Permalink
Browse files

typo fixed, thanks to Borut Golob

  • Loading branch information...
1 parent 05e0693 commit 92385848761ac66a6919443766f67798f3d476a9 tomaz committed Sep 29, 2005
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 lang/sl_utf8/quiz.php
View
@@ -23,7 +23,7 @@
$string['alwaysavailable'] = 'Vedno na voljo';
$string['analysisoptions'] = 'Možnosti analize';
$string['analysistitle'] = 'Preglednica analize elementov';
-$string['answer'] = 'Rešitev';
+$string['answer'] = 'Odgovor';
$string['answerhowmany'] = 'Ena ali več rešitev?';
$string['answers'] = 'Rešitve';
$string['answersingleno'] = 'Dovoljeno več odgovorov';
@@ -105,7 +105,7 @@
$string['deletequestionscheck'] = 'Ste popolnoma prepričani, da želite izbrisati sledeča vprašanja? <div>$a</div>';
$string['deleteselected'] = 'Izbriši izbrano';
$string['description'] = 'Opis';
-$string['discrimination'] = 'Količnik razmejitve';
+$string['discrimination'] = 'Razmejitveni indeks';
$string['displayoptions'] = 'Možnosti za prikaz';
$string['download'] = 'Kliknite za prenos izvožene datoteke kategorije';
$string['downloadextra'] = '(datoteka je shranjena tudi med datotekami predmeta v imeniku /quiz)';
@@ -220,7 +220,7 @@
$string['missingcorrectanswer'] = 'Pravilen odgovor mora biti naveden';
$string['missingitemtypename'] = 'Manjka ime';
$string['missingname'] = 'Manjka ime vprašanja';
-$string['missingquestion'] = 'Manjka oznaka vprašanja za vrstico $a';
+$string['missingquestion'] = 'Manjka oznaka vprašanja za vrstico $a';
$string['missingquestiontext'] = 'Manjka besedilo vprašanja';
$string['missingword'] = 'Manjka oblika beseda';
$string['modulename'] = 'Kviz';
@@ -273,7 +273,7 @@
$string['popup'] = 'Prikaži kviz v \"varnem\" oknu';
$string['popupnotice'] = 'Udeleženci bodo videli ta kviz v varnem oknu';
$string['preview'] = 'Predogled';
-$string['previewquestion'] = 'Predogled vpračanja';
+$string['previewquestion'] = 'Predogled vprašanja';
$string['previewquiz'] = 'Predogled $a';
$string['previous'] = 'Prejšnje stanje';
$string['publish'] = 'Objavi';

0 comments on commit 9238584

Please sign in to comment.