Browse files

Thai Language for Moodle 1.4.3 Stable and 1.5 dev

 • Loading branch information...
1 parent e9fbdfc commit 8d729f48928a3a5381906916e7e6055b849525af minkowski committed Mar 6, 2005
Showing with 1,591 additions and 284 deletions.
 1. +4 −1 lang/th/activitynames.php
 2. +11 −1 lang/th/admin.php
 3. +605 −0 lang/th/admin_english.php
 4. +5 −1 lang/th/algebra.php
 5. +5 −1 lang/th/appointment.php
 6. +5 −1 lang/th/assignment.php
 7. +5 −9 lang/th/attendance.php
 8. +48 −15 lang/th/auth.php
 9. +5 −1 lang/th/block_course_list.php
 10. +6 −2 lang/th/block_course_summary.php
 11. +5 −1 lang/th/block_online_users.php
 12. +5 −1 lang/th/block_section_links.php
 13. +5 −1 lang/th/block_social_activities.php
 14. +45 −0 lang/th/book.php
 15. +31 −0 lang/th/brainstorm.php
 16. +19 −15 lang/th/calendar.php
 17. +5 −1 lang/th/censor.php
 18. +5 −1 lang/th/chat.php
 19. +5 −1 lang/th/choice.php
 20. +5 −1 lang/th/countries.php
 21. +6 −1 lang/th/dialogue.php
 22. +5 −2 lang/th/editor.php
 23. +5 −1 lang/th/emailprotect.php
 24. +5 −1 lang/th/enrol_database.php
 25. +5 −1 lang/th/enrol_flatfile.php
 26. +5 −1 lang/th/enrol_internal.php
 27. +5 −1 lang/th/enrol_paypal.php
 28. +8 −2 lang/th/error.php
 29. +13 −5 lang/th/exercise.php
 30. +5 −1 lang/th/forum.php
 31. +9 −3 lang/th/glossary.php
 32. +105 −0 lang/th/grades.php
 33. +7 −3 lang/th/hotpot.php
 34. +26 −21 lang/th/install.php
 35. +5 −1 lang/th/journal.php
 36. +5 −1 lang/th/label.php
 37. +159 −7 lang/th/lesson.php
 38. +5 −1 lang/th/mediaplugin.php
 39. +142 −75 lang/th/moodle.php
 40. +5 −1 lang/th/multilang.php
 41. +5 −1 lang/th/pix.php
 42. +13 −9 lang/th/questionnaire.php
 43. +5 −1 lang/th/quiz.php
 44. +20 −16 lang/th/resource.php
 45. +49 −0 lang/th/scheduler.php
 46. +5 −1 lang/th/scorm.php
 47. +5 −1 lang/th/survey.php
 48. +5 −1 lang/th/tex.php
 49. +5 −1 lang/th/webquest.php
 50. +5 −1 lang/th/wiki.php
 51. +115 −69 lang/th/workshop.php
View
5 lang/th/activitynames.php
@@ -1,7 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // activitynames.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091100)
$string['filtername'] = 'ÅÔ§¡ìª×èÍ¡Ô¨¡ÃÃÁÍѵâ¹ÁѵÔ';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = '&#84;&#104;&#97;&#105;';
?>
View
12 lang/th/admin.php
@@ -1,11 +1,21 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // admin.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
+$string['blockinstances'] = '却罵第勍';
+$string['blockmultiple'] = '謀丗墓嚢';
$string['cachetext'] = '弛対倏賭荊葯∞坂秤禮で卅�篇値';
+$string['change'] = '犹鍍菎香仕';
$string['filteruploadedfiles'] = '尽凍詰柱篆東用鐘謀';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
$string['upgradelogs'] = '狆怦翼哩倏膾筰旧罫б剛顔客岨ゝ圓愕で竪亰咫卉用鉦|敢儿蛍 卉礫薈匚倏膾筰旧 <a href=\"$a\"> 狆壽操虐 </a>';
$string['upgradelogsinfo'] = '奏〈逐仕寤孫畛擢敗胡〈逐∞坂薪貂儿蛍 卉礫薈匚倏膾筰旧狒怦淀争航更實 狗卷辧へ概虱А卉陥済昂屐〈茶�б項∴匏寤燹膾簀蕕愕で竪亰咫卉用鉦|敢儿蛍々實猜嫗∴郵 墓嚢倏賭荊蓊��航綱致淀争�藕預揶}頃航刈友倏膾筰旧 疆丐航刈友威喉虱匝天寤奏預揶 窯┬倔�倏賭犹膵�菁眩А舮顔 禮〈値兢燹担狒怦沃痴菫用鉦|玩悼買哩犹坿帽蚋�衡薹夂т秤┨’菻�猜仲�夂后弛最后卉 柄勣圈要莵 ∞耐�卅卉吟�倏膾筰旧箚薺卅察虐禮�認弛対倏賭衡 <b> へ概虱А卉用鉦|敢儿蛍 卉礫薈匚倏膾筰旧詰更實狹陀致沃仕菻ば ?</b>';
+$string['upgradesure'] = '奏〈逐仕寤孫畛擢篆東禮 Moodle 盪秩|賎亰咫卉用鉦|巌�柱逗罵柱⇒Г愕犹膵倏傭讓刪<p><b>$a</b> 用汲港儺</p>
+<p>謀僥�〕兢燹担疆蘿へ割争片倉旦‥兀篁礫蛟罵柱�莵犂堊箚藕个</p>
+<p>畊蓊�致沃仕菻ば蝿匍虱А卉用鉦|巌�柱逗罵柱顔蚤倏傭讓刪鴻冒 <p>';
$string['upgradinglogs'] = '用鉦|敢儿蛍 卉礫薈匚倏膾筰旧';
?>
View
605 lang/th/admin_english.php
@@ -0,0 +1,605 @@
+<?PHP // $Id$
+ // admin_english.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004092000)
+
+
+$string['_ADMIN_ACCESS'] = 'ÊÔ·¸Ô¡ÒÃà¢éÒÃкº';
+$string['_ADMIN_ACCESSLVL'] = 'ÃдѺÊÔ·¸Ô';
+$string['_ADMIN_ADD'] = 'à¾ÔèÁ';
+$string['_ADMIN_ADDING'] = '¡ÓÅѧà¾ÔèÁ';
+$string['_ADMIN_ADMISC_CONFIG'] = 'ä¿Åì Configuration';
+$string['_ADMIN_ALERT_BANNER_CLIENT'] = 'àÅ×Í¡¼ÙéãªéºÃÔ¡ÒÃ';
+$string['_ADMIN_ALERT_BANNER_CLIENT_NAME'] = '¡ÃÍ¡ª×èͼÙéãªéºÃÔ¡ÒÃ';
+$string['_ADMIN_ALERT_BANNER_CONTACT_EMAIL'] = '¡ÃÍ¡ÍÕàÁÅ·ÕèãªéµÔ´µèÍ';
+$string['_ADMIN_ALERT_BANNER_CONTACT_NAME'] = '¡ÃÍ¡ª×èͼÙéµÔ´µèÍ';
+$string['_ADMIN_ALERT_BANNER_IMAGE'] = 'àÅ×Í¡ÀÒ¾';
+$string['_ADMIN_ALERT_BANNER_NAME'] = '·èÒ¹µéͧµÑ駪×èÍẹà¹ÍÃì';
+$string['_ADMIN_ALERT_BANNER_URL'] = '¡ÃسÒãÊè URL ÊÓËÃѺẹà¹ÍÃì';
+$string['_ADMIN_ALERT_CONTENT_NAME'] = 'µéͧãÊèª×èÍáµèÅк·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_ALERT_CONTENT_TITLE'] = 'µéͧãÊèËÑÇ¢éͧ͢áµèÅк·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_ALERT_FEED_ART'] = '¡ÃسÒàµÔÁ¨Ó¹Ç¹º·¤ÇÒÁ·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§';
+$string['_ADMIN_ALERT_FEED_CACHE'] = 'ÃкØàÇÅÒ·Õèµéͧ¡ÒÃÃÕà¿Ãª¤ÇÒÁ¨ÓÊÓÃͧ';
+$string['_ADMIN_ALERT_FEED_LINK'] = 'ÅÔ§¡ìÊÓËÃѺ newsfeed';
+$string['_ADMIN_ALERT_FEED_NAME'] = 'ãÊèª×èÍ newsfeed ´éǤèÐ';
+$string['_ADMIN_ALERT_FILL_MSG'] = '¡ÃسÒãÊè¢éͤÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_ALERT_FILL_SUBJECT'] = '¡ÃسÒãÊèËÑÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_ALERT_FLASH_TITLE'] = '¡ÃسÒÃкØàÇÅÒ·Õèµéͧ¡ÒÃÃÕà¿Ãª¤ÇÒÁ¨ÓÊÓÃͧ';
+$string['_ADMIN_ALERT_INCORRECT'] = 'ª×èͼÙéãªéËÃ×ÍÃËÑʼèÒ¹äÁè¶Ù¡µéͧ ËÃ×ÍÃдѺÊÔ·¸ÔäÁè¶Ù¡µéͧ ÅͧãËÁèÍÕ¡¤ÃÑ駤èÐ';
+$string['_ADMIN_ALERT_INCORRECT2'] = 'ª×èͼÙéãªéáÅÐÃËÑʼèÒ¹äÁè¶Ù¡µéͧ ÅͧãËÁèÍÕ¡¤ÃÑ駹ФÐ';
+$string['_ADMIN_ALERT_MEDIA_DEL'] = 'źä¿Å×';
+$string['_ADMIN_ALERT_MEDIA_FILES'] = 'ä¿Åì/á¿éÁ ã¹';
+$string['_ADMIN_ALERT_MEDIA_FIRST'] = '˹éÒ';
+$string['_ADMIN_ALERT_MEDIA_FOLDER'] = 'źá¿éÁ';
+$string['_ADMIN_ALERT_MEDIA_PLEASE'] = 'źä¿Åì/á¿éÁ·Ñé§ËÁ´ã¹';
+$string['_ADMIN_ALERT_MEDIA_THERE'] = 'ÁÕ';
+$string['_ADMIN_ALERT_MENUS_ITEM'] = 'àÅ×Í¡»ÃÐàÀ·¢Í§º·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_ALERT_MENU_LINK_NAME'] = 'µéͧÃкت×èͧ͢ÅÔ§¡ì';
+$string['_ADMIN_ALERT_MENU_URL_LINK'] = '·ÕèÍÂÙè URL';
+$string['_ADMIN_ALERT_MENU_URL_URL'] = 'µéͧãÊè URL';
+$string['_ADMIN_ALERT_MESSAGES_REC'] = 'µéͧãÊè¼ÙéÃѺ';
+$string['_ADMIN_ALERT_MESSAGES_SUBJECT'] = 'µéͧãÊèËÑÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_ALERT_MESSAGES_SUBJECT2'] = 'µéͧãÊè¢éͤÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_ALERT_MESSAGES_SURE'] = 'á¹è㨹ФÐ';
+$string['_ADMIN_ALERT_NAME_CAT'] = 'µéͧµÑ駪×èÍ»ÃÐàÀ·';
+$string['_ADMIN_ALERT_PARAMETER_COUNT'] = '¤èÒµÑÇá»Ã count µéͧà»ç¹µÑÇàÅ¢à·èÒ¹Ñé¹';
+$string['_ADMIN_ALERT_PARAMETER_INTRO'] = '¤èÒµÑÇá»Ã intro µéͧà»ç¹µÑÇàÅ¢à·èÒ¹Ñé¹';
+$string['_ADMIN_ALERT_PASSWORD'] = '¡ÃسÒãÊèÃËÑʼèÒ¹';
+$string['_ADMIN_ALERT_POLL_LAGTIME'] = 'â¾ÅÅìµéͧÁÕàÇÅÒ¶èǧäÁèà»ç¹ÈÙ¹Âì';
+$string['_ADMIN_ALERT_POLL_TITLE'] = 'â¾ÅÅìµéͧÁÕËÑÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_ALERT_RECORD'] = 'àÅ×Í¡ºÑ¹·Ö¡à¾×èÍ';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECTION_ARCHIVE'] = '¡ÃسÒàÅ×Í¡ÃÒ¡Ò÷Õèµéͧ¡ÒÃà¡çºà¢éÒ¤Åѧ';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECTION_DELETE'] = '¡ÃØÃÒàÅ×Í¡ÃÒ¡Ò÷Õèµéͧ¡ÒÃź';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECTION_DELETE_CONFIRM'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃźº·¤ÇÒÁ·ÕèàÅ×Í¡';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECTION_EDIT'] = 'àÅ×Í¡º·¤ÇÒÁ·Õèµéͧ¡ÒÃá¡éä¢';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECTION_PUBLISH'] = 'àÅ×Í¡ÃÒ¡Ò÷Õèµéͧ¡ÒÃà¼Âá¾Ãè';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECTION_UNARCHIVE'] = 'àÅ×Í¡¢èÒÇ·Õèµéͧ¡ÒùÓÍÍ¡¨Ò¡¤Åѧ';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECTION_UNPUBLISH'] = 'àÅ×Í¡ÃÒ¡Ò÷Õèµéͧ¡ÒÃàÅÔ¡à¼Âá¾Ãè';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECT_CAT'] = 'µéͧàÅ×Í¡»ÃÐàÀ·¡è͹';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECT_CAT2'] = 'àÅ×Í¡»ÃÐàÀ·à¾×èÍ';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECT_CAT_DEL'] = 'àÅ×Í¡»ÃÐàÀ··Õèµéͧ¡ÒÃź';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECT_DIRECTORY'] = '¡ÃسÒàÅ×Í¡ä´àá·ÍÃÕ';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECT_GROUP'] = '¡ÃسÒàÅ×Í¡¡ÅØèÁ';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECT_ITEM_DELETE'] = 'àÅ×Í¡Êèǹ·Õèµéͧ¡ÒÃź';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECT_ITEM_MOVE'] = 'àÅ×Í¡Êèǹ·Õèµéͧ¡ÒÃÂéÒÂ';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECT_ITEM_TOGGLE'] = 'àÅ×Í¡Êèǹ·Õèµéͧ¡ÒûԴà»Ô´';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECT_MODULE'] = 'àÅ×Í¡âÁ´ÙÅ·Õèµéͧ¡ÒÃź';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECT_MODULE_ACTION'] = 'àÅ×Í¡âÁ´ÙÅà¾×èÍ';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECT_SOMETHING'] = '¡ÃسÒàÅ×Í¡';
+$string['_ADMIN_ALERT_SELECT_TO'] = 'àÅ×Í¡º·¤ÇÒÁà¾×èÍ';
+$string['_ADMIN_ALERT_TITLE_MOD'] = 'âÁ´ÙŵéͧÁÕª×èÍËÑÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_ALERT_USER_CHAR'] = '㹪×èͼÙéãªé¹Ñé¹ÊÒÁÒöÁÕä´éà¾Õ§µÑÇÍÑ¡ÉÃáÅеÑÇàÅ¢à·èÒ¹Ñé¹';
+$string['_ADMIN_ALERT_USER_EMAIL'] = '·èÒ¹µéͧãÊè·ÕèÍÂÙèÍÕàÁÅ';
+$string['_ADMIN_ALERT_USER_GROUP'] = '·èÒ¹µéͧ¨Ñ´¡ÅØèÁãËéÊÁÒªÔ¡';
+$string['_ADMIN_ALERT_USER_LOGIN'] = '·èÒ¹µéͧÊÃéÒ§ª×èͼÙéãªéãËéÊÁÒªÔ¡';
+$string['_ADMIN_ALERT_USER_NAME'] = '·èÒ¹µéͧÃкت×èÍ ¹ÒÁÊ¡ØÅ';
+$string['_ADMIN_ALERT_USER_PASSWORD'] = 'ÃËÑʼèÒ¹äÁè¶Ù¡µéͧ';
+$string['_ADMIN_ALERT_WEBLINK_TITLE'] = 'àÇçºÅÔ§¡ìµéͧÁÕËÑÇ¢éÍ´éǤèÐ';
+$string['_ADMIN_ALIGN'] = '¡ÒèѴ˹éÒ';
+$string['_ADMIN_ALL'] = '·Ñé§ËÁ´';
+$string['_ADMIN_ALL_CAT'] = '»ÃÐàÀ··Ñé§ËÁ´';
+$string['_ADMIN_ALTTEXT'] = '¢éͤÇÒÁ·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§';
+$string['_ADMIN_APPROVED'] = '͹ØÁѵÔ';
+$string['_ADMIN_AUTHOR'] = '¼Ùéà¢Õ¹';
+$string['_ADMIN_AUTHOR_ALIAS'] = '¹ÒÁ»Ò¡¡Ò';
+$string['_ADMIN_AUTHOR_EMAIL'] = 'ÍÕàÁżÙéà¢Õ¹';
+$string['_ADMIN_AUTHOR_URL'] = 'URL ¼Ùéà¢Õ¹';
+$string['_ADMIN_BANNER_BANNER'] = 'ẹà¹ÍÃì';
+$string['_ADMIN_BANNER_CLICKS'] = 'à¢éÒªÁ';
+$string['_ADMIN_BANNER_CLICKS2'] = '%% ¤ÃÑé§';
+$string['_ADMIN_BANNER_CLICK_URL'] = 'URL ';
+$string['_ADMIN_BANNER_CLIENT'] = 'ẹà¹ÍÃì¢Í§ÅÙ¡¤éÒ';
+$string['_ADMIN_BANNER_CLIENT_ACTIVE'] = '¨Ó¹Ç¹áº¹à¹ÍÃì»Ñ¨¨ØºÑ¹';
+$string['_ADMIN_BANNER_CLIENT_CONTACT'] = 'µÔ´µèÍ';
+$string['_ADMIN_BANNER_CLIENT_MANAGER'] = '¡ÒèѴ¡ÒÃẹà¹ÍÃìÅÙ¡¤éÒ';
+$string['_ADMIN_BANNER_CLIENT_NAME'] = 'ª×èÍÅÙ¡¤éÒ';
+$string['_ADMIN_BANNER_CONTACT_EMAIL'] = 'ÍÕàÁŵԴµèÍ';
+$string['_ADMIN_BANNER_CONTACT_NAME'] = 'ª×èͼÙéµÔ´µèÍ';
+$string['_ADMIN_BANNER_CUSTOM'] = 'â¤é´áº¹à¹ÍÃì·Õè´Ñ´á»Å§áÅéÇ';
+$string['_ADMIN_BANNER_EXTRAINFO'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ';
+$string['_ADMIN_BANNER_IMAGE'] = 'Ãٻẹà¹ÍÃì';
+$string['_ADMIN_BANNER_IMP_LEFT'] = '¤ÇÒÁ¾Í㨷ÕèàËÅ×ÍÍÂÙè';
+$string['_ADMIN_BANNER_IMP_MADE'] = '¤ÇÒÁ¾Í㨷Õèä´é';
+$string['_ADMIN_BANNER_IMP_PUR'] = '¤ÇÒÁ¾Í㨷Õè«×éÍ';
+$string['_ADMIN_BANNER_MANAGER'] = '¡ÒèѴ¡ÒÃẹà¹ÍÃì';
+$string['_ADMIN_BANNER_NAME'] = 'ª×èÍẹà¹ÍÃì';
+$string['_ADMIN_BANNER_SELECT_CLIENT'] = 'àÅ×Í¡ÅÙ¡¤éÒ';
+$string['_ADMIN_BANNER_UNLIMITED'] = 'äÁè¨Ó¡Ñ´';
+$string['_ADMIN_BANNER_URL'] = 'URL ¢Í§áº¹à¹ÍÃì';
