Skip to content
Browse files

trying to improve the translation by using the module

  • Loading branch information...
1 parent 7b656c9 commit 8d2acc5cee92bfbfd54150020a3b4275d478b89a koenr committed Jan 18, 2004
Showing with 14 additions and 14 deletions.
  1. +14 −14 lang/nl/exercise.php
View
28 lang/nl/exercise.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.2 development (2004010800)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.2 development (2004011700)
$string['absent'] = 'Afwezig';
@@ -57,7 +57,7 @@
$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Behandeling van meerdere inzendingen';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Verberg namen van leerlingen';
$string['incorrect'] = 'Fout';
-$string['leaguetable'] = 'scoretabel van ingezonden werk';
+$string['leaguetable'] = 'Scoretabel van ingezonden werk';
$string['mail1'] = 'Je opdracht \'$a\' is beoordeeld door';
$string['mail2'] = 'De commentaren en het cijfer kun je bekijken bij opdracht \'$a\' van de oefening';
$string['mail3'] = 'Je kunt het zien in je opdracht van de oefening';
@@ -89,7 +89,7 @@
$string['notitlegiven'] = 'Nog geen titel gegeven';
$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Beoordeel nu zelf het werk van $a.<br/>Merk op dat het beoordelingsformulier begint met de cijfers van het<br/>leerlingenformulier. Breng de nodige verbeteringen aan en <br/>klik dan op één van de knoppen onderaan de pagina.';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Aantal commentaren, beoordelingselementen, cijfers, criteria of categorieën in een rubriek';
-$string['numberofentries'] = 'Aantal ingevoerde items';
+$string['numberofentries'] = 'Aantal te tonen taken';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Aantal negatieve reacties';
$string['onesubmission'] = 'Eén inzending';
$string['optionaladjustment'] = 'Optionele wijziging';
@@ -128,7 +128,7 @@
$string['scalegood3'] = '3 punten goed/slecht schaal';
$string['scalepresent'] = '2 punten aanwezig/afwezig schaal';
$string['scaleyes'] = '2 punten ja/nee schaal';
-$string['specimenassessmentform'] = 'Voorbeeld beoordelingsformulier';
+$string['specimenassessmentform'] = 'Voorbeeld evaluatieformulier';
$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a TOEGELATEN om een herinzending te doen';
$string['studentassessments'] = '$a Beoordelingen';
$string['studentnotallowed'] = '$a NIET toegelaten om een herinzending te doen (of niet nodig)';
@@ -141,30 +141,30 @@
$string['submitted'] = 'Ingezonden';
$string['submittedby'] = 'Ingezonden door';
$string['suggestedgrade'] = 'Gesuggereerd cijfer';
-$string['teacherassessment'] = '$a Beoordeling';
-$string['teacherassessmenttable'] = '$a Beoordelingstabel';
+$string['teacherassessment'] = 'Evaluatie van $a';
+$string['teacherassessmenttable'] = 'Evaluatiestabel van $a';
$string['teacherscomment'] = 'Commentaar van de leraar';
$string['theexercise'] = 'De oefening';
$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'De oefening en de inzending door $a';
$string['thegradeis'] = 'Het cijfer is$a';
$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Er is feedback van de $a';
-$string['thisisaresubmission'] = 'Dit is een herinzending door $a.<br/>Jouw beoordelingen van hun vorige inzending wordt getoond.<br/>Verbeter deze beoordeling nadat je de nieuwe inzending bekeken hebt<br/>en klik dan op één van de knoppen onderaan de pagina.';
+$string['thisisaresubmission'] = 'Dit is een herinzending door $a.<br/>Jouw beoordelingen van hun vorige inzending wordt getoond.<br/>Verbeter deze evaluatie nadat je de nieuwe inzending bekeken hebt<br/>en klik dan op één van de knoppen onderaan de pagina.';
$string['title'] = 'Titel';
$string['typeofscale'] = 'Schaal';
-$string['ungradedstudentassessments'] = '$a Beoordeling van een leerling zonder cijfer';
+$string['ungradedstudentassessments'] = '$a evaluatie van een leerling zonder cijfer';
$string['usemaximum'] = 'Gebruik het beste cijfer';
-$string['usemean'] = 'Gebruik het gemiddelde';
+$string['usemean'] = 'Gebruik het gemiddelde cijfer';
$string['verypoor'] = 'erg zwak';
$string['view'] = 'Bekijk';
-$string['viewassessment'] = 'Bekijk beoordeling';
-$string['warningonamendingelements'] = 'WAARSCHUWING: Er zijn beoordelingen ingestuurd.<br/>Wijzig het aantal elementen, de beoordelingsschaal of de weging van de elementen NIET.';
+$string['viewassessment'] = 'Bekijk de evaluatie';
+$string['warningonamendingelements'] = 'WAARSCHUWING: Er zijn evaluaties ingestuurd.<br/>Wijzig het aantal elementen, de evaluatieschaal of de weging van de elementen NIET.';
$string['weightederrorcount'] = 'Gewogen fouten telling: $a';
-$string['weightforgradingofassessments'] = 'Weging voor het quoteren van beoordelingen';
-$string['weightforteacherassessments'] = 'Weging voor $a beoordelingen';
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Weging van het cijfer voor de zelfevaluatie van de leerling';
+$string['weightforteacherassessments'] = 'Weging van de evaluatie van $a';
$string['weights'] = 'Wegingen';
$string['weightssaved'] = 'Wegingen bewaard';
$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Wegingen gebruikt voor het totaalcijfer';
-$string['yourassessment'] = 'Jouw beoordeling';
+$string['yourassessment'] = 'Jouw evaluatie';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Zet hier je feedback';
$string['yoursubmission'] = 'Jouw inzending';

0 comments on commit 8d2acc5

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.