Browse files

new strings

  • Loading branch information...
1 parent 90ac64e commit 8b2918299b83093b639eb3487dacdcfdfd29e6d7 koenr committed Mar 26, 2005
Showing with 18 additions and 18 deletions.
  1. +3 −13 lang/nl/admin.php
  2. +2 −3 lang/nl/calendar.php
  3. +11 −1 lang/nl/editor.php
  4. +2 −1 lang/nl/moodle.php
View
16 lang/nl/admin.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032300)
$string['adminseesallevents'] = 'Beheerders zien alle gebeurtenissen';
@@ -86,17 +86,9 @@
$string['configwarning'] = 'Wees voorzichtig met het veranderen van deze instellingen. Vreemde waarden kunnen problemen opleveren.';
$string['configzip'] = 'Geef de locatie van je ZIP-programma (alleen voor UNIX). Dit is nodig om ZIP-archieven op de server te maken.';
$string['confirmation'] = 'Bevestiging';
-$string['confirmdeletedst'] = 'Het verwijderen van de voorkeuze voor zomertijd <strong>$a</strong> genoemd, zal onmiddellijk de zomertijdinstellingen voor alle gebruikers van die voorkeuze uitschakelen. Ben je er zeker van dat je verder wil gaan?';
-$string['confirmdeletedstdefault'] = '<strong>De voorkeuze $a genoemd, wordt gebruikt voor alle gebruikers van deze site!</strong> Door deze te verwijderen zal hun instellingen voor de tijd wijzigen zonder waarschuwing. Ben je er zeker van dat je wil doorgaan?';
-$string['cronwarning'] = 'Het onderhoudsscript cron.php heeft de laatste 24 uur niet gelopen. <br />Als je dit nog niet geconfigureerd hebt, lees dan het onderdeel <em>Cron configureren</em> bij de installatie-instructies.';
-$string['dstpresetforced'] = 'Dit wordt door de site-beheerder opgelegd';
+$string['cronwarning'] = 'Het onderhoudsscript <a href=\"cron.php\">cron.php</a> heeft de laatste 24 uur niet gelopen. <br />Als je dit nog niet geconfigureerd hebt, lees dan het onderdeel <a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">Cron configureren</a> bij de installatie-instructies.';
$string['edithelpdocs'] = 'Bewerk helpbestanden';
-$string['editingtimezone'] = 'Een tijdzone bewerken';
$string['editstrings'] = 'Bewerk strings';
-$string['emptydstlist'] = 'Er zijn geen instellingsmogelijkheden voor zomertijd gedefiniëerd. Je kunt er één toevoegen door op de toevoegknop te klikken.';
-$string['errordstpresetactivateearlier'] = 'De inschakelmaand moet vroeger zijn dan de uitschakelmaand';
-$string['errordstpresetnameempty'] = 'De voorkeuzenaam kan niet leeg zijn';
-$string['errordstpresetnameexists'] = 'Er bestaat al een voorkeuze met die naam';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Gebruik de filters in geüploade bestanden';
$string['helpadminseesall'] = 'Zien beheerders alle gebeurtenissen in de kalender of alleen diegene die ze zelf nodig hebben?';
$string['helpcalendarsettings'] = 'Configureer de kalender en datum/tijd-gerelateerde instellingen van Moodle';
@@ -107,20 +99,18 @@
$string['helpupcominglookahead'] = 'Hoeveel dagen is de standaardinstelling om kalender vooruit te laten kijken naar aankomende activiteiten?';
$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Hoeveel aankomende activiteiten worden er maximaal getoond aan de gebruikers?';
$string['helpweekenddays'] = 'Welke dagen van de week worden als \"weekend\" beschouwd en dus in een andere kleur getoond?';
-$string['managetimezones'] = 'Beheer profielen voor tijdzones';
