Skip to content
Permalink
Browse files

new help file for grade

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Jun 11, 2005
1 parent a015343 commit 9168f2c7ba8a2093267477ae24c9b46d37045e65
Showing with 20 additions and 0 deletions.
  1. +20 −0 lang/nl/help/grade/preferences.html
@@ -0,0 +1,20 @@
<p align="center"><b>Instellingen</b></p>
<p>Volgende instellingen vor het puntenboek vind je op de "Kies instellingen"-pagina.</p>
<ul>

<li>Gebruik geavanceerde mogelijkheden: dit schakelt de geavanceerde mogelijkheden van het puntenboek in/uit. De normale modus toont enkel cijfers en totalen, zonder categorieën of speciale cijferberekeningen..</li>

<li>Toon een gewogen cijfer: bepaalt of er al dan niet een gewogen cijfer getoond zal getoond worden. Je kunt ook kiezen of de leerlingen dit zien.</li>

<li>Toon punten: bepaalt of punten al dan niet getoond worden. Instellingen voor leerlingen kunnen apart gewijzigd worden met het scherm van de leraar.</li>

<li>Toon procent: bepaalt of er al dan niet een percentage getoond word. Instellingen voor leerlingen kunnen apart gewijzigd worden met het scherm van de leraar.</li>

<li>Toon een beoordeling met letters: bepaalt of er al dan niet een letterbeoordeling moet getoond worden voor et vaktotaal.</li>

<li>Letterbeoordeling: bepaalt hoe de letterbeoordeling moet berekend worden - vanuit het ruwe percentage of vanuit een gewogen percentage.</li>

<li>Koppen herhalen: bepaalt hoe dikwijls de koppen van de tabellen moeten herhaald worden. Dit kan helpen om de leesbaarheid te bevorderen voor klassen met veel leerlingen.</li>

<li>Toon verborgen items: Dit zal verborgen items tonene of verbergen. Dit gaat enkel over het scherm van de leraar. Leerlingen zullen nooit onderdelen van het puntenboek zien die voor hen verborgen zijn. Leerlingentotalen zullen de cijfers van verborgen items bevatten als dit op ja staat.</li>
</ul>

0 comments on commit 9168f2c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.