Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
commit 9180d5cead269c577468a116e1c113f52af721a8 1 parent 2aad1eb
carlesbellver authored
Showing with 232 additions and 115 deletions.
 1. +6 −0 lang/ca/help/glossary/aliases.html
 2. +5 −0 lang/ca/help/glossary/allowcomments.html
 3. +2 −6 lang/ca/help/glossary/allowduplicatedentries.html
 4. +5 −0 lang/ca/help/glossary/casesensitive.html
 5. +3 −0  lang/ca/help/glossary/defaultapproval.html
 6. +3 −0  lang/ca/help/glossary/description.html
 7. +8 −0 lang/ca/help/glossary/destination.html
 8. +29 −6 lang/ca/help/glossary/displayformat.html
 9. +5 −0 lang/ca/help/glossary/entbypage.html
 10. +3 −0  lang/ca/help/glossary/filetoimport.html
 11. +6 −0 lang/ca/help/glossary/fullmatch.html
 12. +8 −0 lang/ca/help/glossary/globalglossary.html
 13. +3 −0  lang/ca/help/glossary/importcategories.html
 14. +26 −11 lang/ca/help/glossary/index.html
 15. +5 −0 lang/ca/help/glossary/linkcategory.html
 16. +5 −5 lang/ca/help/glossary/mainglossary.html
 17. +11 −7 lang/ca/help/glossary/mods.html
 18. +10 −0 lang/ca/help/glossary/shows.html
 19. +3 −4 lang/ca/help/glossary/studentcanpost.html
 20. +8 −0 lang/ca/help/glossary/usedynalink.html
 21. +7 −0 lang/ca/help/journal/mods.html
 22. +7 −0 lang/ca/help/label/mods.html
 23. +8 −8 lang/ca/help/resource/index.html
 24. +7 −9 lang/ca/help/resource/mods.html
 25. +16 −16 lang/ca/help/resource/program.html
 26. +25 −37 lang/ca/help/resource/resourcetype.html
 27. +8 −6 lang/ca/help/resource/summary.html
View
6 lang/ca/help/glossary/aliases.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Paraules clau</B></P>
+
+<P>Cada entrada del glossari pot tenir associada una llista de paralues clau (o &agrave;lies).</P>
+
+<P>Aquestes paraules es poden utilitzar com a maneres alternatives de referir-se a l'entrada. Per exemple, s'utilitzaran per crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics.</P>
+
View
5 lang/ca/help/glossary/allowcomments.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Permet comentaris en les entrades</B></P>
+
+<P>&Eacute;s possible permetre a altres que afegeixin comentaris a les entrades del glossari.</P>
+
+<P>Podeu triar si aquesta caracter&iacute;stica s'habilita o no s'habilita.</P>
View
8 lang/ca/help/glossary/allowduplicatedentries.html
@@ -1,7 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Permet entrades duplicades</B></P>
-<P ALIGN=CENTER><B>Permeteu definicions duplicades?</B></P>
-
-<P>Indiqueu si desitgeu que el sistema permeti entrar definicions de conceptes
- iguals.
-<p>Si seleccioneu que efectivament s&iacute; ho desitgeu, el sistema deixar&agrave;
- introduir dues o m&eacute;s definicions per un mateix concepte.
