Permalink
Browse files

Translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent d81a77d commit 914b06de0a848b2056086b0809ba1726b2b038d9 koenr committed Sep 12, 2003
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Aantal evaluaties van leerlingenbijdragen</B></P>
+
+<P>Dit aantal bepaald of studenten gevraagd worden om het werk van hun medeleerlingen te beoordelen.
+Als het aantal niet nul is, dan wordt de student gevraagd om dat aantal werkjes van zijn medeleerlingen
+te evalueren.
+Na de beoordeling kan de eigenaar van het werkje de opmerkingen en eventueel de cijfers zien die z'n medeleerling
+gegeven heeft. (Het beoordelingsproces han herhalend zijn afhankelijk van de instelling
+van "Beoordelingen moeten bevestigd worden") De leraar kan, als hij dat wil, deze beoordelingen evalueren en die
+cijfers kunnen gebruik worden in de berekening van de totalen.
+De leerling krjgt de opmerkingen en het cijfer van de leraar te zien voor elk van zijn beoordelingen.
+</P>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Aantal evaluaties van voorbeelden van de leraar</B></P>
+
+<P>Dit aantal bepaalt of leerlingen gevraagd wordt om een voorbeeld werkstuk te beoordelen
+voor ze hun eigen werk insturen. Als het aantal niet nul is, dan moeten de leerlingen
+dat aantal werken beoordelen. Zij kunnen hun eigen werk niet insturen voor deze beoordelingen
+gemaakt zijn. De leraar kan, als hij dat wil, cijfers geven voor deze beoordelingen en deze
+cijfers gebruiken voor het eindtotaal. De opmerkingen van de leraar over deze beoordelingen
+zijn zichtbaar voor de leerlingen, maar de cijfers van de leraar worden verborgen tot de
+deadline voor inzendingen verlopen is.
+</P>
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Aantal evaluatieonderdelen</B></P>
+
+<P>Het aantal dat hier ingegeven wordt bepaalt hoeveel items gebruikt zullen worden in de beoordelingen.
+
+Het aantal dat hier ingegeven wordt, bepaalt hoeveel items gebruikt zullen worden in de beoordelingen. Afhankelijk
+van de beoordelingsstrategie geeft dit getal het aantal opmerkingen, beoordelingselementen, verbanden of criteria
+die gebruikt zullen worden in de evaluaties. Gewoonlijk bevat een opdracht ergens tussen de 5 en de 15 beoordelingsitems,
+het werkelijke aantal hangt af van de grootte en de complexiteit van de opdracht.
+
+<P>Alle beoordelingen hebben Algemene Opmerkingen-veld.
+In een "Niet beoordeeld"-opdracht geeft het aantal hier het aantal bijkomende vakjes voor opmerkingen.
+Het kan op nul gezet worden met als gevolg dat er in de evaluatie slechts één zone voor algemene opmerkingen is.
+</P>

0 comments on commit 914b06d

Please sign in to comment.