+$string['_ADMIN_BORDER'] = '¢Íº';
+$string['_ADMIN_BUTTON_ADDCAT'] = 'àÅ×Í¡ ¤ÍÅÑÁ¹ì/»ÃÐàÀ·/ËÑÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_BUTTON_APPLY'] = 'Áռŷѹ·Õ';
+$string['_ADMIN_BUTTON_BACKUP'] = 'ÊÓÃͧ¢éÍÁÙŵÒÃÒ§·ÕèàÅ×Í¡';
+$string['_ADMIN_BUTTON_DOWN'] = 'ŧ';
+$string['_ADMIN_BUTTON_INSERT'] = 'á·Ã¡ >';
+$string['_ADMIN_BUTTON_INSTALL'] = 'µÔ´µÑé§';
+$string['_ADMIN_BUTTON_LOGIN'] = 'à¢éÒÊÙèÃкº';
+$string['_ADMIN_BUTTON_PERFORM_RESTORE'] = '¡Ùé¤×¹';
+$string['_ADMIN_BUTTON_QUERY'] = '´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÃÕ¡¢éÍÁÙÅ';
+$string['_ADMIN_BUTTON_QUERY_CLEAR'] = 'ź¡ÒÃàÃÕ¡¢éÍÁÙÅ';
+$string['_ADMIN_BUTTON_REMOVE'] = 'ź';
+$string['_ADMIN_BUTTON_RESET'] = 'ÃÕà«ç·';
+$string['_ADMIN_BUTTON_RESULTS'] = '¼ÅÅѾ¸ì';
+$string['_ADMIN_BUTTON_UP'] = '¢Öé¹';
+$string['_ADMIN_BUTTON_UPLOAD_FILE'] = 'ÍѾâËÅ´ä¿Åì';
+$string['_ADMIN_BUTTON_VOTE'] = 'âËǵ';
+$string['_ADMIN_CATEGORIES'] = '»ÃÐàÀ·';
+$string['_ADMIN_CATEGORY'] = '»ÃÐàÀ·';
+$string['_ADMIN_CATEGORY_2'] = '»ÃÐàÀ· :';
+$string['_ADMIN_CAT_LONGNAME'] = 'ª×èÍàµçÁÊÓËÃѺáÊ´§µÃ§ËÑÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_CAT_NAME'] = 'ª×èÍ»ÃÐàÀ· :';
+$string['_ADMIN_CAT_NRRECORDS'] = '# ¢Í§ º·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_CAT_SHORTNAME'] = 'ª×èÍÂèÍ·Õè¨Ð»ÃÒ¡®º¹àÁ¹Ù';
+$string['_ADMIN_CAT_TITLE'] = 'ËÑÇ¢éÍ»ÃÐàÀ·';
+$string['_ADMIN_CECKEDOUT'] = 'àªç¤àÍÒ·ì';
+$string['_ADMIN_CHANGECREATOR'] = 'à»ÅÕ蹪×èͼÙéà¢Õ¹';
+$string['_ADMIN_CHECK_CHECKED'] = 'àªç¤ÍÔ¹';
+$string['_ADMIN_CHECK_IN'] = 'àªç¤ÍÔ¹·Ñé§ËÁ´';
+$string['_ADMIN_CHECK_INOUT'] = 'ÊèǹµèÒ§ æ ·ÕèÁÕ¡ÒÃàªç¤àÍÒ·ìä´éÃѺ¡ÒÃàªç¤ÍÔ¹áÅéÇ';
+$string['_ADMIN_CHECK_ITEMS'] = '# ¨Ò¡·Ø¡Êèǹ';
+$string['_ADMIN_CHECK_TABLE'] = 'µÒÃÒ§°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
+$string['_ADMIN_COLUMNS'] = '¤ÍÅÑÁ¹ì';
+$string['_ADMIN_COMPONENTS'] = '¤ÍÁâ¾à¹¹·ì';
+$string['_ADMIN_COMPONENT_CUSTOM'] = 'äÁèÁÕ¡ÒõԴµÑ駤ÍÁâ¾à¹¹·ì·Õè´Ñ´á»Å§';
+$string['_ADMIN_COMPONENT_MENU_LINK'] = 'àÁ¹ÙÅÔ§¡ìä»Âѧ¤ÍÁâ¾à¹¹·ì';
+$string['_ADMIN_CONFIG_ALLOW_RATING'] = 'ãËéÁÕ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹Êèǹ¹Õé';
+$string['_ADMIN_CONFIG_ALLOW_USER'] = 'ãËéÁÕ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍäÁè';
+$string['_ADMIN_CONFIG_CHECK'] = '¤èÒ·ÕèµÑé§äÇéã¹ configuration.php ¢Í§·èÒ¹Áմѧ¹Õé';
+$string['_ADMIN_CONFIG_CONTENT'] = 'à¹×éÍËÒ';
+$string['_ADMIN_CONFIG_COUNTRY'] = 'Locale ¢Í§»ÃÐà·È (àªè¹ TH_th)';
+$string['_ADMIN_CONFIG_DATABASE'] = '°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
+$string['_ADMIN_CONFIG_DEBUG'] = 'à»ç¹¡Òà debug ¢Í§àÇçºä«µì';
+$string['_ADMIN_CONFIG_EDITOR'] = 'WYSIWYG Editor';
+$string['_ADMIN_CONFIG_EMAIL_PASS'] = 'ÍÕàÁÅÃËÑʼèÒ¹ãËéÊÁÒªÔ¡ãËÁè';
+$string['_ADMIN_CONFIG_ERROR_DEFAULT'] = '¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¢Í§Ãкº';
+$string['_ADMIN_CONFIG_ERROR_MAXIMUM'] = 'ÊÙ§ÊØ´';
+$string['_ADMIN_CONFIG_ERROR_MSG'] = '¢éͤÇÒÁàÁ×èÍà¡Ô´¢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§Ãкº';
+$string['_ADMIN_CONFIG_ERROR_NONE'] = 'äÁèÁÕ';
+$string['_ADMIN_CONFIG_ERROR_REPORT'] = 'ÃÒ§ҹ¢éͼԴ¾ÅÒ´';
+$string['_ADMIN_CONFIG_ERROR_SIMPLE'] = 'ÍÂèÒ§§èÒÂ';
+$string['_ADMIN_CONFIG_GZIP'] = '¡ÒÃÍÑ´ã¹ÃٻẺ GZIP';
+$string['_ADMIN_CONFIG_GZIP_WARNING'] = 'ÍÑ´¢éÍÁÙźѿà¿ÍÃì¶éÒËÒ¡ÃкºÊ¹ÑºÊ¹Ø¹';
+$string['_ADMIN_CONFIG_HIDE_AUTHOR'] = '«è͹ª×èͼÙéà¢Õ¹';
+$string['_ADMIN_CONFIG_HIDE_DATE'] = '«è͹ª×èͼÙéà¢Õ¹ Çѹ·Õè áÅÐàÇÅÒ';
+$string['_ADMIN_CONFIG_HIDE_EMAIL'] = '«è͹äͤ͹ÍÕàÁÅ';
+$string['_ADMIN_CONFIG_HIDE_MOD'] = '«è͹ÇѹáÅÐàÇÅÒ·Õè·Ó¡ÒÃá¡éä¢ÅèÒÊØ´';
+$string['_ADMIN_CONFIG_HIDE_PDF'] = '«è͹äͤ͹ PDF';
+$string['_ADMIN_CONFIG_HIDE_PDF_ERROR'] = 'µÑÇàÅ×Í¡äÁèÊÒÁÒöãªé¡ÒÃä´éà¾ÃÒÐ ä´àá·ÍÃÕ Media äÁèÊÒÁÒöà¢Õ¹·Ñºä¿Åìä´é (unwritable)';
+$string['_ADMIN_CONFIG_HIDE_PRINT'] = '«è͹äͤ͹à¤Ã×èͧ¾ÔÁ¾ì';
+$string['_ADMIN_CONFIG_HOSTNAME'] = 'ª×èÍâÎʵì';
+$string['_ADMIN_CONFIG_KEYWORDS'] = '¤ÕÂìàÇÔÃì´ã¹¡Òäé¹ËÒ';
+$string['_ADMIN_CONFIG_LANG'] = 'ÀÒÉÒ·Õèãªé';
+$string['_ADMIN_CONFIG_LINK_WARNING'] = 'ÅÔ§¡ìËÑÇ¢éͺ·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_CONFIG_LIVE'] = '·ÕèÍÂÙèàÇçºä«µì';
+$string['_ADMIN_CONFIG_LOCALE'] = 'Locale';
+$string['_ADMIN_CONFIG_LOG_CONTENT'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒÍèÒ¹º·¤ÇÒÁã¹áµèÅÐÇѹ';
+$string['_ADMIN_CONFIG_LOG_CONTENT_WARNING'] = '¤Óàµ×͹ :: ÁÕ¡ÒÃà¡çº¢éÍÁÙŨӹǹÁÒ¡·ÓãËéàÊÕ¾×é¹·Õè㹡ÒèѴà¡çº';
+$string['_ADMIN_CONFIG_LOG_SEARCH'] = 'ºÑ¹·Ö¡¤Ó·Õèãªé¤é¹ËÒ';
+$string['_ADMIN_CONFIG_META'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´ META ';
+$string['_ADMIN_CONFIG_METADATA'] = 'Metadata';
+$string['_ADMIN_CONFIG_MULTIPAGE'] = 'ÊÒúҭÊÓËÃѺº·¤ÇÒÁ·ÕèÁÕËÅÒÂ˹éÒ';
+$string['_ADMIN_CONFIG_OFFLINE'] = '»Ô´¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µì';
+$string['_ADMIN_CONFIG_OFFLINE_MSG'] = '¢éͤÇÒÁàÁ×èͻԴ¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µì';
+$string['_ADMIN_CONFIG_PATH'] = 'Absolute Path';
+$string['_ADMIN_CONFIG_PREFIX'] = '¤ÓÍØ»ÊÃä˹éÒµÒÃÒ§ (Prefix)';
+$string['_ADMIN_CONFIG_PREFIX_WARNING'] = 'ÍÂèÒà»ÅÕ蹤èÒµèÍ仹Õé¶éÒËÒ¡¤Ø³äÁèä´éà»ÅÕ蹤èÒ¤ÓÍØ»ÊÃä˹éÒµÒÃÒ§';
+$string['_ADMIN_CONFIG_SEF'] = 'Search Engine Friendly URLs';
+$string['_ADMIN_CONFIG_SEF_ERROR'] = 'ÊÓËÃѺ¼Ùéãªé Apache à·èÒ¹Ñé¹ãËé·Ó¡ÒÃà»ÅÕ蹪×èÍ htaccess.txt à»ç¹ .htaccess ¡è͹·Ó¡ÒÃà»Ô´ãªé§Ò¹';
+$string['_ADMIN_CONFIG_SERVER'] = 'à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
+$string['_ADMIN_CONFIG_SESSION_LOGOUT'] = '¼ÙéãªéäÁè·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁã´ æ º¹àÇçºà»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹à·èÒã´¶×ÍÇèÒÍÍ¡¨Ò¡Ãкº';
+$string['_ADMIN_CONFIG_SESSION_TIME'] = 'ÃÐÂÐàÇÅÒ㹡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкºáµèÅФÃÑé§';
+$string['_ADMIN_CONFIG_SITE'] = 'àÇçºä«µì';
+$string['_ADMIN_CONFIG_SITENAME'] = 'ª×èÍàÇçºä«µì';
+$string['_ADMIN_CONFIG_TIME'] = 'àÇÅÒ·ÕèµèÒ§¨Ò¡à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
+$string['_ADMIN_CONFIG_TIME_CURRENT'] = 'ÇѹàÇÅһѨ¨ØºÑ¹·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§';
+$string['_ADMIN_CONFIG_UNAUTH'] = 'áÊ´§ÅÔ§¡ì·ÕèäÁèä´éÃѺ͹حҵ';
+$string['_ADMIN_CONFIG_UNWRITEABLE'] = '<b><font color=red>à¢Õ¹ŧä¿ÅìäÁèä´é</font></b>';
+$string['_ADMIN_CONFIG_USE_BANNER'] = 'ãªéẹà¹ÍÃì';
+$string['_ADMIN_CONFIG_USE_LINKED'] = 'ãªéÅÔ§¡ìËÑÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_CONFIG_WRITEABLE'] = '<b><font color=green>à¢Õ¹ŧä¿Åìä´é</font></b>';
+$string['_ADMIN_CONTACT_ADDRESS'] = '·ÕèÍÂÙè';
+$string['_ADMIN_CONTACT_CONTACT_ADDRESS'] = '¶¹¹';
+$string['_ADMIN_CONTACT_CONTACT_COUNTRY'] = '»ÃÐà·È';
+$string['_ADMIN_CONTACT_CONTACT_FAX'] = 'â·ÃÊÒÃ';
+$string['_ADMIN_CONTACT_CONTACT_MISC'] = '¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ';
+$string['_ADMIN_CONTACT_CONTACT_POS'] = 'µÓá˹è§';
+$string['_ADMIN_CONTACT_CONTACT_STATE'] = 'ÃÑ°/ࢵ';
+$string['_ADMIN_CONTACT_CONTACT_TLF'] = 'â·ÃÈѾ·ì';
+$string['_ADMIN_CONTACT_CONTACT_TOWN'] = 'àÁ×ͧ/ÍÓàÀÍ';
+$string['_ADMIN_CONTACT_CONTACT_ZIP'] = 'ÃËÑÊä»ÃɳÕÂì';
+$string['_ADMIN_CONTACT_DEFAULT'] = '¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé';
+$string['_ADMIN_CONTACT_MANAGER'] = '¨Ñ´¡Ò÷ÕèÍÂÙèãËéµÔ´µèÍ';
+$string['_ADMIN_CONTACT_SITE_DEFAULT'] = '¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé';
+$string['_ADMIN_CONTACT_SITE_IMAGE'] = 'àÅ×Í¡ÃÙ»ÀÒ¾';
+$string['_ADMIN_CONTENT'] = 'à¹×éÍËÒ';
+$string['_ADMIN_CONTENT2'] = 'à¹×éÍËÒ';
+$string['_ADMIN_CONTENT3'] = 'à¹×éÍËÒ :';
+$string['_ADMIN_CONTENTIMAGES'] = 'ÀÒ¾»ÃСͺà¹×éÍËÒ:';
+$string['_ADMIN_CONTENT_ARCH'] = '¤ÍÅÑÁ¹ì¢Í§º·¤ÇÒÁ (à¡çºã¹¤Åѧ)';
+$string['_ADMIN_CONTENT_ARCH_CAT'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§º·¤ÇÒÁ (à¡çºã¹¤Åѧ)';
+$string['_ADMIN_CONTENT_BLOG_CAT'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§ºÅçÍ¡';
+$string['_ADMIN_CONTENT_BLOG_CAT2'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§º·¤ÇÒÁ㹺ÅçÍ¡';
+$string['_ADMIN_CONTENT_BLOG_SECTION'] = '¤ÍÅÑÁ¹ì¢Í§àºÅçÍ¡';
+$string['_ADMIN_CONTENT_BLOG_SECTION2'] = '¤ÍÅÑÁ¹ì¢Í§º·¤ÇÒÁ㹺ÅçÍ¡';
+$string['_ADMIN_CONTENT_BY_'] = 'â´Â';
+$string['_ADMIN_CONTENT_IN'] = 'ã¹';
+$string['_ADMIN_CONTENT_MENU_CATEGORY'] = '»ÃÐàÀ·º·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_CONTENT_MENU_CLICK'] = 'àÁ×èͤÅÔ¡ãËéà»Ô´ã¹';
+$string['_ADMIN_CONTENT_MENU_COMPONENT'] = '¤ÍÁâ¾à¹¹·ì';
+$string['_ADMIN_CONTENT_MENU_EXPIRES'] = 'ËÁ´à¢µ';
+$string['_ADMIN_CONTENT_MENU_LINK'] = 'ÅÔ§¡ì';
+$string['_ADMIN_CONTENT_MENU_MAMBO'] = 'Mambo ¤ÍÁâ¾à¹¹·ì';
+$string['_ADMIN_CONTENT_MENU_MOSC'] = 'MOS ¤ÍÁâ¾à¹¹·ì';
+$string['_ADMIN_CONTENT_MENU_PARENT'] = 'ÊèǹËÅÑ¡';
+$string['_ADMIN_CONTENT_MENU_SECTION'] = '¤ÍÅÑÁ¹ì¢Í§º·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_CONTENT_MENU_TYPED'] = '¾ÔÁ¾ìà¢éÒà¹×éÍËÒ';
+$string['_ADMIN_CONTENT_NEW_DOC'] = 'àÍ¡ÊÒÃãËÁè';
+$string['_ADMIN_CONTENT_NEW_NOMOD'] = 'äÁèä´éá¡éä¢';
+$string['_ADMIN_CONTENT_SECTION'] = '¤ÍÅÑÁ¹ì';
+$string['_ADMIN_CONTENT_SEP_PATTERN'] = 'ÃٻẺ';
+$string['_ADMIN_CONTENT_SEP_SEP'] = 'àÊ鹺Ã÷Ѵ¤Ñè¹Ë¹éÒ';
+$string['_ADMIN_CURRENTLY_INSTALLED'] = '·ÕèµÔ´µÑé§ÍÂÙè㹻Ѩ¨ØºÑ¹';
+$string['_ADMIN_DATE'] = 'Çѹ·Õè';
+$string['_ADMIN_DATE_ASC'] = 'àÃÕ§Çѹ·Õè¨Ò¡ËÅѧä»Ë¹éÒ';
