Permalink
Browse files

Added mods.html

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed Jun 17, 2005
1 parent f5aa179 commit 8fc7ac2c690704429e3f503e266fd0791352c7db
Showing with 17 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 lang/vi_utf8/help/chat/mods.html
  2. +4 −0 lang/vi_utf8/help/choice/mods.html
  3. +10 −0 lang/vi_utf8/help/scorm/mods.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif" />&nbsp;<b>Các cuộc chát</b></p>
+<div class="indent">
+Mô đun chát cho phép người tham gia có thể tiến hành một cuộc thảo luận đồng thời với thời gian thực qua trang web. Đây là một cách rất thuận tiện giúp hiểu biết lẫn nhau và hiểu biết hơn về chủ đề đang được thảo luận - thể thứ (mode) sử dụng một phòng chát rất khác so với các diễn đàn. Mô đun chát bao gồm một loạt các tính năng để quản lý và xem lại các cuộc thảo luận đã qua.</div>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif" />&nbsp;<b>Các chọn lựa</b></p>
+<div class="indent">
+Hoạt động Chọn lựa này rất đơn giản - giáo viên chỉ hỏi một câu hỏi và xác định một trong số nhiều khả năng lựa chọn. Hoạt động này sẽ có ích đối với những kiểu trưng cầu (poll) cấp tốc để khuyến khích suy nghĩ về một chủ đề nào đó; nó cho phép lớp học cùng bình chọn một hướng đi cho cua học hay cùng đi tìm sự nhất trí trong nghiên cứu.
+</div>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scorm/icon.gif" />&nbsp;<b>Các gói SCORM </b></p>
+<div class="indent">
+ Một gói SCORM là một tập các nội dung web được đóng gói
+ tuân theo chuẩn SCORM cho các đối tượng nội dung.
+
+ Các gói này có thể bao gồm các trang web, đồ họa, các chương trình Javascript,
+ các trình diễn Flash và bất cứ cái gì khác có thể hoạt động trên trình duyệt web.
+ Module SCORM cho phép bạn tải lên một cách dễ dàng bất cứ gói SCORM chuẩn nào
+ và biến nó thành một phần trong cua học của bạn.
+</div>

0 comments on commit 8fc7ac2

Please sign in to comment.