Skip to content
Browse files

Full translation of Moodle 1.0.9

  • Loading branch information...
1 parent dd19fed commit 8b95c7040a889db40269e5362365caec3413df16 adamtpaw committed Aug 17, 2003
Showing with 1,279 additions and 315 deletions.
  1. +78 −37 lang/pl/assignment.php
  2. +119 −8 lang/pl/auth.php
  3. +34 −18 lang/pl/choice.php
  4. +156 −34 lang/pl/forum.php
  5. +53 −4 lang/pl/journal.php
  6. +221 −149 lang/pl/moodle.php
  7. +215 −33 lang/pl/quiz.php
  8. +51 −27 lang/pl/resource.php
  9. +352 −5 lang/pl/survey.php
View
115 lang/pl/assignment.php
@@ -1,42 +1,83 @@
-<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+<?
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
+//Modul assignment.php
+$string['allowresubmit'] = "Zezwól na wielokrotne przesyłanie";
+
+$string['assignmentdetails'] = " Szczegóły zadania";
+
+$string['assignmentmail'] = " \$a->teacher umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania '\$a->assignment' Możesz zobaczyć ją załączoną do swojego rozwiązania pod adresem \$a->url";
+
+$string['assignmentmailhtml'] = " \$a-> umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br /> Możesz zobaczyć ją załączoną do <a href=\\\"\$a->url\\\"> swojego rozwiązania </a>.";
-$string['allowresubmit'] = "Powtórne przes³anie zadania jest dozwolone";
-$string['assignmentdetails'] = "Szczegó³y zadania";
$string['assignmentname'] = "Nazwa zadania";
+
$string['assignmenttype'] = "Rodzaj zadania";
+
$string['description'] = "Opis";
-$string['duedate'] = "Termin oddania";
-$string['early'] = "za wcze¶nie";
-$string['failedupdatefeedback'] = "B³±d aktualizacji informacji zwrotnej dla u¿ytkownika \$a";
-$string['feedback'] = "Informacja zwrotna";
-$string['feedbackupdated'] = "Informacje zwrotne dla u¿ytkowników \$a zosta³y zaktualizowane";
-$string['late'] = "\$a spó¼niony";
-$string['maximumgrade'] = "Maksymalna ocena";
-$string['maximumsize'] = "Maksymalny rozmiar";
-$string['modulename'] = "Zadanie";
-$string['modulenameplural'] = "Zadania";
-$string['newsubmissions'] = "Zadania zosta³y przes³ane";
-$string['notsubmittedyet'] = "Jeszcze nie przes³ano";
-$string['overwritewarning'] = "Ostrze¿enie: ponowne przes³anie ZAST¡PI zadanie przes³ane wcze¶niej";
-$string['saveallfeedback'] = "zapisz wszystkie moje informacja zwrotne";
-$string['submissionfeedback'] = "Informacja zwrotna";
-$string['submissions'] = "Przes³ano";
-$string['submitassignment'] = "Wy¶lij zadanie u¿ywaj±c tego formularza";
-$string['submitted'] = "Wys³any";
-$string['typeoffline'] = "Praca off-line";
-$string['typeuploadsingle'] = "Prze¶lij jeden plik";
-$string['uploadbadname'] = "Ta nazwa pliku zawiera dziwne znaki i plik nie móg³ byæ zapisany.";
-$string['uploadedfiles'] = "Przes³ane pliki";
-$string['uploaderror'] = "Podczas zapisywania pliku na dysk wyst±pi³ b³±d.";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Plik zosta³ przes³any poprawnie, ale nie mo¿na zaktualizowaæ informacji o nim";
-$string['uploadfiletoobig'] = "Niestety, plik jest zbyt duzy(limit wynosi \$a bajtów)";
-$string['uploadnofilefound'] = "Pliku nie znaleziono - czy masz pewno¶æ, ¿e wskazano plik do przes³ania?";
-$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' zosta³ przes³any poprawnie ale nie zosta³ zarejstrowany!";
-$string['uploadsuccess'] = "Plik '\$a' zosta³ przes³any poprawnie";
-$string['viewfeedback'] = "Zobacz oceny i informacje zwrotne o zadaniu";
-$string['viewsubmissions'] = "Zobacz \$a przekazanych zadañ";
-$string['yoursubmission'] = "Twoje przes³ane zadania";
-
-?>
+
+$string['duedate'] = " Termin oddawania zadania";
+
+$string['early'] = " \$a przed terminem";
+
+$string['failedupdatefeedback'] = " Nie udało się uaktualnić informacji zwrotnej dla użytkownika \$a";
+
+$string['feedback'] = " Informacja zwrotna";
+
+$string['feedbackupdated'] = " Informacja zwrotna została uaktualniona dla \$a osób";
+
+$string['late'] = " \$a zbyt późno";
+
+$string['maximumgrade'] = " Maksymalna ocena";
+
+$string['maximumsize'] = " Maksymalny rozmiar";
+
+$string['modulename'] = " Zadanie";
+
+$string['modulenameplural'] = " Zadania";
+
+$string['newsubmissions'] = " Przesłane rozwiązania";
+
+$string['notsubmittedyet'] = " Nic jeszcze nie przesłano";
+
+$string['overwritewarning'] = " UWAGA: Ponowne przesłanie zastąpi twoje aktualne rozwiązanie";
+
+$string['saveallfeedback'] = " Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne";
+
+$string['submissionfeedback'] = " Informacje zwrotne na temat rozwiązania";
+
+$string['submissions'] = " Rozwiązania";
+
+$string['submitassignment'] = " Prześlij swoje rozwiązanie korzystając z poniższego formularza";
+
+$string['submitted'] = " Przesłano";
+
+$string['typeoffline'] = "Działania wykonywane w trybie off-line";
+
+$string['typeuploadsingle'] = " Prześlij jeden plik";
+
+$string['uploadbadname'] = " Nazwa pliku zawierała nieprawidłowe znaki i nie mogła zostać przesłana";
+
+$string['uploadedfiles'] = " Przesłane pliki";
+
+$string['uploaderror'] = " Wystąpił błąd podczas próby zapisu na serwer";
+
+$string['uploadfailnoupdate'] = " Plik został przesłany prawidłowo, ale nie można było uaktualnić twojego rozwiązania";
+
+$string['uploadfiletoobig'] = " Niestety rozmiar pliku jest zbyt duży (limit : \$a bajtów)";
+
+$string['uploadnofilefound'] = " Nie znaleziono pliku - upewnij się, że wybrałeś plik do przesłania";
+
+$string['uploadnotregistered'] = " '\$a' został przesłany prawidłowo, ale rozwiązanie nie zostało zarejestrowane";
+
+$string['uploadsuccess'] = " Prawidłowo przesłano '\$a'";
+
+$string['viewfeedback'] = " Obejrzyj wyniki i informacje zwrotne za zadanie";
+
+$string['viewsubmissions'] = " Przejrzyj \$a przesłanych rozwiązań";
+
+$string['yoursubmission'] = " Twoje rozwiązanie";
+
+$string[''] = "";
+
+?>
View
127 lang/pl/auth.php
@@ -1,12 +1,123 @@
-<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+<?
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
+//Modul auth.php
+$string['auth_dbdescription'] = "Metoda ta wykorzystuje tabelę zewnętrznej bazy danych dla sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne. W przypadku nowego konta, informacje z innych pól również mogą zostać skopiowane do Moodle.";
+
+$string['auth_dbextrafields'] = "Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkownika informacją z <B>pól zewnętrznej bazy danych</B>, które tutaj określasz. <P>Jeżeli nic w tym miejscu nie wpiszesz, użyte zostaną wartości domyślne. <P> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu";
+
+$string['auth_dbfieldpass'] = "Nazwa pola zawierającego hasła";
+
+$string['auth_dbfielduser'] = "Nazwa pola zawierającego nazwy użytkowników";
+
+$string['auth_dbhost'] = "Komputer będący hostem serwera bazy danych.";
+
+$string['auth_dbname'] = "Nazwa bazy danych";
+
+$string['auth_dbpass'] = "Hasło dla powyższej nazwy użytkownika";
+
+$string['auth_dbpasstype'] = "Określ format stosowany przez pole hasła. Kodowanie MD5 przydatne jest przy łączeniu się z innymi popularnymi aplikacjami sieci WWW, takimi jak PostNuke";
+
+$string['auth_dbtable'] = "Nazwa tabeli w bazie danych";
+
+$string['auth_dbtitle'] = "Korzystaj z zewnętrznej bazy danych";
+
+$string['auth_dbtype'] = "Rodzaj bazy danych (szczegółowe informacje: <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A>";
+
+$string['auth_dbuser'] = "Nazwa użytkownika mającego prawo dostępu do odczytu z bazy";
+
+$string['auth_emaildescription'] = "Potwierdzenie e-mailem jest domyślną metodą uwierzytelniania. Użytkownik rejestruje się wybierając własną, nową nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie wysyłane jest potwierdzenie na adres jego konta pocztowego. E-mail ten zawiera bezpieczny odnośnik do strony, na której użytkownik może potwierdzić zarejestrowanie swojego konta. Przy kolejnych logowaniach dokonywane jest tylko porównanie nazwy użytkownika i hasła z wartościami zapisanymi w bazie danych Moodle.";
+
+$string['auth_emailtitle'] = "Uwierzytelnienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej";
+
+$string['auth_imapdescription'] = "Metoda ta korzysta z serwera IMAP w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.";
+
+$string['auth_imaphost'] = "Adres serwera IMAP. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.";
+
+$string['auth_imapport'] = "Numer portu serwera IMAP, zwykle 142 lub 993.";
+
+$string['auth_imaptitle'] = "Użyj serwera IMAP";
+
+$string['auth_imaptype'] = "Typ serwera IMAP. Serwery IMAP mogą stosować różne rodzaje uwierzytelniania i negocjacji.";
+
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Określ tutaj czy chcesz skorzystać z funkcji bind-user do szukania użytkowników, np. 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
+
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Hasło dla funkcji bind-user";
+
+$string['auth_ldap_contexts'] = "Lista kontekstów, w których znajdują się użytkownicy. Oddzielaj różne konteksty symbolem ';', np. 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
+
+$string['auth_ldap_create_context'] = "Jeżeli włączysz opcję tworzenia użytkowników z potwierdzeniem pocztą elektroniczną, zdefiniuj kontekst, w którym tworzeni są tacy użytkownicy. Powinien być różnić się od kontekstu innych użytkowników w celu uniknięcia problemów związanych z bezpieczeństwem. Nie musisz dodawać tego kontekstu do zmiennej ldap_context-variable - Moodle automatycznie wyszuka użytkowników w tym kontekście.";
+
+$string['auth_ldap_creators'] = "Lista grup, których członkowie mogą tworzyć nowe kursy. Oddziel kolejne grupy symbolem ';'. Przykładowa lista: 'cn=teachers,ou=staff,o=myorg'";
+
+$string['auth_ldap_host_url'] = "Określ hosta LDAP za pomocą adresu, np. URL'ldap://ldap.myorg.com/' lub 'ldaps://ldap.myorg.com/'";
+
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = "Określ atrybut członkostwa użytkownika jeżeli użytkownik należy do grupy. Zazwyczaj jest to 'member'";
+
+$string['auth_ldap_search_sub'] = "Wpisz wartość &lt;&gt; 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów";
+
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Uaktualnij informacje o użytkowniku (imię, nazwisko, adres...) z LDAP do Moodle. Informacje na temat mapowania: /auth/ldap/attr_mappings.php";
+
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Atrybut używany do nazywania/szukania użytkowników, zwykle 'cn'.";
+
+$string['auth_ldapdescription'] = "Metoda ta zapewnia uwierzytelnienie względem zewnętrznego serwera LDAP.<br> Jeżeli podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne, Moodle dokonuje wpisu nowego użytkownika do swojej bazy danych. Moduł ten może odczytywać atrybuty użytkownika z LDAP i wstępnie wypełnić odpowiednie pola w Moodle. Przy kolejnych logowaniach sprawdzane są tylko nazwa użytkownika i hasło.";
+
+$string['auth_ldapextrafields'] = "Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkowników Moodle informacjami z określonych tutaj <B>pól LDAP.<B> <P> Jeżeli pola te pozostawisz puste, żadne informacje nie zostaną przeniesione z LDAP i wykorzystane zostaną wartości domyślne Moodle. <P> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu.";
+
+$string['auth_ldaptitle'] = "Użyj serwera LDAP";
+
+$string['auth_manualdescription'] = "Metoda ta uniemożliwia użytkownikom tworzenie własnych kont. Wszystkie konta muszą być ręcznie utworzone przez administratora (Admin User).";
+
+$string['auth_manualtitle'] = "Tylko konta utworzone ręcznie";
+
+$string['auth_nntpdescription'] = "Metoda ta wykorzystuje serwer NNTP w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.";
+
+$string['auth_nntphost'] = "Adres serwera NNTP. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.";
+
+$string['auth_nntpport'] = "Port serwera (najczęściej 119)";
+
+$string['auth_nntptitle'] = "Użyj serwera NNTP";
+
+$string['auth_nonedescription'] = "Użytkownicy mogą się zarejestrować i niezwłocznie utworzyć działające konta, bez uwierzytelniania względem zewnętrznego serwera i potwierdzenia e-mailem. Korzystaj z tej opcji ostrożnie pamiętając o możliwych problemach z bezpieczeństwem i administracją.";
+
+$string['auth_nonetitle'] = "Brak uwierzytelniania";
+
+$string['auth_pop3description'] = "Metoda ta wykorzystuje serwer POP3 w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.";
+
+$string['auth_pop3host'] = "Adres serwera POP3. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.";
+
+$string['auth_pop3port'] = "Port serwera (najczęściej 110)";
+
+$string['auth_pop3title'] = "Użyj serwera POP3";
+
+$string['auth_pop3type'] = "Typ serwera. Jeżeli Twój serwer wykorzystuje certyfikaty bezpieczeństwa, wybierz pop3cert.";
+
+$string['auth_user_create'] = "Włącz opcję tworzenia użytkowników";
+
+$string['auth_user_creation'] = "Nowi (anonimowi) użytkownicy mogą tworzyć konta użytkownika używając zewnętrznego źródła uwierzytelniania z potwierdzeniem pocztą elektroniczną. Jeżeli włączysz tę opcję, pamiętaj również o skonfigurowaniu związanych z modułami opcji tworzenia użytkowników.";
+
+$string['auth_usernameexists'] = "Wybrana nazwa użytkownika już istnieje - proszę wybrać inną.";
+
+$string['authenticationoptions'] = "Opcje uwierzytelniania";
+
+$string['authinstructions'] = "Możesz tutaj wprowadzić instrukcje dla Twoich użytkowników dotyczące nazwy użytkownika i hasła, których powinni używać. Tekst wpisany w tym miejscu pojawi się na stronie logowania. Jeżeli nic nie wpiszesz, nie zostaną wyświetlone żadne instrukcje.";
+
+$string['changepassword'] = "Zmień adres URL hasła";
+
+$string['changepasswordhelp'] = "Możesz tutaj określić miejsce, w którym Twoi użytkownicy mogą odzyskać lub zmienić swoja nazwę użytkownika/hasło, jeżeli ich zapomną. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie przycisku na stronie logowania i stronach użytkownika. Jeżeli nic nie wpiszesz, przycisk nie zostanie wyświetlony.";
+
+$string['chooseauthmethod'] = "Wybierz sposób uwierzytelniania";
+
+$string['guestloginbutton'] = "Przycisk logowania jako gość";
-$string['auth_ldaptitle'] = "U¿yj serwera LDAP ";
-$string['guestloginbutton'] = "Zaloguj siê jako go¶æ";
$string['instructions'] = "Instrukcje";
-$string['md5'] = "kodowanie MD5";
-$string['plaintext'] = "Zwyk³y text";
-$string['showguestlogin'] = "Mo¿esz ukryæ b±d¼ pokazaæ przycisk logowania go¶cia";
-?>
+$string['md5'] = "Kodowanie MD5";
+
+$string['plaintext'] = "Zwykły tekst";
+
+$string['showguestlogin'] = "Możesz ukryć bądź pokazać przycisk logowania jako gość";
+
+$string[''] = "";
+
+?>
View
52 lang/pl/choice.php
@@ -1,21 +1,37 @@
-<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+<?