+$string['_ADMIN_DATE_DESC'] = 'àÃÕ§Çѹ·Õè¨Ò¡Ë¹éÒÁÒËÅѧ';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_ALL_TABLES'] = 'µÒÃÒ§ Mambo ·Ñé§ËÁ´';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_BACKUP_FAILED'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅҴ㹡ÒÃÊÓÃͧä¿Åì°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_BACKUP_FAILED2'] = 'äÁèÊÒÁÒöà¢Õ¹·Ñºä¿Åìä´é ¡ÃسҵԴµèͼÙé´ÙáÅÃкº¢Í§·èÒ¹';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_BACKUP_GOOD'] = 'ÊÓÃͧ¢éÍÁÙŢͧ°Ò¹¢éÍÁÙÅÊÓàÃç¨áÅéÇ Ãкºä´éºÑ¹·Ö¡ä¿ÅìÊÓÃͧ¹ÕéäÇé·Õèä´àá·ÍÃÕ :';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_DATABASE'] = 'ÊÓÃͧ°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_DATA_ONLY'] = '¢éÍÁÙÅà·èÒ¹Ñé¹';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_DATA_STRUCTUR'] = '¢éÍÁÙÅáÅÐâ¤Ã§ÊÃéÒ§';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_DISPLAY_LOCAL'] = '´ÒǹìâËÅ´ä¿Åìà¢éÒà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_DISPLAY_SCREEN'] = 'áÊ´§¼Åº¹Ë¹éÒ¨Í';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_DISPLAY_STORE'] = 'à¡çºä¿ÅìäÇéã¹ä´àá·ÍÃÕ backup º¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_ERROR_TABLE'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ äÁèä´éÃкصÒÃҧ㹰ҹ¢éÍÁÙÅ¡ÃسÒàÅ×Í¡ÍÂèÒ§¹éÍÂ˹Ö觵ÒÃÒ§áÅÐÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅãËÁè¤èÐ';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_FORMAT'] = 'µéͧ¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åìã¹ÃٻẺ㴠';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_FORMAT_BZIP'] = 'Bzip';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_FORMAT_GZIP'] = 'Gzip';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_FORMAT_HTML'] = 'Html';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_FORMAT_SQL'] = 'SQL';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_FORMAT_ZIP'] = 'Zip';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_RESTORE'] = '¡Ùé¤×¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_RESTORE_ALTERNATE'] = '¶éҤس´ÒǹìâËÅ´ä¿ÅìÊÓÃͧäÇé㹤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ùé¤×¹¨Ò¡ä¿Åì´Ñ§¡ÅèÒÇ : ';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_RESTORE_BACKUP'] = 'ª×èÍä¿ÅìÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_RESTORE_CREATED'] = 'ÊÃéÒ§àÁ×èÍÇѹ/àÇÅÒ';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_RESTORE_EXISTING'] = 'ä¿Åì·ÕèÁÕÍÂÙèáÅéÇ';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_SQL_BATCH'] = 'Batch Mode';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_SQL_QUERY'] = 'Execute Query';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_STRUCTUR_ONLY'] = 'â¤Ã§ÊÃéÒ§à·èÒ¹Ñé¹';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_WHAT'] = '·èÒ¹µéͧ¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅÍÐäúéÒ§¤Ð';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_WHERE_TO'] = 'µéͧ¡ÒÃà¡çºä¿ÅìÊÓÃͧ¹ÕéäÇé·Õèä˹¤Ð';
+$string['_ADMIN_DBADMIN_WHICH_BACKUP'] = 'µÒÃÒ§ã´ã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ·Õè·èÒ¹µéͧ¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ <b>ËÁÒÂà˵Ø</b> ¢Íá¹Ð¹ÓãËéàÅ×Í¡·Ø¡µÒÃÒ§';
+$string['_ADMIN_DESC'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´:';
+$string['_ADMIN_DISPLAY'] = 'áÊ´§¼Å #';
+$string['_ADMIN_EDIT'] = 'á¡éä¢';
+$string['_ADMIN_EDITING'] = '¡ÓÅѧá¡éä¢';
+$string['_ADMIN_EDIT_IMAGE'] = 'á¡éä¢ÀÒ¾·ÕèàÅ×Í¡äÇé';
+$string['_ADMIN_FEED_ARTICLES'] = 'º·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_FEED_CACHE'] = 'àÇÅÒ㹤ÇÒÁ¨ÓÊÓÃͧ (ÇÔ¹Ò·Õ)';
+$string['_ADMIN_FEED_FEED'] = 'News Feed';
+$string['_ADMIN_FEED_FILE'] = 'ª×èÍä¿Åì';
+$string['_ADMIN_FEED_MANAGER'] = '¨Ñ´¡Òà NewsFeed';
+$string['_ADMIN_FEED_NRARTICLES'] = '¨Ó¹Ç¹º·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_FINISH_PUBLISHING'] = 'ËÁ´à¢µ¡ÒÃà¼Âá¾Ãè';
+$string['_ADMIN_FLASH_ITEM'] = 'Êèǹ¢Í§¢èÒÇ´èǹ';
+$string['_ADMIN_FLASH_MANAGER'] = '¢èÒÇ´èǹµéͧÁÕËÑÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_FLASH_MAX'] = 'à¹×éÍËÒ (ÊÙ§ÊØ´ 600 µÑÇÍÑ¡ÉÃ)';
+$string['_ADMIN_FLASH_NEWS'] = '¢èÒÇ´èǹ';
+$string['_ADMIN_FRONT_1COLUMN'] = '˹Ö觤ÍÅÑÁ¹ìµèÍá¶Ç';
+$string['_ADMIN_FRONT_2COLUMN'] = 'Êͧ¤ÍÅÑÁ¹ìµèÍá¶Ç';
+$string['_ADMIN_FRONT_2COLUMN_LEADING'] = 'Êͧ¤ÍÅÑÁ¹ìµèÍá¶ÇáÅÐÁÕº·¤ÇÒÁàµçÁ æ ´éÒ¹º¹';
+$string['_ADMIN_FRONT_COUNT'] = 'Count';
+$string['_ADMIN_FRONT_DISPLAYED_ITEMS'] = '¨Ó¹Ç¹º·¤ÇÒÁ·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§ã¹Ë¹éÒáá';
+$string['_ADMIN_FRONT_EMPTY'] = 'äÁèÁÕº·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_FRONT_EMPTY_DISPLAY'] = '¢éͤÇÒÁ·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§ã¹¡Ã³Õ·ÕèäÁèÁÕº·¤ÇÒÁà¼Âá¾Ãè';
+$string['_ADMIN_FRONT_HEADER'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_FRONT_HEADER_TEXT'] = '¢éͤÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_FRONT_INTRO'] = '¤Ó¹Ó';
+$string['_ADMIN_FRONT_ITEMS'] = '¨Ó¹Ç¹º·¤ÇÒÁã¹Ë¹éÒáá';
+$string['_ADMIN_FRONT_ITEM_STRUCTURE'] = 'â¤Ã§ÊÃéÒ§º·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_FRONT_ORDER'] = 'àÃÕ§';
+$string['_ADMIN_FRONT_ORDER_BY'] = 'àÃÕ§µÒÁ';
+$string['_ADMIN_FRONT_OVERRIDE'] = 'à¢Õ¹·Ñº¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¢Í§¡ÒÃàÃÕ§ÅӴѺº·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_FRONT_PAGE'] = '˹éÒáá';
+$string['_ADMIN_FRONT_PAGEITEMS'] = '¨Ó¹Ç¹º·¤ÇÒÁ·Ñé§ËÁ´ã¹Ë¹éÒáá';
+$string['_ADMIN_FRONT_PARAMETERS'] = 'µÑÇá»Ã';
+$string['_ADMIN_FRONT_SETTINGS'] = '¡ÒõÑ駤èÒ˹éÒáá';
+$string['_ADMIN_FRONT_START'] = 'àÃÔèÁµé¹ :';
+$string['_ADMIN_FRONT_START_ALWAYS'] = 'àÃÔèÁµé¹ : µÅÍ´àÇÅÒ';
+$string['_ADMIN_FRONT_START_FINISH'] = 'ÊÔé¹ÊØ´:';
+$string['_ADMIN_FRONT_START_FINISH_EXP'] = 'ÊÔé¹ÊØ´ : äÁèÁÕ ÇѹÊÔé¹ÊØ´';
+$string['_ADMIN_FRONT_USE_IMAGE'] = 'ãªéÃÙ»ÀÒ¾»ÃСͺ¤Ó¹Ó';
+$string['_ADMIN_GALLERYIMAGES'] = 'á¡àÅÍÃÕÃÙ»ÀÒ¾';
+$string['_ADMIN_GENERATE_TIME'] = '˹éÒ¹ÕéÊÃéÒ§¢Öé¹ã¹àÇÅÒ %% ÇÔ¹Ò·Õ';
+$string['_ADMIN_GO_BACK'] = '¡ÅѺä»';
+$string['_ADMIN_HELP_ADDEDIT'] = 'ªèÇÂàËÅ×Í¡Òà à¾ÔèÁ/á¡éä¢ ';
+$string['_ADMIN_HELP_ALSO'] = '´Ùã¹';
+$string['_ADMIN_HELP_BACK'] = '¡ÅѺä»Âѧ´Ñª¹Õ';
+$string['_ADMIN_HELP_NAME'] = 'ª×èͤÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í';
+$string['_ADMIN_HELP_NODE'] = 'ËÑÇ¢éÍËÅÑ¡';
+$string['_ADMIN_HELP_RESULTS'] = '¼ÅÅѾ¸ì';
+$string['_ADMIN_HELP_SEARCH'] = '¤é¹ËÒ';
+$string['_ADMIN_HELP_TEXT'] = '¢éͤÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í';
+$string['_ADMIN_HELP_TITLE'] = 'ËÑÇ¢éͪèÇÂàËÅ×Í';
+$string['_ADMIN_HELP_TOP'] = 'ÃдѺÊÙ§ÊØ´';
+$string['_ADMIN_IMAGE'] = 'ÃÙ»ÀÒ¾ :';
+$string['_ADMIN_IMAGES'] = 'ÃÙ»ÀÒ¾ :';
+$string['_ADMIN_IMAGE_POS'] = 'µÓá˹è§ÃÙ»ÀÒ¾';
+$string['_ADMIN_INSTALL_COMP'] = 'ÍѾâËÅ´¤ÍÁâ¾à¹¹·ìãËÁè';
+$string['_ADMIN_INSTALL_COMP_ERROR'] = 'ÍѾâËÅ´¤ÍÁâ¾à¹·ìãËÁè - ¼Ô´¾ÅÒ´';
+$string['_ADMIN_INSTALL_COMP_PERM'] = 'µÃǨÊͺãËéá¹èã¨ÇèÒä´àá·ÍÃÕèµèÒ§ æ ÁÕÊÔ·¸ÔµÒÁ·ÕèÃкºµéͧ¡ÒÃ';
+$string['_ADMIN_INSTALL_COMP_SUCC'] = 'ÍѾâËÅ´¤ÍÁâ¾à¹¹·ìãËÁè -ÊÓàÃç¨';
+$string['_ADMIN_INSTALL_DIR'] = 'ä´àá·ÍÃÕ·Õèà¡çºä¿Åì·Õèãªé㹡ÒõԴµÑé§ :';
+$string['_ADMIN_INSTALL_ENABLE_UPLOAD'] = 'ÃкºäÁèÊÒÁÒöµÔ´ä´é¨¹¡ÇèÒ¨ÐÁÕ¡ÒÃ͹حҵãËéãªéä¿ÅìÍѾâËÅ´ã¹ php.ini ÃÐºØ file_upload=enable ¡ÃسҵԴµÑ駨ҡä´àá·ÍÃÕ';
+$string['_ADMIN_INSTALL_ERROR'] = '¡ÒõԴµÑé§ -¼Ô´¾ÅÒ´';
+$string['_ADMIN_INSTALL_FROM_DIR'] = 'µÔ´µÑ駨ҡä´àá·ÍÃÕ';
+$string['_ADMIN_INSTALL_LANG_ERROR'] = 'ÍѾâËÅ´ÀÒÉÒãËÁè -¼Ô´¾ÅÒ´';
+$string['_ADMIN_INSTALL_MOD_ERROR'] = 'ÍѾâËÅ´âÁ´ÙÅãËÁè- ¼Ô´¾ÅÒ´';
+$string['_ADMIN_INSTALL_NOFILE'] = 'äÁèä´éàÅ×Í¡ä¿Åì';
+$string['_ADMIN_INSTALL_PERM'] = 'µÔ´µÑé§äÁèÊÓàÃç¨ ¡ÃسҵÃǨÊͺÊÔ·¸Ô¢Í§ä´àá·ÍÃÕµèÒ§ æ ÇèҵçµÒÁ·ÕèÃкºµéͧ¡ÒÃËÃ×ÍäÁè';
+$string['_ADMIN_INSTALL_TEMPLATE_ERROR'] = 'ÍѾâËÅ´ÃٻẺàÇçºãËÁè -¼Ô´¾ÅÒ´';
+$string['_ADMIN_INSTALL_UPLOAD_LANG'] = 'ÍѾâËÅ´ÀÒÉÒãËÁè';
+$string['_ADMIN_INSTALL_UPLOAD_MOD'] = 'ÍѾâËÅ´âÁ´ÙÅãËÁè';
+$string['_ADMIN_INSTALL_UPLOAD_TEMP'] = 'ÍѾâËÅ´ÃٻẺàÇçºãËÁè';
+$string['_ADMIN_INSTALL_ZLIB'] = 'ÃкºäÁèÊÒÁÒöµÔ´µÑé§ä´é µéͧµÔ´µÑé§ zlib ¡è͹';
+$string['_ADMIN_INTRO_TEXT'] = '¤Ó¹Ó : (¨Óà»ç¹µéͧãÊè)';
+$string['_ADMIN_ITEM_CREATED'] = 'à¢Õ¹àÁ×èÍ';
+$string['_ADMIN_ITEM_CREATE_THREAD'] = 'ÊÃéÒ§ËÑÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_ITEM_HIDE_TITLE'] = '«è͹ËÑÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_ITEM_HITS'] = '¤ÃÑé§';
+$string['_ADMIN_ITEM_INFO'] = '¢éÍÁÙź·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_ITEM_LAST_MOD'] = 'á¡é䢤ÃÑé§ÅèÒÊØ´';
+$string['_ADMIN_ITEM_OPTIONS'] = 'µÑÇàÅ×Í¡';
+$string['_ADMIN_ITEM_SHOW_FRONTPAGE'] = 'áÊ´§ã¹Ë¹éÒáá';
+$string['_ADMIN_ITEM_STATE'] = 'ʶҹÐ';
+$string['_ADMIN_ITEM_STATUS'] = 'ʶҹТͧº·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_ITEM_VERSION'] = 'àÇÍÃìªÑ¹';
+$string['_ADMIN_JAVA_WARNING'] = '!¤Óàµ×͹! µéͧ͹حҵãËéãªé¨ÒÇÒʤÃÔ»µì¨Ö§¨ÐÊÒÁÒöãªé§Ò¹Êèǹ¡ÒèѴ¡ÒÃÃкºä´éÍÂèÒ§¶Ù¡µéͧ';
+$string['_ADMIN_KEYWORDS'] = '¤ÕÂìàÇÔÃì´ :';
+$string['_ADMIN_LANG_EDITOR'] = 'Language Editor';
+$string['_ADMIN_LANG_INSTALLED'] = 'ÀÒÉÒ·Õèä´éÃѺ¡ÒõԴµÑé§áÅéÇ';
+$string['_ADMIN_LANG_NOTE'] = 'ËÁÒÂà赯 : ä¿ÅìÀÒÉÒµéͧÊÒÁÒöà¢Õ¹·ÑºÅ§ä»ä´é㹡Òúѹ·Ö¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§';
+$string['_ADMIN_LANG_PATH'] = 'Path';
+$string['_ADMIN_LAST'] = ':: ÊØ´·éÒÂ';
+$string['_ADMIN_LEFT'] = '«éÒÂ';
+$string['_ADMIN_LOGGEDINAS'] = '&nbsp;à¢éÒÊÙèÃкºã¹ª×èÍ';
+$string['_ADMIN_LOGIN'] = 'à¢éÒÊÙèÃкº';
+$string['_ADMIN_LOGIN_INFO'] = 'à¢éÒÊÙèÃкºâ´ÂàµÔÁª×èͼÙéãªéáÅÐÃËÑʼèҹ㹪èͧµÃ§¢éÒÁ à¾×èÍà¢éҨѴ¡ÒÃÃкº ¶éÒËÒ¡¤Ø³äÁèä´éµÔ´µÑé§ Mambo ¼èÒ¹·Ò§àÇçºãËé·Ó¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹áÅÐÍÕàÁŢͧ¼Ùé´ÙáÅÃкº';
+$string['_ADMIN_MAIN_TEXT'] = 'à¹×éÍËÒËÅÑ¡ :: (ãÊèËÃ×ÍäÁè¡çä´é)';
+$string['_ADMIN_MASSMAIL'] = 'Êè§àÁŶ֧ÊÁÒªÔ¡·Ø¡¤¹';
+$string['_ADMIN_MASSMAIL_CHILD'] = 'Êè§àÁŶ֧ÊÁҪԡ㹡ÅØèÁ';
+$string['_ADMIN_MASSMAIL_MSG'] = '¢éͤÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_MASSMAIL_SUB'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_MASSMAIL_USERS'] = '¶Ö§·Ø¡¡ÅØèÁ';
+$string['_ADMIN_MEDIA_CODE'] = 'â¤é´';
+$string['_ADMIN_MEDIA_CONFPROB'] = '»Ñ­ËÒ¡ÒõԴµÑé§';
+$string['_ADMIN_MEDIA_CREATE'] = '¡ÒÃÊÃéÒ§ä´àá·ÍÃÕ';
+$string['_ADMIN_MEDIA_DIR'] = 'ä´àá·ÍÃÕ';
+$string['_ADMIN_MEDIA_EXIST'] = 'äÁèÁÕ';
+$string['_ADMIN_MEDIA_MANAGER'] = '¡ÒèѴ¡ÒÃä¿ÅìÁÕà´ÕÂ';
+$string['_ADMIN_MEDIA_NO_IMAGES'] = 'äÁ辺ÃÙ»ÀÒ¾';
+$string['_ADMIN_MENUS_ADD_MENU'] = 'à¾ÔèÁàÁ¹Ù';
+$string['_ADMIN_MENUS_COMP'] = 'àÅ×Í¡¤ÍÁâ¾à¹¹·ì·Õèµéͧ¡ÒÃà¾ÔèÁ';
+$string['_ADMIN_MENUS_ID'] = 'ËÁÒÂàÅ¢àÁ¹Ù';
+$string['_ADMIN_MENUS_ITEM'] = 'àÁ¹Ù';
+$string['_ADMIN_MENUS_MAXLVLS'] = 'ÃдѺÊÙ§ÊØ´';
+$string['_ADMIN_MENUS_SECTION'] = '¤ÍÅÑÁ¹ì';
+$string['_ADMIN_MENUS_TYPED'] = 'à¹×éÍËÒ·Õè¾ÔÁ¾ìà¢éÒ';
+$string['_ADMIN_MENU_BROWSER'] = 'ºÃÒÇà«ÍÃì, Ãкº»®ÔºÑµÔ¡ÒÃ, â´àÁ¹';
+$string['_ADMIN_MENU_COMP'] = '¤ÍÁâ¾à¹¹·×';
+$string['_ADMIN_MENU_CONFIG'] = '¡ÒõÑ駤èÒ';
+$string['_ADMIN_MENU_CONFIG2'] = '¡ÒõÑ駤èÒ';
+$string['_ADMIN_MENU_CONTENT'] = 'à¹×éÍËÒ';
+$string['_ADMIN_MENU_CONTENT2'] = '¡ÒèѴ¡ÒÃà¹×éÍËÒ';
+$string['_ADMIN_MENU_CONTENT_ADDEDIT'] = 'à¾ÔèÁ/á¡éä¢à¹×éÍËÒ';
+$string['_ADMIN_MENU_CONTENT_ARCHIVE'] = '¤Åѧº·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_MENU_CONTENT_CATEGORIES'] = '»ÃÐàÀ·';
+$string['_ADMIN_MENU_CONTENT_ITEMS'] = 'º·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_MENU_CONTENT_MANAGE'] = '¨Ñ´¡ÒäÍÅÑÁ¹ì';
+$string['_ADMIN_MENU_DATABASE'] = '°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
+$string['_ADMIN_MENU_DATABASE_BACKUP'] = 'ÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅáÅСÙé¤×¹àÇçºä«µì';
+$string['_ADMIN_MENU_DATABASE_BACKUP2'] = 'ÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ';
+$string['_ADMIN_MENU_DATABASE_QUERY'] = 'Query';
+$string['_ADMIN_MENU_DATABASE_QUERY2'] = 'Exectue Query';
+$string['_ADMIN_MENU_DATABASE_RESTORE'] = '¡Ùé¤×¹';
+$string['_ADMIN_MENU_GLOBAL_CHECK'] = 'àªç¤ÍÔ¹·Ñé§ËÁ´';
+$string['_ADMIN_MENU_GLOBAL_CHECK2'] = 'àªç¤ÍÔ¹ÊèǹµèÒ§æ ·Õèä´é·Ó¡ÒÃàªç¤àÍÒ·ì';
+$string['_ADMIN_MENU_HELP'] = 'ªèÇÂàËÅ×Í';
+$string['_ADMIN_MENU_HELP_CAT'] = '»ÃÐàÀ·¡ÒêèÇÂàËÅ×Í';
+$string['_ADMIN_MENU_HELP_CAT2'] = '»ÃÐàÀ·¡ÒèѴ¡ÒêèÇÂàËÅ×Í';
+$string['_ADMIN_MENU_HELP_CREDITS'] = 'à¤Ã´Ôµ';
