Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Modified some strings to fit Vietnamese environment

  • Loading branch information...
commit 8eb3d6a84e2d4b1c69f7043f933254e9ddc3f0fb 1 parent 815b5ca
vthung authored
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/vi_utf8/moodle.php
View
4 lang/vi_utf8/moodle.php
@@ -75,7 +75,7 @@
$string['allownot'] = 'Không cho phép ';
$string['allparticipants'] = 'Tất cả những người tham gia';
$string['allteachers'] = 'Tất cả giáo viên';
-$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
+$string['alphabet'] = 'A,Ă,Â,B,C,D,Đ,E,Ê,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,Ô,Ơ,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Chỉ chứa các ký tự của bảng chữ cái hoặc các số ';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Việc đăng ký vừa được xác nhận';
$string['always'] = 'Luôn luôn';
@@ -909,7 +909,7 @@
$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
-$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
+$string['strftimerecent'] = '%%d/%%m/%%Y, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p';
$string['strftimetime'] = '%%I:%%M %%p';
$string['stringsnotset'] = 'Chuỗi ký tự sau không được định nghĩa trong $a';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.