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
+//Modul choice.php
+$string['modulename'] = " Wybór";
+
+$string['modulenameplural'] = " Wybory";
+
+$string['answered'] = " z udzieloną odpowiedzią";
-$string['answered'] = "Udzielono odpowiedzi";
$string['choice'] = "Wybór \$a";
-$string['choicename'] = "Nazwa";
-$string['choicetext'] = "Tre嗆";
-$string['modulename'] = "G這sowanie";
-$string['modulenameplural'] = "G這sowania";
-$string['notanswered'] = "Jeszcze nie udzielno odpowiedzi";
-$string['publish'] = "Publikuj rezultaty";
-$string['publishanonymous'] = "Publikuj rezultaty anonimowo, nie pokazuj nazw student闚.";
-$string['publishnames'] = "Publikuj pe軟e wyniki, pokazuj帷 nazwy student闚 i ich odpowiedzi";
-$string['publishnot'] = "Nie publikuj studentom rezultat闚 ";
-$string['responses'] = "Odpowiedzi";
-$string['responsesto'] = "Odpowiedzi do \$a";
-$string['savemychoice'] = "Zapisz m鎩 g這s";
-$string['viewallresponses'] = "Zobacz \$a odpowiedzi";
-
-?>
+
+$string['choicename'] = " Nazwa wyboru";
+
+$string['choicetext'] = " Treść pytania";
+
+$string['notanswered'] = " Jeszcze nie udzielono odpowiedzi";
+
+$string['publish'] = " Opublikuj wyniki";
+
+$string['publishanonymous'] = " Opublikuj wyniki anonimowo, bez pokazywania imion studentów";
+
+$string['publishnames'] = " Opublikuj wyniki w pełni, pokazując imiona studentów i ich wybory";
+
+$string['publishnot'] = " Nie publikuj wyników studentom";
+
+$string['responses'] = " Odpowiedzi";
+
+$string['responsesto'] = " Odpowiedzi na \$a";
+
+$string['savemychoice'] = " Zapisz mój wybór";
+
+$string['viewallresponses'] = " Przejrzyj \$a odpowiedzi";
+
+$string[''] = "";
+
+?>
View
190 lang/pl/forum.php
@@ -1,101 +1,223 @@
-<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+<?
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
+//Modul forum.php
+$string['modulename'] = "Forum";
+
+$string['modulenameplural'] = "Fora dyskusyjne";
+
+$string['addanewdiscussion'] = "Dodaj nowy temat dyskusji";
+
+$string['allowchoice'] = "Zezwól ka¿demu u¿ytkownikowi na wybór";
-$string['addanewdiscussion'] = "Nowy temat dyskusji";
-$string['allowchoice'] = "Ka¿dy mo¿e wybraæ";
$string['allowdiscussions'] = "Czy \$a mo¿e wysy³aæ wiadomo¶ci na to forum?";
+
$string['allowratings'] = "Czy posty mog± byæ oceniane?";
-$string['allowsdiscussions'] = "W tym forum ka¿dy mo¿e utworzyæ jeden temat dyskusji.";
+
+$string['allowsdiscussions'] = "W tym forum ka¿dy mo¿e utworzyæ tylko jeden temat dyskusji.";
+
$string['anyfile'] = "Jakikolwiek plik";
+
$string['attachment'] = "Za³±cznik";
+
$string['bynameondate'] = " \$a->name w dniu \$a->date napisa³(a)";
+
$string['couldnotadd'] = "Nie mo¿na dodaæ twojego postu z powodu nieznanego b³êdu";
-$string['couldnotdeleteratings'] = "Niestety, to nie mo¿e by usuniête je¿eli by³o juz ocenione przez innych.";
-$string['couldnotdeletereplies'] = "Niestety, post nie mo¿e byæ usuniêty, poniewa¿ inni odpowiedzili ju¿ niego";
+
+$string['couldnotdeleteratings'] = "Niestety, nie mo¿na by³o usun±æ tego postu, gdy¿ zosta³ on ju¿ oceniony przez innych";
+
+$string['couldnotdeletereplies'] = "Niestety, nie mo¿na by³o usun±æ tego postu, gdy¿ inni u¿ytkownicy ju¿ na niego odpowiedzieli.";
+
$string['couldnotupdate'] = "Nie mo¿na zaktualizowaæ twojego postu z powodu nieznanego b³êdu";
+
$string['delete'] = "Usuñ";
-$string['deleteddiscussion'] = "Ten temat dyskusji zosta³ usuniêty";
-$string['deletedpost'] = "Post zosta³ usuniety";
+
+$string['deleteddiscussion'] = "Usuniêto temat dyskusji";
+
+$string['deletedpost'] = "Post zosta³ usuniêty";
+
$string['deletesure'] = "Czy masz pewno¶æ, ¿e chcesz usun±æ te post?";
+
$string['discussion'] = "Dyskusja";
+
+$string['discussionmoved'] = "Dyskusja ta zosta³a przeniesiona do '\$a '.";
+
$string['discussions'] = "Dyskusje";
+
$string['discussionsstartedby'] = "Dyskusje rozpoczête przez \$a";
+
$string['discussthistopic'] = "Podyskutuj na ten temat";
+
$string['eachuserforum'] = "Ka¿dy wysy³a jeden temat dyskusji";
+
$string['edit'] = "Edycja";
+
$string['editing'] = "Edycja";
+
$string['emptymessage'] = "Co¶ nie tak z twoim postem. Byæ mo¿e by³ pusty lub za³±cznik by³ zbyt du¿y. Twoje zmiany nie zosta³y zapisane";
-$string['everyonecanchoose'] = "Ka¿dy mo¿e subskrybowaæ";
-$string['everyoneissubscribed'] = "Ka¿dy jest subskrybentem tego forum";
-$string['forcesubscribe'] = "Ka¿dy automatycznie jest subskrybentem";
-$string['forcesubscribeq'] = "Wymusiæ automatyczn± subskrybcjê dla wszystkich?";
+
+$string['everyonecanchoose'] = "Ka¿dy mo¿e siê zapisaæ na forum";
+
+$string['everyoneissubscribed'] = "Ka¿dy jest zapisany na to forum";
+
+$string['forcesubscribe'] = "Ka¿dy jest automatycznie zapisywany na to forum";
+
+$string['forcesubscribeq'] = "Wymusiæ u ka¿dego zapis na to forum?";
+
$string['forum'] = "Forum";
+
$string['forumintro'] = "Wstêp";
+
$string['forumname'] = "Nazwa Forum";
+
$string['forums'] = "Fora dyskusyjne";
+
$string['forumtype'] = "Rodzaj forum";
+
$string['generalforum'] = "Standardowy rodzaj forum dla ogólnego u¿ytku";
+
$string['generalforums'] = "Fora ogólne";
+
$string['inforum'] = "w \$a";
+
$string['intronews'] = "Wiadomo¶ci i og³oszenia";
-$string['introsocial'] = "Forum otwarte dla dyskusji na jakikolwiek temat";
+
+$string['introsocial'] = "Forum otwarte do dyskusji na dowolny temat";
+
$string['introteacher'] = "Forum wy³±cznie dla prowadz±cych";
+
+$string['lastpost'] = "Ostatni post";
+
$string['learningforums'] = "Forum dydaktyczne";
+
$string['maxtimehaspassed'] = "Niestety, maksymalny czas dozwolony na edycjê tego postu (\$a) min±³!";
+
$string['message'] = "Wiadomo¶æ";
-$string['modeflatnewestfirst'] = "Wy¶wietl odpowidzi p³asko, z najnowszymi na pocz±tku";
-$string['modeflatoldestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najnowszymi na koñcu";
+
+$string['modeflatoldestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najdawniejszymi na pocz±tku";
+
+$string['modeflatnewestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najnowszymi na pocz±tku";
+
$string['modenested'] = "Wy¶wietl odpowiedzi tematycznie";
+
$string['modethreaded'] = "Wy¶wietl odpowiedzi w±tkami";
-$string['modulename'] = "Forum";
-$string['modulenameplural'] = "Fora dyskusyjne";
+
$string['more'] = "Wiêcej";
+
+$string['movethisdiscussionto'] = "Przenie¶ tê dyskusjê do ...";
+
$string['namenews'] = "Forum aktualno¶ci";
+
$string['namesocial'] = "Forum towarzyskie";
+
$string['nameteacher'] = "Forum nauczycielskie";
+
$string['newforumposts'] = "Nowe wiadomo¶ci na forum";
+
$string['nodiscussions'] = "Nie ma ¿adnych tematów na tym forum";
+
$string['noguestpost'] = "Niestety go¶cie nie mog± zabieraæ g³osu na tym forum";
+
$string['noposts'] = "Brak wiadomo¶ci";
-$string['nopostscontaining'] = "Nie znaleziono wiadomo¶ci zawieraj±cych '\$a'";
-$string['nosubscribers'] = "Nikt jeszcze nie subskrytbuje tego forum";
-$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name NIE bêdzie otrzymywaæ kopii '\$a->forum' poczt± elektroniczn±.";
+
+$string['nopostscontaining'] = "Nie znaleziono wiadomo¶ci zawieraj±cych '\$a '";
+
+$string['nosubscribers'] = "Nikt jeszcze nie zapisa³ siê na to forum";
+
+$string['nownotsubscribed'] = "\$a ->name NIE bêdzie otrzymywaæ kopii '\$a->forum' poczt± elektroniczn±.";
+
$string['nowsubscribed'] = "\$a->name bêdzie otrzymywaæ kopie '\$a->forum' poczt± elektroniczn±.";
+
$string['numposts'] = "\$a wiadomo¶ci";
+
$string['olderdiscussions'] = "Starsze dyskusje";
+
$string['openmode0'] = "¯adnych dyskusji, ¿adnych odpowiedzi";
-$string['openmode1'] = "¯adnych dyskusji, odpowiedzi s± dozwolone";
+
+$string['openmode1'] = "¯adnych dyskusji, ale odpowiedzi s± dozwolone";
+
$string['openmode2'] = "Dyskusje i odpowiedzi s± dozwolone";
+
$string['parentofthispost'] = "Wiadomo¶æ nadrzêdna";
-$string['postadded'] = "Twój post zosta³ dodany.<P>Je¿eli chcesz co¶ jeszcze mieniæ masz \$a na edycjê.";
+
+$string['postadded'] = "Twój post zosta³ dodany. <P>Je¿eli chcesz co¶ jeszcze zmieniæ masz \$a na edycjê.";
+
$string['postincontext'] = "Zobacz ten post w kontek¶cie";
-$string['postmailinfo'] = "To jest kopia wadomo¶ci wys³anej przez serwis \$a.