$string['nodstpresetsexist'] = 'Zomertijd is uitgeschakeld voor alle gebruikers omdat er geen voorkeuzes voor zomertijd gedefiniëerd zijn. Je kunt er definiëren door op onderstaande knop te klikken.';
$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Optionele onderhoudsboodschap';
-$string['returntocalendaroptions'] = 'Terugkeren naar kalenderinstellingen';
$string['sitemaintenance'] = 'De site is in onderhoud en is op dit ogenblik niet beschikbaar';
$string['sitemaintenancemode'] = 'Onderhoudsmodus';
$string['sitemaintenanceoff'] = 'De onderhoudsmodus is uitgeschakeld en de site loopt nu terug normaal';
$string['sitemaintenanceon'] = 'Je site is nu in onderhoudsmodus (alleen beheerders kunnen inloggen of gebruik maken van de site)';
$string['sitemaintenancewarning'] = 'Je site is nu in onderhoudsmodus (alleen beheerders kunnen inloggen of gebruik maken van de site). Om terug te keren naar normale werking: <a href=\"maintenance.php\">onderhoudsmodus uitschakelen</a>';
$string['tabselectedtofront'] = 'Moet bij tabellen met tabs de nu geselecteerde tab vooraan gezet worden';
$string['therewereerrors'] = 'Er waren fouten in je gegevens';
+$string['timezoneforced'] = 'Dit is opgelegd door de site beheerder';
$string['timezoneisforcedto'] = 'Iedereen gebruikt ';
$string['timezonenotforced'] = 'Gebruikers kunnen hun eigen tijdzone kiezen';
-$string['timezones'] = 'Tijdzones';
$string['updatetimezones'] = 'Update profielen automatisch';
$string['upgradelogs'] = 'Om volledige functionaliteit te bekomen moeten je oude logbestanden geüpgraded worden. <a href=\"$a\">Meer informatie</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Sommige wijzigingen hebben invloed op de manier waarom de logs worden opgeslagen. Om al je oude logs per activiteit te kunnen bekijken, moeten je oude logs geüpdated worden. Afhankelijk van je site kan dit lang duren (zelfs enkele uren) en voor lange sites kan dat de databank zwaar belasten. Als je het proces start, dan zou je het moeten laten aflopen (door het browservenster open te laten). Maak je geen zorgen, terwijl je de logs upgradet, zal de site blijven werken voor je gebruikers.<br /><br />Wil je je logs nu upgraden?';
View
5 lang/nl/calendar.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005011000)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032300)
$string['calendar'] = 'Kalender';
@@ -17,7 +17,6 @@
$string['dstadjusttime'] = 'Verzet tijd';
$string['dstat'] = 'naar';
$string['dstby'] = 'bij';
-$string['dstdefaultpresetname'] = 'Nieuwe voorkeuze voor zomertijd ';
$string['dsthumanreadable'] = 'Op de $a->activate_index $a->activate_weekday van elke $a->activate_month, verzet de tijd $a->offset minutes $a->direction. Deze wijziging blijft tot de $a->deactivate_index $a->deactivate_weekday van $a->deactivate_month.';
$string['dstof'] = 'van';
$string['dstonthe'] = 'Op de ';
@@ -72,7 +71,6 @@
$string['noupcomingevents'] = 'Er zijn geen activiteiten op komst';
$string['nth'] = 'On the $a->activate_index $a->activate_weekday of each $a->activate_month, move the time $a->offset minutes $a->direction. This change lasts until the $a->deactivate_index $a->deactivate_weekday of $a->{$a}st';
$string['oneevent'] = '1 activiteit';
-$string['pref_dstpreset'] = 'Zomertijd';
