÒö¨Ñ´¡Òà wiki ä´é';
+$string['nothingtostrip'] = 'äÁèÁÕ˹éÒ·ÕèÁÕÁÒ¡¡ÇèÒ˹Öè§àÇÍÃìªÑè¹';
+$string['nowikicreated'] = 'äÁèÁÕ¢éÍÁÙÅ·ÕèÊÃéÒ§ÊÓËÃѺ wiki ·ÕèãªéÍÂÙè¹Õé';
+$string['of'] = '¢Í§';
+$string['offline'] = 'ÍÍ¿äŹì';
+$string['orphanedpage'] = 'Orphaned page';
+$string['orphanedpages'] = 'Orphaned pages';
+$string['otherwikis'] = 'Wiki Í×è¹';
+$string['pageactions'] = 'Page actions';
+$string['pageindex'] = 'ÊÒúҭ¢Í§Ë¹éÒ';
+$string['pageinfo'] = '¢éÍÁÙŢͧ˹éÒ';
+$string['pagename'] = 'ª×èÍ˹éÒ';
+$string['pagenamechoice'] = 'ËÃ×Í';
+$string['pageslinkingto'] = '˹éÒ·Õèµéͧ¡ÒÃÅÔ§¡ìÁÒÂѧ˹éÒ¹Õé';
+$string['pagesremoved'] = 'ź˹éÒ';
+$string['pagesreverted'] = 'à»ÅÕ蹡ÅѺ';
+$string['pagesstripped'] = 'Pages stripped.';
+$string['preview'] = '´ÙµÑÇÍÂèÒ§';
+$string['readonly'] = '˹éÒ¹ÕéÍèÒ¹ä´éÍÂèÒ§à´ÕÂÇ á¡éä¢äÁèä´é';
+$string['refs'] = 'ÍéÒ§ÍÔ§';
+$string['removenotice'] = 'ËÁÒÂàËµØ Ë¹éÒ·ÕèäÁèÁÕ¡ÒÃÍéÒ§ÍÔ§¨Ð¶Ù¡ÅÔʵìÍÂÙèã¹Ë¹éÒ¹Õé ewiki à»ç¹à¤Ã×èͧÁ×Í·ÕèÁÕ¢éͨӡѴ·ÓãËéäÁèÊÒÁÒö·´Êͺ˹éÒàËÅèÒ¹Õéä´é 㹡óշÕè¤Ø³·ÓãËé˹éÒã´ æ à»ç¹Ë¹éÒà»ÅèÒ Ë¹éҴѧ¡ÅèÒÇ¡ç¨Ð¶Ù¡ÅÔʵìÍÂÙèã¹Ë¹éÒ¹Õé´éÇÂàªè¹¡Ñ¹';
+$string['removepagecheck'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź˹éҴѧ¡ÅèÒÇ';
+$string['removepages'] = 'ÂéÒÂ˹éÒ';
+$string['removeselectedpages'] = 'ÂéÒÂ˹éÒ·ÕèàÅ×Í¡';
+$string['revertallsince'] = 'à»ÅÕè¹àÇÍÃìªÑ蹡ÅѺä»ÂѧàÇÍÃìªÑè¹¹Õé áÅéÇź¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Õè·ÓËÅѧ¨Ò¡¹Õé';
+$string['revertchanges'] = 'à»ÅÕ蹡ÅѺ';
+$string['revertlastonly'] = 'à»ÅÕ蹤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂà·èÒ¹Ñé¹';
+$string['revertpages'] = 'à»ÅÕè¹ËÅÒ æ ˹éÒ';
+$string['revertpagescheck'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹˹éÒµèÍ仹Õé¡ÅѺä»àÇÍÃìªÑè¹à¡èÒ';
+$string['revertthe'] = 'à»ÅÕ蹡ÅѺàÇÍÃìªÑè¹à¡èÒ áÅÐź੾ÒÐ˹éÒ·ÕèÁջѭËÒ';
+$string['safehtml'] = 'Safe HTML';
+$string['save'] = 'ºÑ¹·Ö¡';
+$string['searchwiki'] = '¤é¹ËÒ Wiki';
+$string['setpageflags'] = 'µÑ駤èÒ page flags';
+$string['sitemap'] = '¼Ñ§àÇçºä«µì';
+$string['smfor'] = '¼Ñ§àÇçºä«µìÊÓËÃѺ';
+$string['status'] = 'ʶҹÐ';
+$string['strippagecheck'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃźàÇÍÃìªÑè¹à¡èÒÍÍ¡¨Ò¡Ë¹éÒ¹Õé';
+$string['strippages'] = 'Strip pages';
+$string['submit'] = '揤';
+$string['thanksforcontribution'] = '¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¡ÒÃÁÕÊèǹÃèÇÁ¤èÐ';
+$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = '˹éÒ¹ÕéäÁèä´éÅÔ§¡ìÁÒ¨Ò¡·ÕèÍ×è¹';
+$string['updatedpages'] = 'Updated pages';
+$string['uplerror'] = '¢ÍÍÀѤèÐÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ÃÐËÇèÒ§¡ÒÃÍѾâËÅ´';
+$string['uplnewnam'] = 'ºÑ¹·Ö¡ã¹ª×èÍÍ×è¹';
+$string['upload0'] = 'ãªéẺ¿ÍÃìÁ¹Õé㹡ÒÃÍѾâËŴ亹ÒÃÕä¿Åìà»ç¹ wiki';
+$string['uploadedon'] = 'ÍѾâËÅ´àÁ×èÍ';
+$string['uploadpicturebutton'] = 'ÍѾâËÅ´';
+$string['uplok'] = 'ä¿Åì¢Í§¤Ø³ÍѾâËÅ´ä´é¶Ù¡µéͧ¤èÐ';
+$string['version'] = 'àÇÍÃìªÑè¹';
+$string['versionrangetoobig'] = '¤Ø³äÁèÊÒÁÒöź˹éÒ¹Õé·Ø¡àÇÍÃìªÑè¹ä´é àÇÍÃìªÑè¹ÅèÒÊØ´¤ÇèзÔé§àÍÒäÇé¤èÐ';
+$string['versions'] = 'àÇÍÃìªÑè¹';
+$string['versionstodelete'] = 'àÇÍÃìªÑè¹·Õèµéͧ¡ÒÃź';
+$string['viewpage'] = '´Ù˹éÒ¹Õé';
+$string['viewsmfor'] = '´Ù¼Ñ§àÇçºä«µìÊÓËÃѺ';
+$string['wantedpages'] = '˹éÒ·Õèµéͧ¡ÒÃ';
+$string['wikidefaultpagename'] = 'ÊÒúҭ wiki';
+$string['wikidump'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöÊè§ÍÍ¡ wikidump â´Â¡ÒäÅÔ¡·Õè»ØèÁ \"Êè§ÍÍ¡\" ';
+$string['wikilinks'] = 'ÅÔ§¡ì wiki';
+$string['wikiname'] = 'ª×èÍ˹éÒ';
+$string['wikistartederror'] = 'ÁÕ¢éÍÁÙŢͧ wiki áÅéÇäÁèÊÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§ä´é';
+$string['wikitype'] = '»ÃÐàÀ·';
+$string['wikiusage'] = '¡ÒÃãªé Wiki';
+$string['wrongversionrange'] = '$a äÁèãªèªèǧ·Õè¶Ù¡µéͧ';
+
+?>

0 comments on commit 89ab2da

Please sign in to comment.