-Aby dodaæ odpowied¼ poprzez stronê WWW kliknij poni¿szy link:";
+
+$string['postmailinfo'] = "To jest kopia wiadomo¶ci wys³anej przez serwis \$a. Aby dodaæ odpowied¼ poprzez stronê WWW kliknij poni¿szy link:";
+
+$string['postrating1'] = "Demonstruje g³ównie poznawanie odrêbne";
+
+$string['postrating2'] = "Demonstruje w równym stopniu poznawanie odrêbne i powi±zane";
+
+$string['postrating3'] = "Demonstruje g³ównie poznawanie powi±zane";
+
+$string['posts'] = "Posty";
+
$string['postupdated'] = "Twój post zosta³ zaktualizowany";
+
$string['processingpost'] = "Post \$a jest w trakcie przetwarzania";
+
$string['rate'] = "Oceñ";
+
$string['ratings'] = "Oceny";
+
$string['ratingssaved'] = "Oceny zosta³y zapisane";
-$string['re'] = "Odp:";
+
$string['readtherest'] = "Przeczytaj resztê tematu";
+
+$string['re'] = "Odp:";
+
+$string['replies'] = "Odpowiedzi";
+
$string['repliesmany'] = "\$a odpowiedzi (jak dot±d)";
+
$string['repliesone'] = "\$a odpowied¼ (jak dot±d)";
+
$string['reply'] = "Odpowiedz";
+
$string['search'] = "Szukaj";
-$string['searchforums'] = "Szukaj w forach";
+
$string['searchresults'] = "Szukaj w rezultatach";
+
+$string['searchforums'] = "Szukaj w forach";
+
$string['sendinratings'] = "Wy¶lij moje ostatnie oceny";
-$string['showsubscribers'] = "Wy¶wetl subskrybentów";
+
+$string['showsubscribers'] = "Wy¶wietl u¿ytkowników zapisanych na forum";
+
$string['singleforum'] = "Pojedyncza prosta dyskusja";
+
+$string['startedby'] = "Rozpoczêta przez";
+
$string['subject'] = "Temat";
-$string['subscribe'] = "Subskrybuj to forum";
-$string['subscribed'] = "Subskrybowany";
-$string['subscribers'] = "Subskrybenci";
-$string['subscribersto'] = "Subskrybenci do '\$a'";
-$string['unsubscribe'] = "Zakoñcz subskrybcjê tego forum";
+
+$string['subscribe'] = "Zapisz siê na to forum";
+
+$string['subscribed'] = "Zapisany na forum";
+
+$string['subscribers'] = "Zapisani na forum";
+
+$string['subscribersto'] = "Zapisani na '\$a '";
+
+$string['subscribestart'] = "Przesy³aj mi koie postów z tego forum poczt± elektroniczn±";
+
+$string['subscribestop'] = "Nie chcê otrzymywaæ kopi postów z tego forum";
+
+$string['subscription'] = "Zapisanie siê na forum";
+
+$string['subscriptions'] = "Zapisy na fora";
+
+$string['unsubscribe'] = "Wypisz siê z tego forum";
+
+$string['unsubscribed'] = "Wypisany z forum";
+
$string['youratedthis'] = "Oceni³e¶(a¶) to";
+
$string['yournewtopic'] = "Twoja nowa dyskusja";
+
$string['yourreply'] = "Twoja odpowied¼";
-?>
+$string[''] = "";
+
+?>
View
57 lang/pl/journal.php
@@ -1,10 +1,59 @@
-<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+<?
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
+//Modul journal.php
+$string['modulename'] = "Dziennik";
+
+$string['modulenameplural'] = "Dzienniki";
+
+$string['alwaysopen'] = "Zawsze dostępny";
+
+$string['blankentry'] = "Wpis pusty";
+
+$string['daysavailable'] = "Okres dostępności";
+
+$string['editingends'] = "Okres edycji kończy się";
+
+$string['editingended'] = "Okres edycji skończył się";
+
+$string['entries'] = "Wpisy";
+
+$string['feedbackupdated'] = "Informacje zwrotne zaktualizowane dla \$a wpisów";
+
+$string['journalmail'] = "\$a->teacher umieścił komentarz na temat twojego wpisu do dziennika '\$a->journal' Możesz go zobaczyć dodanego do twojego wpisu pod adresem : \$a->url";
+
+$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher umieścił komentarz na temat twojego wpisu do dziennika '<i>\$a->journal</i>'<br /><br /> Możesz go zobaczyć dodanego do twojego <a href=\\\"\$a->url\\\">wpisu do dziennika</a>.";
+
+$string['journalname'] = "Nazwa dziennika";
+
+$string['journalquestion'] = "Temat dziennika";
-$string['alwaysopen'] = "Zawsze dostêp";
$string['journalrating1'] = "Niezadowalający";
+
$string['journalrating2'] = "Zadowalający";
+
$string['journalrating3'] = "Celujący";
-?>
+$string['newjournalentries'] = "Nowe wpisy do dziennika";
+
+$string['noentry'] = "Brak wpisu";
+
+$string['notopenuntil'] = "Dziennik będzie zamknięty do";
+
+$string['notstarted'] = "Jeszcze nie zacząłeś dokonywać wpisów do tego dziennika";
+
+$string['noratinggiven'] = "Ocena nie została wystawiona";
+
+$string['overallrating'] = "Ocena ogólna";
+
+$string['rate'] = "Oceń";
+
+$string['saveallfeedback'] = "Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne";
+
+$string['startoredit'] = "Rozpocznij lub edytuj mój wpis do dziennika";
+
+$string['viewallentries'] = "Pokaż \$a wpisów do dziennika";
+
+$string[''] = "";
+
+?>
View
370 lang/pl/moodle.php
@@ -1,170 +1,206 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.0.9 (2003052900)
$string['action'] = "Akcja";
-$string['activities'] = "Elementy kursu";
+$string['activities'] = "Składowe kursu";
$string['activity'] = "Aktywność";
+$string['activityiscurrentlyhidden'] = "Niestety ta składowa jest obecnie ukryta";
+$string['activitymodule'] = "Moduł składowej";
$string['activityreport'] = "Raport aktywności";
$string['add'] = "Dodaj";
-$string['addadmin'] = "dodaj Admina";
-$string['added'] = "dodano \$a";
-$string['addinganew'] = "Dodano nowego \$a";
-$string['addinganewto'] = "Dodawanie nowego \$a->what do \$a->to";
+$string['addadmin'] = "Dodaj administratora";
+$string['addcreator'] = "Dodaj autora kursu";
+$string['added'] = "Dodano \$a";
+$string['addinganew'] = "Dodawanie nowego \$a";
+$string['addinganewto'] = "\$a->what dodawany do \$a->to";
$string['addnewcourse'] = "Dodaj nowy kurs";
-$string['addnewuser'] = "Nowy u¿ytkownik";
+$string['addnewuser'] = "Dodaj nowego użytkownika";
$string['address'] = "Adres";
$string['addteacher'] = "Dodaj prowadzącego";
$string['admin'] = "Admin";
$string['administration'] = "Administracja";
+$string['administrator'] = "Administrator";
$string['again'] = "ponownie";
$string['all'] = "Wszystko";
$string['alldays'] = "Wszystkie dni";
-$string['allfieldsrequired'] = "Wszystkie pola s± wymagane";
+$string['allfieldsrequired'] = "Należy wypełnić wszystkie pola";
$string['alllogs'] = "Wszystkie logi";
-$string['allow'] = "zezwala";
+$string['allow'] = "Zezwól";
$string['allowguests'] = "W tym kursie mogą uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako goście";
-$string['allownot'] = "Nie zezwala";
+$string['allownot'] = "Nie zezwalaj";
$string['allparticipants'] = "Wszyscy uczestnicy";
$string['alphanumerical'] = "Może zawierać wyłącznie litery alfabetu i cyfry.";
$string['alreadyconfirmed'] = "Rejestracja została już potwierdzona";
-$string['answer'] = "Odpowied¼";
+$string['answer'] = "Odpowiedz";
+$string['areyousuretorestorethis'] = "Czy jesteś pewny, że chcesz to odtworzyć?";
$string['assessment'] = "Ocena";
$string['assignadmins'] = "Przypisz administratorów";
+$string['assigncreators'] = "Przypisz autorów kursów";
$string['assignteachers'] = "Przypisz prowadzących";
-$string['authentication'] = "Autentyfikacja";
+$string['authentication'] = "Uwierzytelnianie";
+$string['autosubscribe'] = "Automatyczny zapis na forum";
+$string['autosubscribeno'] = "Nie, nie zapisuj mnie automatycznie na fora";
+$string['autosubscribeyes'] = "Tak, zapisuj mnie automatycznie na fora";
$string['availablecourses'] = "Dostępne kursy";
+$string['backup'] = "Kopia zapasowa";
+$string['backupdate'] = "Data kopii zapasowej";
+$string['backupdetails'] = "Szczegółowe informacje o kopii zapasowej";
+$string['backupdir'] = "Dane kopii zapasowej";
+$string['backupnameformat'] = "%%Y%%m%%d-%%H%%M";
+$string['backuporiginalname'] = "Nazw kopii zapasowej";
+$string['backupversion'] = "Wersja kopii zapasowej";
$string['cancel'] = "Porzuć";
$string['categories'] = "Kategorie kursów";
$string['category'] = "Kategoria";
$string['categoryadded'] = "Kategoria '\$a' została dodana";
$string['categorydeleted'] = "Kategoria '\$a' została usunięta";
+$string['categoryduplicate'] = "Kategoria o nazwie '\$a' już istnieje!";
$string['changedpassword'] = "Hasło został zmienione";
$string['changepassword'] = "Zmień hasło";
$string['changessaved'] = "Zmiany zostały zapisane";
-$string['checklanguage'] = "Sprawd¼ jêzyk";
+$string['checklanguage'] = "Zarządzanie lokalizacją";
$string['choose'] = "Wybierz";
$string['choosecourse'] = "Wybierz kurs";
-$string['chooselivelogs'] = "lub przejrzyj bie¿±c± aktywno¶æ";
+$string['chooselivelogs'] = "lub przejrzyj ostatnie zmiany";
$string['chooselogs'] = "Wybierz logi, które chcesz obejrzeć";
$string['choosetheme'] = "Wybierz temat";
$string['chooseuser'] = "Wybierz użytkownika";
$string['city'] = "Miasto";
$string['closewindow'] = "Zamknij to okno";
-$string['comparelanguage'] = "Porównaj i popraw bie¿±cy jêzyk";
+$string['comparelanguage'] = "Przejrzyj i edytuj bieżący język";
$string['complete'] = "Zakończ";
-$string['configcountry'] = "Je¿eli ustawisz tutaj kraj, wówczas ten kraj bêdzie domy¶lny dla nowych u¿ytkowników. Je¿eli chcesz wymusiæ, aby u¿ytkownicy wyberali kraj samodzielnie zostaw to pole niewype³nione.";
-$string['configdebug'] = "Je¶li w³±czysz t± funkcjê to podniesiony zostanie poziom raportowania b³êdów PHP, dziêki czemu bêdzie wiêcej drukowanych ostrze¿eñ . Ta opcja przydatna jest tylko dla progamistów.";
+$string['configcountry'] = "Jeżeli ustawisz tutaj kraj, wówczas ten kraj będzie domyślny dla nowych użytkowników. Jeżeli chcesz wymusić, aby użytkownicy wybierali kraj samodzielnie zostaw to pole niewypełnione.";
+$string['configdebug'] = "Jeśli włączysz tą funkcję to podniesiony zostanie poziom raportowania błędów PHP, dzięki czemu więcej ostrzeżeń będzie drukowanych. Ta opcja przydatna jest tylko dla programistów.";
$string['configerrorlevel'] = "Wybierz ilość ostrzeżeń z PHP, która a być wyświetlana. Zwykle najlepszym wyborem jest Normalna";
-$string['configgdversion'] = "Wska¿ wersjê zainstalowanej biblioteki GD. Wersja wyswitlana domy¶lnie jest t±, która zosta³a wykryta automatycznie. Nie zmieniej tego ustawienia, chyba, ¿e dobrze wiesz co robisz.";
-$string['confightmleditor'] = "Ustal czy u¿ytkownicy maj± prawo wykorzystywania edytora tekstu w HTML'u. Nawet je¿eli zezwolisz na to, ten edytor bêdzie dostêny tylko je¿eli uzytkownicy bêd± u¿ywaæ kompatybilnej przegl±drki (Internet Explorer 5.5 lub pó¼niejszej). U¿ytkownik mo¿e samodzielnie zrezygnowaæ z jego wykorzystywania. ";
+$string['configframename'] = "Jeżeli osadzasz platformę Moodle wewnątrz ramki WWW, wpisz tutaj nazwę ramki. W przeciwnym przypadku pozostaw wartość '_top'";
+$string['configgdversion'] = "Wskaż wersję zainstalowanej biblioteki GD. Wersja wyświetlana domyślnie jest tą, która została wykryta automatycznie. Nie zmieniaj tego ustawienia, chyba, że dobrze wiesz co robisz.";
+$string['confightmleditor'] = "Ustal czy użytkownicy mają prawo wykorzystywania edytora tekstu w HTML'u. Nawet jeżeli zezwolisz na to, ten edytor będzie dostępny tylko jeżeli użytkownicy będą używać kompatybilnej przeglądarki (Internet Explorer 5.5 lub późniejszej). Użytkownik może samodzielnie zrezygnować z jego wykorzystywania.";
