Permalink
Browse files

Full translation of Moodle 1.0.9

  • Loading branch information...
adamtpaw
adamtpaw committed Aug 17, 2003
1 parent dd19fed commit 8b95c7040a889db40269e5362365caec3413df16
Showing with 1,279 additions and 315 deletions.
  1. +78 −37 lang/pl/assignment.php
  2. +119 −8 lang/pl/auth.php
  3. +34 −18 lang/pl/choice.php
  4. +156 −34 lang/pl/forum.php
  5. +53 −4 lang/pl/journal.php
  6. +221 −149 lang/pl/moodle.php
  7. +215 −33 lang/pl/quiz.php
  8. +51 −27 lang/pl/resource.php
  9. +352 −5 lang/pl/survey.php
View
@@ -1,42 +1,83 @@
<?PHP // $Id$
// assignment.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul assignment.php
$string['allowresubmit'] = "Zezwól na wielokrotne przesyłanie";
$string['assignmentdetails'] = " Szczegóły zadania";
$string['assignmentmail'] = " \$a->teacher umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania '\$a->assignment' Możesz zobaczyć ją załączoną do swojego rozwiązania pod adresem \$a->url";
$string['assignmentmailhtml'] = " \$a-> umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br /> Możesz zobaczyć ją załączoną do <a href=\\\"\$a->url\\\"> swojego rozwiązania </a>.";
$string['allowresubmit'] = "Powtórne przes³anie zadania jest dozwolone";
$string['assignmentdetails'] = "Szczegó³y zadania";
$string['assignmentname'] = "Nazwa zadania";
$string['assignmenttype'] = "Rodzaj zadania";
$string['description'] = "Opis";
$string['duedate'] = "Termin oddania";
$string['early'] = "za wcze¶nie";
$string['failedupdatefeedback'] = "B³±d aktualizacji informacji zwrotnej dla u¿ytkownika \$a";
$string['feedback'] = "Informacja zwrotna";
$string['feedbackupdated'] = "Informacje zwrotne dla u¿ytkowników \$a zosta³y zaktualizowane";
$string['late'] = "\$a spó¼niony";
$string['maximumgrade'] = "Maksymalna ocena";
$string['maximumsize'] = "Maksymalny rozmiar";
$string['modulename'] = "Zadanie";
$string['modulenameplural'] = "Zadania";
$string['newsubmissions'] = "Zadania zosta³y przes³ane";
$string['notsubmittedyet'] = "Jeszcze nie przes³ano";
$string['overwritewarning'] = "Ostrze¿enie: ponowne przes³anie ZAST¡PI zadanie przes³ane wcze¶niej";
$string['saveallfeedback'] = "zapisz wszystkie moje informacja zwrotne";
$string['submissionfeedback'] = "Informacja zwrotna";
$string['submissions'] = "Przes³ano";
$string['submitassignment'] = "Wy¶lij zadanie u¿ywaj±c tego formularza";
$string['submitted'] = "Wys³any";
$string['typeoffline'] = "Praca off-line";
$string['typeuploadsingle'] = "Prze¶lij jeden plik";
$string['uploadbadname'] = "Ta nazwa pliku zawiera dziwne znaki i plik nie móg³ byæ zapisany.";
$string['uploadedfiles'] = "Przes³ane pliki";
$string['uploaderror'] = "Podczas zapisywania pliku na dysk wyst±pi³ b³±d.";
$string['uploadfailnoupdate'] = "Plik zosta³ przes³any poprawnie, ale nie mo¿na zaktualizowaæ informacji o nim";
$string['uploadfiletoobig'] = "Niestety, plik jest zbyt duzy(limit wynosi \$a bajtów)";
$string['uploadnofilefound'] = "Pliku nie znaleziono - czy masz pewno¶æ, ¿e wskazano plik do przes³ania?";
$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' zosta³ przes³any poprawnie ale nie zosta³ zarejstrowany!";
$string['uploadsuccess'] = "Plik '\$a' zosta³ przes³any poprawnie";
$string['viewfeedback'] = "Zobacz oceny i informacje zwrotne o zadaniu";
$string['viewsubmissions'] = "Zobacz \$a przekazanych zadañ";
$string['yoursubmission'] = "Twoje przes³ane zadania";
?>
$string['duedate'] = " Termin oddawania zadania";
$string['early'] = " \$a przed terminem";
$string['failedupdatefeedback'] = " Nie udało się uaktualnić informacji zwrotnej dla użytkownika \$a";
$string['feedback'] = " Informacja zwrotna";
$string['feedbackupdated'] = " Informacja zwrotna została uaktualniona dla \$a osób";
$string['late'] = " \$a zbyt późno";
$string['maximumgrade'] = " Maksymalna ocena";
$string['maximumsize'] = " Maksymalny rozmiar";
$string['modulename'] = " Zadanie";
