Skip to content
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 3d24fba commit 8c527924a0a27933ceba70726dd76b9644c7eae5 koenr committed Nov 3, 2003
Showing with 12 additions and 0 deletions.
  1. +12 −0 lang/nl/glossary.php
View
12 lang/nl/glossary.php
@@ -21,6 +21,14 @@
$string['category'] = "Categorie";
$string['categorydeleted'] = "Categorie verwijderd";
$string['categoryview'] = "Blader in categorieën";
+$string['cnfallowcomments'] = "Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst commentaren aanvaardt";
+$string['cnfallowdupentries'] = "Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst dubbels aanvaardt";
+$string['cnfapprovalstatus'] = "Stel de standaardinstelling in voor de goedkeuring van een door een leerling ingezonden item";
+$string['cnfcasesensitive'] = "Stel als standaardinstelling in of het linken van een item hoofdlettergevoelig is";
+$string['cnffullmatch'] = "Stel als standaardinstelling in of een item, wanneer het gelinkt is, de hoofdletters moet overnemen in de doeltekst";
+$string['cnflinkentry'] = "Stel als standaardinstelling in of een item automatisch gelinkt moet worden";
+$string['cnflinkglossaries'] = "Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst automatisch gelinkt moet worden";
+$string['cnfstudentcanpost'] = "Stel als standaardinstelling in of een leerling al dan niet zelf items kan toevoegen";
$string['comment'] = "Commentaar";
$string['commentdeleted'] = "De commentaar is verwijderd.";
$string['comments'] = "Commentaren";
@@ -55,14 +63,17 @@
$string['entryexported'] = "Item met succes geëxporteerd";
$string['entryishidden'] = "(dit item is verborgen)";
$string['entryusedynalink'] = "Dit item wordt<br>automatisch gelinkt";
+$string['explainaddentry'] = "Voeg een nieuw item toe in deze woordenlijst<br>Zowel concept als definitie moeten ingevuld worden.";
$string['explainall'] = "Toon ALLE items op één pagina";
$string['explainalphabet'] = "Blader door de woordenlijst met deze index";
$string['explainspecial'] = "Toon items die niet met een letter beginnen";
$string['exportedentry'] = "Geëxporteerd item";
+$string['exportglossary'] = "Exporteer de woordenlijst";
$string['exporttomainglossary'] = "Exporteer naar hoofdwoordenlijst";
$string['fillfields'] = "Concept en definitie zijn verplichte velden.";
$string['fullmatch'] = "Alleen volledige woorden gebruiken<br><small>(wanneer automatisch gelinkt)</small>";
$string['glossarytype'] = "Type woordenlijst";
+$string['glosssaryexported'] = "De woordenlijst is geëxporteerd";
$string['isglobal'] = "Is dit een globale woordenlijst?";
$string['mainglossary'] = "Hoofdwoordenlijst";
$string['maxtimehaspassed'] = "Sorry, maar de maximumtijd voor het bewerken van deze commentaar (\$a) is voorbij!";
@@ -74,6 +85,7 @@
$string['noentries'] = "Geen items gevonden in dit deel";
$string['noentry'] = "Geen item gevonden";
$string['notcategorised'] = "Niet gecategoriseerd";
+$string['printerfriendly'] = "Afdrukbare versie";
$string['question'] = "Vraag";
$string['searchindefinition'] = "Zoek ook in definities";
$string['secondaryglossary'] = "Secundaire woordenlijst";

0 comments on commit 8c52792

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.