Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20081213)

  • Loading branch information...
commit 8befb03723867d3e991f3aa062ac4f42944aed4f 1 parent a1f5200
moodlerobot authored

Showing 1 changed file with 16 additions and 10 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +16 10 install/lang/pl_utf8/installer.php
26 install/lang/pl_utf8/installer.php
@@ -9,7 +9,7 @@
9 9 /// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
10 10 /// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
11 11
12   -$string['admindirerror'] = 'Podany katalod admin jest nieprawidłowy';
  12 +$string['admindirerror'] = 'Podany katalog admin jest nieprawidłowy';
13 13 $string['admindirname'] = 'Katalog admin';
14 14 $string['admindirsetting'] = 'Bardzo niewiele stron internetowych używa specjalnego URL, aby dostać się do panelu kontrolnego. Niestety kłóci się to ze standardową lokacją stron administratorskich Moodle. Można to naprawić, zmieniając nazwę katalogu administratorskiego w instalacji i wklejając tu nową nazwę. Na przykład: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
15 15
@@ -43,7 +43,7 @@
43 43 $string['configfilewritten'] = 'config.php został pomyślnie stworzony';
44 44 $string['configurationcomplete'] = 'Konfiguracja skończona';
45 45 $string['configurationcompletehead'] = 'Konfiguracja skończona';
46   -$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle starał sie zapisać twoją konfigurację w pliku w katalogu głównym instalacji Moodle.';
  46 +$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle starał się zapisać twoją konfigurację w pliku w katalogu głównym instalacji Moodle.';
47 47 $string['continue'] = 'Kontynuuj';
48 48 $string['database'] = 'Baza danych';
49 49 $string['databasecreationsettings'] = 'Teraz skonfiguruj bazę danych gdzie Moodle może przechowywać dane. Ta baza danych będzie stworzona automatycznie przez instalator: Moodle4Windows z parametrami instalacyjnymi określanymi poniżej.<br />
@@ -68,15 +68,17 @@
68 68 <b>Użytkownik:</b> użytkownik Twojej bazy danych<br />
69 69 <b>Hasło:</b> Hasło dostępu do bazy danych<br />
70 70 <b>Prefiksy tabel:</b> opcjonalny prefiks używany przed wszystkimi nazwami tabeli';
71   -$string['databasesettingshead'] = 'Teraz musisz skonfigurować baze danych, w której będzie przechowywana większa część danych Moodle. Ta baza danych musi już być utworzona, podobnie jak nazwa użytkownika i hasło jej przypisane.';
  71 +$string['databasesettingshead'] = 'Teraz musisz skonfigurować bazę danych, w której będzie przechowywana większa część danych Moodle. Ta baza danych musi już być utworzona, podobnie jak nazwa użytkownika i hasło jej przypisane.';
72 72 $string['databasesettingssub'] = '<b>Typ:</b> mysql or postgres7<br/>
73 73 <b>Host:</b> np. localhost lub db.isp.com<br />
74 74 <b>Nazwa:</b> Nazwa Twojej bazy danych, np. Moodle<br/>
75 75 <b>Użytkownik:</b> Użytkownik Twojej bazy danych<br />
76 76 <b>Hasło:</b> Hasło dostępu do bazy danych<br />
77 77 <b>Prefiksy tabel:</b> opcjonalny prefiks używany przed wszystkimi nazwami tabeli';
  78 +$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Uwaga:</b> Instalator będzie próbował automatycznie utworzyć bazę danych jeśli jej nie będzie.';
78 79 $string['dataroot'] = 'Katalog z danymi';
79 80 $string['datarooterror'] = 'Katalog z danymi który podałeś nie może być znaleziony lub utworzony. Popraw ścieżkę lub utwórz katalog ręcznie.';
  81 +$string['datarootpublicerror'] = 'Katalog z danymi który podałeś jest dostępny bezpośrednio z internetu. Musisz użyć innego katalogu.';
80 82 $string['dbconnectionerror'] = 'Nie można połączyć się z podaną bazą danych. Sprawdź ustawienia Twojej bazy danych.';
81 83 $string['dbcreationerror'] = 'Błąd tworzenia bazy danych. Nie można stworzyć bazy danych o takiej nazwie z dostarczonymi ustawieniami';
82 84 $string['dbhost'] = 'Serwer baz danych';
@@ -91,7 +93,7 @@
