Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatic installer lang files (20110313)

  • Loading branch information...
commit 8dc0b786d07e59621f4123671b74c76b99802d79 1 parent c096042
authored March 13, 2011 mudrd8mz committed March 13, 2011
33  install/lang/de_kids/langconfig.php
... ...
@@ -0,0 +1,33 @@
  1
+<?php
  2
+
  3
+// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
  4
+//
  5
+// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
  6
+// it under the terms of the GNU General Public License as published by
  7
+// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  8
+// (at your option) any later version.
  9
+//
  10
+// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
  11
+// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12
+// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  13
+// GNU General Public License for more details.
  14
+//
  15
+// You should have received a copy of the GNU General Public License
  16
+// along with Moodle.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  17
+
  18
+/**
  19
+ * Automatically generated strings for Moodle installer
  20
+ *
  21
+ * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
  22
+ * needed during the very first steps of installation. This file was
  23
+ * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
  24
+ * {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
  25
+ * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
  26
+ *
  27
+ * @package   installer
  28
+ * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
  29
+ */
  30
+
  31
+$string['parentlanguage'] = 'de_du';
  32
+$string['thisdirection'] = '';
  33
+$string['thislanguage'] = 'Deutsch - Kids';
5  install/lang/pl/admin.php
@@ -28,10 +28,15 @@
28 28
  * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29 29
  */
30 30
 
  31
+$string['clianswerno'] = 'n';
  32
+$string['cliansweryes'] = 't';
31 33
 $string['cliincorrectvalueerror'] = 'Błąd, niepoprawna wartość "{$a->value}" dla "{$a->option}"';
32 34
 $string['cliincorrectvalueretry'] = 'Nieprawidłowa wartość, spróbuj ponownie';
33 35
 $string['clitypevalue'] = 'typ wartości';
34 36
 $string['clitypevaluedefault'] = 'typ wartości, naciśnij Enter, aby użyć wartości domyślnej ({$a})';
  37
+$string['cliunknowoption'] = 'Nieznana opcja:
  38
+  {$a}
  39
+Proszę użyć pomocy.';
35 40
 $string['cliyesnoprompt'] = 'wpisz y (czyli tak) lub n (czyli nie)';
36 41
 $string['environmentrequireinstall'] = 'jest niezbędnę, żeby było zainstalowane/włączone';
37 42
 $string['environmentrequireversion'] = 'wersja {$a->needed} jest niezbędna a ty używasz wersji {$a->current}';
8  install/lang/pl/install.php
@@ -32,12 +32,14 @@
32 32
 $string['availablelangs'] = 'Dostępne paczki językowe';
33 33
 $string['chooselanguagehead'] = 'Wybierz język';
34 34
 $string['chooselanguagesub'] = 'Proszę wybrać język TYLKO do instalacji. Stronę i języki dla użytkowników będzie można wybrać na następnym ekranie.';
  35
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Plik config.php już istnieje, użyj admin/cli/upgrade.php jeśli chcesz uaktualnić witrynę.';
35 36
 $string['databasehost'] = 'Host bazy danych';
36 37
 $string['databasename'] = 'Nazwa bazy danych';
37 38
 $string['dataroot'] = 'Katalog z danymi';
38 39
 $string['dbprefix'] = 'Prefiks tabel';
39 40
 $string['dirroot'] = 'Katalog Moodle';
40 41
 $string['environmenthead'] = 'Sprawdzam środowisko (ustawienia) ...';
  42
+$string['errorsinenvironment'] = 'Kontrola środowiska zakończona niepowodzeniem!';
41 43
 $string['installation'] = 'Instalacja';
42 44
 $string['langdownloaderror'] = 'Niestety język "{$a}" nie może zostać pobrany. Proces instalacji będzie kontynuowany w języku angielskim.';
43 45
 $string['memorylimithelp'] = '<p>Limit pamięci PHP dla Twojego serwera jest ustawiony obecnie na {$a}.</p>
@@ -54,7 +56,13 @@
54 56
 <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
55 57
 <p>Jednakże na niektórych serwerach będzie uniemożliwiało to poprawne działanie <b>wszystkich</b> stron PHP (ujrzysz błędy na wyświetlanych stronach), wtedy będziesz musiał usunąć plik .htaccess.</p></li>
56 58
 </ol>';
  59
+$string['paths'] = 'Ścieżki';
  60
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Katalog danych ({$a->dataroot}) nie może zostać utworzony przez instalator.';
  61
+$string['pathshead'] = 'Potwierdź ścieżki';
  62
+$string['pathsrodataroot'] = 'Główny katalog danych nie ma uprawnień do zapisu. ';
57 63
 $string['pathsroparentdataroot'] = 'Nadrzędny katalog ({$a->parent}) jest tylko do odczytu. Katalog danych ({$a->dataroot}) nie może zostać utworzony przez instalator. ';
  64
+$string['pathssubdirroot'] = 'Pełna ścieżka do katalogu z instalacją Moodle.';
  65
+$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Lokalizacja głównego katalogu danych nie jest bezpieczna';
58 66
 $string['pathswrongadmindir'] = 'Katalog admin nie istnieje';
59 67
 $string['phpextension'] = '{$a} rozszerzenie PHP';
60 68
 $string['phpversion'] = 'Wersja PHP';

0 notes on commit 8dc0b78

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.