+<p>Si activeu aquesta opci&oacute;, aleshores diferents entrades poden fer servir el mateix nom de concepte.</p>
View
5 lang/ca/help/glossary/casesensitive.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Distinci&oacute; entre maj&uacute;scules i min&uacute;scules</B></P>
+
+<P>Aquest par&agrave;metre especifica si cal que coincideixin exactament maj&uacute;scules i min&uacute;scules per crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a aquestes entrades.</P>
+
+<P>Per exemple, si est&agrave; activat, aleshores un mot com &quot;html&quot;en un missatge d'un f&ograve;rum NO s'enlla&ccedil;ar&agrave; a una entrada de glossari anomenada &quot;HTML&quot;.</P>
View
3  lang/ca/help/glossary/defaultapproval.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Estat d'aprovaci&oacute; per defecte</B></P>
+
+<P>Aquest par&agrave;metre permet el professor definir qu&egrave; passa amb les noves entrades afegides pels estudiants. Aquestes es poden fer disponibles autom&agrave;ticament per a tothom, o tamb&eacute; es pot fer que el professor les aprovi una per una.</P>
View
3  lang/ca/help/glossary/description.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Descripci&oacute;</B></P>
+
+<P>Aquest camp us permet descriure la finalitat del glossari i tamb&eacute; proporcionar instruccions, informaci&oacute; addicional, enlla&ccedil;os, etc.</P>
View
8 lang/ca/help/glossary/destination.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Definir la destinaci&oacute; de les entrades importades</B></P>
+
+<P>Podeu especificar on voleu importar les entrades:</P>
+
+<UL>
+ <LI><B>Glossari actual:</B> les entrades importades s'afegiran al glossari obert actualment.</li>
+ <LI><B>Nou glossari:</B> es crear&agrave; un glossari nou basat en la informaci&oacute; que proporcioni el fitxer i les noves entrades s'inseriran en aquest.</li>
+</UL>
View
35 lang/ca/help/glossary/displayformat.html
@@ -1,8 +1,31 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Format de visualitzaci&oacute;</B></P>
-<P ALIGN=CENTER><B>Incloure les dades de l'usuari per cada entrada?</B></P>
+<P>Aquest par&agrave;metre especifica la manera de visualitzar cada entrada dins del glossari. Els formats per defecte s&oacute;n:</p>
-<P>El sistema us permet especificar la forma en que desitgeu que siguin vistes
- les definicions.
-<p>Si els estudiants poden crear definicions, potser voldreu saber qui les crea.
- O b&eacute;, si nom&eacute;s el professorat les crea, voldreu que no es vegi
- l' usuari.
+<blockquote>
+<dl>
+<dt><b>Diccionari simple</b>:</dt>
+<dd>Sembla un diccionari convencional amb entrades separades. No es visualitzen els autors i els fitxers adjunts apareixen com a enlla&ccedil;os.</dd>
+<dt><b>Continuat</b>:</dt>
+<dd>Mostra les entrades una rere l'altra sense cap mena de separaci&oacute; m&eacute;s que les icones d'editar.</dd>
+<dt><b>Complet amb autor</b>:</dt>
+<dd>Un format de visualitzaci&oacute; estil f&ograve;rum amb les dades de l'autor. Els fitxers adjunts es mostren com a enlla&ccedil;os.</dd>
+<dt><b>Complet sense autor</b>:</dt>
+<dd>Un format de visualitzaci&oacute; estil f&ograve;rum sense dades de l'autor. Els fitxers adjunts es mostren com a enlla&ccedil;os.</dd>
+<dt><b>Enciclop&egrave;dia</b>:</dt>
+<dd>Com el 'Complet amb autor' per&ograve; les imatges adjuntes es mostren dins de l'entrada.</dd>
+<dt><b>FAQ</b>:</dt>
+<dd>&Uacute;til per visualitzar llistes de preguntes freq&uuml;ents (Frequently Asked Questions). Afegeix autom&agrave;ticament les paraules PREGUNTA i RESPOSTA respectivament al concepte i a la definici&oacute;.</dd>
+</dl>
+</blockquote>
+
+<hr />
+
+<p>Els administradors de Moodle poden crear nous formats aix&iacute;:</p>
+
+<ol>
+<li>Mireu dins de mod/glossary/formats ... veureu un fitxer numerat per a cada un dels formats existents.
+<li>Copieu un d'aquests i anomeneu-lo amb un altre n&uacute;mero N (teniu en compte que 0 i 1 estan reservats).
+<li>Editeu aquest fitxer com calgui per crear el vostre format (es necessiten coneixements de PHP).