+$string['_ADMIN_MENU_HELP_CREDITS2'] = '¢Íº¤Ø³·Ø¡·èÒ¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_MENU_HELP_INDEX'] = '´Ñª¹ÕªèÇÂàËÅ×Í';
+$string['_ADMIN_MENU_HELP_INDEX2'] = '´Ñª¹ÕªèÇÂàËÅ×ͧ͢ Mambo';
+$string['_ADMIN_MENU_HELP_LICENSE'] = 'ÊÑ­­Ò¹Ø­Òµ';
+$string['_ADMIN_MENU_HELP_LICENSE2'] = 'ÊÑ­­Ò¹Ø­Òµ GNU/GPL';
+$string['_ADMIN_MENU_HELP_SUPPORT'] = 'ʹѺʹع';
+$string['_ADMIN_MENU_HELP_SUPPORT2'] = 'ʹѺʹع mambo';
+$string['_ADMIN_MENU_IMPR'] = '¤ÇÒÁ¾Íã¨';
+$string['_ADMIN_MENU_INSTALL'] = 'µÔ´µÑé§/ź·Ôé§';
+$string['_ADMIN_MENU_INSTALL_COMP'] = 'µÔ´µÑé§/ź ¤ÍÁâ¾à¹¹·ì';
+$string['_ADMIN_MENU_LANG'] = '¡ÒèѴ¡ÒÃÀÒÉÒ';
+$string['_ADMIN_MENU_LANG2'] = '¨Ñ´¡ÒÃÀÒÉÒ';
+$string['_ADMIN_MENU_LEVELS'] = 'ÃдѺËÅÑ¡';
+$string['_ADMIN_MENU_LOGOUT'] = 'ÍÍ¡¨Ò¡Ãкº';
+$string['_ADMIN_MENU_MAIN'] = 'àÁ¹ÙËÅÑ¡';
+$string['_ADMIN_MENU_MANAGER'] = '¨Ñ´¡ÒÃàÁ¹Ù';
+$string['_ADMIN_MENU_MASSMAIL'] = 'Êè§ÍÕàÁŶ֧ÊÁÒªÔ¡·Ø¡¤¹';
+$string['_ADMIN_MENU_MASSMAIL2'] = 'Êè§ÍÕàÁŶ֧ÊÁҪԡ㹡ÅØèÁ';
+$string['_ADMIN_MENU_MOD'] = 'âÁ´ÙÅ';
+$string['_ADMIN_MENU_MOD_CUSTOM'] = 'µÔ´µÑé§âÁ´ÙÅ´Ñ´á»Å§';
+$string['_ADMIN_MENU_MOD_MANAGE'] = '¨Ñ´¡ÒÃâÁ´ÙÅ';
+$string['_ADMIN_MENU_MOD_MANAGE2'] = '¨Ñ´¡ÒÃâÁ´ÙÅ·ÕèµÔ´µÑé§áÅéÇ';
+$string['_ADMIN_MENU_MORE_COMP'] = '¤ÍÁâ¾à¹¹·ì·Ñé§ËÁ´';
+$string['_ADMIN_MENU_MYADMIN'] = 'Êèǹ¡ÒèѴ¡Òâͧ©Ñ¹';
+$string['_ADMIN_MENU_MYADMIN_CONFIG'] = '¡ÒõԴµÑé§';
+$string['_ADMIN_MENU_MYADMIN_INBOX'] = '¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ';
+$string['_ADMIN_MENU_MYADMIN_INBOX2'] = '¢éͤÇÒÁÊèǹµÑÇ';
+$string['_ADMIN_MENU_MYADMIN_MESS'] = 'Ê觢éͤÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_MENU_MYADMIN_WORK'] = '¡Ò÷ӧҹ';
+$string['_ADMIN_MENU_MYSTUFF'] = 'º·¤ÇÒÁ¢Í§©Ñ¹';
+$string['_ADMIN_MENU_PREVIEW'] = 'Preview';
+$string['_ADMIN_MENU_SEARCH'] = '¤Ó·Õèãªé¤é¹ËÒ';
+$string['_ADMIN_MENU_SITE'] = 'àÇçºä«µì';
+$string['_ADMIN_MENU_SITE_MENU'] = 'àÁ¹ÙËÅÑ¡';
+$string['_ADMIN_MENU_STATS'] = 'ʶԵÔ';
+$string['_ADMIN_MENU_STATS2'] = 'ʶԵԢͧàÇçºä«µì';
+$string['_ADMIN_MENU_SYS'] = 'Ãкº';
+$string['_ADMIN_MENU_SYS_INFO'] = '¢éÍÁÙÅÃкº';
+$string['_ADMIN_MENU_TEMPLATE'] = '¨Ñ´¡ÒÃÃٻẺàÇçº';
+$string['_ADMIN_MENU_TEMPLATE2'] = 'à»ÅÕè¹ÃٻẺàÇçº';
+$string['_ADMIN_MENU_USER'] = 'àÁ¹Ù¼Ùéãªé';
+$string['_ADMIN_MENU_USER2'] = '¨Ñ´¡ÒÃàÁ¹Ù¼Ùéãªé';
+$string['_ADMIN_MENU_USER_ADD_EDIT'] = 'à¾ÔèÁ/á¡éä¢ÊÁÒªÔ¡';
+$string['_ADMIN_MENU_USER_MANAGE'] = '¨Ñ´¡ÒÃÊÁÒªÔ¡';
+$string['_ADMIN_MENU_USER_MANAGE2'] = '¨Ñ´¡ÒÃÊÁÒªÔ¡';
+$string['_ADMIN_MENY_ARCHIVE'] = '¤Åѧº·¤ÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_MENY_BACK'] = '¡ÅѺä»';
+$string['_ADMIN_MENY_CANCEL'] = '¡àÅÔ¡';
+$string['_ADMIN_MENY_DELETE'] = 'ź';
+$string['_ADMIN_MENY_EDIT'] = 'á¡éä¢';
+$string['_ADMIN_MENY_EDITCSS'] = 'á¡éä¢ CSS';
+$string['_ADMIN_MENY_EDITHTML'] = 'á¡é HTML';
+$string['_ADMIN_MENY_NEW'] = 'ãËÁè';
+$string['_ADMIN_MENY_PREVIEW'] = 'Preview';
+$string['_ADMIN_MENY_PUBLISH'] = 'à¼Âá¾Ãè';
+$string['_ADMIN_MENY_SAVE'] = 'ºÑ¹·Ö¡';
+$string['_ADMIN_MENY_UNARCHIVE'] = 'àÍÒÍÍ¡¨Ò¡¤Åѧ';
+$string['_ADMIN_MENY_UNPUBLISH'] = '¡àÅÔ¡¡ÒÃà¼Âá¾Ãè';
+$string['_ADMIN_MENY_UPLOAD'] = 'ÍѾâËÅ´';
+$string['_ADMIN_MENY_UPLOAD_IMAGE'] = 'ÍѾâËÅ´ÃÙ»ÀÒ¾';
+$string['_ADMIN_MESSAGES'] = '¢éͤÇÒÁÊèǹµÑÇ';
+$string['_ADMIN_MESSAGES_CONF'] = '¡ÒõÑ駤èÒ¢éͤÇÒÁÊèǹµÑÇ';
+$string['_ADMIN_MESSAGES_FROM'] = '¨Ò¡';
+$string['_ADMIN_MESSAGES_GENERAL'] = '·ÑèÇä»';
+$string['_ADMIN_MESSAGES_LOCK'] = 'ÅçÍ¡¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ';
+$string['_ADMIN_MESSAGES_MAILNEW'] = 'Êè§ÍÕàÁÅàÁ×èÍÁÕ¢éͤÇÒÁãËÁèÁÒ¶Ö§';
+$string['_ADMIN_MESSAGES_NEW'] = '¢éͤÇÒÁãËÁè';
+$string['_ADMIN_MESSAGES_POSTED'] = 'Ê觢éͤÇÒÁáÅéÇ';
+$string['_ADMIN_MESSAGES_READ'] = 'ÍèÒ¹';
+$string['_ADMIN_MESSAGES_SELECT'] = 'àÅ×Í¡ÊÁÒªÔ¡';
+$string['_ADMIN_MESSAGES_TO'] = '¶Ö§';
+$string['_ADMIN_MESSAGES_UNREAD'] = 'ÂѧäÁèÍèÒ¹';
+$string['_ADMIN_MESSAGES_VIEW'] = '´Ù¢éͤÇÒÁ';
+$string['_ADMIN_METADATA'] = 'Metadata';
+$string['_ADMIN_MODULE'] = 'âÁ´ÙÅ';
+$string['_ADMIN_MODULES'] = 'âÁ´ÙÅ';
+$string['_ADMIN_MODULE_CUSTOM'] = 'äÁèÁÕ¡ÒõԴµÑé§âÁ´ÙÅãËÁè';
+$string['_ADMIN_MODULE_FILE'] = 'âÁ´ÙÅä¿Åì';
+$string['_ADMIN_MODULE_MANAGER'] = '¨Ñ´¡ÒÃâÁ´ÙÅ';
+$string['_ADMIN_MODULE_MOVEDOWN'] = 'ÂéÒÂŧ';
+$string['_ADMIN_MODULE_MOVEUP'] = 'ÂéÒ¢Öé¹';
+$string['_ADMIN_MODULE_NAME'] = 'ª×èÍâÁ´ÙÅ';
+$string['_ADMIN_MODULE_ORDER'] = 'àÃÕ§ÅӴѺâÁ´ÙÅ :';
+$string['_ADMIN_MODULE_USER'] = 'ÊÁÒªÔ¡';
+$string['_ADMIN_MOVE_CONTENTITEM'] = 'ÂéÒº·¤ÇÒÁä»Âѧ¤ÍÅÑÁ¹ìãËÁè';
+$string['_ADMIN_NAME'] = 'ª×èÍ';
+$string['_ADMIN_NEW_CATSEC'] = '¤ÍÅÑÁãËÁèãËÁè / »ÃÐàÀ·';
+$string['_ADMIN_NO'] = 'äÁè';
+$string['_ADMIN_NRCHECKEDOUT'] = '# àªç¤àÍÒ·ì';
+$string['_ADMIN_NRITEMS'] = '¨Ó¹Ç¹ :';
+$string['_ADMIN_ORDERING'] = 'àÃÕ§µÒÁ';
+$string['_ADMIN_ORDERING_'] = 'àÃÕ§µÒÁ';
+$string['_ADMIN_OVERRIDE_CREATEDATE'] = 'à¢Õ¹·ÑºÇѹ·ÕèÊÃéÒ§';
+$string['_ADMIN_PACKAGE_FILE'] = 'á¾ç¡à¡¨ä¿Åì';
+$string['_ADMIN_PAGENAV_END'] = '˹éÒÊØ´·éÒÂ';
+$string['_ADMIN_PAGENAV_ENDALT'] = '˹éÒÊØ´·éÒÂ>>';
+$string['_ADMIN_PAGENAV_NEXT'] = '˹éÒµèÍä»';
+$string['_ADMIN_PAGENAV_NEXTALT'] = '˹éÒµèÍä» > ';
+$string['_ADMIN_PAGENAV_NOREC'] = '¨Ó¹Ç¹º·¤ÇÒÁ·Õ辺';
+$string['_ADMIN_PAGENAV_OF'] = '¨Ò¡';
+$string['_ADMIN_PAGENAV_PREVALT'] = '<˹éÒ¡è͹';
+$string['_ADMIN_PAGENAV_PREVIOUS'] = '˹éÒ¡è͹';
+$string['_ADMIN_PAGENAV_RESULTS'] = '¼ÅÅѾ¸ì';
+$string['_ADMIN_PAGENAV_START'] = '<<˹éÒáá';
+$string['_ADMIN_PAGENAV_STARTALT'] = '<<˹éÒáá';
+$string['_ADMIN_PAGES'] = '˹éÒ :';
+$string['_ADMIN_PARAMETERS'] = 'µÑÇá»Ã :';
+$string['_ADMIN_PASSWORD'] = 'ÃËÑʼèÒ¹';
+$string['_ADMIN_POLL_LAG'] = 'ªéÒ';
+$string['_ADMIN_POLL_MANAGER'] = '¨Ñ´¡ÒÃâ¾ÅÅì';
+$string['_ADMIN_POLL_POLL'] = 'â¾ÅÅì';
+$string['_ADMIN_POLL_SECONDS'] = '(ÇÔ¹Ò·Õ ÃÐËÇèÒ§âËǵ)';
+$string['_ADMIN_POLL_SHOW'] = 'áÊ´§à»ç¹àÁ¹Ù';
+$string['_ADMIN_POLL_TITLE'] = 'ËÑÇ¢éÍâ¾ÅÅì';
+$string['_ADMIN_POPUP_CLOSE'] = '»Ô´';
+$string['_ADMIN_POPUP_PRINT'] = '¾ÔÁ¾ì';
+$string['_ADMIN_POPUP_TITLE1'] = 'Preview à¹×éÍËÒ';
+$string['_ADMIN_POPUP_TITLE2'] = 'Preview âÁ´ÙÅ';
+$string['_ADMIN_POPUP_TITLE3'] = 'Preview â¾ÅÅì';
+$string['_ADMIN_POSITION'] = 'µÓá˹è§';
+$string['_ADMIN_PUBLISHED'] = 'à¼Âá¾Ãè';
+$string['_ADMIN_PUBLISHING'] = '¡ÓÅѧà¼Âá¾Ãè';
+$string['_ADMIN_PUBLISH_CURRENT'] = 'à¼Âá¾ÃèáÅÐà»ç¹Íѹ»Ñ¨¨ØºÑ¹';
+$string['_ADMIN_PUBLISH_CURRENT_ALT'] = 'ÁͧàËç¹';
+$string['_ADMIN_PUBLISH_EXPIRED'] = 'à¼Âá¾ÃèáÅéÇáµèËÁ´à¢µä»áÅéÇ';
+$string['_ADMIN_PUBLISH_EXPIRED_ALT'] = 'ÊÔé¹ÊØ´';
+$string['_ADMIN_PUBLISH_NOT'] = 'äÁèà¼Âá¾Ãè';
+$string['_ADMIN_PUBLISH_NOT_ALT'] = 'ÊÔé¹ÊØ´';
+$string['_ADMIN_PUBLISH_PENDING'] = 'à¼Âá¾ÃèáÅéÇáµèÍÂÙèã¹ÃÐËÇèÒ§ÃÍ';
+$string['_ADMIN_PUBLISH_PENDING_ALT'] = '¡ÓÅѧÃÍ';
+$string['_ADMIN_PUBLISH_TOGGLE'] = '¤ÅÔ¡·Õèäͤ͹à¾×èÍà»ÅÕè¹ʶҹÐ';
+$string['_ADMIN_REORDER'] = 'àÃÕ§ÅӴѺãËÁè';
+$string['_ADMIN_RIGHT'] = '¢ÇÒ';
+$string['_ADMIN_SEARCH'] = '¤é¹ËÒ :';
+$string['_ADMIN_SELECT_CAT'] = 'àÅ×Í¡»ÃÐàÀ·';
+$string['_ADMIN_SHOW_TITLE'] = 'áÊ´§ËÑÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_SOURCE'] = 'Source';
+$string['_ADMIN_START_PUBLISHING'] = 'àÃÔèÁà¼Âá¾Ãè';
+$string['_ADMIN_STATS_BROWSER'] = 'ʶԵԢͧºÃÒÇà«ÍÃì';
+$string['_ADMIN_STATS_BROWSER2'] = 'ºÃÒÇà«ÍÃì';
+$string['_ADMIN_STATS_DISABLED'] = '<b><font color=red>»Ô´¡ÒÃãªé§Ò¹</font></b>';
+$string['_ADMIN_STATS_DOMAIN'] = 'ʶԵÔâ´àÁ¹·Õèà¢éÒÁÒÊÙ§ÊØ´';
+$string['_ADMIN_STATS_DOMAIN2'] = 'â´àÁ¹';
+$string['_ADMIN_STATS_ENABLED'] = '<b><font color=green>à»Ô´¡ÒÃãªé§Ò¹</font></b>';
+$string['_ADMIN_STATS_IMPRE'] = 'ʶԵԡÒÃÍèÒ¹áµèÅÐ˹éÒ';
+$string['_ADMIN_STATS_OS'] = 'ʶԵԢͧÃкº»®ÔºÑµÔ¡ÒÃ';
+$string['_ADMIN_STATS_OS2'] = 'Ãкº»®ÔºÑµÔ¡ÒÃ';
+$string['_ADMIN_STATS_REQ'] = 'àÇÅÒ·Õèµéͧ¡ÒÃ';
+$string['_ADMIN_STATS_RET'] = '¼ÅÅѾ¸ì·Õèä´é';
+$string['_ADMIN_STATS_SEARCH_TEXT'] = '¤Ó·Õèãªé¤é¹ËÒ::';
+$string['_ADMIN_STATS_STATS'] = 'ʶԵԢͧºÃÒÇà«ÍÃì Ãкº»®ÔºÑµÔ¡Òà â´àÁ¹';
+$string['_ADMIN_SUBFOLDER'] = 'á¿éÁÂèÍÂ';
+$string['_ADMIN_TEMPLATES'] = 'ÃٻẺàÇçº';
+$string['_ADMIN_TEMPLATE_INSTALLED'] = 'äÁèÁÕÃٻẺàÇçºä´éÃѺ¡ÒõԴµÑé§';
+$string['_ADMIN_TEMP_COLUMN'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÍÅÑÁ¹ì';
+$string['_ADMIN_TEMP_COPY'] = 'ʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì';
+$string['_ADMIN_TEMP_CREATION'] = 'ÊÃéÒ§àÁ×èÍ';
+$string['_ADMIN_TEMP_CURRENT'] = '¢éÍÁÙŢͧÃٻẺàÇ纻Ѩ¨ØºÑ¹';
+$string['_ADMIN_TEMP_INFO'] = '¢éÍÁÙÅ';
+$string['_ADMIN_TEMP_INFORMATION'] = '¢éÍÁÙÅ';
+$string['_ADMIN_TEMP_INSTALLED'] = 'ÃٻẺàÇ纷Õèä´éÃѺ¡ÒõԴµÑé§';
+$string['_ADMIN_TEMP_SELECT'] = 'àÅ×Í¡ÃٻẺàÇçº';
+$string['_ADMIN_TEMP_STYLE'] = 'ÊäµÅìªÕ·';
+$string['_ADMIN_TEMP_TEMPINFO'] = '¢éÍÁÙÅÃٻẺàÇçº';
+$string['_ADMIN_TITLE'] = '¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
+$string['_ADMIN_TITLE_'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_TITLE_2'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_TITLE_ALIAS'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
+$string['_ADMIN_TYPE'] = '»ÃÐàÀ·';
+$string['_ADMIN_UNINSTALL_COMP_STATUS'] = 'ź¤ÍÁâ¾à¹¹·ì -ʶҹÐ';
+$string['_ADMIN_UNINSTALL_CORE'] = 'à»ç¹¤ÍÁâ¾à¹¹·ìËÅÑ¡äÁèÊÒÁÒöźÍÍ¡ä»ä´é ¤Ø³ÊÒÁÒö·Ó¡ÒáàÅÔ¡¡ÒÃà¼Âá¾Ãè㹡óշÕèäÁèµéͧ¡ÒÃãªé§Ò¹';
+$string['_ADMIN_UNINSTALL_ERROR'] = 'ź -¼Ô´¾ÅÒ´';
+$string['_ADMIN_UNPUBLISHED'] = '¡àÅÔ¡¡ÒÃà¼Âá¾Ãè';
+$string['_ADMIN_UNREADMESS'] = '¢éͤÇÒÁ·ÕèÂѧäÁèä´éÍèÒ¹';
+$string['_ADMIN_UPLOAD_FILE'] = 'ä¿ÅìÍѾâËÅ´';
+$string['_ADMIN_USERNAME'] = 'ª×èͼÙéãªé';
+$string['_ADMIN_USERSONLINE'] = 'Í͹äŹ좳йÕé';
+$string['_ADMIN_USER_BLOCK'] = 'ÊÁÒªÔ¡·Õè¶Ù¡ºÅçͤäÇé';
+$string['_ADMIN_USER_EMAIL'] = 'ÍÕàÁÅ';
+$string['_ADMIN_USER_ENABLED'] = 'à»Ô´¡ÒÃãªé§Ò¹';
+$string['_ADMIN_USER_GROUP'] = '¡ÅØèÁ';
+$string['_ADMIN_USER_ID'] = 'ËÁÒÂàÅ¢ÊÁÒªÔ¡';
+$string['_ADMIN_USER_LAST_VISIT'] = 'àÂÕèÂÁªÁ¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂàÁ×èÍ';
+$string['_ADMIN_USER_MANAGER'] = '¡ÒèѴ¡ÒüÙéãªé';
+$string['_ADMIN_USER_PASSWORD'] = 'ÃËÑʼèÒ¹ãËÁè';
+$string['_ADMIN_USER_REG_DATE'] = 'Çѹ·Õèŧ·ÐàºÕ¹';
+$string['_ADMIN_USER_SUBS'] = 'ÃѺÍÕàÁÅàÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÊ觺·¤ÇÒÁà¢éÒÁÒ';
+$string['_ADMIN_USER_VERIFY_PASSWORD'] = 'ãÊèÃËÑʼèÒ¹ãËÁèÍÕ¡¤ÃÑé§';
+$string['_ADMIN_USER_VISIT'] = 'à¢éÒÁÒ¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ';
+$string['_ADMIN_WEBLINK'] = 'àÇçºÅÔ§¡ì';
+$string['_ADMIN_WEBLINK_MANAGER'] = '¨Ñ´¡ÒÃàÇçºÅÔ§¡ì';
+$string['_ADMIN_WELCOME'] = 'ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺà¢éÒÊÙèÃкº¡ÒèѴ¡Òà Mambo';
+$string['_ADMIN_YES'] = 'ãªè';
+$string['_VALID_MOS'] = 'äÁèÊÒÁÒöà¢éÒªÁÊèǹ¹Õéä´éâ´ÂµÃ§';
+
+?>
View
6 lang/th/algebra.php
@@ -1,7 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // algebra.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // algebra.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091100)