+$string['configintro'] = "Na tej stronie możesz zdefiniować pewną liczbę zmiennych konfiguracyjnych, które usprawnią funkcjonowanie platformy Moodle na Twoim serwerze. Nie musisz się jednak tym zbytnio przejmować - ustawienia domyślne zazwyczaj działają poprawnie, a jakichkolwiek zmiany na tej stronie możesz wprowadzić w dowolnym momencie.";
+$string['configintroadmin'] = "Na tej stronie powinieneś skonfigurować Twoje główne konto administratora, które pomoże ci sprawować kontrolę nad serwisem. Miej na uwadze to, by nadać mu bezpieczną i trudną do odgadnięcia nazwę użytkownika oraz hasło, a także twój aktualny adres e-mail. Możesz później utworzyć więcej kont administratora.";
+$string['configintrosite'] = "Ta strona pozwala Ci na skonfigurowanie strony tytułowej i nazwy tego nowego serwisu. Możesz później wrócić tu w dowolnym momencie, korzystając z linku 'Ustawienia Serwisu' na stronie głównej.";
$string['configlang'] = "Wybierz domyślny język dla tego serwisu. Użytkownicy mogą później wybrać dla siebie inne ustawienie.";
$string['configlangdir'] = "Większość języków drukuje się od lewej do prawej, ale niektóre, jak arabski i hebrajski są drukowane od prawej do lewej.";
-$string['configlocale'] = "Wybierz ustawienia lokalne dla serwisu. Bêd± one wp³ywa³y na format i jêzyk wyswietlanych dat. Wymagane jest posiadanie tych lokalnych danych w systemie opracyjnym. Je¿eli nie wiesz co wybraæ - zostaw to pole puste.";
+$string['configlanglist'] = "Pozostaw to pole pustym, jeśli chcesz aby użytkownicy mogli wybrać dowolny z języków zawartych w Twojej wersji Moodle. Możesz jednak skrócić listę dostępnych języków wpisując tu oddzielone przecinkami kody języków, które chcesz udostępnić. Na przykład : pl,en,fr,it";
+$string['configlangmenu'] = "Wybierz, czy chcesz, aby menu wyboru języka było wyświetlane na stronie głównej, stronie logowania itp. Wybór ten nie ma wpływu na możliwość wybrania języka przez użytkownika w jego własnym profilu.";
+$string['configlocale'] = "Wybierz ustawienia lokalne dla serwisu. Będą one wpływały na format i język wyświetlanych dat. Wymagane jest posiadanie tych lokalnych danych w systemie operacyjnym. Jeżeli nie wiesz co wybrać - zostaw to pole puste.";
+$string['configloglifetime'] = "Tutaj możesz zdefiniować okres przez jaki chcesz prowadzić logi aktywności użytkowników. Logi, których wiek przekroczy określony tutaj limit zostaną automatycznie usunięte. Zalecane jest prowadzenie logów przez jak najdłuższy czas, ponieważ mogą okazać się potrzebne. Jeżeli jednak Twój serwer jest bardzo obciążony i występuje obniżenie wydajności, możesz zechcieć zmniejszyć limit wieku logów.";
+$string['configlongtimenosee'] = "Jeżeli student nie loguje się przez bardzo długi okres czasu, jest automatycznie usuwany z wszystkich kursów. Parametr ten określa właśnie ów limit czasu.";
+$string['configmaxeditingtime'] = "Określ tutaj limit czasu, w którym użytkownicy mogą dokonywać zmian w postach do forum, informacjach zwrotnych w dzienniku itp. Zazwyczaj odpowiednim ograniczeniem jest 30 minut.";
+$string['configproxyhost'] = "Jeżeli ten <B>server</B> wymaga komputera pośredniczącego (np. zabezpieczenie firewall) w celu uzyskania dostępu do internetu, wpisz tutaj nazwę hosta i port serwera proxy, w przeciwnym przypadku pozostaw to miejsce puste.";
+$string['configsecureforms'] = "Moodle może korzystać z dodatkowego poziomu zabezpieczeń, podczas przyjmowania ramek danych z sieci. Jeśli opcja ta jest aktywna, to zmienna HTTP_REFERER w przeglądarce internetowej jest porównywana z aktualnym adresem ramki danych. W bardzo niewielu przypadkach może to powodować problemy, jeśli użytkownik korzysta z programu typu firewall (np. Zonealarm) skonfigurowanego tak, by usuwać HTTP_REFERER ze swojej komunikacji sieciowej. Objawiać się to może zawiśnięciem na ramce. Jeśli użytkownicy mają problemy z stroną logowania(przykładowo) możesz zdecydować się wyłączyć tą opcję, chociaż spowoduje to większą wrażliwość twojej strony na bezpośrednie ataki na hasło (brute-force password attack). Jeśli masz wątpliwości pozostaw w tym miejscu 'Tak'.";
+$string['configsessiontimeout'] = "Jeżeli użytkownicy, którzy zalogowali się do tego serwera pozostają przez dłuższy czas nieaktywni (nie otwierają stron) ich sesja zostanie zakończona i będą automatycznie wylogowani. Ten parametr określa czasowe ograniczenie braku aktywności.";
+$string['configslasharguments'] = "Pliki (graficzne i inne przesyłane na serwer) udostępniane są przy użyciu skryptu wykorzystującego argumenty z ukośnikiem (tutaj jest to druga opcja). Metoda ta umożliwia łatwiejsze buforowanie plików przez przeglądarki WWW, serwery proxy itp. Niestety niektóre serwery PHP nie pozwalają na stosowanie tej metody więc jeżeli występują problemy z oglądaniem przesłanych plików i grafiki (np. zdjęć użytkowników), wybierz opcję pierwszą.";
+$string['configsmtphosts'] = "Podaj pełną nazwę jednego lub więcej lokalnych serwerów SMTP, które platforma Moodle powinna wykorzystywać do wysyłania poczty elektronicznej (np. 'mail.a.com' lub 'mail.a.com;mail.b.com'). Jeżeli nic tu nie wpiszesz, Moodle będzie wysyłać pocztę przy użyciu domyślnej metody PHP.";
+$string['configsmtpuser'] = "Jeżeli wskazałeś powyżej serwer SMTP, który wymaga uwierzytelnienia, wpisz tutaj nazwę użytkownika i hasło.";
+$string['configunzip'] = "Wskaż miejsce gdzie znajduje się Twój program unzip (jest to polecenie opcjonalne i dotyczy tylko systemu Unix). Jeżeli lokalizacja zostanie podana, program ten będzie stosowany do rozpakowywania na serwerze archiwów zip. Jeżeli nic tutaj nie wpiszesz, Moodle zastosuje do tego celu procedury wewnętrzne.";
$string['configvariables'] = "Konfiguruj zmienne";
+$string['configzip'] = "Wskaż miejsce gdzie znajduje się Twój program zip (jest to polecenie opcjonalne i dotyczy tylko systemu Unix). Jeżeli lokalizacja zostanie podana, program ten będzie stosowany do tworzenia na serwerze archiwów zip. Jeżeli nic tutaj nie wpiszesz, Moodle zastosuje do tego celu procedury wewnętrzne.";
$string['confirmed'] = "Twoja rejestracja została potwierdzona";
+$string['confirmednot'] = "Twoja rejestracja nie została jeszcze potwierdzona!";
$string['continue'] = "Kontynuuj";
$string['cookiesenabled'] = "Mechanizm Cookies musi być włączony na Twojej przeglądarce";
$string['copyrightnotice'] = "Prawa autorskie";
$string['country'] = "Kraj";
$string['course'] = "Kurs";
+$string['coursebackup'] = "Kopia zapasowa kursu";
+$string['coursefiles'] = "Pliki kursu";
$string['courseformats'] = "Format kursu";
+$string['courserestore'] = "Odtworzenie kursu";
$string['courses'] = "Kursy";
$string['courseupdates'] = "Aktualizacje kursów";
$string['createaccount'] = "Utwórz moje nowe konto";
-$string['createuserandpass'] = "Utwórz now± nazwê u¿ytkownika oraz has³o aby zalogowaæ siê z";
-$string['createziparchive'] = "Utwórz archwum zip";
+$string['createuserandpass'] = "Utwórz nową nazwę użytkownika oraz hasło które będzie używane do logowania";
+$string['createziparchive'] = "Utwórz archiwum zip";
$string['currentlanguage'] = "Aktualny język";
$string['currentlocaltime'] = "twój aktualny czas lokalny";
+$string['currentrelease'] = "Informacje o aktualnej wersji";
+$string['currentversion'] = "Aktualna wersja";
+$string['databasechecking'] = "Aktualizacja bazy danych Moodle z wersji \$a->oldversion do \$a->newversion...";
$string['databasesetup'] = "Tworzenie bazy danych";
-$string['databasesuccess'] = "Baza danych zosta³a poprawnie zaktualizowana ";
+$string['databasesuccess'] = "Baza danych została poprawnie zaktualizowana";
$string['databaseupgrades'] = "Aktualizacja bazy danych";
$string['day'] = "dzień";
$string['days'] = "dni";
$string['defaultcoursefullname'] = "Pełna nazwa kursu 101";
$string['defaultcourseshortname'] = "NK 101";
$string['defaultcoursestudent'] = "Student";
$string['defaultcoursestudents'] = "Studenci";
-$string['defaultcoursesummary'] = "Wpisz tutaj zwiêz³y i interesuj±cy tekst, który wyja¶nia o czym jest ten kurs ";
+$string['defaultcoursesummary'] = "Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs";
$string['defaultcourseteacher'] = "Prowadzący";
$string['defaultcourseteachers'] = "Prowadzący";
$string['delete'] = "Usuń";
$string['deletecheck'] = "Usunąć \$a ?";
-$string['deletecheckfull'] = "Czy masz ca³kowit± pewno¶æ, ¿e chcesz ca³kowicie usun±æ \$a ?";
+$string['deletecheckfull'] = "Czy jesteś pewny, że chcesz całkowicie usunąć \$a ?";
$string['deletecompletely'] = "Usuń całkowicie";
$string['deletecourse'] = "Usuń kurs";
$string['deletecoursecheck'] = "Czy masz absolutną pewność, że chcesz całkowicie usunąć ten kurs i wszystkie zawarte w nim dane?";
$string['deleted'] = "Usunięty";
$string['deletedactivity'] = "Usunięto \$a";
-$string['deletedcourse'] = "\$a zaosta³ ca³kowicie usuniêty.";
+$string['deletedcourse'] = "\$a został całkowicie usunięty.";
$string['deletednot'] = "Nie można usunąć \$a !";
$string['deletingcourse'] = "Usuwanie \$a";
-$string['department'] = "Departament";
+$string['department'] = "Wydział";
$string['description'] = "Opis";
-$string['displayingrecords'] = "Wy¶wietl \$a rekordów";
-$string['displayingusers'] = "Wy¶wietlanie u¿ytkowników od \$a->start do \$a->end";
-$string['documentation'] = "Dokumentacja Moodl'a";
-$string['downloadexcel'] = "Prze¶lij w formacie Excela";
-$string['downloadtext'] = "Prz¶lij w formacie tekstowym";
+$string['displayingfirst'] = "Tylko pierwszych \$a->count elementów jest wyświetlanych";
+$string['displayingrecords'] = "Wyświetlanie \$a rekordów";
+$string['displayingusers'] = "Wyświetlanie użytkowników od do ";
+$string['documentation'] = "Dokumentacja Moodle";
+$string['downloadexcel'] = "Ściągnij w formacie Excela";
+$string['downloadtext'] = "Ściągnij w formacie tekstowym";
$string['doyouagree'] = "Czy przeczytałeś(aś) warunki i rozumiesz je?";
-$string['edit'] = "Zmieñ \$a";
+$string['edit'] = "Edytuj \$a";
$string['editcoursesettings'] = "Zmień ustawienia kursu";
-$string['editinga'] = "Poprawianie \$a";
+$string['editinga'] = "Trwa edycja \$a";
$string['editmyprofile'] = "Modyfikuj profil";
-$string['editsummary'] = "Zmieñ podsumowanie";
-$string['editthisactivity'] = "Zmieñ t± aktywno¶æ";
+$string['editsummary'] = "Zmień streszczenie";
+$string['editthisactivity'] = "Edytuj tą składową";
$string['edituser'] = "Modyfikuj konta użytkowników";
$string['email'] = "adres e-mail";
$string['emailconfirm'] = "Potwierdź Twoje konto";
-$string['emailconfirmation'] = "Witaj \$a->firstname,
-
-W serwisie '\$a->sitename' zg³oszono ¿±danie utworzenia nowego konta z u¿yciem twojego adresu e-mail.
-
-Aby potwierdziæ zamiar utworzenia konta przejd¼ na stronê:
-
- \$a->link
-
-W wiêkszo¶ci programów istnieje mo¿liwo¶æ przej¶cia pod powy¿szy adres poprzez klikniêcie go.
-Je¿eli to nie dzia³a skopiuj adres do pola adresowego przegl±darki internetowej i naci¶nij klawisz enter.
-
-Pozdrowienia od administratora serwisu '\$a->sitename',
-\$a->admin";
-$string['emailconfirmsent'] = " <P>Zosta³ do Ciebie wys³any e-mail pod adres <B>\$a</B>
- <P>Zawiera on prost± instrukacjê jak dokoñczyæ rejestracjê.