$string['modulenameplural'] = " Zadania";
$string['newsubmissions'] = " Przesłane rozwiązania";
$string['notsubmittedyet'] = " Nic jeszcze nie przesłano";
$string['overwritewarning'] = " UWAGA: Ponowne przesłanie zastąpi twoje aktualne rozwiązanie";
$string['saveallfeedback'] = " Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne";
$string['submissionfeedback'] = " Informacje zwrotne na temat rozwiązania";
$string['submissions'] = " Rozwiązania";
$string['submitassignment'] = " Prześlij swoje rozwiązanie korzystając z poniższego formularza";
$string['submitted'] = " Przesłano";
$string['typeoffline'] = "Działania wykonywane w trybie off-line";
$string['typeuploadsingle'] = " Prześlij jeden plik";
$string['uploadbadname'] = " Nazwa pliku zawierała nieprawidłowe znaki i nie mogła zostać przesłana";
$string['uploadedfiles'] = " Przesłane pliki";
$string['uploaderror'] = " Wystąpił błąd podczas próby zapisu na serwer";
$string['uploadfailnoupdate'] = " Plik został przesłany prawidłowo, ale nie można było uaktualnić twojego rozwiązania";
$string['uploadfiletoobig'] = " Niestety rozmiar pliku jest zbyt duży (limit : \$a bajtów)";
$string['uploadnofilefound'] = " Nie znaleziono pliku - upewnij się, że wybrałeś plik do przesłania";
$string['uploadnotregistered'] = " '\$a' został przesłany prawidłowo, ale rozwiązanie nie zostało zarejestrowane";
$string['uploadsuccess'] = " Prawidłowo przesłano '\$a'";
$string['viewfeedback'] = " Obejrzyj wyniki i informacje zwrotne za zadanie";
$string['viewsubmissions'] = " Przejrzyj \$a przesłanych rozwiązań";
$string['yoursubmission'] = " Twoje rozwiązanie";
$string[''] = "";
?>
View
@@ -1,12 +1,123 @@
<?PHP // $Id$
// auth.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul auth.php
$string['auth_dbdescription'] = "Metoda ta wykorzystuje tabelę zewnętrznej bazy danych dla sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne. W przypadku nowego konta, informacje z innych pól również mogą zostać skopiowane do Moodle.";
$string['auth_dbextrafields'] = "Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkownika informacją z <B>pól zewnętrznej bazy danych</B>, które tutaj określasz. <P>Jeżeli nic w tym miejscu nie wpiszesz, użyte zostaną wartości domyślne. <P> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu";
$string['auth_dbfieldpass'] = "Nazwa pola zawierającego hasła";
$string['auth_dbfielduser'] = "Nazwa pola zawierającego nazwy użytkowników";
$string['auth_dbhost'] = "Komputer będący hostem serwera bazy danych.";
$string['auth_dbname'] = "Nazwa bazy danych";
$string['auth_dbpass'] = "Hasło dla powyższej nazwy użytkownika";
$string['auth_dbpasstype'] = "Określ format stosowany przez pole hasła. Kodowanie MD5 przydatne jest przy łączeniu się z innymi popularnymi aplikacjami sieci WWW, takimi jak PostNuke";
$string['auth_dbtable'] = "Nazwa tabeli w bazie danych";
$string['auth_dbtitle'] = "Korzystaj z zewnętrznej bazy danych";
$string['auth_dbtype'] = "Rodzaj bazy danych (szczegółowe informacje: <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A>";
$string['auth_dbuser'] = "Nazwa użytkownika mającego prawo dostępu do odczytu z bazy";
$string['auth_emaildescription'] = "Potwierdzenie e-mailem jest domyślną metodą uwierzytelniania. Użytkownik rejestruje się wybierając własną, nową nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie wysyłane jest potwierdzenie na adres jego konta pocztowego. E-mail ten zawiera bezpieczny odnośnik do strony, na której użytkownik może potwierdzić zarejestrowanie swojego konta. Przy kolejnych logowaniach dokonywane jest tylko porównanie nazwy użytkownika i hasła z wartościami zapisanymi w bazie danych Moodle.";
$string['auth_emailtitle'] = "Uwierzytelnienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej";
$string['auth_imapdescription'] = "Metoda ta korzysta z serwera IMAP w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.";