$string['filtername'] = '啶米柰烈路咬こ缘纫实渺';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = '&#84;&#104;&#97;&#105;';
?>
View
6 lang/th/appointment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // appointment.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // appointment.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['allowresubmit'] = '͹حҵãËéÊè§ãËÁèä´é';
@@ -21,11 +21,15 @@
$string['notgradedyet'] = 'ÂѧäÁèä´éãËé¤Ðá¹¹';
$string['notsubmittedyet'] = 'ÂѧäÁèä´éÊè§';
$string['overwritewarning'] = '¤Óàµ×͹: ¶éҤسÍѾâËÅ´ÍÕ¡¤ÃÑé§Ãкº¨ÐºÑ¹·Ö¡«éӢͧà´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙè';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
$string['saveallfeedback'] = 'ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Ñé§ËÁ´';
$string['submissionfeedback'] = '¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·ÕèÊè§ä»';
$string['submissions'] = '¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹';
$string['submitappointment'] = 'Ê觡ÒùѴËÁÒ¢ͧ¤Ø³â´Âãªé¿ÍÃìÁµèÍ仹Õé';
$string['submitted'] = 'Êè§áÅéÇ';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
$string['timeend'] = 'ÊÔé¹ÊØ´àÇÅÒ';
$string['timestart'] = 'àÃÔèÁàÇÅÒ';
$string['typeoffline'] = '¡Ô¨¡¡ÃÁÍÍ¿äŹì';
View
6 lang/th/assignment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['allowresubmit'] = '͹حҵãËéÊ觡ÒúéÒ¹«éÓÍÕ¡¤ÃÑé§';
@@ -31,11 +31,15 @@
$string['notgradedyet'] = 'ÂѧäÁèä´éãËé¤Ðá¹¹';
$string['notsubmittedyet'] = 'ÂѧäÁèä´éÊ觡ÒúéÒ¹';
$string['overwritewarning'] = '¤Óàµ×͹: ¶éÒÊè§ä¿ÅìÍÕ¡¤ÃÑé§ Ãкº¨Ð·Ó¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åì¹Õé ·Ñºä¿Åìà´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙè';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
$string['saveallfeedback'] = 'ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁàËç¹·Ñé§ËÁ´';
$string['submissionfeedback'] = '¤ÇÒÁàËç¹·ÕèÁÕµèͧ͢§Ò¹·ÕèÊè§';
$string['submissions'] = '¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§';
$string['submitassignment'] = 'Ê觡ÒúéÒ¹';
$string['submitted'] = '·Ó¡ÒÃÊè§àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
$string['typeoffline'] = 'Ê觧ҹ¹Í¡àÇçº';
$string['typeuploadsingle'] = 'Êè§â´ÂãËéÍѾâËÅ´ä¿Åì';
$string['uploadbadname'] = 'ä¿Åì¹Õé ÁÕª×èÍ·ÕèãªéµÑÇÍÑ¡Éà äÁè¶Ù¡µéͧ äÁèÊÒÁÒö·Ó¡Òà ÍѾâËÅ´ä´é ¡ÃسÒà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì';
View
14 lang/th/attendance.php
@@ -1,8 +1,7 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
-$string['Addmultirolls'] = 'à¾ÔèÁºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ËÅÒÂÇѹ';
$string['absentlong'] = '�巌稚孫';
$string['absentshort'] = '�';
$string['addingmultiple'] = '〉菟о菖菫済昂屐〈逐∫呀稚孫';
@@ -29,30 +28,26 @@
$string['dynsectionshort'] = '醍丗倉墓嚢衡';
$string['endbeforestart'] = '篩菠卅卉驚从愬儿便慣蚋臓萢糠儿狠壽操稚孫篩葢顔';
$string['endmulti'] = '廃昂寤�奏〈逐�お怦佑恥薈便慣蚋';
-$string['firstname'] = 'ª×èÍ';
$string['for'] = '狆怦';
$string['friday'] = '磐|';
$string['gradeshort'] = '稻蕕倚更';
$string['gradevalue'] = '稻蕕倚更〈逐∫呀稚孫';
$string['gradevaluemulti'] = '稻蕕倚更〈逐∫呀稚孫';
-$string['hours'] = 'ªÑèÇâÁ§';
$string['hoursinclass'] = '�糠巧刪狽詮荊葯稚孫';
$string['hoursineachclass'] = '�糠巧刪狽詮篇肪兀甬菘个匣狠嫗';
$string['hoursinfullreport'] = '�糠巧刪狽詮勉�愆荊荐倚粉с綱講茹帽蚋智則匚';
-$string['idnumber'] = 'àÅ¢»ÃШӵÑÇ';
-$string['lastname'] = '¹ÒÁÊ¡ØÅ';
$string['maxgradeshort'] = 'ば畊絞戳便';
$string['maxgradevalue'] = 'ば畊項窮阻辧燿蚋狠嫗垢炭詣,恥薈';
$string['modulename'] = '済昂屐〈逐∫呀稚孫';
$string['modulenameplural'] = '済昂屐〈逐∫呀稚孫';
$string['monday'] = '�昂柱';
-$string['no'] = 'äÁè';
$string['norolls'] = '篩菫婪儿蛍 卉燿蚋狠嫗絞嗚恥挫丗敗�衡';
$string['notes'] = '∫預÷秤';
$string['notesfor'] = '∫預÷秤絞嗚恥';
$string['noviews'] = '⇒誉兮よ 篩菫妁虱匝鄭友へ海萸';
$string['of'] = '�';
$string['pages'] = '帽蚋';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
$string['presentlong'] = '燿蚋狠嫗';
$string['presentshort'] = '燿蚋狠嫗';
$string['saturday'] = '猜卉';
@@ -64,8 +59,10 @@
$string['tardylong'] = '燿蚋片';
$string['tardyshort'] = '片';
$string['teacheredit'] = '爲腓�萢膏÷稚孫';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
$string['thursday'] = '渉朴';
-$string['total'] = 'ÃÇÁ';
$string['tuesday'] = '用Г卉';
$string['viewall'] = '陥済昂屐〈逐∫呀稚孫継薈冒';
$string['viewmulti'] = '陥智則匚畉宰賭陀拷';
@@ -75,6 +72,5 @@
$string['viewweek'] = '陥済昂屐〈逐∫呀稚孫�〇�茎甲丗変惨卷';
$string['wednesday'] = '裳';
$string['weekmodulename'] = '済昂屐〈逐∫呀稚孫継薈冒眼絞兒諌膜荊莠菻港';
-$string['yes'] = 'ãªè';
?>
View
63 lang/th/auth.php
@@ -1,46 +1,60 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // auth.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
+$string['auth_common_settings'] = '¡ÒõÑ駤èÒ·ÑèÇä»';
+$string['auth_data_mapping'] = '¡ÒèѺ¤Ùè¢éÍÁÙÅ';
$string['auth_dbdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡㹡ÒõÃǨÊͺÇèÒª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹¹Ñ鹶١µéͧËÃ×ÍäÁè ¶éÒËÒ¡ account ´Ñ§¡ÅèÒÇà»ç¹ ¢éÍÁÙÅãËÁè ¢éÍÁÙŨж١Êè§ä»ÂѧÊèǹµèÒ§ æ ã¹ Moodle';
$string['auth_dbextrafields'] = 'ªèͧ¹Õé¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèÃкº µÑé§äÇé¡è͹ ¨Ò¡ <b>°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡</b><p> ¶éÒËÒ¡ »ÅèÍÂÇèÒ§ äÁèàµÔÁ Ãкº¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ default <p> áÅÐ ·Ñé§Êͧ¡Ã³Õ ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö·Õè¨Ðá¡é䢤èÒµèÒ§æ ä´é ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ÅçÍ¡ÍÔ¹';
-$string['auth_dbfieldpass'] = 'Êèǹ·ÕèÁÕ¢éÍÁÙŢͧ password ';
-$string['auth_dbfielduser'] = 'Êèǹ·ÕèÁÕ¢éÍÁÙŢͧ username';
-$string['auth_dbhost'] = '¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·Õèãªé à¡çº°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'ª×èÍ¿ÔÅ´ìã¹µÒÃÒ§·ÕèÁÕÃËÑʼèÒ¹';
+$string['auth_dbfielduser'] = 'ª×èÍ¿ÔÅ´ìã¹µÒÃÒ§·ÕèÁÕª×èͼÙéãªé';
+$string['auth_dbhost'] = '¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·Õèãªéà¡çº°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
$string['auth_dbname'] = 'ª×èͧ͢°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
-$string['auth_dbpass'] = 'password µÃ§¡Ñº username';
-$string['auth_dbpasstype'] = 'ÃкØÃٻẺ·Õè¨Ðãªé㹪èͧãÊè password ¡ÒÃãªé MD5 encrÑyption ÁÕ»ÃÐ⪹ì㹡ÒõԴµè͡Ѻâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃàÇçºÍ×è¹æ àªè¹ PostNuke';
+$string['auth_dbpass'] = 'ÃËÑʼèÒ¹µÃ§¡Ñºª×èͼÙéãªé';
+$string['auth_dbpasstype'] = 'ÃкØÃٻẺ·Õè¨Ðãªé㹪èͧÃËÑʼèÒ¹ ¡ÒÃà¢éÒÃËÑÊ MD5 ÁÕ»ÃÐ⪹ì㹡ÒõԴµè͡Ѻâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃàÇçºÍ×è¹æ àªè¹ PostNuke';
$string['auth_dbtable'] = 'ª×èͧ͢µÒÃҧ㹰ҹ¢éÍÁÙÅ';
$string['auth_dbtitle'] = 'ãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡';
$string['auth_dbtype'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§°Ò¹¢éÍÁÙÅ(´Ù¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>¡ÒÃãªé ADOdb </A> )';
-$string['auth_dbuser'] = 'Username ·ÕèÊÒÁÒöà¢éÒä»ÍèÒ¹°Ò¹¢éÍÁÙÅä´é';
+$string['auth_dbuser'] = 'ª×èͼÙéãªé (username)·ÕèÊÒÁÒöà¢éÒä»ÍèÒ¹°Ò¹¢éÍÁÙÅä´é';
+$string['auth_editlock'] = 'Åçͤ¤èÒ¹Õé';
+$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Åçͤ¤èÒ¹Õé:</b>¶éÒà»Ô´ãªé§Ò¹·Ñé§ÊÁÒªÔ¡áÅмÙé´ÙáÅÃкº¨ÐäÁèÊÒÁÒöá¡é䢢éÍÁÙÅ㹪èͧ´Ñ§¡ÅèÒÇä´éâ´ÂµÃ§ ãËéàÅ×Í¡ãªé¤èÒ¹Õé¶éÒËÒ¡¤Ø³àÅ×Í¡ãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡áÅÐäÁèµéͧ¡ÒÃãËé¢éÍÁÙŹÑé¹ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§</p>';
$string['auth_emaildescription'] = '㹡ÒÃÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ¼ÙéÊÁѤèÐä´éÃѺ¡ÒÃ͹ØÁÑµÔ ¼èÒ¹ÍÕàÁÅ «Öè§à»ç¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¢Í§Ãкº àÁ×èͼÙéÊÁѤÃàÅ×Í¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹áÅéÇ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅä»Âѧ ÍÕàÁŢͧÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ÍÕàÁŹÕé¨ÐÁÕÅÔ§¡ì¡ÅѺä»Âѧ˹éÒËÅÑ¡¢Í§Ë¹éÒ «Ö觨Ðà»ç¹¡ÒÃÂ×¹ÂѹÇèÒ ÍÕàÁŴѧ¡ÅèÒÇãªéä´é¨ÃÔ§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ÊÁÒªÔ¡ ÊÒÁÒöÅçÍ¡ÍÔ¹â´Âãªéª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹àÇçº';
$string['auth_emailtitle'] = 'ãªéÇÔ¸Õ͹ØÁѵԼèÒ¹ÍÕàÁÅ';
$string['auth_fccreators'] = 'ÃÒª×èͧ͢¡ÅØèÁ·ÕèÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒöÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒãËÁèä´é ãËéá¡áµèÅСÅØèÁ´éÇÂà¤Ã×èͧËÁÒ \';\' ª×èÍ·ÕèµÑ駢Öé¹ÁÒµéͧµÃ§¡Ñºº¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
-$string['auth_fcdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãËéà«ÔÃì¿àÇÍÃìµÃǨÊͺ¡è͹ÇèÒ username áÅÐ Password ¶Ù¡µéͧËÃ×ÍäÁè';
+$string['auth_fcdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãËéà«ÔÃì¿àÇÍÃìµÃǨÊͺ¡è͹ÇèÒª×èͼÙéãªéáÅÐÃËÑʼèÒ¹¶Ù¡µéͧËÃ×ÍäÁè';
$string['auth_fcfppport'] = '¾ÍÃ췢ͧà«ÔÃì¿àÇÍÃì (»¡µÔµÑé§äÇé·Õè 3333)';
$string['auth_fchost'] = '·ÕèÍÂÙè¢Í§à«ÔÃì¿àÇÍÃ× ãËéãªéËÁÒÂàÅ¢ IP ËÃ×Í DNS';
-$string['auth_fcpasswd'] = 'ÃËÑʼèÒ¹¢Í§ account ¢éÒ§µé¹';
+$string['auth_fcpasswd'] = 'ÃËÑʼèÒ¹¢Í§ºÑ­ªÕ¼Ùéãªé¢éÒ§µé¹';
$string['auth_fctitle'] = 'ãªéà¿ÔÃìʤÅÒÊà«ÔÃì¿àÇÍÃì';
$string['auth_fcuserid'] = 'Userid ÊÓËÃѺ FirstClass account â´ÂãËéÊÔ·¸Ôì \" Subadministrator\"';
$string['auth_imapdescription'] = 'ãªéÇÔ¸Õ¡Òà ª×èÍáÅÐÃËÑÊ â´Â IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
$string['auth_imaphost'] = 'IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì¹Ñé¹ ãªé àÅ¢ IP äÁèãªèàÅ¢ DNS ';
$string['auth_imapport'] = 'ËÁÒÂàÅ¢¾ÍÃìµ IMAP â´Â»¡µÔ ¤×Í 143 ËÃ×Í 993.';
$string['auth_imaptitle'] = 'ãªé IMAP server';
-$string['auth_imaptype'] = 'IMAP servers ÊÒÁÒöÁÕ ÇÔ¸Õ authentication áÅÐ negotiation ·ÕèᵡµèÒ§ä»';
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = '¶éÒËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªé bind-user à¾×èͤé¹ËéÒÊÁÒªÔ¡Í×è¹ä´é ÊÒÁÒö ÃкشѧµèÍ仹Õé \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
-$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'ÃËÑÊÊÓËÃѺ bind-user.';
-$string['auth_ldap_contexts'] = 'ÃÒ¡Ò÷ÕèÁÕÃÒª×èͧ͢ÊÁÒªÔ¡ã¹¹Ñé¹ ÊÒÁÒö á¡ ËÑÇ¢éÍàÃ×èͧ â´Âãªé â¤é´ àªè¹ \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['auth_imaptype'] = '»ÃÐàÀ· IMAP servers ÁÕÇÔ¸Õ͹ØÁѵÔáÅеԴµèÍËÅÒÂÇÔ¸Õ´éÇ¡ѹ';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = '¶éÒËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªé bind-user à¾×èͤé¹ËÒÊÁÒªÔ¡Í×è¹ä´é ÊÒÁÒö ÃкشѧµèÍ仹Õé \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'ÃËÑʼèÒ¹ÊÓËÃѺ bind-user.';
+$string['auth_ldap_bind_settings'] = '¤èÒµÑ駤èÒ';
+$string['auth_ldap_contexts'] = 'à¹×éÍËÒ·Õ辺ÊÁÒªÔ¡ÍÂÙè 㹡óշÕèÁÕËÅÒÂáËÅè§ãËéᡡѹ´éÇÂà¤Ã×èͧËÁÒ \';\' àªè¹ \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'à»Ô´ãËéÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒöÊÃéÒ§¢éͤÇÒÁµÍºÃѺ·Ò§ÍÕàÁÅ´éǵ¹àͧä´é
¤Ø³äÁè¨Óà»ç¹µéͧãÊè¢éͤÇÒÁ¹Õé·Õè ldap_context-variable, Moodle ¨Ð¤é¹ËÒãËéÍѵâ¹ÁѵÔ';