+<li>Finalment, inseriu una nova entrada en cada paquet d'idioma que utilitzeu, que s'ha de dir <b>displayformatN</b>, i doneu-li un nom breu per&ograve; explicatiu.
+</ol>
View
5 lang/ca/help/glossary/entbypage.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Definir el nombre d'entrades per p&agrave;gina</B></P>
+
+<P>El glossari es pot configurar per limitar el nombre d'entrades que es mostren en una p&agrave;gina.</P>
+
+<P>Si teniu un nombre molt gran d'entrades enlla&ccedil;ades autom&agrave;ticament, haureu de posar un valor baix en aquest par&agrave;metre per tal de previndre temps llargs de c&agrave;rrega de la p&agrave;gina.</P>
View
3  lang/ca/help/glossary/filetoimport.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Fitxer per importar</B></P>
+
+<P>Seleccioneu el fitxer XML del vostre ordinador que cont&eacute; les entrades per importar.</P>
View
6 lang/ca/help/glossary/fullmatch.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Coincid&egrave;ncia de mots complets</B></P>
+
+<P>Si s'han habilitat els enlla&ccedil;os autom&agrave;tics, aleshores activant aquest par&agrave;metre imposareu que nom&eacute;s s'enllacin mots complets.</P>
+
+<P>Per exemple, una entrada del glossari anomenada "pedagog"
+no crear&agrave; un enlla&ccedil; dins del mot "pedagogia".</P>
View
8 lang/ca/help/glossary/globalglossary.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Definir un glossari global</B></P>
+
+<P>Els administradors poden definir que un glossari sigui global.</P>
+
+<P>Aquests glossaris poden ser part de qualsevol curs (per&ograve; m&eacute;s particularment de la p&agrave;gina principal).</P>
+
+<P>La difer&egrave;ncia amb un glossari normal local &eacute;s que les entrades s'utilitzen per crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a tot el lloc (i no sols dins del mateix curs al
+qual pertany el glossari).</P>
View
3  lang/ca/help/glossary/importcategories.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Importar categories</B></P>
+
+<P>Per defecte s'importaran totes les entrades. Podeu especificar si voleu que tamb&eacute; s'importin les categories (i que s'hi assignin les noves entrades).</P>
View
37 lang/ca/help/glossary/index.html
@@ -1,16 +1,31 @@
-
<p>Glossari</p>
+<blockquote>
+Fitxers d'ajuda nivell glossari:
<ul>
-
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=studentcanpost.html">Els estudiants podran afegir definicions?</a>
-
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=allowduplicatedentries.html">Permeteu definicions duplicades?</a>
-
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=displayformat.html">Incloure les dades de l'usuari per cada entrada?</a>
-
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=mainglossary.html">Aquest &eacute;s el glossari principal del curs?</a>
-
-
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=description.html">Definir un glossari</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=globalglossary.html">Definir un glossari global</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=mainglossary.html">Definir el glossari principal del curs</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=defaultapproval.html">Aprovaci&oacute; d'entrades</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=allowduplicatedentries.html">Entrades duplicades en els glossaris</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=studentcanpost.html">Els estudiants poden enviar entrades</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=allowcomments.html">Comentaris en les entrades</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=displayformat.html">Formats de visualitzaci&oacute; de les entrades</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=entbypage.html">Nombre d'entrades per p&agrave;gina</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=shows.html">Opcions de navegaci&oacute; per a la visualitzaci&oacute; alfab&egrave;tica</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=linkcategories.html">Enlla&ccedil;ament autom&agrave;tic de categories</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=filetoimport.html">Importar entrades</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=importcategories.html">Importar categories</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=destination.html">Destinaci&oacute; de les entrades importades</a>
</ul>
+</blockquote>
+<blockquote>
+Fitxers d'ajuda nivell entrada:
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=usedynalink.html">Enlla&ccedil;ament autom&agrave;tic d'entrades</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=aliases.html">Paraules clau: qu&egrave; s&oacute;n?</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=casesensitive.html">Maj&uacute;scules i min&uacute;scules en els enlla&ccedil;os autom&agrave;tics</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=fullmatch.html">Enlla&ccedil;os autom&agrave;tics i mots complets</a>
+</ul>
+</blockquote>
View
5 lang/ca/help/glossary/linkcategory.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Enlla&ccedil;ar autom&agrave;ticament les categories</B></P>
+
+<P>Podeu especificar si voleu que les categories s'enllacin autom&agrave;ticament o no.</P>
+
+<P>Av&iacute;s: les categories s'enllacen diferenciant maj&uacute;scules i min&uacute;scules i nom&eacute;s si coincideix el mot complet.</P>
View
10 lang/ca/help/glossary/mainglossary.html
@@ -1,7 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Definir el glossari principal del curs</B></P>
-<P ALIGN=CENTER><B>Aquest &eacute;s el glossari principal del curs?</B></P>
+<P>Podeu exportar entrades dels glossaris secundaris al glossari principal del curs.</P>
-<P>El sistema permet exportar definicions dels glossaris secundaris al glossari
- principal del sistema.