$string['auth_imaphost'] = "Adres serwera IMAP. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.";
$string['auth_imapport'] = "Numer portu serwera IMAP, zwykle 142 lub 993.";
$string['auth_imaptitle'] = "Użyj serwera IMAP";
$string['auth_imaptype'] = "Typ serwera IMAP. Serwery IMAP mogą stosować różne rodzaje uwierzytelniania i negocjacji.";
$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Określ tutaj czy chcesz skorzystać z funkcji bind-user do szukania użytkowników, np. 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Hasło dla funkcji bind-user";
$string['auth_ldap_contexts'] = "Lista kontekstów, w których znajdują się użytkownicy. Oddzielaj różne konteksty symbolem ';', np. 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
$string['auth_ldap_create_context'] = "Jeżeli włączysz opcję tworzenia użytkowników z potwierdzeniem pocztą elektroniczną, zdefiniuj kontekst, w którym tworzeni są tacy użytkownicy. Powinien być różnić się od kontekstu innych użytkowników w celu uniknięcia problemów związanych z bezpieczeństwem. Nie musisz dodawać tego kontekstu do zmiennej ldap_context-variable - Moodle automatycznie wyszuka użytkowników w tym kontekście.";
$string['auth_ldap_creators'] = "Lista grup, których członkowie mogą tworzyć nowe kursy. Oddziel kolejne grupy symbolem ';'. Przykładowa lista: 'cn=teachers,ou=staff,o=myorg'";
$string['auth_ldap_host_url'] = "Określ hosta LDAP za pomocą adresu, np. URL'ldap://ldap.myorg.com/' lub 'ldaps://ldap.myorg.com/'";
$string['auth_ldap_memberattribute'] = "Określ atrybut członkostwa użytkownika jeżeli użytkownik należy do grupy. Zazwyczaj jest to 'member'";
$string['auth_ldap_search_sub'] = "Wpisz wartość &lt;&gt; 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów";
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Uaktualnij informacje o użytkowniku (imię, nazwisko, adres...) z LDAP do Moodle. Informacje na temat mapowania: /auth/ldap/attr_mappings.php";
$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Atrybut używany do nazywania/szukania użytkowników, zwykle 'cn'.";
$string['auth_ldapdescription'] = "Metoda ta zapewnia uwierzytelnienie względem zewnętrznego serwera LDAP.<br> Jeżeli podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne, Moodle dokonuje wpisu nowego użytkownika do swojej bazy danych. Moduł ten może odczytywać atrybuty użytkownika z LDAP i wstępnie wypełnić odpowiednie pola w Moodle. Przy kolejnych logowaniach sprawdzane są tylko nazwa użytkownika i hasło.";
$string['auth_ldapextrafields'] = "Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkowników Moodle informacjami z określonych tutaj <B>pól LDAP.<B> <P> Jeżeli pola te pozostawisz puste, żadne informacje nie zostaną przeniesione z LDAP i wykorzystane zostaną wartości domyślne Moodle. <P> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu.";
$string['auth_ldaptitle'] = "Użyj serwera LDAP";
$string['auth_manualdescription'] = "Metoda ta uniemożliwia użytkownikom tworzenie własnych kont. Wszystkie konta muszą być ręcznie utworzone przez administratora (Admin User).";
$string['auth_manualtitle'] = "Tylko konta utworzone ręcznie";
$string['auth_nntpdescription'] = "Metoda ta wykorzystuje serwer NNTP w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.";
$string['auth_nntphost'] = "Adres serwera NNTP. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.";
$string['auth_nntpport'] = "Port serwera (najczęściej 119)";
$string['auth_nntptitle'] = "Użyj serwera NNTP";
$string['auth_nonedescription'] = "Użytkownicy mogą się zarejestrować i niezwłocznie utworzyć działające konta, bez uwierzytelniania względem zewnętrznego serwera i potwierdzenia e-mailem. Korzystaj z tej opcji ostrożnie pamiętając o możliwych problemach z bezpieczeństwem i administracją.";
$string['auth_nonetitle'] = "Brak uwierzytelniania";
$string['auth_pop3description'] = "Metoda ta wykorzystuje serwer POP3 w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.";