-$string['auth_ldap_creators'] = 'ÃÒ¡ÒáÅØèÁÊÁÒªÔ¡·Õè͹حҵãËéÊÒÁÒöÊÃéÒ§ËÅÑ¡ÊÙµÃãËÁèä´é ÊÒÁÒöãÊèä´éËÅÒ¡ÅØèÁ â´Âãªéà¤Ã×èͧËÁÒ \';\'
-´Ñ§µÑÇÍÂèÒ§ \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
+$string['auth_ldap_creators'] = '¡ÅØèÁÊÁÒªÔ¡·Õèä´éÃѺÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃÊÃéÒ§ËÅÑ¡ÊÙµÃãËÁèä´é ÊÒÁÒöãÊèä´éËÅÒ¡ÅØèÁâ´Âãªéà¤Ã×èͧËÁÒ \';\' à¾×èͤÑè¹áµèÅÐÃÒ¡Òà ´Ñ§µÑÇÍÂèÒ§ \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
+$string['auth_ldap_expiration_desc'] = 'àÅ×Í¡ \"äÁè\" ËÒ¡µéͧ¡ÒûԴ¡ÒÃãªé§Ò¹¡ÒõÃǨÊͺÇѹËÁ´ÍÒÂآͧÃËÑʼèÒ¹ËÃ×Íãªé LDAP 㹡ÒÃÍèÒ¹¤èÒ passwordexpiration ';
+$string['auth_ldap_expiration_warning_desc'] = '¨Ó¹Ç¹Çѹ·Õèµéͧ¡ÒÃàµ×͹ÊÁÒªÔ¡Åèǧ˹éÒ¡è͹·ÕèÃËÑʼèÒ¹¨ÐËÁ´ÍÒÂØ';
+$string['auth_ldap_expireattr_desc'] = 'ãªé¤èÒ¹Õé·Ñº¤èÒá͵·ÃÔºÔǵì¢Í§ ldap ã¹ asswordAxpirationTime';
+$string['auth_ldap_graceattr_desc'] = 'ãªé¤èÒ¹Õé·Ñº¤èÒá͵·ÃÔºÔǵì gracelogin';
+$string['auth_ldap_gracelogins_desc'] = 'à»Ô´¡ÒÃãªé§Ò¹ gracelogin ËÅѧ¨Ò¡·ÕèÃËÑʼèÒ¹ËÁ´ÍÒÂØáÅéÇÊÁÒªÔ¡ÂѧÊÒÁÒöà¢éÒÊÙèÃкºä´é¨¹¡ÇèÒ gracelogin ¨ÐÁÕ¤èÒà»ç¹ 0 à»Ô´¡ÒÃãªé§Ò¹Êèǹ¹ÕéËÒ¡µéͧ¡ÒÃãËéÃкºáÊ´§¢éͤÇÒÁàµ×͹ÇèÒÃËÑʼèÒ¹¨ÐËÁ´ÍÒÂØ';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'ÃÐºØ LDAP host àªè¹ \'ldap://ldap.myorg.com/\' ËÃ×Í \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
+$string['auth_ldap_login_settings'] = 'µÑ駤èÒ¡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкº';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = '¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ãËÁè¢Í§¡ÅØèÁ »¡µÔãªé \'member\'';
$string['auth_ldap_objectclass'] = '¿ÔÅàµÍÃì¤Øé¹à¤Â¡Ñºª×èÍËÃ×Í¡Òäé¹ËÒÊÁÒªÔ¡ â´Â»¡µÔáÅéǨеÑ駤èÒäÇéµÑÇÍÂèÒ§àªè¹ objectClass=posixAccount â´Â¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé objectClass=* ¤èÒ·Õè¨ÐáÊ´§¨Ò¡ LDAP';
+$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'µÑ駤èÒÇѹËÁ´ÍÒÂآͧËÃËÑʼèÒ¹ LDAP';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'ãÊè¤èÒ <> 0 ¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òà ¤é¹ËÒÊÁÒªÔ¡¼èÒ¹ËÑÇ¢éÍÂèÍ ';
+$string['auth_ldap_server_settings'] = 'µÑ駤èÒ LDAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'ÍѾഷ¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡ (ª×èÍ,¹ÒÁÊ¡ØÅ,·ÕèÍÂÙè..) ¨Ò¡ LDAP ¶Ö§ Moodle. ´Ùà¾ÔèÁàµÔÁ·Õè /auth/ldap/attr_mappings.php ';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'attribute ·Õèãªé㹡Òäé¹ËÒª×èÍÊÁÒªÔ¡ ÊèǹãË­è¨Ðãªé \'cn\'.';
+$string['auth_ldap_user_settings'] = 'µÑ駤èÒ¡Òäé¹ËÒÊÁÒªÔ¡';
+$string['auth_ldap_user_type'] = 'àÅ×Í¡ÇԸըѴà¡çºÊÁÒªÔ¡äÇéã¹ LDAP ¤èÒ¹Õé¨ÐÃкض֧ÇÔ¸Õ·ÕèÃËÑʼèÒ¹¨ÐËÁ´ÍÒÂØ gracelogin ÃÇÁ件֧¡ÒÃà¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡´éÇÂàªè¹¡Ñ¹';
$string['auth_ldap_version'] = 'ÃØ蹢ͧ LDAP ·ÕèãªéÍÂÙè';
$string['auth_ldapdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵԡÒÃãªé§Ò¹¼èÒ¹ external LDAP server ¶éÒËÒ¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑÊ·ÕèãÊèÁÒ¹Ñ鹶١µéͧ Moodle ¨Ð·Ó¡ÒÃÊÃéÒ§ ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡ãËÁèã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ âÁ´ÙŴѧ¡ÅèÒÇ ÊÒÁÒö ÍèÒ¹ attribute ¢Í§ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡ LDAP áÅÐ ãÊè¤èÒ·Õèµéͧ¡ÒÃã¹ moodle Åèǧ˹éÒ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ àÇÅÒÅçÍ¡ÍÔ¹ ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃàªç¤ á¤èª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹à·èÒ¹Ñé¹ ';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'ªèͧ¹Õé¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèÃкº µÑé§äÇé¡è͹ ¨Ò¡ <b>LDAP fileds</b><p> ¶éÒËÒ¡ »ÅèÍÂÇèÒ§ äÁèàµÔÁ ¨ÐäÁèÁÕ¡Òô֧¢éÍÁÙŨҡ LDAP Ãкº¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ default ã¹ moodle <p> áÅÐ ·Ñé§Êͧ¡Ã³Õ ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö·Õè¨Ðá¡é䢤èÒµèÒ§æ ä´é ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ÅçÍ¡ÍÔ¹';
@@ -54,12 +68,21 @@
$string['auth_nntptitle'] = 'ãªé NNTP server';
$string['auth_nonedescription'] = 'ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐÊÃéÒ§ account ãËÁè·Ñ¹·Õ â´ÂäÁèµéͧãªéÇÔ¸Õ¡ÒâÍ͹ØÁÑµÔ ¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡ äÁèµéͧÂ×¹Âѹ¼èÒ¹ÍÕàÁÅ ¤ÇÃÃÐÇѧ㹡ÒÃàÅ×Í¡ãªéÇÔÕ¸Õ ¹Õé à¾ÃÒÐ ÇèÒ Ãкº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѹÑé¹ÁÕ¹éÍ ';
$string['auth_nonetitle'] = 'äÁèµéͧ¢Í͹ØÁÑµÔ Í¹Ø­Òµ·Ñ¹·Õ';
+$string['auth_pamdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãªé PAM 㹡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ª×èͼÙéãªéº¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì ¤Ø³¨Óà»ç¹µéͧµÔ´µÑé§ <a href=\"http://www.math.ohio-state.edu/~ccunning/pam_auth/\" target=\"_blank\">PHP4 PAM Authentication</a>à¾×èÍ·Õè¨ÐãªéâÁ´ÙŹÕé';
+$string['auth_pamtitle'] = 'PAM (Pluggable Authentication Modules)';
+$string['auth_passwordisexpired'] = 'ÃËÑʼèÒ¹¢Í§¤Ø³¡ÓÅѧ¨ÐËÁ´ÍÒÂصéͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹ËÃ×ÍäÁè¤Ð';
+$string['auth_passwordwillexpire'] = 'ÃËÑʼèÒ¹¢Í§¤Ø³¨ÐËÁ´ÍÒÂØã¹ÍÕ¡ $a Çѹµéͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹µÍ¹¹ÕéËÃ×ÍäÁè¤Ð';
$string['auth_pop3description'] = 'àªç¤ª×èÍ áÅÐÃËÑÊÇèÒ¶Ù¡µéͧËÃ×ÍäÁè ¼èÒ¹·Ò§ POP3 server ';
$string['auth_pop3host'] = 'POP3 server ãªé àÅ¢ IP äÁèãªè DNS ';
$string['auth_pop3mailbox'] = 'ª×èͧ͢¡Åèͧ¨´ËÁÒ·Õèµéͧ¡ÒõԴµèÍ (»¡µÔ¤×Í INBOX)';
$string['auth_pop3port'] = 'Server port (110 â´Â·ÑèÇä»)';
$string['auth_pop3title'] = 'ãªé POP3 server';
$string['auth_pop3type'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§à«ÔÃì¿àÇÍÃì ¶éÒà«ÔÃì¿àÇÍÃì ãªé certificate security ãËéàÅ×Í¡ pop3cert.';
+$string['auth_updatelocal'] = 'ÍѾഷ¢éÍÁÙÅÀÒÂã¹ ';
+$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>ÍѾഷ¢éÍÁÙÅÀÒÂã¹ :</b> ËÒ¡à»Ô´ãªé§Ò¹ ¿ÔÅ´ì¢Í§µÒÃҧ㹰ҹ¢éÍÁÙÅÀÒ¹͡¨ÐÁÕ¡ÒÃÍѾഷ·Ø¡¤ÃÑ駷ÕèÊÁÒªÔ¡à¢éÒÊÙèÃкºËÃ×ÍÁÕ¡Òà synchronise °Ò¹¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡ 㹡óշÕèàÅ×Í¡ãËéÍѾഷ¢éÍÁÙÅÀÒÂ㹤Ç÷ӡÒÃÅçÍ¡¿ÔÅ´ìàÍÒäÇé</p>';
+$string['auth_updateremote'] = 'ÍѾഷ¢éÍÁÙÅÀÒ¹͡';
+$string['auth_updateremote_expl'] = '<p><b>ÍѾഷ¢éÍÁÙÅÀÒ¹͡:</b>ËÒ¡à»Ô´ãªé§Ò¹°Ò¹¢éÍÁÙÅÀÒ¹͡¨Ðä´éÃѺ¡ÒÃÍѾഷ·Ø¡¤ÃÑ駷ÕèÊÁÒªÔ¡·Ó¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃÐàºÕ¹»ÃÐÇÑµÔ ¤Ç÷ӡÒÃà»Ô´Åçͤ¿ÔÅ´ìËҡ͹حҵãËé·Ó¡ÒÃá¡éä¢</p>';
+$string['auth_updateremote_ldap'] = '<p><b>ËÁÒÂà˵Ø:</b> ÍѾഷ¢éÍÁÙÅ LDAP ¨Ò¡ÀÒ¹͡¨Óà»ç¹µéͧµÑ駤èÒ binddn áÅÐ bindpw â´ÂãËéÊÔ·¸Ôìbind-user 㹡ÒÃá¡éä¢ÃÐàºÕ¹»ÃÐÇÑµÔ ¤èһѨ¨ØºÑ¹·ÕèµÑé§äÇéäÁèÊÒÁÒöãªéá͵·ÃÔºÔǵìËÅÒµÑÇáÅШзӡÒ÷Ô駤èÒ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ÁÒ㹡ÒÃÍѾഷ </p>';
$string['auth_user_create'] = '͹حҵãËéà¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ä´é';
$string['auth_user_creation'] = '͹حҵãËéÊÁÒªÔ¡·ÑèÇä»ÊÒÁÒöÊÃéÒ§ºÑ­ªÕÊÁÒªÔ¡áÅеͺÂ×¹Âѹä´é ¶éÒ͹حҵ â»Ã´ÍÂèÒÅ×Áä»»ÃѺá¡éÃкº moodule-specific µÑÇàÅ×Í¡ user creation ´éÇÂ';
$string['auth_usernameexists'] = 'ÁÕÊÁÒªÔ¡ª×è͹Õéã¹ÃкºáÅéÇ ¡ÃسÒàÅ×Í¡ª×èÍãËÁè';
@@ -68,10 +91,20 @@
$string['changepassword'] = 'à»ÅÕè¹ÃËÑÊ URL';
$string['changepasswordhelp'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöÃкØÅÔ§¡ì ·ÕèÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö¨Ðà»ÅÕè¹ ËÃ×Í ËÒ ª×èÍ áÅÐ passwordä´é àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÅ×Á ÅÔ§¡ì´Ñ§¡ÅèÒǨйÓÊÁÒªÔ¡ä»Âѧ˹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐ˹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ áµèËÒ¡äÁèàµÔÁÍÐäà »ØèÁ´Ñ§¡ÅèÒǨÐäÁè»ÃÒ¡®';
$string['chooseauthmethod'] = 'àÅ×Í¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵÔ';
+$string['forcechangepassword'] = 'ºÑ§¤ÑºãËéà»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹';
+$string['forcechangepassword_help'] = 'ºÑ§¤ÑºÊÁÒªÔ¡ãËéà»ÅÕè¹ÃËÑʼèҹ㹤ÃÑ駵èÍä»·Õèà¢éÒÊÙèÃкº';
+$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'ºÑ§¤ÑºãËéÊÁÒªÔ¡à»ÅÕè¹ÃËÑʼèҹ㹤ÃÑé§áá·Õèà¢éÒÊÙèÃкº';
$string['guestloginbutton'] = '»ØèÁÅçÍ¡ÍԹ㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»';
$string['instructions'] = 'ÇÔ¸Õãªé';
$string['md5'] = 'à¢éÒÃËÑÊẺ MD5 ';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
$string['plaintext'] = 'µÑÇ˹ѧÊ×͸ÃÃÁ´Ò(Plain Text)';
$string['showguestlogin'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁÅçÍ¡ÍԹ㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»ã¹Ë¹éÒÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкº';
+$string['stdchangepassword'] = 'ãªé˹éÒ»¡µÔ㹡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹';
+$string['stdchangepassword_expl'] = '㹡óշÕèãªéÃкº¡ÒÃ͹ØÁѵԨҡÀÒ¹͡·Õè͹حҵãËéà»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹ moodle ãËéµÑ駤èÒ¹Õéà»ç¹ \"ãªè\" ¤èÒ¹Õé¨ÐµÑ駤èҷѺ¡ÑºÅÔ§¡ì \"à»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹\"';
+$string['stdchangepassword_explldap'] = 'ËÁÒÂà赯 : ¢Íá¹Ð¹ÓãËé·èÒ¹ãªé LDAP ¼èÒ¹¡ÒÃà¢éÒÃËÑÊẺ SSL (ldaps://) 㹡óշÕèãªé LDAP à«ÔÃì¿àÇÍÃìà»ç¹ËÅÑ¡';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
?>
View
6 lang/th/block_course_list.php
@@ -1,10 +1,14 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['allcourses'] = '¼Ùé´ÙáÅÃкºÁͧàËç¹·Ø¡ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['blockname'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ·Ñé§ËÁ´';
$string['configadminview'] = 'µÑ駤èÒÁØÁÁͧ¼Ùé´ÙáÅÃкº';
$string['owncourses'] = '¼Ùé´ÙáÅÃкºàËç¹à©¾ÒÐÃÒÂÇԪҢͧµ¹àͧ';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
?>
View
8 lang/th/block_course_summary.php
@@ -1,8 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['blockname'] = 'à¹×éÍËÒÂèͧ͢ÃÒÂÇÔªÒ';
-$string['siteinfo'] = '¢éÍÁÙÅàÇçºä«µì';
+$string['pagedescription'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ/àÇçºä«µì';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
?>
View
6 lang/th/block_online_users.php
@@ -1,9 +1,13 @@
<?PHP // $Id$
- // block_online_users.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['blockname'] = 'ÊÁÒªÔ¡Í͹äŹì';
$string['configtimetosee'] = '¨Ó¹Ç¹¹Ò·Õ·Õè¨Ð¨Ñ´ÇèÒÊÁÒªÔ¡Í͹äŹìÍÂÙè';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
$string['periodnminutes'] = '㹪èǧ $a ¹Ò·Õ·Õè¼èÒ¹ÁÒ';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
?>
View
6 lang/th/block_section_links.php
@@ -1,10 +1,14 @@
<?PHP // $Id$
- // block_section_links.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['blockname'] = 'ÅÔ§¡ìä»ÊèǹÍ×è¹ æ';
$string['jumptocurrenttopic'] = 'ä»ÂѧËÑÇ¢éͻѨ¨ØºÑ¹';
$string['jumptocurrentweek'] = 'ä»ÂѧÊÑ»´ÒËì»Ñ¨¨ØºÑ¹';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
$string['topics'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
$string['weeks'] = 'ÊÑ»´ÒËì';
View
6 lang/th/block_social_activities.php
@@ -1,7 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // block_social_activities.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['blockname'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ㹪Ñé¹àÃÕ¹';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
?>
View
45 lang/th/book.php