-<p>Per fer aix&ograve; heu d'especificar quin &eacute;s el glossari principal.
- Observeu que nom&eacute;s pot haver-hi un glossari principal per curs.
+<p>Per fer aix&ograve;, heu d'especificar quin &eacute;s el glossari principal. </p>
+
+<p>Av&iacute;s: nom&eacute;s pot haver-hi un glossari principal per curs i nom&eacute;s els professors poden actualitzar-lo.</P>
View
18 lang/ca/help/glossary/mods.html
@@ -1,10 +1,14 @@
-
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif">&nbsp;<B>Glossari</B></P>
+
<UL>
- <P>Aquest recurs permet la creació d'un glossari de termes creat b&eacute; pel
- professorat b&eacute; pels estudiants.<br />
- Les definicions es poden veure de diferents maneres: Amb o sense l'usuari
- que les va crear.<br />
- Es poden fer cerques per la lletra inicial o per termes. Tamb&eacute; es poden
- fer cerques per car&agrave;cters especials.
+
+<P>Aquesta activitat permet als participants crear i mantenir una llista de definicions, com un diccionari.</P>
+
+<P>Les entrades es poden cercar o explorar en diferents formats.</P>
+
+<P>El glossari tamb&eacute; permet als professors exportar entrades d'un glossari en un altre (el principal) dins del mateix curs.</P>
+
+<P>Finalment, &eacute;s possible crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a aquestes entrades des de qualsevol punt del curs.</p>
+
</UL>
+
View
10 lang/ca/help/glossary/shows.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Opcions de navegaci&oacute; per a la visualitzaci&oacute;
+alafab&egrave;tica</B></P>
+
+<P>Podeu personalitzar l'estil de navegaci&oacute; d'un glossari. Sempre es pot navegar i cercar, per&ograve; podeu definir tres opcions m&eacute;s:</P>
+
+<P><B>MOSTRA ESPECIAL</B> Habilita o deshabilita la navegaci&oacute; de car&agrave;cters especials com ara @, #, etc.</P>
+
+<P><B>MOSTRA L'ALFABET</B> Habilita o deshabilita la navegaci&oacute; per les lletres de l'alfabet.</P>
+
+<P><B>MOSTRA TOT</B> Habilita o deshabilita la navegaci&oacute; per totes les entrades a l'hora.</SPAN></P>
View
7 lang/ca/help/glossary/studentcanpost.html
@@ -1,6 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Els estudiants poden afegir entrades</B></P>
-<P ALIGN=CENTER><B>Els estudiants podran afegir definicions?</B></P>
+<P>Podeu especificar si els estudiants poden o no poden afegir, editar o suprimir entrades. Les entrades que s'exportin a un glossari principal nom&eacute;s poden ser actualitzades o suprimides per professors, de manera que aquest par&agrave;metre nom&eacute;s s'aplica a glossaris secundaris.</P>
-<P>Indiqueu si voleu que els estudiants puguin o no afegir definicions al glossari.