- <P>Je¿eli nadal bêdziesz mieæ k³opoty skontaktuj siê z administratorem serwisu.";
+$string['emailconfirmation'] = "Witaj \$a->firstname. <p> W serwisie '' zgłoszono żądanie utworzenia nowego konta z użyciem twojego adresu e-mail. Aby potwierdzić zamiar utworzenia konta przejdź na stronę: \$a->link <br>W większości programów istnieje możliwość przejścia pod powyższy adres poprzez kliknięcie go. Jeżeli to nie działa skopiuj adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawisz enter. <p>Pozdrowienia od administratora serwisu '\$a->sitename', \$a->admin .";
+$string['emailconfirmationsubject'] = "Potwierdzenie dla konta \$a";
+$string['emailconfirmsent'] = " <P>Został do Ciebie wysłany e-mail pod adres <B>\$a</B> <P>Zawiera on prostą instrukcję jak dokończyć rejestrację. <P>Jeżeli nadal będziesz mieć kłopoty skontaktuj się z administratorem serwisu.";
$string['emaildisplay'] = "Wyświetlanie adresu e-mail";
-$string['emaildisplaycourse'] = "Tylko inni uczestnicy kursu mog± zobaczyc mój e-mail";
-$string['emaildisplayno'] = "Ukryj mój adres e-mail dla wszystkich";
+$string['emaildisplaycourse'] = "Tylko inni uczestnicy kursu mogą zobaczyć mój e-mail";
+$string['emaildisplayno'] = "Ukryj mój adres e-mail przed wszystkimi";
$string['emaildisplayyes'] = "Pokaż wszystkim mój adres e-mail";
$string['emailexists'] = "Ten adres e-mail jest już zarejestrowany";
$string['emailformat'] = "Format e-mail";
$string['emailmustbereal'] = "Uwaga: Twój adres e-mail musi być prawdziwy";
+$string['emailpasswordconfirmation'] = "Witaj \$a->firstname. <P>Ktoś (najprawdopodobniej Ty) zażądał nowego hasła do twojego konta na '\$a->sitename'. Aby to potwierdzić i otrzymać nowe hasło za pośrednictwem poczty elektronicznej, przejdź na następującą stronę : \$a->link <br> W większości programów istnieje możliwość przejścia pod powyższy adres poprzez kliknięcie go. Jeżeli to nie działa skopiuj adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawisz enter. <p> Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z administratorem, \$a->admin .";
+$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = "Potwierdzenie zmiany hasła dla : \$a";
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = "Został do Ciebie wysłany e-mail na adres <b>\$a</b>. Zawiera on proste instrukcje jak potwierdzić i zakończyć zmianę hasła. Jeśli nadal będziesz miał problemy, skontaktuj się z administratorem.";
+$string['emailpasswordsent'] = "Dziękujemy za potwierdzenie zmiany hasła. <p>E-mail zawierający twoje nowe hasło został przesłany na twój adres <b>\$a->email</b>. <p> Nowe hasło zostało wygenerowane w sposób automatyczny, możesz je <a href=\$a->link> zmienić </a> na łatwiejsze do zapamiętania.";
$string['enrolmentkey'] = "Klucz dostępu do kursu";
-$string['enrolmentkeyfrom'] = "Ten kurs wymaga jednorazowego klucza, który powiniene¶ otrzymaæ od \$a";
-$string['enrolmentkeyhint'] = "Ten klucz dostêpu do kursu nie jest poprawny, spróbuj ponownie <BR>
-(sugestia: klucz zaczyna siê na '\$a')";
+$string['enrolmentkeyfrom'] = "Ten kurs wymaga jednorazowego 'klucza dostępu do kursu' , który powinieneś otrzymać od \$a";
+$string['enrolmentkeyhint'] = "Ten klucz dostępu do kursu nie jest poprawny, spróbuj ponownie <BR>(wskazówka: klucz zaczyna się na '\$a')";
$string['entercourse'] = "Kliknij, aby wejść na kurs";
-$string['enteremailaddress'] = "Wprowad¼ swój adres e-mail, aby automatycznie wygenerowaæ nowe has³o, które zostanie Tobie przes³ane poczt± elektroniczn±.";
+$string['enteremailaddress'] = "Wprowadź swój adres e-mail, aby wykasować twoje hasło i otrzymać pocztą elektroniczną nowe.";
$string['error'] = "Błąd";
-$string['errortoomanylogins'] = "Przekroczona dozwolona liczba prób logowania. Zrestartuj swoj± przegl±darkê. ";
+$string['errortoomanylogins'] = "Przekroczona dozwolona liczba prób logowania. Zrestartuj swoją przeglądarkę.";
$string['existingadmins'] = "Istniejący administratorzy";
+$string['existingcourse'] = "Istniejące kursy";
+$string['existingcreators'] = "Istniejący autorzy kursów";
$string['existingteachers'] = "Istniejący nauczyciele";
$string['feedback'] = "Informacja zwrotna";
-$string['filemissing'] = "brak \$a ";
+$string['filemissing'] = "brak \$a";
$string['files'] = "Pliki";
$string['filloutallfields'] = "Należy wypełnić wszystkie pola formularza";
$string['firstname'] = "Imię";
-$string['firsttime'] = "Czy to jest twój pierwszy raz?";
+$string['firsttime'] = "Czy jesteś na tym serwisie po raz pierwszy?";
$string['followingoptional'] = "Następujące punkty są opcjonalne";
$string['followingrequired'] = "Następujące punkty są wymagane";
$string['forgotten'] = "Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?";
$string['format'] = "Format";
-$string['formathtml'] = "HTML format";
+$string['formathtml'] = "Format HTML";
+$string['formatplain'] = "Format tekstu zwykłego";
$string['formatsocial'] = "Format 'towarzyski'";
-$string['formattext'] = "Automatyczny format Moodl'a";
+$string['formattext'] = "Automatyczny format Moodle";
$string['formattexttype'] = "Formatowanie";
$string['formattopics'] = "Układ tematyczny";
$string['formatweeks'] = "Układ tygodniowy";
+$string['formatwiki'] = "Format wiki";
$string['frontpagedescription'] = "Opis strony głównej";
$string['frontpageformat'] = "Układ strony głównej";
$string['fulllistofcourses'] = "Wszystkie kursy";
@@ -175,26 +211,31 @@
$string['gd2'] = "Bilbioteka GD 2.x jest zainstalowana";
$string['gdneed'] = "Bilbioteka GD musi być zainstalowana oby można było widzieć grafiki";
$string['gdnot'] = "Bilbioteka GD nie jest zainstalowana";
+$string['gpl'] = "Niniejsze oprogramowanie jest oprogramowaniem darmowym; dozwolone jest jego dalsze rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, wersja 2 lub dowolna późniejsza. Oprogramowanie to jest rozpowszechniane przy założeniu, że będzie przydatne ale BEZ UDZIELANIA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domniemanej gwarancji JAKOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Szczegółowe informacje znajdują się w Powszechnej Licencji Publicznej GNU dostępnej na stronie http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
$string['grade'] = "Stopień";
$string['grades'] = "Stopnie";
$string['guestskey'] = "Zezwól gościom posiadającym klucz";
$string['guestsno'] = "Wejście dla gości nie jest dozwolone";
$string['guestsnotallowed'] = "Niestety, kurs '\$a' nie jest dostępny dla gości.";
$string['guestsyes'] = "Wejście dla gości bez klucza jest dozwolone";
$string['guestuser'] = "Gość";
-$string['guestuserinfo'] = "To jest specjalny u¿ytkownik, który umo¿liwia dostêp do niektórych kursów wy³acznie w trybie 'do odczytu'.";
+$string['guestuserinfo'] = "To jest specjalny użytkownik, który posiada prawa dostępu do niektórych kursów wyłącznie w trybie 'do odczytu'.";
$string['help'] = "Pomoc";
+$string['helpemoticons'] = "Użyj emotikon";
+$string['helpformatting'] = "Na temat formatowania tekstu...";
$string['helphtml'] = "Jak pisać w html'u";
$string['helppicture'] = "Jaz przesłać obrazek";
$string['helpquestions'] = "Zadawaj dobre pytania";
$string['helpreading'] = "Przeczytaj uważnie";
-$string['helprichtext'] = "O edytorze Richtext ";
+$string['helprichtext'] = "O edytorze Richtext";
+$string['helpsummaries'] = "Informacje na temat tych streszczeń";
$string['helptext'] = "Jak napisać tekst";
+$string['helpwiki'] = "Jak napisać tekst w formacie wiki";
$string['helpwriting'] = "Pisz uważnie";
$string['hide'] = "Ukryj";
-$string['hits'] = "Ods³ony";
-$string['hitsoncourse'] = "Ods³on \$a->coursename przez \$a->username";
-$string['hitsoncoursetoday'] = "Dzisiejszych ods³on na \$a->coursename przez \$a->username ";
+$string['hits'] = "Trafienia";
+$string['hitsoncourse'] = "Trafień przez ";
+$string['hitsoncoursetoday'] = "Dzisiejszych trafień na przez ";
$string['home'] = "Strona główna";
$string['hour'] = "godzina";
$string['hours'] = "godziny";
@@ -203,10 +244,18 @@
$string['htmleditoravailable'] = "Edytor Richtext jest dostępny";
$string['htmleditordisabled'] = "Masz wyłączony edytor Richtext w swoim profilu użytkownika";
$string['htmleditordisabledadmin'] = "Administrator wyłączył edytor Richtext w tym serwisie";
-$string['htmleditordisabledbrowser'] = "Edytor Richtext jest niedostêpny poniewa¿ nie u¿ywasz Internet Explorera 5.5 lub lepszego.";
+$string['htmleditordisabledbrowser'] = "Edytor Richtext jest niedostępny ponieważ nie używasz Internet Explorera 5.5 lub nowszego.";
$string['htmlformat'] = "Pełny format HTML";
$string['icqnumber'] = "Numer ICQ";
$string['idnumber'] = "Numer ID";
+$string['include'] = "Załącz";
+$string['includeallusers'] = "Uwzględnij wszystkich użytkowników";
+$string['includecoursefiles'] = "Uwzględnij pliki kursu";
+$string['includecourseusers'] = "Uwzględnij użytkowników kursu";
+$string['included'] = "Uwzględniono";
+$string['includelogentries'] = "Uwzględnij logi";
+$string['includeneededusers'] = "Uwzględnij potrzebnych użytkowników";
+$string['includeuserfiles'] = "Uwzględnij pliki użytkowników";
$string['invalidemail'] = "Niewłaściwy adres e-mail";
$string['invalidlogin'] = "błąd logowania, spróbuj jeszcze raz";
$string['jumpto'] = "Przejdź do...";
@@ -215,41 +264,39 @@
$string['language'] = "Język";
$string['languagegood'] = "Ten pakiet językowy jest aktualny! :-)";
$string['lastaccess'] = "Ostatni dostęp";
-$string['lastedited'] = "Ostatnia modyfikcja";
-$string['lastmodified'] = "Ostatnia modyfikcja";
+$string['lastedited'] = "Ostatnia modyfikacja";
+$string['lastmodified'] = "Ostatnia modyfikacja";
$string['lastname'] = "Nazwisko";
+$string['latestlanguagepack'] = "Szukaj najnowszego pakietu językowego na moodle.org";
$string['latestnews'] = "Najświeższe wiadomości";
$string['leavetokeep'] = "Pozostaw puste aby zachować dotychczasowe hasło";
-$string['license'] = "Licenicja GPL";
+$string['license'] = "Licencja GPL";
+$string['list'] = "Lista";
+$string['listfiles'] = "Lista plików w \$a";
$string['listofallpeople'] = "Lista wszystkich osób";
$string['livelogs'] = "Bieżące logi z ostatniej godziny";
$string['locale'] = "pl_PL";
$string['location'] = "Położenie";
-$string['loggedinas'] = "Jeste¶ zalogowany(a) jako \$a ";
+$string['loggedinas'] = "Jesteś zalogowany(a) jako \$a";
$string['loggedinnot'] = "Nie jesteś zalogowany(a)";
$string['login'] = "Zaloguj się";
$string['loginas'] = "Zaloguj się jako";
$string['loginguest'] = "Zaloguj się jako gość";
$string['loginsite'] = "Zaloguj się do serwisu";
-$string['loginsteps'] = " Witaj! W celu uzyskania pe³nego dostêpu do kursów musisz po¶wiêciæ kilka minut na stworzenie dla siebie konta w tym serwisie.
- Ka¿dy z kursów mo¿e wymagaæ podania jednorazowego &quot;klucza&quot;, który bêdzie niezbêdny tylko przy zapisywaniu siê na kurs. Pó¼niej nie bêdzie ju¿ potrzebny.
- Oto kroki, które musisz wykonaæ:
- <OL size=2>
- <LI>Wype³nij formularz <A HREF=\$a> Nowe konto</A> swoimi danymi.
- <LI>Niezw³ocznie zostanie wys³any do Ciebie e-mail na podany przez Ciebie adres.
- <LI>Przeczytaj e-mail i kliknij zawarty w nim link. <LI>Twoje konto zostanie potwierdzone i zostaniesz zalogowany. <LI>Wybierz kurs, w ktorym chcesz wzi±æ udzia³. <LI>Je¿eli zostaniesz poproszony(a) o podanie &quot;klucza&quot; - wpisz otrzymany od prowadz±cego klucz. To spowoduje zapisanie Ciê na kurs.
