Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
commit 90f6e5af5dad47eb62acd7ddd88c581d868bc036 1 parent 441678e
AMOS bot authored
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 install/lang/no/error.php
View
4 install/lang/no/error.php
@@ -30,6 +30,9 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Kan ikke opprette databasen.</p>
+<p>Den angitte databasen eksisterer ikke og oppgitt bruker har ikke rettigheter til å opprette databasen.</p>
+<p>Portaladministratoren må derfor verifisere databaseoppsettet.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kan ikke opprette mappen \'lang\'.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Kan ikke opprette mappen \'temp';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Kan ikke laste ned komponentene.';
@@ -39,6 +42,7 @@
$string['cannotsavezipfile'] = 'Kan ikke lagre ZIP-fil.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Kan ikke pakke opp filen.';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenten er oppdatert';
+$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>Det oppstod en databasefeil [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Sjekk av nedlastet fil mislykkes.';
$string['invalidmd5'] = 'Ugyldig md5, prøv igjen';
$string['missingrequiredfield'] = 'Noen påkrevde felt mangler';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.