Skip to content

Commit

Permalink
Merge branch 'install_34_STABLE' of https://git.in.moodle.com/amosbot…
Browse files Browse the repository at this point in the history
…/moodle-install into MOODLE_34_STABLE
  • Loading branch information
David Monllao committed Nov 13, 2018
2 parents 9d7e968 + 668e1a2 commit 8fdf8a4
Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion.
2 changes: 1 addition & 1 deletion install/lang/ca/error.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -43,7 +43,7 @@
$string['componentisuptodate'] = 'El component està actualitzat';
$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>S\'ha produït un error de la base de dades [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ha fallat la comprovació del fitxer baixat';
$string['invalidmd5'] = 'L\'md5 no és vàlid. Torneu-ho a provar';
$string['invalidmd5'] = 'L\'md5 no és vàlid. Torneu a provar-ho';
$string['missingrequiredfield'] = 'Falta algun camp necessari';
$string['remotedownloaderror'] = '<p>No s\'ha pogut baixar el component al vostre servidor. Verifiqueu els paràmetres del servidor intermediari. Es recomana vivament l\'extensió cURL de PHP.</p>
<p>Haureu de baixar manualment el fitxer <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, copiar-lo a la ubicació «{$a->dest}» del vostre servidor i descomprimir-lo allí.</p>';
Expand Down

0 comments on commit 8fdf8a4

Please sign in to comment.