- <LI>Od tego momentu bêdziesz mieæ dostêp do kursu. Aby zalogowaæ siê i uzyskaæ dostêp do kursów, na które siê zapisa³e¶(a¶), konieczne bêdzie tylko wpisanie Twojej nazwy u¿ytkownika i has³a (w formularzu obok). </OL>";
-$string['loginstepsnone'] = "Dla uzyskania pe³nego dostêpu do kursów niezbêdne jest utworzenie konta.<p>Wszystko co musisz zrobiæ to wymysliæ nazwê u¿ytkownika i has³o oraz u¿yæ w formularza na tej stronie!<p>
-Je¿eli kto¶ inny wybra³ ju¿ tak± nazwê u¿ytkownika bêdziesz musia³(a) powtórzyæ operacjê u¿ywaj±c innej nazwy. ";
+$string['loginsteps'] = "Witaj! Aby otrzymać pełny dostęp do kursów musisz poświęcić chwilkę aby stworzyć sobie konto w tym serwisie. <br>Każdy z kursów może wymagać podania jednorazowego &quot;klucza dostępu do kursu&quot;, który będzie niezbędny tylko przy zapisywaniu się na kurs. Później nie będzie już potrzebny.<br> Oto kroki, które musisz wykonać: <OL size=2> <LI>Wypełnij formularz <A HREF=\$a> Nowe konto</A> swoimi danymi. <LI>Niezwłocznie zostanie wysłany do Ciebie e-mail na podany przez Ciebie adres.<LI>Przeczytaj e-mail i kliknij zawarty w nim link. <LI>Twoje konto zostanie potwierdzone i zostaniesz zalogowany. <LI>Wybierz kurs, w którym chcesz wziąć udział. <LI>Jeżeli zostaniesz poproszony(a) o podanie &quot;klucza dostępu do kursu&quot; - wpisz otrzymany od prowadzącego klucz. To spowoduje zapisanie Cię na kurs. <LI>Od tego momentu będziesz mieć dostęp do kursu. Aby zalogować się i uzyskać dostęp do kursów, na które się zapisałeś(aś), konieczne będzie tylko wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła (w formularzu obok). </OL>";
+$string['loginstepsnone'] = "Dla uzyskania pełnego dostępu do kursów niezbędne jest utworzenie konta.<p>Wszystko co musisz zrobić to wymyślić nazwę użytkownika i hasło oraz użyć w formularza na tej stronie!<p> Jeżeli ktoś inny wybrał już taką nazwę użytkownika będziesz musiał(a) powtórzyć operację używając innej nazwy.";
$string['loginto'] = "Zaloguj do \$a";
$string['loginusing'] = "Zaloguj się tutaj używając twojej nazwy użytkownika i hasła";
$string['logout'] = "Wyloguj";
$string['logs'] = "Logi";
$string['mainmenu'] = "Menu główne";
$string['makeafolder'] = "Utwórz folder";
+$string['makeeditable'] = "Jeżeli umożliwisz edycję '\$a' przez proces serwera WWW (np. Apache), możesz dokonać edycji tego pliku bezpośrednio z tej strony.";
$string['managedatabase'] = "Zarządzaj bazą danych";
-$string['markthistopic'] = "Mark this topic as the current topic";
-$string['maximumchars'] = "Maximum of \$a characters";
+$string['managemodules'] = "Zarządzaj modułami";
+$string['markedthistopic'] = "Ten temat jest wybrany jako temat aktualny";
+$string['markthistopic'] = "Zaznacz ten temat jako aktualny";
+$string['maximumchars'] = "Maksymalnie \$a znaków";
$string['maximumgrade'] = "Maksymalna ocena";
$string['maximumshort'] = "Max";
$string['maxsize'] = "Maksymalny rozmiar: \$a";
@@ -270,45 +317,37 @@
$string['missingshortsitename'] = "Pominięto skróconą nazwę serwisu";
$string['missingsitedescription'] = "Pominięto opis serwisu";
$string['missingsitename'] = "Pominięto nazwę serwisu";
-$string['missingstrings'] = "Poszukaj brakuj±cych napisów";
+$string['missingstrings'] = "Poszukaj brakujących łańcuchów znaków";
$string['missingstudent'] = "Należy coś wybrać";
-$string['missingsummary'] = "Pominiêto podsumowanie";
+$string['missingsummary'] = "Pominięto streszczenie";
$string['missingteacher'] = "Należy coś wybrać";
+$string['missingurl'] = "Pominięto adres URL";
$string['missingusername'] = "Pominięto nazwę użytkownika";
$string['modified'] = "Zmodyfikowano";
+$string['moduledeleteconfirm'] = "Moduł '\$a' zostanie zaraz usunięty. Spowoduje to całkowite wymazanie wszystkich elementów bazy danych związanych z tym modułem składowych kursu. Czy jesteś PEWNY, że chcesz kontynuować?";
+$string['moduledeletefiles'] = "Wszelkie dane związane z modułem '\$a->module' zostały usunięte z bazy danych. Aby zakończyć proces kasowania (oraz zapobiec samoczynnej re-instalacji modułu), powinieneś teraz usunąć następujący katalog z Twojego serwera : \$a->directory";
$string['modulesetup'] = "Tworzenie tablic modułów";
-$string['modulesuccess'] = "\$a tablic utworzono poprawnie";
+$string['modulesuccess'] = "tablice dla modułu \$a utworzono poprawnie";
+$string['moodleversion'] = "Wersja Moodle";
$string['mostrecently'] = "najświeższe";
$string['movedown'] = "Przesuń w dół";
-$string['movefilestohere'] = "Przesuñ plki tutaj";
+$string['movefilestohere'] = "Przesuń pliki tutaj";
$string['movetoanotherfolder'] = "Przesuń do innego folderu";
$string['moveup'] = "Przesuń w górę";
$string['mustconfirm'] = "Musisz potwierdzić swój login";
$string['mycourses'] = "Moje kursy";
$string['name'] = "Nazwa";
$string['namesocial'] = "sekcja";
-$string['nametopics'] = "topic";
+$string['nametopics'] = "temat";
$string['nameweeks'] = "tydzień";
+$string['needed'] = "Wymagane";
$string['never'] = "Nigdy";
+$string['neverdeletelogs'] = "Nigdy nie usuwaj logów";
$string['new'] = "Nowy";
$string['newaccount'] = "Nowe konto";
+$string['newcourse'] = "Nowy kurs";
$string['newpassword'] = "Nowe hasło";
-$string['newpasswordtext'] = "Witaj \$a->firstname,
-
-Twoje dotychczasowe has³o w serwisie '\$a->sitename' zosta³o usuniête, a w jego miesce ustawione has³o podane ni¿ej.
-
-Twoje obecne parametry logowania s± nastêpuj±ce:
- nazwa u¿ytkownika: \$a->username
- has³o: \$a->newpassword
-
-Wejd¼ na t± stronê i zmieñ swoje has³o:
- \$a->link
-
-W wiêkszo¶ci programów pocztowych powy¿szy adres jest linkiem, który mo¿esz klikn±æ przenosz±c siê automatycznie na stronê zmiany has³a. Je¿eli twój program pocztowy nie daje takiej mo¿liwo¶ci, skopiuj podany adres do pola adresowego przegl±darki internetowej i naci¶nij klawiesz enter.
-
-Pozdrowienia od administratora serwisu '\$a->sitename',
-\$a->signoff
-";
+$string['newpasswordtext'] = "Witaj \$a->firstname.<p> Twoje dotychczasowe hasło w serwisie '\$a->sitename' zostało usunięte, a w jego miejsce ustawione hasło podane niżej.<br> Twoje obecne parametry logowania są następujące: <p> nazwa użytkownika: \$a->username hasło: \$a->newpassword <p>Wejdź na tą stronę i zmień swoje hasło: \$a->link <p>W większości programów pocztowych powyższy adres jest linkiem, który możesz kliknąć przenosząc się automatycznie na stronę zmiany hasła. Jeżeli twój program pocztowy nie daje takiej możliwości, skopiuj podany adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawisz enter. <p>Pozdrowienia od administratora serwisu '\$a->sitename',\$a->signoff";
$string['newpicture'] = "Nowy obraz";
$string['newsitem'] = "Wiadomość";
$string['newsitems'] = "Wiadomości";
@@ -317,78 +356,104 @@
$string['newusers'] = "Nowi użytkownicy";
$string['no'] = "Nie";
$string['nocoursesyet'] = "Brak kursów w tej kategorii";
-$string['noexistingadmins'] = "Brak administratorów. To jest powa¿ny b³±d, a ta informacja nigdy nie powinna siê pojawiæ.";
-$string['noexistingteachers'] = "Brak istniej±cych prowadz±cych";
+$string['noexistingadmins'] = "Brak administratorów. To jest poważny błąd, a ta informacja nigdy nie powinna była się pojawić.";
+$string['noexistingcreators'] = "Brak autorów";
+$string['noexistingteachers'] = "Brak prowadzących";
+$string['nofilesselected'] = "Nie wybrano żadnych plików do odtworzenia";
$string['nofilesyet'] = "Nie przesłano jeszcze żadnych plików w związku z tym kursem";
$string['nograde'] = "Brak oceny";
$string['noimagesyet'] = "Żadnych obrazów nie przesłano do twojego kursu";
$string['none'] = "Żaden";
$string['nopotentialadmins'] = "Brak potencjalnych administratorów";
+$string['nopotentialcreators'] = "Brak potencjalnych autorów kursów";
$string['nopotentialteachers'] = "Brak potencjalnych prowadzących";
$string['normal'] = "Zwykły";
$string['nostudentsyet'] = "Brak zapisanych na ten kurs studentów";
$string['nosuchemail'] = "Nie ma takiego adresu e-mail";
+$string['notavailable'] = "Niedostępne";
$string['noteachersyet'] = "Jak dotąd brak prowadzących ten kurs";
$string['notenrolled'] = "\$a nie jest jeszcze zapisany na kurs";
-$string['nothingnew'] = "Nic nowego od ostatniego zalogowania";
+$string['nothingnew'] = "Brak zmian od ostatniego zalogowania";
+$string['notincluded'] = "Nie uwzględniono";
+$string['nousersmatching'] = "Nie znaleziono użytkowników pasujących do '\$a'";
$string['nousersyet'] = "Brak użytkowników (jak dotąd)";
$string['now'] = "teraz";
$string['numberweeks'] = "Liczba tygodni/tematów";
$string['numdays'] = "\$a dni";
+$string['numhours'] = "\$a godzin";
$string['numminutes'] = "\$a minut";
-$string['numviews'] = "\$a views";
+$string['numviews'] = "\$a wglądów";
$string['numweeks'] = "\$a tygodni";
$string['numwords'] = "\$a słów";
$string['numyears'] = "\$a lat";
-$string['ok'] = "OK";
+$string['ok'] = "OK.";
$string['opentoguests'] = "Dostęp jako gość";
$string['optional'] = "opcjonalnie";
$string['order'] = "Kolejność";
$string['outline'] = "Zarys";
$string['participants'] = "Uczestnicy";
$string['password'] = "Hasło";
$string['passwordchanged'] = "Hasło zostało zmienione";
+$string['passwordconfirmchange'] = "Potwierdź zmianę hasła";
$string['passwordrecovery'] = "Tak, pomóż mi zalogować się";
-$string['passwordsdiffer'] = "Te has³a nie pasuj±";
+$string['passwordsdiffer'] = "Podane hasła różnią się";
$string['passwordsent'] = "Hasło zostało wysłane";
-$string['passwordsenttext'] = " <P>Twoje has³o zosta³o wys³ane poczt± e-mail na adres \$a->email.
