Permalink
Browse files

new file

  • Loading branch information...
1 parent af85416 commit 8f0b0702476d6c545ef75330cf330a64f9c70d64 koenr committed Oct 16, 2004
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 lang/nl/help/workshop/password.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><strong>Wachtwoorden</strong></p>
+
+<p>Met dit veld bepaal je een wachtwoord voor deze workshop. Het wachtwoord kan maximaal 10 karakters lang zijn en kan op ieder moment gedurende de workshop gewijzigd worden. Of leerlingen al dan niet gevraagd wordt om hun wachtwoord in te voeren voor ze de workshop kunnen beginnen wordt bepaald door de optie "Gebruik wachtwoord." </p>

0 comments on commit 8f0b070

Please sign in to comment.