-<p>Si seleccioneu que poden fer-ho, el sistema els permetr&agrave;, a m&eacute;s,
- modificar i eliminar les seves definicions.
+<P>Nota: un professor pot editar o suprimir sempre qualsevol entrada.</P>
View
8 lang/ca/help/glossary/usedynalink.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Enlla&ccedil;ar autom&agrave;ticament les entrades del glossari</B></P>
+
+<P>Activar aquesta caracter&iacute;stica far&agrave; que es cre&iuml;n enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a les entrades del glossari des de qualsevol punt del curs on apareguin les paraules del concepte: en els missatges dels f&ograve;rums, en recursos interns, en els sumaris setmanals, els diaris, etc.</P>
+
+<P>Si no voleu que s'enlla&ccedil;i cert text (p. e. en un missatge d'un f&ograve;rum), aleshores afegiu les etiquetes &lt;nolink&gt; i &lt;/nolink&gt; al voltant d'aquest text.</P>
+
+<P>Teniu en compte que els noms de les categories tamb&eacute; s'enllacen.</P>
+
View
7 lang/ca/help/journal/mods.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Diaris</B></P>
+
+<UL>
+<P>Aquest m&ograve;dul &eacute;s una activitat de reflexi&oacute; molt important. El professor demana a l'estudiant que reflexioni sobre un tema concret, i l'estudiant pot editar i polir la seva resposta durant un cert temps. Aquesta resposta &eacute;s privada i nom&eacute;s la pot veure el professor, el qual pot oferir els seus comentaris i pot avaluar cada entrada del diari. En general &eacute;s bona idea tenir una activitat de diari cada setmana.</P>
+</UL>
+
+
View
7 lang/ca/help/label/mods.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/label/icon.gif">&nbsp;<B>Etiquetes</B></P>
+
+<UL>
+<P>Aquesta no &eacute;s realmente una activitat: &eacute;s una activitat &quot;falsa&quot; que us permet inserir text i imatges, en la p&agrave;gina del curs, entre les altres activitats.</p>
+</UL>
+
+
View
16 lang/ca/help/resource/index.html
@@ -1,8 +1,8 @@
-
-<p>M&ograve;dul de Recursos</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=resource&file=resourcetype.html">Tipus de recursos</a>
- <li><a href="help.php?module=resource&file=summary.html">Resum</a>
- <li><a href="help.php?module=resource&file=program.html">Recursos de programari</a>
-</ul>
-
+<p>M&ograve;dul de recursos</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=resourcetype.html">Tipus de recursos</a>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=summary.html">Resum</a>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=program.html">Recursos de programa</a>
+</ul>
+
+
View
16 lang/ca/help/resource/mods.html
@@ -1,9 +1,7 @@
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Recursos</B></P>
-<UL>
- <p>Els recursos s&oacute;n contingut o informaci&oacute; que el professorat
- vol incorporar al curs. Es pot tractar de fitxers preparats i carregats al
- servidor, p&agrave;gines editades directament amb Moodle o p&agrave;gines
- web externes fetes per formar part del curs.</p>
-</UL>
-
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Recursos</B></P>
+
+<UL>