@@ -0,0 +1,45 @@
+<?PHP // $Id$
+ // book.php - created with Moodle 1.4.1+ (2004083101)
+
+
+$string['addafter'] = 'à¾ÔèÁº·ãËÁè';
+$string['chapterscount'] = 'º··Õè';
+$string['chaptertitle'] = 'ª×èͺ·';
+$string['confchapterdelete'] = 'á¹è㨹ФÐÇèҤسµéͧ¡ÒÃźº·¹Õé';
+$string['confchapterdeleteall'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃźº·¹ÕéáÅк·ÂèÍ·Ñé§ËÁ´';
+$string['content'] = 'à¹×éÍËÒ';
+$string['customtitles'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
+$string['disableprinting'] = '»Ô´¡ÒÃãªé§Ò¹»ØèÁÊÑ觾ÔÁ¾ì';
+$string['doimport'] = '¹Óà¢éÒ';
+$string['editingchapter'] = 'á¡é䢺·¹Õé';
+$string['faq'] = '¤Ó¶ÒÁ¶ÒÁºèÍÂ';
+$string['fileordir'] = 'ä¿ÅìËÃ×Íä´àá·ÍÃÕ';
+$string['import'] = '¹Óà¢éÒ';
+$string['importinfo'] = '¹Óà¢éÒä¿Åì html ·ÕèàÅ×Í¡äÇéËÃ×Íä´àá·ÍÃÕ<br/> áµèÅк·ÁÕ¡ÒÃàÃÕ§µÒÁÅӴѺµÑÇÍÑ¡ÉÃâ´ÂÂÖ´ª×èÍä¿Åìà»ç¹ËÅÑ¡';
+$string['importing'] = '¡ÓÅѧ¹Óà¢éÒ';
+$string['importingchapters'] = '¡ÓÅѧ¹Óà¢éÒº·¹Õéŧã¹Ë¹Ñ§Ê×Í';
+$string['maindirectory'] = 'ä´àá·ÍÃÕËÅÑ¡';
+$string['modulename'] = '˹ѧÊ×Í';
+$string['modulenameplural'] = '˹ѧÊ×Í';
+$string['navexit'] = 'ÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃÊÃéҧ˹ѧÊ×Í';
+$string['navnext'] = 'µèÍä»';
+$string['navprev'] = '¡è͹˹éÒ';
+$string['numbering'] = 'àŢ˹éÒ';
+$string['numbering0'] = 'äÁèÁÕ';
+$string['numbering1'] = 'µÑÇàÅ¢';
+$string['numbering2'] = 'ºÙÅàÅç·';
+$string['numbering3'] = 'ÂèÍ˹éÒ';
+$string['printbook'] = '¾ÔÁ¾ì˹ѧÊ×Í·Ñé§àÅèÁ';
+$string['printchapter'] = '¾ÔÁ¾ìº·¹Õé';
+$string['printdate'] = 'Çѹ·Õè';
+$string['printedby'] = '¾ÔÁ¾ìâ´Â';
+$string['relinking'] = 'ÅÔ§¡ìãËÁè';
+$string['subchapter'] = 'º·ÂèÍÂ';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
+$string['toc'] = 'ÊÒúҭ';
+$string['tocwidth'] = 'àÅ×Í¡¤ÇÒÁ¡ÇéÒ§¢Í§ÊÒúҭÊÓËÃѺ˹ѧÊ×Í';
+$string['top'] = '¢Öé¹¢éÒ§º¹';
+
+?>
View
31 lang/th/brainstorm.php
@@ -0,0 +1,31 @@
+<?PHP // $Id$
+ // brainstorm.php - created with Moodle 1.4.1+ (2004083101)
+
+
+$string['addmoreresponses'] = 'à¾ÔèÁ¤ÓµÍº';
+$string['brainstormname'] = 'ª×èͧ͢àºÃ¹ÊµÍÃìÁ';
+$string['brainstormtext'] = '¢éͤÇÒÁ';
+$string['categories'] = '»ÃÐàÀ·';
+$string['categoriseresponses'] = '»ÃÐàÀ· $ ¤ÓµÍº';
+$string['heightresponse'] = '¤ÇÒÁÊÙ§';
+$string['helptext'] = 'ªèÇÂàËÅ×Í㹡ÒÃà¢Õ¹¢éͤÇÒÁàºÃ¹ÊµÍÃìÁ';
+$string['modulename'] = 'àºÃ¹ÊµÍÃìÁ';
+$string['modulenameplural'] = 'àºÃ¹ÊµÍÃìÁ';
+$string['mustentercategory'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¡Òúѹ·Ö¡¤èÐ µéͧà¾ÔèÁÍÂèÒ§¹éÍ 1 »ÃÐàÀ·¡è͹·Ó¡Òúѹ·Ö¡ ';
+$string['mustentersomething'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¡Òúѹ·Ö¡¤èÐ ¤Ø³µéͧãÊè¤ÓµÍº¡è͹¨Ð·Ó¡Òúѹ·Ö¡';
+$string['notcategorised'] = 'äÁèá¡»ÃÐàÀ·';
+$string['notresponded'] = 'ÂѧäÁèÁդӵͺ';
+$string['numcolumns'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÍÅÑÁ¹ì';
+$string['numresponses'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÓµÍº';
+$string['responded'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÓµÍº·ÕèÁÕÍÂÙè';
+$string['responses'] = '¤ÓµÍº';
+$string['savecategories'] = 'ºÑ¹·Ö¡»ÃÐàÀ·';
+$string['savecategorisation'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃá¡»ÃÐàÀ·';
+$string['savemyresponse'] = 'ºÑ¹·Ö¡¤ÓµÍº';
+$string['select'] = 'àÅ×Í¡';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
+$string['widthresponse'] = '¤ÇÒÁ¡ÇéÒ§';
+
+?>
View
34 lang/th/calendar.php
@@ -1,18 +1,18 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.4 development (2004070801)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['calendar'] = '»¯Ô·Ô¹';
$string['calendarheading'] = '$a »¯Ô·Ô¹';
$string['clickhide'] = '¤ÅÔ¡à¾×èÍ«è͹';
$string['clickshow'] = '¤ÅÔ¡à¾×èÍáÊ´§';
$string['confirmeventdelete'] = '¤Ø³á¹èã¨ËÃ×Íà»ÅèҤзÕè¨Ðź¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õé';
-$string['courseevents'] = 'µÒÃÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['courseevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['dayview'] = 'ÁØÁÁͧÃÒÂÇѹ';
$string['daywithnoevents'] = 'äÁèÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹ¹Õé';
$string['default'] = '¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé';
$string['deleteevent'] = 'ź¡Ô¨¡ÃÃÁ';
-$string['detailedmonthview'] = 'áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§à´×͹';
+$string['detailedmonthview'] = 'ÁØÁÁͧÃÒÂà´×͹â´ÂÅÐàÍÕ´';
$string['durationminutes'] = 'ÃÐÂÐàÇÅÒà»ç¹¹Ò·Õ';
$string['durationnone'] = 'äÁèÁÕªèǧàÇÅÒ';
$string['durationuntil'] = '¨¹¡ÃзÑè§';
@@ -42,19 +42,20 @@
$string['explain_timeformat'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨ÐáÊ´§àÇÅÒà»ç¹áºº 12 ªÑèÇâÁ§ (am/pm) ËÃ×ÍẺ 24 ªÑèÇâÁ§¡çä´é ¶éҤسàÅ×Í¡ \"¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé\" àÇÅҨж١áÊ´§µÒÁÀÒÉÒ·Õè¤Ø³ãªéº¹àÇçºä«µì';
$string['fri'] = 'È.';
$string['friday'] = 'ÈØ¡Ãì';
-$string['globalevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÑèÇä»';
+$string['globalevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§àÇçº';
$string['gotocalendar'] = 'ä»·Õ軯ԷԹ';
$string['groupevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØèÁ';
-$string['hidden'] = '¶Ù¡«è͹';
+$string['hidden'] = '«è͹äÇé';
$string['manyevents'] = '$a ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['mon'] = '¨.';
$string['monday'] = '¨Ñ¹·Ãì';
$string['monthlyview'] = 'ÁØÁÁͧÃÒÂà´×͹';
$string['newevent'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁãËÁè';
$string['noupcomingevents'] = 'äÁèÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ';
$string['oneevent'] = '1 ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
$string['pref_lookahead'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ ';
-$string['pref_maxevents'] = '¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ';
+$string['pref_maxevents'] = '¨Ó¹Ç¹ÊÙ§ÊØ´¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ';
$string['pref_startwday'] = 'Çѹáá¢Í§ÊÑ»´ÒËì';
$string['pref_timeformat'] = 'ÃٻẺ¡ÒÃáÊ´§àÇÅÒ';
$string['preferences'] = 'µÑ駤èÒ·Õèµéͧ¡ÒÃ';
@@ -64,10 +65,13 @@
$string['repeatweeksr'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['sat'] = 'Ê.';
$string['saturday'] = 'àÊÒÃì';
-$string['shown'] = '¶Ù¡áÊ´§';
-$string['spanningevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢³Ð¹Õé';
+$string['shown'] = 'áÊ´§ÍÂÙè';
+$string['spanningevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÁÕÍÂÙ袳йÕé';
$string['sun'] = 'ÍÒ.';
$string['sunday'] = 'ÍÒ·ÔµÂì';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
$string['thu'] = '¾Ä.';
$string['thursday'] = '¾ÄËÑʺ´Õ';
$string['timeformat_12'] = '12 ªÑèÇâÁ§ (am/pm)';
@@ -77,21 +81,21 @@
$string['tt_deleteevent'] = 'ź¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['tt_editevent'] = 'á¡é䢡Ԩ¡ÃÃÁ';
$string['tt_hidecourse'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ(¤ÅÔ¡à¾×èÍ«è͹)';
-$string['tt_hideglobal'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§àÇçºä«µì(¤ÅÔ¡à¾×èÍ«è͹)';
-$string['tt_hidegroups'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØèÁ (¤ÅÔ¡à¾×èÍ«è͹)';
-$string['tt_hideuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ (¤ÅÔ¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_hideglobal'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§àÇçº(¤ÅÔ¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_hidegroups'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØèÁ (¤ÅÔ¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_hideuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁÊèǹµÑÇ (¤ÅÔ¡à¾×èÍ«è͹)';
$string['tt_showcourse'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ (¤ÅÔ¡à¾×èÍáÊ´§)';
$string['tt_showglobal'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§àÇçº(¤ÅÔ¡à¾×èÍáÊ´§)';
-$string['tt_showgroups'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØèÁ(¤ÅÔ¡à¾×èÍáÊ´§)';
-$string['tt_showuser'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡(¤ÅÔ¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tt_showgroups'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØèÁ(¤ÅÔ¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tt_showuser'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁÊèǹµÑÇ(¤ÅÔ¡à¾×èÍáÊ´§)';
$string['tue'] = 'Í.';
$string['tuesday'] = 'Íѧ¤ÒÃ';
$string['typecourse'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['typegroup'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØèÁ';
$string['typesite'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§àÇçºä«µì';
-$string['typeuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡';
+$string['typeuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁÊèǹµÑÇ';
$string['upcomingevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐÁÕ¢Öé¹';
-$string['userevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡';
+$string['userevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁÊèǹµÑÇ';
$string['wed'] = '¾.';
$string['wednesday'] = '¾Ø¸';
$string['yesterday'] = 'àÁ×èÍÇÒ¹¹Õé';
View
6 lang/th/censor.php
@@ -1,7 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // censor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // censor.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['filtername'] = '¡ÒáÃͧ¤Ó';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
?>
View
6 lang/th/chat.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // chat.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['beep'] = '嗝章�';
@@ -41,6 +41,7 @@
$string['nextsession'] = '狄靡А颐使饭窑醚椐佃弯�';
$string['noguests'] = '贺い欧谚卿讳凌室烈枚啖橐使饭忆撮';
$string['nomessages'] = '卵т凌琳㈤亭且�';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
$string['repeatdaily'] = '嗲乓啻章恰压拐榉亍茄�';
$string['repeatnone'] = '淞枇铡颐铀亚㈤袜是挂 喋疽朽桥曳砧眯贺喾枰寡楣';
$string['repeattimes'] = '嗍枪亦米柰Ч臻�';
@@ -50,6 +51,9 @@
$string['sessions'] = '∫绵是挂';
$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
$string['studentseereports'] = '坟·故伊颐洞佟颐嗍枪窑醚椐氛杓枰沽忆撮';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
$string['viewreport'] = '促∫绵是挂っ验Х砧艰夜烈';
?>
View
6 lang/th/choice.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // choice.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['allowupdate'] = '͹حҵãËéâ¾ÅÅìÁÕ¡ÒÃÍѾഷ';
@@ -15,6 +15,7 @@
$string['mustchooseone'] = '¤Ø³µéͧµÍº¤Ó¶ÒÁ¡è͹·Ó¡Òúѹ·Ö¡¤èÐ ¢³Ð¹ÕéÂѧäÁèä´éºÑ¹·Ö¡¤ÓµÍº';
$string['notanswered'] = 'ÂѧäÁèä´éµÍº';
$string['notopenyet'] = '¢ÍÍÀѤèСԨ¡ÃÃÁ¹ÕéÂѧäÁèà»Ô´ãªé§Ò¹¨¹¡ÇèÒ $a';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
$string['privacy'] = 'áÊ´§¼ÅẺÅѺ';
$string['publish'] = 'ÊÒÁÒö´Ù¼ÅÅѾ¸ì¢Í§â¾ÅÅìä´é';
$string['publishafteranswer'] = 'áÊ´§¼ÅÅѾ¸ìËÅѧ¨Ò¡·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹àÅ×Í¡¤ÓµÍº';
@@ -27,6 +28,9 @@