91 93 Jeżeli adresów w sieci jest wiele wybierz jeden który będą używali studenci. Nie dodawaj slash</p>
92 94
93 95 <p><b> Katalog Moodle:</b>
94   -Podaj pełną ścieżkę dostępu do tej intalacji upewnij się że wielkość liter jest poprawna. </p>
  96 +Podaj pełną ścieżkę dostępu do tej instalacji upewnij się że wielkość liter jest poprawna. </p>
95 97
96 98 <p><b> Katalog z danymi:</b>
97 99 Miejsce gdzie Moodle może przechowywać pliki, Ten katalog powinien mieć prawo odczytu i ZAPISU dla serwera www(przeważnie \'nobody\' lub \'apache\'), ale nie ma być dostępny bezpośrednio przez sieć </p>';
@@ -118,10 +120,11 @@
118 120 $string['doyouagree'] = 'Czy przeczytałeś(aś) warunki i rozumiesz je?';
119 121 $string['environmenterrortodo'] = 'Musisz usunąć wszystkie problemy (błędy) w środowisku serwera zanim rozpocznie się instalacja tej wersji Moodle!';
120 122 $string['environmenthead'] = 'Sprawdzam środowisko (ustawienia) ...';
  123 +$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'Jeśli ten test się nie powiedzie, wskazuje to na potencjalne problemy';
121 124 $string['environmentrecommendinstall'] = 'jest zalecane, żeby było zainstalowane/włączone';
122 125 $string['environmentrecommendversion'] = 'wersja $a->needed jest zalecana a ty używasz wersji $a->current';
123 126 $string['environmentrequirecustomcheck'] = 'ten test musi być zaliczony';
124   -$string['environmentrequireinstall'] = 'jest niezbędnę, żeby było zainstalowane/włączone';
  127 +$string['environmentrequireinstall'] = 'Musi być zainstalowane i włączone';
125 128 $string['environmentrequireversion'] = 'wersja $a->needed jest niezbędna a ty używasz wersji $a->current';
126 129 $string['environmentsub'] = 'Sprawdzamy, czy różne komponenty systemu spełniają wymagania systemu';
127 130 $string['environmentxmlerror'] = 'Błąd odczytywania danych środowiska ($a->error_code)';
@@ -179,21 +182,23 @@
179 182 <ol>
180 183 <li> Jeśli możesz przekompiluj PHP za pomocą <i>--enable-memory-limit</i>.
181 184 Pozwoli to Moodle ustawić samoczynnie limit pamięci. </li>
182   -<li> Jeśli masz dostęp do swojego pliku php.ini, możesz w nim zmienić ustawienie <b>memory_limit</b> do wielkođci 40M. Jeśli nie posiadasz tego dostępu możesz poprosić swojego administratora aby zrobił to za Ciebie.</li>
  185 +<li> Jeśli masz dostęp do swojego pliku php.ini, możesz w nim zmienić ustawienie <b>memory_limit</b> do wielkości 40M. Jeśli nie posiadasz tego dostępu możesz poprosić swojego administratora aby zrobił to za Ciebie.</li>
183 186 <li> Na niektórych serwerach PHP można stworzyć plik. htaccess w katalogu Moodle zawierający poniższą linię:
184 187 <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
185 188 <p> jednakże na niektórych serwerach będzie uniemożliwiało to działanie <b> wszystkich </b> stron PHP (ujrzysz błędy na stronie), a więc będziesz zmuszony usunąć plik .htaccess. </p></li></ol>”';
186 189 $string['missingrequiredfield'] = 'Brak wymaganego pola';
187 190 $string['moodledocslink'] = 'Dokumentacja Moodle dla tej strony';
188 191 $string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
  192 +$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nie został prawidłowo skonfigurowany z serwerem SQL, aby mógł komunikować się z MSSQL. Sprawdź proszę swój plik php.ini lub przekompiluj PHP.';
189 193 $string['mssql_n'] = 'SQL*Server z UTF-8 support (mssql_n)';
190 194 $string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
191   -$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nie został prawidłowo skonfigurowany z rozszerzeniem MySQL, co może zostać zakomunikowane przez MySQL. Sprawdź proszę swój plik php.ini lub przekompiluj PHP';
  195 +$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nie został prawidłowo skonfigurowany z rozszerzeniem MySQL aby mógł komunikować się z MySQL. Sprawdź proszę swój plik php.ini lub przekompiluj PHP';
192 196 $string['name'] = 'Nazwa';
193 197 $string['next'] = 'Następne';