+ <p>Els recursos s&oacute;n contingut: informaci&oacute; que el professor vol incorporar al curs. Es pot tractar de fitxers preparats i penjats al servidor del curs, p&agrave;gines editades directament dins de Moodle o p&agrave;gines web externes que es fan apar&egrave;ixer com a part del curs.</p>
+</UL>
+
+
View
32 lang/ca/help/resource/program.html
@@ -1,16 +1,16 @@
-
-<P ALIGN=CENTER><B>Recursos de programari</B></P>
-
-<p>Un recurs de programari &eacute;s un recurs extern que pot acceptar dades que
- li subministra Moodle.</p>
-<p>Les dates es passen via HTTP GET com a part d'una URL i inclouen:</p>
-<ul>
- <li>extern_nav: la URL des d'on es crida el recurs
- <li>extern_usr: el nom d'usuari de l'usuari actual
- <li>extern_nam: el nom complet de l'usuari actual
- <li>extern_tim: l'hora actual
- <li>extern_pwd: una contrasenya &uacute;nica
-</ul>
-
-<p>Molt aviat hi haur&agrave; una revisi&oacute; sobre aquest tema.</p>
-
+<P ALIGN=CENTER><B>Recursos de programa</B></P>
+
+<p>Un recurs de programa &eacute;s un recurs extern que pot acceptar dades que li subministra Moodle.</p>
+
+<p>Les dates es passen via HTTP GET (com a part de l'URL) i inclouen:</p>
+
+<ul>
+ <li>extern_nav: l'URL des d'on es crida el recurs
+ <li>extern_usr: el nom d'usuari de l'usuari actual
+ <li>extern_nam: el nom complet de l'usuari actual
+ <li>extern_tim: l'hora actual
+ <li>extern_pwd: una contrasenya &uacute;nica
+</ul>
+
+<p>Tot aix&ograve; s'ha de revisar en un futur pr&ograve;xim.</p>
+
View
62 lang/ca/help/resource/resourcetype.html
@@ -1,37 +1,25 @@
-
-<P ALIGN=CENTER><B>Tipus de recursos</B></P>
-
-<P>Els recursos poden incloure qualsevol contingut en qu&egrave; pogu&eacute;ssiu
- somiar. Aquests s&oacute;n els diferents tipus que, b&agrave;sicament, especifiquen
- com s'accedeix al contingut:
-<P><B>Text pla</B>- el tipus m&eacute;s senzill. Nom&eacute;s cal que escriviu
- o editeu la p&agrave;gina en un formulari que us apareixer&agrave; en la seg&uuml;ent
- pantalla. Alguns trossos del que escriviu es formataran autom&agrave;ticament
- de la mateixa manera que passa en un f&ograve;rum. <a href="help.php?file=text.html">Més
- informació sobre el text autoformatat</a></p>
-
-<P><B>Text HTML</B> - per a usuaris avan&ccedil;ats. No hi ha cap autoformatatge
- del text sin&oacute; que cal fer-ho manualment usant codi HTML. <a href="help.php?file=html.html">Més
- informació sobre text HTML</a></p>
-<P><B>Refer&egrave;ncia</B> - una refer&egrave;ncia escolar a un diari o llibre.
-<P><B>Arxiu carregat</B> - mostra els arxius que heu carregat al curs. Veieu la
- secci&oacute; &quot;Arxius&quot;.
-<P><B>Enlla&ccedil; web</B> - una URL de qualsevol p&agrave;gina d'Internet. Quan
- alg&uacute; clica sobre el recurs &eacute;s dut fora del curs. La p&agrave;gina
- que heu especificat omplir&agrave; la finestra del navegador o, si aix&iacute;
- ho especifiqueu, obrir&agrave; una nova finestra.
-<P><B>P&agrave;gina web</B> - una URL d'algun lloc d'Internet. Com el tipus anterior
- mostrar&agrave; una una p&agrave;gina web. Per&ograve; a difer&egrave;ncia seva
- la p&agrave;gina es mostrar&agrave; <b>en un marc</b>, com si estigu&eacute;s
- integrada en el curs.