$string['pref_lookahead'] = 'Aantal dagen vooruit kijken naar komende activiteiten';
$string['pref_maxevents'] = 'maximumaantal getoonde activiteiten';
$string['pref_persistflt'] = 'Filsterinstellingen opslaan';
@@ -95,6 +93,7 @@
$string['timeformat_24'] = '24-uur';
$string['timeforward'] = 'vooruit';
$string['timerewind'] = 'achteruit';
+$string['timezonename'] = 'Tijdzone';
$string['today'] = 'Vandaag';
$string['tomorrow'] = 'Morgen';
$string['tt_deleteevent'] = 'Wis activiteit';
View
12 lang/nl/editor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032300)
$string['about'] = 'Info';
@@ -22,6 +22,7 @@
$string['choosechar'] = 'Kies teken';
$string['chooseicon'] = 'Kies een icoontje om in te voegen';
$string['close'] = 'Sluiten';
+$string['closeafterreplace'] = 'Sluit na vervangen';
$string['cols'] = 'Kolommen';
$string['copy'] = 'Kopieren';
$string['createanchor'] = 'Maak een anker';
@@ -30,6 +31,7 @@
$string['cut'] = 'Knippen';
$string['delete'] = 'Verwijder';
$string['filebrowser'] = 'Bladeren in bestanden';
+$string['findwhat'] = 'Zoek';
$string['fontname'] = 'Naam lettertype ';
$string['fontsize'] = 'Grootte lettertype';
$string['forecolor'] = 'Tekstkleur';
@@ -49,6 +51,7 @@
$string['insertsmile'] = 'Emoticon invoegen';
$string['inserttable'] = 'Tabel invoegen';
$string['italic'] = 'Cursief';
+$string['itemsreplaced'] = 'Items vervangen!';
$string['justifycenter'] = 'Centreren';
$string['justifyfull'] = 'Uitvullen';
$string['justifyleft'] = 'Links uitlijnen';
@@ -65,6 +68,7 @@
$string['linktargettop'] = 'Zelfde venster';
$string['linktitle'] = 'Titel';
$string['linkurl'] = 'URL';
+$string['matchcase'] = 'Hoofdlettergevoelig';
$string['middle'] = 'Midden';
$string['minimize'] = 'Verklein editor';
$string['move'] = 'Verplaats';
@@ -73,6 +77,7 @@
$string['notimage'] = 'Het geselecteerde bestand is geen afbeelding. Kies een afbeelding.';
$string['notset'] = 'Niet ingesteld';
$string['ok'] = 'OK';
+$string['options'] = 'Opties';
$string['orderedlist'] = 'Geordende lijst';
$string['outdent'] = 'Inspringing verkleinen';
$string['paste'] = 'Plakken van klembord';
@@ -84,11 +89,16 @@
$string['preview'] = 'Voorbeeld';
$string['properties'] = 'Eigenschappen';
$string['redo'] = 'Opnieuw';
+$string['regularexpressions'] = 'Gebruik regular expressions';
$string['removelink'] = 'Verwijder link';
$string['rename'] = 'Hernoem';
+$string['replaceall'] = 'Vervang alles';
+$string['replacewith'] = 'Vervang';
$string['right'] = 'Rechts';
$string['righttoleft'] = 'Richting van recht naar links';
$string['rows'] = 'Rijen';
+$string['searchandreplace'] = 'Zoek en vervang';
+$string['searchnotfound'] = 'Niet gevonden!';
$string['selectcolor'] = 'Kies kleur';
$string['selection'] = 'Selectie';
$string['showhelp'] = 'Help ';
View
3 lang/nl/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032300)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -477,6 +477,7 @@
$string['groupaddusers'] = 'Voeg selectie toe aan groep';
$string['groupfor'] = 'voor groep';
$string['groupinfo'] = 'Info over geselecteerde groep';
+$string['groupinfoedit'] = 'Bewerk instellingen van de groep';
$string['groupinfomembers'] = 'Info over geselecteerde leden';
$string['groupinfopeople'] = 'Info over geselecteerde personen';
$string['groupmembers'] = 'Groepsleden';

0 comments on commit 8b29182

Please sign in to comment.