194 198 $string['ok'] = 'OK';
195 199 $string['opensslrecommended'] = 'Instalacja opcjonalnej biblioteki OpenSSL jest wysoce zalecane -- aktywuje sieciową funkcjonalność Moodle.';
196 200 $string['parentlanguage'] = '<<DO TŁUMACZY: Jeżeli Twój język ma Język nadrzędny który powinien być użyty w przypadku braku tlumaczenia, wpisz tutaj odpowiedni kod (np: nl). Pozostawienia pustego powoduje używanie języka angielskiego.>>';
  201 +$string['pass'] = 'Udane';
197 202 $string['password'] = 'Hasło';
198 203 $string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x posiada kilka znanych błędów, proszę uaktualnić do wersji 5.1.x lub zredukować do wersji 4.3.x lub 4.4.x';
199 204 $string['phpversion'] = 'Wersja PHP';
@@ -203,6 +208,7 @@
203 208 <p> Musisz uaktualnić wersje PHP lub przenieść na host z nowszą wersją PHP!</p>';
204 209 $string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
205 210 $string['previous'] = 'Poprzedni';
  211 +$string['releasenoteslink'] = 'Aby zapoznać się z informacjami na temat tej wersji Moodla przeczytaj informacje zawarte w <a target=\"_blank\" href=\"$a\">Release Notes</a>.';
206 212 $string['remotedownloaderror'] = 'Pobieranie składnika na serwer nie powiodło się. Sprawdź ustawienia proxy. Rozszerzenie PHP cURL jest bardzo zalecane. <br /><br />Musisz pobrać następująćy plik <a href=\"$a->url\">$a->url</a> ręcznie, skopiować go do lokalizacji \"$a->dest\" i rozpakować poleceniem unzip.';
207 213 $string['remotedownloadnotallowed'] = 'Pobieranie komponentów na Twój serwer jest niedozwolone. Musisz pobrać pliki ręcznie z <a href=\"$a->url\">$a->url</a> i skopiować do \"$a->dest\" na swoim serwerze i tam go otworzyć';
208 214 $string['report'] = 'Raport';
@@ -216,8 +222,8 @@
216 222 <p> Można kontynuować instalacje, lecz należy spodziewać się pewnych problemów w przyszłości.</p>';
217 223 $string['sessionautostart'] = 'Automatyczny start sesji';
218 224 $string['sessionautostarterror'] = 'To powinno być wyłączone';
219   -$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle wymaga obsługi sesjii nie będzie bez niego funkcjonować.</p>
220   -<p>Sesja może być zainicjowana w pliku php.ini poszukaj parametrów session.auto_start sesji </p>';
  225 +$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle wymaga obsługi sesji i nie będzie bez tego funkcjonować.</p>
  226 +<p>Sesja może być zainicjowana w pliku php.ini poszukaj w nim parametrów session.auto_start sesji </p>';
221 227 $string['status'] = 'Status';
222 228 $string['thischarset'] = 'UTF-8';
223 229 $string['thisdirection'] = 'ltr';
@@ -230,7 +236,7 @@
230 236 $string['welcomep30'] = 'Ten instalator <strong>$a->installername</strong> zawiera aplikacje, by stworzyć środowisko, w którym będzie działać <strong>Moodle</strong>, czyli';
231 237 $string['welcomep40'] = 'Pakiet zawiera<strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
232 238 $string['welcomep50'] = 'Wszystkie aplikacje w tym pakiecie maja własne, oddzielne licencje. Kompletny pakiet <strong>$a->installername</strong> jest <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">open source</a> i jest dystrybuowany na <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> licencji.';
233   -$string['welcomep60'] = 'Nastepujące strony przeprowadzą cię przez instalację Moodle na twoim komputerze. Możesz zaakceptować ustawienia domyślne lub, opcjonalnie, dostosować je do swoich potrzeb.';
  239 +$string['welcomep60'] = 'Następujące strony przeprowadzą cię przez instalację Moodle na twoim komputerze. Możesz zaakceptować ustawienia domyślne lub, opcjonalnie, dostosować je do swoich potrzeb.';
234 240 $string['welcomep70'] = 'Kliknij \"Dalej\" żeby kontynuować instalację Moodle';
235 241 $string['wrongdestpath'] = 'Błędna ścieżka docelowa';
236 242 $string['wrongsourcebase'] = 'Błędne źródło bazy URL';

0 comments on commit 8befb03

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.