-<P><B>Programari</B> - un programa extern que necessita informaci&oacute; passada
- des de l'actual curs i usuari de Moodle. Aix&ograve; permet a aplicacions web
- externes cooperar amb Moodle . <a href="help.php?file=program.html&module=resource">Més
- informació sobre recursos de programari</a></p>
-
-<p><b>Text Wiki </b> - permet m&eacute;s opcions de formatatge que el text pla
- per&ograve; sense necessitat de saber codi HTML. S'escriu text pla per&ograve;
- s'hi poden incloure una gran quantitat de car&agrave;cters de format per crear
- f&agrave;cilment un format complex. Per exemple, *aix&ograve; ser&agrave; negreta*
- o b&eacute; /aix&ograve; ser&agrave; emfasitzat/. <a href="help.php?file=wiki.html">Més
- informació sobre el format Wiki</a></p>
+<P ALIGN=CENTER><B>Tipus de recursos</B></P>
+
+<P>Els recursos s&oacute;n qualsevol contingut que pugueu imaginar. Aquests s&oacute;n els diferents tipus, que,
+b&agrave;sicament, especifiquen la manera d'accedir al contingut:
+</P>
+
+<P><B>Text:</B> el tipus m&eacute;s senzill. Nom&eacute;s cal que escriviu (editeu) la p&agrave;gina en el formulari que us sortir&agrave; a la pantalla seg&uuml;ent. Algunes coses que escriviu
+es formataran autom&agrave;ticament igual que passa amb els missatges dels f&ograve;rums. <A HREF="./help.php%3Ffile=text.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre text formatat autom&agrave;ticament</A></P>
+
+<P><B>Text HTML:</B> per a usuaris avan&ccedil;ats. No es produeix cap formatatge autom&agrave;tic, sin&oacute; que cal fer-ho tot a m&agrave; usant codi HTML. <A HREF="./help.php%3Ffile=html.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre text HTML</A></P>
+
+<P><B>Refer&egrave;ncia:</B> una refer&egrave;ncia acad&egrave;mica a una revista o un llibre.</P>
+
+<P><B>Fitxer penjat:</B> visualitza qualsevol fitxer que h&agrave;giu penjat al curs. Vegeu la secci&oacute; &quot;Fitxers&quot;.</P>
+
+<P><B>Enlla&ccedil; web:</B> un URL de qualsevol adre&ccedil;a web. Quan alg&uacute; fa clic en aquest recurs, es trasllada fora del curs (la p&agrave;gina que heu especificat omplir&agrave; la finestra del navegador o, si ho especifiqueu aix&iacute;, s'obrir&agrave; en una nova finestra).</P>
+
+<P><B>P&agrave;gina web:</B> un URL de qualsevol p&agrave;gina web. Igual que el tipus anterior, aquest visualitza una p&agrave;gina web. Per&ograve; la p&agrave;gina es visualitza <B>en un marc</B>, com si estigu&eacute;s integrada en el curs.</P>
+
+<P><B>Programa:</B> un programa extern que necessita que Moodle li passi informaci&oacute; sobre el curs i l'usuari. Aix&ograve; permet que aplicacions web externes cooperin amb Moodle . <A HREF="./help.php%3Ffile=program.html&amp;module=resource">M&eacute;s
+informaci&oacute; sobre recursos de programa</A></P>
+
+<P><B>Text Wiki:</B> permet m&eacute;s opcions de formatatge que el text normal, per&ograve; sense necessitat d'aprendre HTML. S'escriu com el text normal i s'hi afegeixen car&agrave;cters de formatatge (p. e. *aix&ograve; ser&agrave; negreta* o b&eacute;
+/aix&ograve; ser&agrave; cursiva/) per crear f&agrave;cilment un formatatge complex. <A HREF="./help.php%3Ffile=wiki.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre text Wiki</A></P>
+
View
14 lang/ca/help/resource/summary.html
@@ -1,6 +1,8 @@
-
-<P ALIGN=CENTER><B>Resum</B></P>
-
-<P>El resum &eacute;s una descripci&oacute; molt curta del recurs.
-<P>No estigueu temptat d'escriure massa aqu&iacute; o d'incloure el propi recurs.
- Trobareu l'oportunitat de fer-ho a la propera pantalla.
+<P ALIGN=CENTER><B>Resum</B></P>
+
+<P>El resum &eacute;s una descripci&oacute; molt breu del recurs.</P>
+
+<P>No tingueu la temptaci&oacute; d'escriure massa text, o d'incloure el recurs complet aqu&iacute;.</P>
+
+<p>A la p&agrave;gina seg&uuml;ent tindre l'oportunitat d'especificar el contingut.</P>
+
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.