$string['responsesto'] = 'µÍº¡ÅѺ $a';
$string['savemychoice'] = 'ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃàÅ×Í¡';
$string['showunanswered'] = 'áÊ´§¤ÍÅÑÁ¹ìÊÓËÃѺ¼ÙéäÁèµÍº¤Ó¶ÒÁ';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
$string['timerestrict'] = 'äÁèãËé·Óâ¾ÅÅì㹪èǧàÇÅÒµèÍ仹Õé';
$string['viewallresponses'] = '´ÙàÊÕ§µÍºÃѺ·Ñé§ËÁ´ $a ¤¹';
View
6 lang/th/countries.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // countries.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['AD'] = 'Íѹâ´ÃÒ';
@@ -242,5 +242,9 @@
$string['ZM'] = 'á«ÁàºÕÂ';
$string['ZR'] = 'á«Ãì';
$string['ZW'] = '«ÔÁºÑºàÇ';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
?>
View
7 lang/th/dialogue.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['addmynewentries'] = 'à¾ÔèÁ¢éͤÇÒÁãËÁè';
@@ -27,6 +27,7 @@
$string['furtherinformation'] = '¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ';
$string['lastentry'] = '¢éͤÇÒÁãËÁè';
$string['maildefault'] = 'µÑ駤èÒÍÕàÁÅ';
+$string['mailnotification'] = '¡ÒÃá¨é§·Ò§ÍÕàÁÅ';
$string['modulename'] = 'º·Ê¹·¹Ò';
$string['modulenameplural'] = 'º·Ê¹·¹Ò';
$string['namehascloseddialogue'] = '$a »Ô´¡ÒÃʹ·¹Ò';
@@ -54,13 +55,17 @@
$string['pane2one'] = 'ÁÕ˹Ö觺·Ê¹·¹ÒÃͺ¡Òõͺ¨Ò¡¤¹Í×è¹';
$string['pane3'] = '$a º·Ê¹·¹Ò·Õè»Ô´áÅéÇ';
$string['pane3one'] = 'ÁÕ˹Ö觺·Ê¹·¹Ò·Õè»Ô´áÅéÇ';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
$string['seen'] = 'àËç¹àÁ×èÍ $a ·ÕèáÅéÇ';
$string['sendmailmessages'] = 'Êè§ÍÕàÁÅàÁ×èÍÁÕ¢éͤÇÒÁãËÁèÁÒ¶Ö§';
$string['status'] = 'ʶҹÐ';
$string['studenttostudent'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹¡Ñº¹Ñ¡àÃÕ¹';
$string['subject'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
$string['subjectadded'] = 'ËÑÇ¢éÍ·Õèà¾ÔèÁ';
$string['teachertostudent'] = '¤Ã١Ѻ¹Ñ¡àÃÕ¹';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
$string['typefirstentry'] = '¾ÔÁ¾ì¢éͤÇÒÁáá·Õè¹Õè';
$string['typefollowup'] = '¾ÔÁ¾ì¢éͤÇÒÁµèÍä»·Õè¹Õè';
$string['typeofdialogue'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§º·Ê¹·¹Ò';
View
7 lang/th/editor.php
@@ -1,10 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // editor.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['about'] = 'à¡ÕèÂǡѺà¤Ã×èͧÁ×Íá¡éä¢';
$string['absbottom'] = 'ÅèÒ§ÊØ´';
-$string['middle'] = 'µÃ§¡ÅÒ§';
$string['address'] = '·ÕèÍÂÙè';
$string['alignment'] = '¡ÒèѴ˹éÒ';
$string['alternatetext'] = '¢éͤÇÒÁ͸ԺÒÂ';
@@ -71,6 +70,7 @@
$string['ok'] = 'µ¡Å§';
$string['orderedlist'] = 'ÅӴѺÃÒ¡ÒÃ';
$string['outdent'] = 'Å´ÂèÍ˹éÒ';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
$string['paste'] = 'ÇÒ§';
$string['path'] = 'path';
$string['percent'] = 'à»ÍÃìà«ç¹µì';
@@ -96,6 +96,9 @@
$string['textindicator'] = 'ÊäµÅì»Ñ¨¨ØºÑ¹';
$string['textmode'] = '¤Ø³ÍÂÙèã¹âËÁ´ text ¡´»ØèÁ <> à¾×èÍ·Ó¡ÒÃà»ÅÕè¹à»ç¹ âËÁ´ WYSIWYG';
$string['texttop'] = 'µÑÇ˹ѧÊ×ÍÍÂÙ躹';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
$string['top'] = 'º¹';
$string['type'] = '»ÃÐàÀ·';
$string['underline'] = '¢Õ´àÊé¹ãµé';
View
6 lang/th/emailprotect.php
@@ -1,7 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // emailprotect.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // emailprotect.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['filtername'] = '¡Òûéͧ¡Ñ¹ÍÕàÁÅ';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
?>
View
6 lang/th/enrol_database.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // enrol_database.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['dbhost'] = 'ª×èͧ͢à«ÔÃì¿àÇÍÃì·Õèà¡çº°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
@@ -12,7 +12,11 @@
$string['enrolname'] = '°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡';
$string['localcoursefield'] = 'ª×èͧ͢¿ÔÅ´ìã¹µÒÃÒ§ course ·Õèãªéà·Õº¡Ñº°Ò¹¢éÍÁÙÅËÅÑ¡ ( àªè¹ idnumber)';
$string['localuserfield'] = 'ª×èͧ͢¿ÔÅ´ìã¹µÒÃÒ§ÊÁÒªÔ¡·Õèãªéà»ÃÕºà·Õº¡Ñº°Ò¹¢éÍÁÙÅËÅÑ¡ (àªè¹ idnumber)';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
$string['remotecoursefield'] = '¿ÔÅ´ìã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅËÅÑ¡·ÕèÁÕ Course ID';
$string['remoteuserfield'] = '¿ÔÅ´ìã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅËÅÑ¡·ÕèÁÕ user ID';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
?>
View
6 lang/th/enrol_flatfile.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['description'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒõÃǨáÅШѴ¡ÒÃä¿Åì text ·Õè¤Ø³ÃкØäÇé «éÓä»ÁÒ µÑÇÍÂèÒ§ä¿Åì
@@ -17,5 +17,9 @@
$string['location'] = '·ÕèÍÂÙè¢Í§ä¿Åì';
$string['mailadmin'] = 'á¨é§ãËé¼Ùé´ÙáÅÃкº·ÃÒº·Ò§ÍÕàÁÅ';
$string['mailusers'] = 'á¨é§ãËéÊÁÒªÔ¡·ÃÒº·Ò§ÍÕàÁÅ';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
?>
View
6 lang/th/enrol_internal.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['description'] = 'Ẻ¿ÍÃìÁ㹡ÒÃÊÁѤÃà»ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ÁÕÍÂÙè´éÇ¡ѹÊͧẺ´éÇ¡ѹ¤×Í
@@ -8,5 +8,9 @@
<li>ÃкØÃËÑʼèÒ¹ÊÓËÃѺÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹ æ ÊÁÒªÔ¡·Õè·ÃÒºÃËÑʴѧ¡ÅèÒÇÊÒÁÒö·Õè¨Ðà¢éÒä»à»ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹ÀÒÂã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹ä´é</li>
</ul>';
$string['enrolname'] = '¡ÒÃà¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ÀÒÂã¹';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
?>
View
6 lang/th/enrol_paypal.php
@@ -1,10 +1,14 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['business'] = '葉狒天寤へ潟�禮 account Paypal';
$string['description'] = 'よ匚實犹膵〈探刮Г菻稻藕僉狠嫗項辺造菻礫薑菻黛后卉燿蚋狠嫗后萢項∫卮屐敏嵯狠嫗 狗匍刮Г菻簀薹寤 0 弛査�篩莇卅稻蛟辺造菻礫薑菻臓萢項∫卮屐敏 よ匏寤却薈衡薑俥紫垢菻⇒Х刮о這坂� 甬菠卅卉謹仕寤孫畛擢篇肪兀甬菘价丗敗�箚 盍臓卉却薈よ吼香笈登智打圷';
$string['enrolname'] = 'Paypal';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
$string['sendpaymentbutton'] = '墓Г菻擢経犧嫗梗菻 Paypal';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
?>
View
10 lang/th/error.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // error.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
+$string['confirmsesskeybad'] = '¢ÍÍÀѤèÐ äÁèÊÒÁÒöÂ×¹Âѹ session key ¢Í§·èÒ¹ä´éÃкºäÁèÊÒÁÒö·ÓµÒÁ·Õè·èÒ¹µéͧ¡ÒÃä´é Ãкº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѹÕéà»ç¹¡Òûéͧ¡Ñ¹¡Òà execute ¿Ñ§¡ìªÑ¹·ÕèÊӤѭ㹪×èͤس à¾ÃÒЩйÑé¹ãËéµÃǨÊͺãËéá¹èã¨ÇèÒµéͧ¡ÒáÃзӡÒôѧ¹Õé¨ÃÔ§ æ';
$string['coursegroupunknown'] = 'äÁèÁÕÃÒÂÇÔªÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¡Ñº¡ÅØèÁ $a';
$string['erroronline'] = 'ºÃ÷Ѵ·Õè $a ¼Ô´¾ÅÒ´';
$string['fieldrequired'] = '¤Ø³µéͧãÊè $a';
@@ -12,7 +13,12 @@
$string['missingfield'] = '¢éÍÁÙÅ $a ËÒÂä»';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'âÁ´ÙÅ \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ÂѧäÁèÁÕ¡ÒõԴµÑé§ ¤Ø³µéͧµÔ´µÑé§ moodle àÇÍÃìªÑè¹ãËÁè¤èÐ ¢³Ð¹Õé¤Ø³¡ÓÅѧãªé $a->currentmoodle, ¤Ø³µéͧãªé $a->requiremoodle';
$string['notavailable'] = 'µÑÇàÅ×Í¡¹ÕéäÁè¶Ù¡µéͧ¤èÐ';
-$string['restricteduser'] = 'account ¢Í§¤Ø³ ';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['restricteduser'] = 'ºÑ­ªÕ¼Ùéãªé¢Í§¤Ø³ ';
+$string['sessionipnomatch'] = '¢ÍÍÀѤèÐËÁÒÂàÅ¢ä;բͧ¤Ø³ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ËÅѧ¨Ò¡·Õèä´éà¢éÒÊÙèÃкº à¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂãËéµÃǨÊͺ¡Ñº·Ò§¼Ùé´ÙáÅÃкºÍÕ¡¤ÃÑé§à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹¼ÙéÍ×è¹áͺãªéª×èͧ͢¤Ø³ã¹¡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкº ·ÑèÇä»áÅéÇÊÁÒªÔ¡äÁè¹èÒ¨ÐàËç¹¢éͤÇÒÁ¹Õé¤èÐ';
+$string['thischarset'] = 'TIS-620';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Thai';
$string['unknowncourse'] = 'äÁèÁÕÃÒÂÇÔªÒ ';
$string['usernotaddederror'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¤èÐÂѧäÁèä´éà¾ÔèÁ';
$string['usernotaddedregistered'] = 'äÁèä´éà¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ \"$a\" à¾ÃÒÐŧ·ÐàºÕ¹仡è͹˹éÒáÅéÇ';
View
18 lang/th/exercise.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
$string['absent'] = '¢Ò´';
@@ -33,15 +33,16 @@
$string['deletesubmissionwarning'] = '¤Óàµ×͹ :: ÁÕ $a ¡ÒûÃÐàÁÔ¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº§Ò¹·ÕèÊ觪Ôé¹¹Õé äÁè¤ÇÃź§Ò¹·ÕèÊ觪Ôé¹¹Õé';
$string['deleting'] = '¡ÓÅѧź';
$string['description'] = '¤Ó͸ԺÒÂ';
-$string['descriptionofexercise'] = 'º·Í¸ÔºÒ¡Ò÷ÓẺ½Ö¡ËÑ´·Õè $a ¨Ðµéͧ·Ó¹Ñ鹨ÐÍÂÙèã¹ÃٻẺ¢Í§ word document ËÃ×Í html ä¿ÅìàËÅèÒ¹Õé¨Ð¶Ù¡ÍѾâËÅ´¢Öé¹ä»·ÕèẺ½Ö¡ËÑ´¡è͹·Õè $a ¨ÊÒÁÒöà¢éÒä»·Óä´é ºÒ§¤ÃÑé§ÍÒ¨à»ç¹ä»ä´éÇèÒẺ½Ö¡ËÑ´à´ÕÂǡѹÍÒ¨¨ÐÁÕ¤ÇÒÁàºÕè§ູà¡Ô´¢Öé¹ÁÒ¡¨Ò¡¡ÒÃÍѾâËÅ´ä¿Åì ©Ð¹Ñ鹤سµéͧ·Ó¡ÒÃÍѾâËÅ´ä¿ÅìãËéàÃÕºÃéÍ¡è͹¨Ðà»Ô´áºº½Ö¡ËÑ´ãËé $a à¢éÒÁÒ·Ó';
+$string['descriptionofexercise'] = '¤Ó͸ԺÒÂÊÓËÃѺ¡Ò÷ÓẺ½Ö¡ËÑ´¹Ñé¹ÊÒÁÒöà¢Õ¹ã¹ÃٻẺ¢Í§àÍ¡ÊÒÃàÇÔÃì´ËÃ×Í html ¨Ò¡¹Ñé¹ãËé·Ó¡ÒÃÍѾâËÅ´¢Öé¹ä»ÂѧẺ½Ö¡ËÑ´¡è͹·Õè¨ÐãËé$a·Ó ¤Ø³ÊÒÁÒö·Õè¨ÐÊÃéÒ§ªØ´µÑÇá»ÃµèÒ§ æ ÊÓËÃѺẺ½Ö¡ËÑ´¹Õéã¹ÃٻẺàÇÔÃì´ËÃ×Í Html ä´é´éÇÂàªè¹¡Ñ¹¨Ò¡¹Ñé¹ãËé·Ó¡ÒÃÍѾâËÅ´¢Öé¹ä»ÂѧẺ½Ö¡ËÑ´¡è͹·Õè¨Ðà»Ô´ãËé $a ·Ó';
$string['detailsofassessment'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å';
-$string['displayoffinalgrades'] = 'áÊ´§à¡Ã´»ÅÒÂÀÒ¤';
-$string['doubleupload'] = '¤Óàµ×͹: ¡ÒÃÊ觹ÕéÍÒ¨à¡Ô´¢Ö鹫éÓ«é͹ ¡ÃسÒ仵ÃǨÊͺ·Õè˹éÒËÅÑ¡ÇèÒÁÕ¡ÒÃÊ觧ҹ¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡à´ÕÂǡѹ¹Õé«éÓ«é͹ËÃ×Íà»ÅèÒ ¶éÒÁÕ¤ÇÃź§Ò¹·ÕèÊ觫éÓÍÍ¡¡è͹·Õè¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒâÑé¹µèÍä»';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'áÊ´§¤Ðá¹¹·Õèä´é';
+$string['doubleupload'] = '¤Óàµ×͹: ¡ÒÃÊ觹ÕéÍÒ¨à¡Ô´¢Ö鹫éÓ«é͹ ¡ÃسҵÃǨÊͺ·Õè˹éÒËÅÑ¡ÇèÒÁÕ¡ÒÃÊ觧ҹ¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡à´ÕÂǡѹ¹Õé«éÓ«é͹ËÃ×ÍäÁè ¶éÒÁÕ¤ÇÃź§Ò¹·ÕèÊ觫éÓÍÍ¡¡è͹·Õè¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒâÑé¹µèÍä»';
$string['duedate'] = '¡Ó˹´Êè§';
$string['edit'] = 'á¡éä¢';
$string['editingassessmentelements'] = '¡ÓÅѧá¡éä¢Í§¤ì»ÃСͺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['element'] = 'ͧ¤ì»ÃСͺ';
$string['elementweight'] = '¤èÒ¹éÓ˹ѡ㹡ÒûÃÐàÁÔ¹';
+$string['enterpassword'] = 'ãÊèÃËÑʼèÒ¹';
$string['entriessaved'] = '·Õèà¢Õ¹件١ºÑ¹·Ö¡áÅéÇ';
$string['errorbanded'] = '¢éͼԴ¾ÅÒ´¶Ù¡á¡éä¢áÅéÇ';
$string['excellent'] = 'ÂÍ´àÂÕèÂÁ';
@@ -84,7 +85,7 @@
$string['nosubmissions'] = 'äÁèÁÕ¡ÒÃÊ觧ҹ';
$string['notassessedyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['notavailable'] = 'äÁèÁÕ';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'â»Ã´ÊѧࡵÇèÒ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹¹Ñ鹶١á¡ÍÍ¡ÁÒà»ç¹Í§¤ì»ÃСͺ㹡ÒûÃÐàÁÔ¹µèÒ§æ <br /> «Ö觨зÓãËé ãËé¤Ðá¹¹ä´éÊдǡ¢Öé¹ ¤ÃÙ¨Óà»ç¹µéͧà¾ÔèÁ¢éÍ·Õèµéͧ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¡è͹·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹¨Ðà¢éÒÁÒ·ÓẺ½Ö¡ËÑ´ «Ö觷Óä´éâ´Â¡Òà ¤ÅÔ¡·ÕèÊèǹº¹¢Í§áºº½Ö¡ËÑ´ <br /> ËÒ¡äÁèÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁÊÔ觷Õèµéͧ¡ÒûÃÐàÁÔ¹Ãкº¨ÐÁÕ¡ÒâÍãËé¤Ø³à¾ÔèÁ «Ö觤سÊÒÁÒöá¡é䢨ӹǹ¢Í§ÊÔ觷Õèµéͧ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ä´éÀÒÂËÅѧ â´Â