$string['auth_pop3host'] = "Adres serwera POP3. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.";
$string['auth_pop3port'] = "Port serwera (najczęściej 110)";
$string['auth_pop3title'] = "Użyj serwera POP3";
$string['auth_pop3type'] = "Typ serwera. Jeżeli Twój serwer wykorzystuje certyfikaty bezpieczeństwa, wybierz pop3cert.";
$string['auth_user_create'] = "Włącz opcję tworzenia użytkowników";
$string['auth_user_creation'] = "Nowi (anonimowi) użytkownicy mogą tworzyć konta użytkownika używając zewnętrznego źródła uwierzytelniania z potwierdzeniem pocztą elektroniczną. Jeżeli włączysz tę opcję, pamiętaj również o skonfigurowaniu związanych z modułami opcji tworzenia użytkowników.";
$string['auth_usernameexists'] = "Wybrana nazwa użytkownika już istnieje - proszę wybrać inną.";
$string['authenticationoptions'] = "Opcje uwierzytelniania";
$string['authinstructions'] = "Możesz tutaj wprowadzić instrukcje dla Twoich użytkowników dotyczące nazwy użytkownika i hasła, których powinni używać. Tekst wpisany w tym miejscu pojawi się na stronie logowania. Jeżeli nic nie wpiszesz, nie zostaną wyświetlone żadne instrukcje.";
$string['changepassword'] = "Zmień adres URL hasła";
$string['changepasswordhelp'] = "Możesz tutaj określić miejsce, w którym Twoi użytkownicy mogą odzyskać lub zmienić swoja nazwę użytkownika/hasło, jeżeli ich zapomną. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie przycisku na stronie logowania i stronach użytkownika. Jeżeli nic nie wpiszesz, przycisk nie zostanie wyświetlony.";
$string['chooseauthmethod'] = "Wybierz sposób uwierzytelniania";
$string['guestloginbutton'] = "Przycisk logowania jako gość";
$string['auth_ldaptitle'] = "U¿yj serwera LDAP ";
$string['guestloginbutton'] = "Zaloguj siê jako go¶æ";
$string['instructions'] = "Instrukcje";
$string['md5'] = "kodowanie MD5";
$string['plaintext'] = "Zwyk³y text";
$string['showguestlogin'] = "Mo¿esz ukryæ b±d¼ pokazaæ przycisk logowania go¶cia";
?>
$string['md5'] = "Kodowanie MD5";
$string['plaintext'] = "Zwykły tekst";
$string['showguestlogin'] = "Możesz ukryć bądź pokazać przycisk logowania jako gość";
$string[''] = "";
?>
View
@@ -1,21 +1,37 @@
<?PHP // $Id$
// choice.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul choice.php
$string['modulename'] = " Wybór";
$string['modulenameplural'] = " Wybory";
$string['answered'] = " z udzieloną odpowiedzią";
$string['answered'] = "Udzielono odpowiedzi";
$string['choice'] = "Wybór \$a";
$string['choicename'] = "Nazwa";
$string['choicetext'] = "Tre嗆";
$string['modulename'] = "G這sowanie";
$string['modulenameplural'] = "G這sowania";
$string['notanswered'] = "Jeszcze nie udzielno odpowiedzi";
$string['publish'] = "Publikuj rezultaty";
$string['publishanonymous'] = "Publikuj rezultaty anonimowo, nie pokazuj nazw student闚.";
$string['publishnames'] = "Publikuj pe軟e wyniki, pokazuj帷 nazwy student闚 i ich odpowiedzi";
$string['publishnot'] = "Nie publikuj studentom rezultat闚 ";
$string['responses'] = "Odpowiedzi";
$string['responsesto'] = "Odpowiedzi do \$a";
$string['savemychoice'] = "Zapisz m鎩 g這s";
$string['viewallresponses'] = "Zobacz \$a odpowiedzi";
?>
$string['choicename'] = " Nazwa wyboru";
$string['choicetext'] = " Treść pytania";
$string['notanswered'] = " Jeszcze nie udzielono odpowiedzi";
$string['publish'] = " Opublikuj wyniki";
$string['publishanonymous'] = " Opublikuj wyniki anonimowo, bez pokazywania imion studentów";
$string['publishnames'] = " Opublikuj wyniki w pełni, pokazując imiona studentów i ich wybory";
$string['publishnot'] = " Nie publikuj wyników studentom";
$string['responses'] = " Odpowiedzi";
$string['responsesto'] = " Odpowiedzi na \$a";
$string['savemychoice'] = " Zapisz mój wybór";
$string['viewallresponses'] = " Przejrzyj \$a odpowiedzi";
$string[''] = "";
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 8b95c70

Please sign in to comment.