- <P>Nowe has³o zosta³o wygenerowane automatycznie, wiêc zapewne bêdziesz chcia³(a) je
- <A HREF=\$a->link>zmieniæ</A> na ³atwiejsze do zapamietania.";
+$string['passwordsenttext'] = " <P>Twoje hasło zostało wysłane pocztą e-mail na adres \$a->email. <P> Nowe hasło zostało wygenerowane w sposób automatyczny, możesz je <a href=\$a->link> zmienić </a> na łatwiejsze do zapamiętania.";
$string['people'] = "Osoby";
$string['personalprofile'] = "Profil osobisty";
$string['phone'] = "Telefon";
+$string['popupwindow'] = "Otwórz w nowym oknie";
$string['potentialadmins'] = "Potencjalni administratorzy";
+$string['potentialcreators'] = "Potencjalni autorzy kursów";
$string['potentialteachers'] = "Potencjalni prowadzący";
$string['preferredlanguage'] = "Preferowany język";
$string['preview'] = "Podgląd";
$string['previeworchoose'] = "Przejrzyj lub wybierz temat";
+$string['publicdirectory'] = "Katalog publiczny";
+$string['publicdirectory0'] = "Proszę nie zamieszczać tej strony";
+$string['publicdirectory1'] = "Zamieszczać jedynie nazwę strony";
+$string['publicdirectory2'] = "Zamieszczać nazwę strony wraz z odnośnikiem.";
$string['question'] = "Pytanie";
-$string['readme'] = "Czytaj to";
-$string['recentactivity'] = "Ostatnia aktywno¶æ";
+$string['readme'] = "README";
+$string['recentactivity'] = "Co się ostatnio działo?";
+$string['registration'] = "Rejestracja Moodle";
+$string['registrationemail'] = "Powiadamianie e-mail";
+$string['registrationinfo'] = "<p> Ta strona umożliwia Ci rejestrację twojego serwisu na stronie moodle.org. Rejestracja jest bezpłatna. Główną zaletą rejestracji, jest fakt, iż zostaniesz dodany do cichej listy pocztowej zawierającej istotne zawiadomienia, takie jak alarmy ochrony, czy nowe wersje Moodle. <P> Domyślnie twoje dane będą prywatne i nie zostaną udostępnione lub odsprzedane nikomu innemu. Jedyną przyczyną zbierania tych danych jest budowanie statystycznego obrazu całej populacji użytkowników Moodle. <p> Jeśli zechcesz, możesz zezwolić, by nazwa twojego serwisu, kraj, oraz URL zostały dodane do ogólnodostępnej listy serwisów Moodle.<p>Wszystkie nowe rejestracje są sprawdzane ręcznie przed wprowadzeniem ich na listę, ale później możesz uaktualniać swoją rejestrację (i wpis na liście), wysyłając ponownie ten formularz.";
+$string['registrationno'] = "Nie, nie chcę otrzymywać e-mail'i";
+$string['registrationsend'] = "Prześlij informacje rejestracyjne do moodle.org";
+$string['registrationyes'] = "Tak, proszę mnie powiadamiać o istotnych wydażeniach.";
$string['removeadmin'] = "Usuń administratora";
+$string['removecreator'] = "Usuń autora kursu";
$string['removeteacher'] = "Usuń prowadzącego";
$string['rename'] = "Zmień nazwę";
-$string['requireskey'] = "Kurs wymaga klucza aktywacyjnego";
+$string['requireskey'] = "Kurs wymaga klucza dostępu do kursu";
$string['resources'] = "Zasoby";
+$string['restore'] = "Odtwórz";
+$string['restorecancelled'] = "Anulowano odtwarzanie";
+$string['restoreto'] = "Odtwórz do ...";
$string['returningtosite'] = "Powracasz na tą stronę WWW?";
$string['revert'] = "Przywróć";
$string['role'] = "Rola";
$string['savechanges'] = "Zapisz zmiany";
$string['search'] = "Wyszukaj";
$string['searchagain'] = "Wyszukaj ponownie";
-$string['searchresults'] = "Szukaj w rezultatach";
+$string['searchresults'] = "Wyniki wyszukiwania";
$string['sec'] = "sek";
$string['secs'] = "sek.";
$string['section'] = "Sekcja";
$string['selectacountry'] = "Wybierz kraj";
-$string['senddetails'] = "Przy¶lij informacje o mnie e-mail'em";
+$string['senddetails'] = "Wyślij mi moje dane e-mail'em";
+$string['separateandconnected'] = "Odrębne i powiązane sposoby poznania";
$string['serverlocaltime'] = "Lokalny czas serwera";
$string['settings'] = "Ustawienia";
$string['shortname'] = "Skrócona nazwa";
+$string['shortnametaken'] = "Nazwa skrócona jest już wykorzystana przez inny kurs (\$a)";
$string['shortsitename'] = "Skrócona nazwa serwisu";
$string['show'] = "Pokaż";
+$string['showall'] = "Pokaż wszystkie \$a";
$string['showallcourses'] = "Pokaż wszystkie kursy";
$string['showalltopics'] = "Pokaż wszystkie tematy";
+$string['showallusers'] = "Pokaż wszystkich użytkowników";
$string['showallweeks'] = "Pokaż wszystkie tygodnie";
$string['showlistofcourses'] = "Pokaż listę kursów";
$string['showonlytopic'] = "Wyświetl tylko temat \$a";
@@ -404,24 +469,25 @@
$string['socialheadline'] = "Forum towarzyskie - ostatnie tematy";
$string['someallowguest'] = "Niektóre kursy dostępne są dla użytkowników zalogowanych jako goście.";
$string['someerrorswerefound'] = "Część informacji została pominięta lub jest niepoprawna. Poniżej znajdziesz szczegóły.";
-$string['startdate'] = "Data uruchomienia kursu";
-$string['startsignup'] = "Zacznij terez od utworzenia nowego konta!";
+$string['startdate'] = "Data rozpoczęcia kursu";
+$string['startsignup'] = "Zacznij teraz od utworzenia nowego konta!";
+$string['state'] = "Stan/prowincja";
$string['status'] = "Status";
-$string['strftimedate'] = "%%d de %%B de %%Y";
-$string['strftimedateshort'] = " %%d de %%B ";
-$string['strftimedatetime'] = " %%d de %%B de %%Y, %%H:%%M ";
-$string['strftimedaydate'] = " %%A, %%d de %%B de %%Y ";
-$string['strftimedaydatetime'] = " %%A, %%d de %%B de %%Y, %%H:%%M ";
-$string['strftimerecent'] = " %%d de %%b, %%H:%%M ";
-$string['strftimerecentfull'] = " %%a, %%d de %%b de %%Y, %%H:%%M ";
-$string['strftimetime'] = " %%H:%%M ";
-$string['stringsnotset'] = "Nastêpujace napisy nie zdefiniowane \$a";
+$string['strftimedate'] = "%%d de %%B de %%Y";
+$string['strftimedateshort'] = " %%d de %%B ";
+$string['strftimedatetime'] = " %%d de %%B de %%Y, %%H:%%M ";
+$string['strftimedaydate'] = " %%A, %%d de %%B de %%Y ";
+$string['strftimedaydatetime'] = " %%A, %%d de %%B de %%Y, %%H:%%M ";
+$string['strftimerecent'] = " %%d de %%b, %%H:%%M ";
+$string['strftimerecentfull'] = " %%a, %%d de %%b de %%Y, %%H:%%M ";
+$string['strftimetime'] = " %%H:%%M ";
+$string['stringsnotset'] = "Następujące łańcuchy znaków nie zdefiniowane w \$a";
$string['studentnotallowed'] = "Przykro nam, ale nie możesz przystąpić do kursu jako '\$a'";
$string['success'] = "Gotowe";
-$string['summary'] = "Podsumowanie";
-$string['summaryof'] = "Podsumowanie \$a";
+$string['summary'] = "Streszczenie";
+$string['summaryof'] = "Streszczenie \$a";
$string['supplyinfo'] = "Proszę wpisać garść informacje o sobie";
-$string['teacheronly'] = "wy³±cznie dla \$a ";
+$string['teacheronly'] = "wyłącznie dla \$a";
$string['textediting'] = "Edytując tekst";
$string['texteditor'] = "Użyj standardowych formularzy WWW";
$string['textformat'] = "Zwykły tekst";
@@ -435,58 +501,64 @@
$string['todaylogs'] = "Dzisiejsze logi";
$string['toomanytoshow'] = "Zbyt wielu użytkowników do pokazania";
$string['topic'] = "Temat";
+$string['topichide'] = "Ukryj ten temat przed \$a";
$string['topicoutline'] = "Tematyka";
+$string['topicshow'] = "Pokaż ten temat \$a";
$string['total'] = "Razem";
$string['turneditingoff'] = "Wyłącz tryb edycji";
$string['turneditingon'] = "Włącz tryb edycji";
-$string['undecided'] = "Nia zdecydowano";
+$string['undecided'] = "Nie zdecydowano";
$string['unenrol'] = "Wypisz się";
$string['unenrolme'] = "Wypisz mnie z \$a";
-$string['unenrolsure'] = "Czy masz pewno¶æ, ¿e chcesz wypisaæ \$a z tego kursu?";
+$string['unenrolsure'] = "Czy masz pewność, że chcesz wypisać \$a z tego kursu?";
+$string['unpacking'] = "Rozpakowywanie \$a";
$string['unsafepassword'] = "Hasło nie jest bezpieczne - wybierz inne";
-$string['unusedaccounts'] = "Konta nie u¿ywane przez \$a automatycznie wykluczane z kursu";
+$string['unusedaccounts'] = "Konta nie używane przez ponad \$a dni są automatycznie wykluczane z kursu";
$string['unzip'] = "Unzip";
$string['update'] = "Zaktualizuj";
$string['updated'] = "Zaktualizowano \$a";
$string['updatemyprofile'] = "Zaktualizuj profil";
-$string['updatesevery'] = "Aktualizacje co \$a sekund";
+$string['updatesevery'] = "Aktualizacje co \$a sekund";
$string['updatethis'] = "Zaktualizuj \$a";
$string['updatethiscourse'] = "Zaktualizuj ten kurs";
$string['updatinga'] = "Aktualizacja \$a";
$string['updatingain'] = "Aktualizacja \$a->what w \$a->in";
-$string['upload'] = "Prze¶lij ";
+$string['upload'] = "Prześlij";
$string['uploadafile'] = "Prześlij plik";
$string['uploadedfileto'] = "Przesłano \$a->file do \$a->directory";
$string['uploadnofilefound'] = "Nie znaleziono żadnego pliku. Masz pewność, że został wskazany plik do przesłania?";
-$string['uploadproblem'] = "Pojawi³ siê nieznany b³±d podczas przesy³ania pliku'\$a' (byæ mo¿e by³ za du¿y)";
+$string['uploadproblem'] = "Pojawił się nieznany błąd podczas przesyłania pliku '\$a' (być może był za duży)";
$string['uploadthisfile'] = "Prześlij ten plik";
-$string['userdeleted'] = "To konto u¿ytkownika zosta³o usunieta";
+$string['user'] = "Użytkownik";
+$string['userdeleted'] = "To konto użytkownika zostało usunięta";
$string['userdescription'] = "Opis";
+$string['userfiles'] = "Pliki użytkownika";
$string['username'] = "Nazwa użytkownika";
$string['usernameexists'] = "Ta nazwa użytkownika już istnieje, wybierz inną.";
$string['userprofilefor'] = "Profil użytkownika dla \$a";
$string['users'] = "Użytkowników";
$string['webpage'] = "Strona WWW";
$string['week'] = "Tydzień";
+$string['weekhide'] = "Ukryj ten tydzień przed \$a";
$string['weeklyoutline'] = "Plan tygodniowy";
+$string['weekshow'] = "Pokaż ten tydzień \$a";
$string['welcometocourse'] = "Witaj w \$a";
-$string['welcometocoursetext'] = "Witaj na kursie \$a->coursename!
-
-Jedn± z pierwszych rzeczy, któr± nale¿y zrobiæ jest zmodyfikowanie swojego profilu, aby inni mogli dowiedzieæ siê czego¶ o Tobie:
-
-\$a->profileurl";
+$string['welcometocoursetext'] = "Witaj na kursie \$a->coursename! <br>Jedną z pierwszych rzeczy, którą należy zrobić jest zmodyfikowanie swojego profilu, aby inni mogli dowiedzieć się czegoś o Tobie: \$a->profileurl";
$string['withchosenfiles'] = "Z wybranymi plikami";
+$string['withoutuserdata'] = "bez danych o użytkowniku";
+$string['withuserdata'] = "Z danymi o użytkowniku";
$string['wordforstudent'] = "Twój odpowiednik słowa Student";
$string['wordforstudenteg'] = "np. Student, Uczestnik itd.";
$string['wordforstudents'] = "Twój odpowiednik słowa Studenci";
$string['wordforstudentseg'] = "np. Studenci, Uczestnicy itd.";
$string['wordforteacher'] = "Twój odpowiednik słowa Prowadzący";
-$string['wordforteachereg'] = "np. Prowadz±cy, Trener itp.";
+$string['wordforteachereg'] = "np. Prowadzący, Nauczyciel, Trener itp.";
$string['wordforteachers'] = "Twój odpowiednik słowa Prowadzący (l.mnoga)";
-$string['wordforteacherseg'] = "np. Prowadz±cy, Trenerzy itp.";
+$string['wordforteacherseg'] = "np. Prowadzący, Nauczyciele itp.";
$string['wrongpassword'] = "Błędne hasło dla tej nazwy użytkownika";
$string['yes'] = "Tak";
-$string['yourlastlogin'] = "Ostatnie logowanie ";
+$string['youaregoingtorestorefrom'] = "Zamierzasz odtworzyć korzystając z :";
+$string['yourlastlogin'] = "Ostatnie logowanie";
$string['yourself'] = "samodzielnie";
$string['yourteacher'] = "twój \$a";
View
248 lang/pl/quiz.php
@@ -1,83 +1,265 @@
-<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+<?
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
+//Modul quiz.php
+$string['modulename'] = "Quiz";
+
+$string['modulenameplural'] = "Quizy";
+
+$string['addquestions'] = "Dodaj pytania";
+
+$string['addingquestions'] = "Na tej stronie obywa się zarządzanie twoją bazą danych pytań. Pytania przechowywane są w kategoriach w celu ułatwienia ich organizacji. Pytania mogą być wykorzystane w dowolnym quizie wchodzącym w skład twojego kursu, lub nawet w innych kursach, jeśli zdecydujesz się je opublikować. <br /><br /> Gdy wybierzesz kategorię wciśniesz przycisk 'Pokaż' będziesz mógł tworzyć i edytować pytania. Dowolne z tych pytań będziesz mógł następnie dodać do swojego quizu.";
+
+$string['addquestionstoquiz'] = "Dodaj pytania do aktualnego quizu";
$string['addselectedtoquiz'] = "Dodaj wybrane pozycje do quizu";
+
$string['allowreview'] = "Udostępnij przegląd";
-$string['alreadysubmitted'] = "Wygląda to tak, jakby ta próba została już przesłana";
+
$string['alwaysavailable'] = "Zawsze dostępne";
+
+$string['alreadysubmitted'] = "Najprawdopodobniej próba została już przesłana";
+
$string['answer'] = "Odpowiedź";
-$string['answerhowmany'] = "Jedna lub więcej odpowiedzi";
+
+$string['answerhowmany'] = "Jedna lub wiele odpowiedzi";
+
+$string['answersingleyes'] = "Wyłącznie jedna odpowiedź";
+
$string['answersingleno'] = "Odpowiedź wielokrotna jest dozwolona";
-$string['answersingleyes'] = "Wyłacznie jedna odpowiedź";
+
$string['attempt'] = "Próba \$a";
+
$string['attemptfirst'] = "Pierwsza próba";
+
$string['attemptlast'] = "Ostatnia próba";
+
+$string['attemptquiznow'] = "Spróbuj teraz rozwiązać quiz";
+
$string['attempts'] = "Próby";
+
$string['attemptsallowed'] = "Próby dostępne";
+
$string['attemptsunlimited'] = "Nielimitowana liczba prób";
+
$string['backtoquiz'] = "Powrót do edycji quizu";
+
$string['bestgrade'] = "Najlepsza ocena";
+
+$string['blackboard'] = "Tablica";
+
+$string['casesensitive'] = "Uwzględnianie wielkości liter";
+
+$string['caseyes'] = "Tak, wielkość liter musi się zgadzać";
+
+$string['caseno'] = "Nie, wielkość liter jest nieważna";
+
$string['categories'] = "Kategorie";
+
$string['category'] = "Kategoria";
-$string['categorymoveto'] = "Przesuń je do tej kategorii";
+
+$string['categoryinfo'] = "Informacje na temat kategorii";
+
+$string['categorymove'] = "Kategoria '\$a->name' zawiera \$a->count pytań. Wybierz kategorię, do której mają one zostać przeniesione";
+
+$string['categorymoveto'] = "Przenieś je do tej kategorii";
+
$string['choice'] = "Wybór";
-$string['choices'] = "Możliwości wyboru";
-$string['correctanswer'] = "Właściwa odpowiedź";
-$string['correctanswers'] = "Właściwe odpowiedzi";
-$string['createnewquestion'] = "Utówrz nowe pytanie";
+
+$string['choices'] = "Możliwe odpowiedzi";
+
+$string['correctanswer'] = "Poprawna odpowiedź";
+
+$string['correctanswers'] = "Poprawne odpowiedzi";
+
+$string['createmultiple'] = "Utwórz wiele pytań";
+
+$string['createnewquestion'] = "Utwórz nowe pytanie";
+
+$string['custom'] = "Niestandardowy format";
+
+$string['daysavailable'] = "Dni dostępności";
+
$string['default'] = "Domyślny";
+
+$string['defaultgrade'] = "Domyślna ocena za pytanie";
+
$string['defaultinfo'] = "Domyślna kategoria pytań";
+
$string['deletequestioncheck'] = "Czy masz całkowitą pewność, że chcesz usunąć '\$a'?";
+
$string['editcategories'] = "Modyfikuj kategorie";
-$string['editingmultichoice'] = "Modyfikuj pytanie z wyborem wielokrotnym";
-$string['editingquestion'] = "Modyfikowanie pytania";
+
+$string['editingmatch'] = "Modyfikowanie pytania typu 'Dopasuj Odpowiedź'";
+
+$string['editingmultichoice'] = "Modyfikowanie pytania wielokrotnego wyboru";
+
$string['editingquiz'] = "Modyfikowanie quizu";
+
+$string['editingquestion'] = "Modyfikowanie pytania";
+
+$string['editingrandom'] = "Modyfikowanie pytania wybieranego losowo";
+
+$string['editingrandomsamatch'] = "Modyfikowanie losowo wybieranego pytania typu 'Dopasuj Odpowiedź'";
+
$string['editingshortanswer'] = "Modyfikowania pytania do krótkiej odpowiedzi";
+
$string['editingtruefalse'] = "Modyfikowanie pytania prawda/fałsz";
-$string['false'] = "fałsz";
+
+$string['false'] = "Fałsz";
+
$string['feedback'] = "informacja zwrotna";
-$string['filloutoneanswer'] = "Musisz wypełnić przynajmniej jedną możliwą odpowiedź.";
-$string['fillouttwochoices'] = "Musisz wypełnić przynajmniej dwie możliwe odpowiedzi";
-$string['fractionsaddwrong'] = "Wybrane odpowiedzi pozytywne nie sumują się do 100%
-<BR>Zamiast tego jest sumują się \$a%%
-<BR>Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?";
-$string['fractionsnomax'] = "Jedna z odpowiedzi powinna być warta 100%, dzięki czemu
-<BR>możliwe jest uzyskanie maksymalnej oceny za to pytanie.
-<BR>Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?";
+
+$string['filloutoneanswer'] = "Musisz stworzyć przynajmniej jedną odpowiedź. Pola odpowiedzi pozostawione puste będą ignorowane";
+
+$string['fillouttwochoices'] = "Musisz stworzyć przynajmniej dwie odpowiedzi. Pola odpowiedzi pozostawione puste będą ignorowane";
+
+$string['filloutthreequestions'] = "Musisz stworzyć przynajmniej trzy odpowiedzi. Pola odpowiedzi pozostawione puste będą ignorowane";
+
+$string['fileformat'] = "Format pliku";
+
+$string['fractionsaddwrong'] = "Wybrane odpowiedzi pozytywne nie sumują się do 100%% <BR>Zamiast tego jest sumują się \$a%% <BR>Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?";
+
+$string['fractionsnomax'] = "Jedna z odpowiedzi powinna być warta 100%, dzięki czemu <BR>możliwe jest uzyskanie maksymalnej oceny za to pytanie. <BR>Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?";
+
$string['gradeaverage'] = "Średnia ocena";
+
$string['gradehighest'] = "Najwyższa ocena";
+
$string['grademethod'] = "Metoda oceniania";
-$string['guestsno'] = "NIestety, goście nie mogą oglądać lub próbować udziału w quizach";
-$string['imagedisplay'] = "Rysunek do wyświetlenia";
+
+$string['grades'] = "Oceny";
+
+$string['guestsno'] = "Niestety, goście nie mogą oglądać ani rozwiązywać quizów";
+
+$string['imagedisplay'] = "Grafika do wyświetlenia";
+
+$string['importquestions'] = "Importuj pytania z pliku";
+
$string['introduction'] = "Wprowadzenie";
+
+$string['marks'] = "Punkty";
+
+$string['match'] = "Dopasuj odpowiedź";
+
+$string['matchanswer'] = "Pasująca odpowiedź";
+
$string['missingname'] = "Pominięto nazwę pytania";
-$string['missingquestiontext'] = "Pomięto treść pytania";
-$string['modulename'] = "Quiz";
-$string['modulenameplural'] = "Quizy";
+
+$string['missingquestiontext'] = "Pominięto treść pytania";
+
+$string['missingword'] = "Brak formatu słowa";
+
$string['multichoice'] = "Wielokrotny wybór";
-$string['noanswers'] = "Nie wybrano odpowiedzi";
-$string['noattempts'] = "Nie podejmowana próby udziału w quizie";
+
+$string['noanswers'] = "Nie wybrano odpowiedzi!";
+
+$string['noattempts'] = "Nie podjęto próby rozwiązania quizu";
+
$string['nomoreattempts'] = "Dalsze próby nie są dostępne";
-$string['noquestions'] = "NIe dodano jeszcze żadnego pytania";
-$string['noreview'] = "NIe możesz przeglądać tego quizu";
+
+$string['noquestions'] = "Nie dodano jeszcze żadnego pytania";
+
+$string['noreview'] = "Nie możesz przeglądać tego quizu";
+
$string['noreviewuntil'] = "Nie możesz przeglądać tego quizu do \$a";
+
+$string['notenoughsubquestions'] = "Nie zdefiniowano wystarczającej liczby podpunktów pytań! <br> Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?";
+
$string['publish'] = "Opublikuj";
+
+$string['qti'] = "Format IMS QTI";
+
$string['question'] = "Pytanie";
+
$string['questioninuse'] = "Pytanie '\$a' jest w użyciu:";
-$string['questionname'] = "Nazwa pytania";
+
$string['questions'] = "Pytania";
+
+$string['questionname'] = "Nazwa pytania";
+
$string['quizavailable'] = "Quiz jest dostępny do: \$a";
+
$string['quizclose'] = "Zamknij quiz";
+
+$string['quizclosed'] = "Ten quiz został zamknięty \$a";
+
+$string['quizopen'] = "Otwórz quiz";
+
+$string['quiznotavailable'] = "Quiz nie będzie dostępny do dnia \$a";
+
+$string['random'] = "Pytanie wybierane losowo";
+
+$string['randomcreate'] = "Utwórz pytania wybierane losowo";
+
+$string['randomsamatch'] = "Losowo wybierane pytania typu 'Dopasuj odpowiedź'";
+
+$string['randomsamatchcreate'] = "Utwórz Losowo wybierane pytania typu 'Dopasuj odpowiedź'";
+
+$string['randomsamatchintro'] = "Dla każdego z poniższych pytań wybierz z menu pasującą odpowiedź";
+
+$string['randomsamatchnumber'] = "Liczba pytań do wybrania";
+
+$string['readytosend'] = "Za chwilę Twój cały quiz zostanie przesłany do ocenienia. Czy chcesz kontynuować?";
+
+$string['regrade'] = "Ponownie oceń wszystkie próby";
+
+$string['regradecomplete'] = "Wszystkie próby zostały ocenione ponownie";
+
+$string['regradecount'] = "Zmieniono \$a->changed z \$a->attempt ocen";
+
$string['rename'] = "Zmień nazwę";
+
$string['report'] = "Raporty";
+
$string['save'] = "Zapisz";
+
+$string['savegrades'] = "Zapisz oceny";
+
+$string['savemyanswers'] = "Zapisz moje odpowiedzi";
+
+$string['savequiz'] = "Zapisz cały quiz";
+
+$string['score'] = "Wynik";
+
+$string['select'] = "Wybierz";
+
+$string['selectall'] = "Wybierz wszystkie";
+
+$string['selectcategoryabove'] = "Wybierz jedną z powyższych kategorii";
+
+$string['shortanswer'] = "Krótka odpowiedź";
+
+$string['show'] = "Pokaż";
+
+$string['showfeedback'] = "Wyświetlić informację zwrotną po udzieleniu odpowiedzi?";
+
+$string['showcorrectanswer'] = "Czy informacja zwrotna ma zawierać poprawne odpowiedzi?";
+
+$string['shuffleanswers'] = "Wymieszaj kolejność odpowiedzi";
+
+$string['shufflequestions'] = "Wymieszaj kolejność pytań";
+
$string['time'] = "Czas";
+
+$string['timetaken'] = "Wykorzystany Czas";
+
$string['timecompleted'] = "Zakończono";
-$string['timetaken'] = "Potrzebny czas";
+
+$string['toomanyrandom'] = "Liczba potrzebnych pytań wybieranych losowo jest większa od liczby pytań w tej kategorii! (\$a)";
+
$string['true'] = "Prawda";
+
$string['truefalse'] = "Prawda/Fałsz";
+
$string['type'] = "Typ";
+
+$string['viewallanswers'] = "Przeglądaj \$a ukończonych quizów";
+
+$string['webct'] = "Format WebCT";
+
$string['yourfinalgradeis'] = "Twoja ostateczna ocena za ten quiz wynosi \$a";
-?>
+$string[''] = "";
+
+?>
View
78 lang/pl/resource.php
@@ -1,29 +1,53 @@
-<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
-
-
-$string['addresource'] = "Dodaj zasób";
-$string['editingaresource'] = "Modyfikuj ten zasób";
-$string['example'] = "Przyk³ad";
-$string['examplereference'] = "Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.";
-$string['exampleurl'] = "http://www.przyklad.com/jakiskatalog/jakisplik.html";
-$string['filename'] = "Nazwa pliku";
-$string['fulltext'] = "Pe³ny tekst";
-$string['htmlfragment'] = "fragment HTML ";
-$string['modulename'] = "Zasób";
-$string['modulenameplural'] = "Zasoby";
-$string['neverseen'] = "Nigdy nie widziany";
-$string['note'] = "Notatka";
-$string['notefile'] = "Aby przes³aæ wiêcej plików do kursu (aby pojawi³y siê na tej li¶cie) u¿yj
-<A HREF=\$a >Menad¿era plików</A>.";
-$string['notypechosen'] = "Musisz wybraæ rodzaj. U¿yj przycisku wstecz, wróæ i spróbuj jeszcze raz. ";
-$string['resourcetype'] = "Rodzaj zasobu";
-$string['resourcetype1'] = "Reference";
-$string['resourcetype2'] = "Strona WWW";
+<?
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
+//Modul resource.php
+
+$string['modulename'] = " Zasób";
+
+$string['modulenameplural'] = " Zasoby";
+
+$string['addresource'] = " Dodaj zasób";
+
+$string['editingaresource'] = " Modyfikacja zasobu";
+
+$string['example'] = " Przyk³ad";
+
+$string['examplereference'] = " Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.";
+
+$string['exampleurl'] = " http://www.example.com/somedirectory/somefile.html";
+
+$string['filename'] = " Nazwa pliku";
+
+$string['fulltext'] = " Pe³na tre¶æ";
+
+$string['htmlfragment'] = " Fragment HTML";
+